<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

1. Красногор О. Права і законні інтереси нотаріусів, як об’єкт адміністративно-правового захисту.

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 87-93.

2. Красногор О. Поняття та зміст механізму адміністративно -правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3. С. 183-187.

3. Красногор О. Форми адміністративної діяльності публічної

адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 84-89.

4. Красногор А. Совершенствование законодательства в сфере

административно-правовой защиты прав и законных интересов нотариусов в Украине. Право и Политика. 2016. № 4. С. 77-82. (Киргизія).

