<<
>>

Висновки до розділу 1

1. Виявлено нагальну потребу віднайдення компромісу між захистом прав і законних інтересів нотаріусів та публічним інтересом суспільства, який має бути реалізований через конкретні адміністративно-правові норми, що встановлюють певний адміністративний інструментарій.

Виходячи із зазначеного дисертант визначає нагальну потребу оптимізації захисту нотаріусів як вагомого чинника адміністративно-правових відносин через надання адміністративних послуг і здійснення публічного управління.

2. Юридична природа нотаріату та її особливості як юридичного міжгалузевого інституту мають певну специфіку, сутність якої полягає в публічній примітивності неправомірних несправедливих незаконних або аморальних дій через надання автентичності тільки тим документам, які відповідають вищезазначеним критеріям. Наслідком цього є гарантії правової визначеності, коли засвідчені нотаріусом документи мають таке ж значення, що й судові рішення, або наділені більшою доказовою цінністю для судів та адміністративних органів.

3. Визначено, що в системі адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів найбільший вплив мають два публічних суб’єкти владних повноважень із різною адміністративно-правовою природою та якісними характеристиками: по-перше, Нотаріальна палата України як основний публічний орган захисту нотаріусів від протиправних публічно-правових посягань; по-друге, органи й підрозділи Мін’юсту, які мають подвійну правозахисну юридичну природу: з одного боку, вони є основними порушниками прав і законних інтересів нотаріусів, з іншого - вагомим суб’єктом їх захисту. Звертаючи погляд на систему адміністративного судочинства, наголошується на тому, що її складові мають бути провідним чинником відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів нотаріусів, але з причин значного некомплекту суддів і втрати чинними суддями незалежності через корупційне минуле та кадрові прорахунки система адміністративних судів не виконує в повному обсязі цієї функції.

4. Доведено, що основним чинником дотримання визначеного законодавством режиму функціонування нотаріату є контроль, що здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок органами й посадовими особами Мін’юсту як спеціальний метод адміністративної діяльності щодо виявлення і попередження порушень правил надання нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства або порушення прав і законних інтересів нотаріусів. При цьому виявлено, що найбільш часто щодо нотаріусів застосовуються такі адміністративні санкції, як припинення або анульований доступ до державних реєстрів (через блокування ключа до реєстрів або позбавлення права доступу до ключа), не так часто - зупинення або припинення приватної нотаріальної діяльності та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, за завдання конкретної шкоди внаслідок вчинення ними незаконних дій або недбалості.

5. Виявлено, що, по-перше, захист прав і законних інтересів нотаріусів є логічною складовою практичного втілення принципів правової держави; по-друге, вони спрямовані на закріплення принципів верховенства права (законності) в нашій державі; по-третє, є необхідними для захисту прав, свобод та інтересів громадян України, а також для підвищення їх правової свідомості; по-четверте, права й законні інтереси нотаріусів є об’єктом для захисту, підтримки та контролю з боку державних органів. Доводиться, що захист прав і законних інтересів нотаріусів у широкому розумінні - це адміністративно-правові засоби функціонування органів публічної влади та системи адміністративних судів, що спрямовані на відновлення вже порушених прав і законних інтересів та притягнення винних у їх порушенні до адміністративної відповідальності.

6. До загальних прав і законних інтересів нотаріусів як об’єкта

адміністративно-правового захисту належать: право на відкриття нотаріальних контор і за власним бажанням зупиняти нотаріальну діяльність, самостійно (із повідомленням у територіальне управління юстиції) планувати свій робочий час, на власний розсуд (згідно з чинними нормами трудового законодавства) підбирати собі помічників нотаріусів та інший допоміжний персонал; право вільного вибору клієнта; право на одержання плати за надання нотаріальних послуг; право бути захищеним від несанкціонованого проникнення; право об’єднуватися в професійні самоврядування нотаріусів для захисту та представництва їхніх прав і законних інтересів. До законних інтересів нотаріусів віднесено право користуватися печаткою із зображенням Державного герба України, бути забезпеченим сейфом.

7. З’ясовано, що права нотаріуса при здійсненні перевірок - це право на оскарження рішень щодо перевірок в адміністративному і судовому порядку; недопущення до перевірки суб’єктів публічної адміністрації, якщо вони прибули на перевірку з порушенням установленої адміністративної процедури або здійснюють повторну перевірку з одного й того ж питання, можливість користуватися засобами колективного захисту професійних об’єднань нотаріусів, право на відшкодування збитків, завданих неправомірними діями осіб, які перевіряють.

8. Доведено, що Мін’юст серед інших суб’єктів публічної адміністрації має провідний вплив (як позитивного, так і негативного характеру) на нотаріусів, який за критерієм стадій юридичної діяльності поділяється на підзаконну правотворчість, правореалізацію та контрольні повноваження. У першому випадку Мін’юст уточнює й деталізує порядок діяльності нотаріату, умови допуску громадян до нотаріальної діяльності, затверджує порядок проходження стажування кандидатів у нотаріуси та підвищення нотаріусами кваліфікації, установлює правила професійної етики нотаріусів. На стадії правореалізації Мін’юст здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, видає та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, установлює порядок технічного забезпечення нотаріальної діяльності та аналітично-методичного забезпечення, узагальнює та регулює особливості нотаріальної практики.

9. Виявлено, що найбільш часто права нотаріусів посадовими особами Мін’юсту порушуються при здійсненні ними контрольних заходів, хоча можливість таких порушень закладається ще на першій стадії, коли посадові особи Мін’юсту самі розроблять і погоджують підзаконні нормативно- правові акти, що уточнюють і розвивають Закон України «Про нотаріат». Тим самим закладається певна межа формально дозволеної законодавством поведінки діяти на власний розсуд, що в разі, коли до Мін’юсту потрапляють особи з низьким рівнем правової культури і правосвідомості, призводить до порушення прав і законних інтересів нотаріусів.

З метою недопущення зазначеного автор пропонує позбавити Мін’юст компетенції видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань контролю за діяльністю нотаріату та прописувати їх більш детально безпосередньо в законах.

10. До компетенції кваліфікаційної комісії нотаріату віднесено: вирішення питання про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту і приймання кваліфікаційних іспитів на право на зайняття нотаріальною діяльністю. Автором розкрито адміністративно - правовий статус державної нотаріальної контори, що полягає у здійсненні адміністративних прав та юридичних обов’язків для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

11. Доведено, що провідним суб’єктом публічної адміністрації, який забезпечує захист прав і законних інтересів нотаріусів, є Українська нотаріальна палата як самоврядне громадське об’єднання нотаріусів із делегованими державно-владними повноваженнями у сфері нотаріату. Вона має розробляти зміни й доповнення до положень чинного недосконалого законодавства, що порушують права нотаріусів, і лобіювати їх прийняття; здійснювати наукові розробки з питань захисту нотаріусів від протиправних посягань і несправедливих дій суб’єктів владних повноважень; виявляти й аналізувати випадки порушення прав або законних інтересів нотаріусів, готувати методичні рекомендації з цих питань; надавати нотаріусам необхідну правозахисну інформаційну допомогу; проводити конференції, семінари та інші заходи наукового й інформаційного характеру щодо висвітлення на широкий загал фактів порушення прав нотаріусів; сприяти підвищенню обізнаності нотаріусів (як захищати свої права у правовий та організаційний спосіб); залучати міжнародні важелі для захисту нотаріусів від протиправних посягань з боку державних органів; утворювати цільові фонди для надання матеріальної допомоги нотаріусам, які через свавілля органів контролю не можуть утримувати себе самостійно; заохочувати нотаріусів, які займають активну правозахисну позицію, допомагають іншим нотаріусам відстоювати свої права або законні інтереси.

<< | >>
Источник: КРАСНОГОР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Розділ 20 і ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
 2. ВСТУП
 3. Висновки до третього розділу
 4. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 5. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 6. Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. ЗМІСТ
 8. Висновки до розділу 3
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВИСНОВКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -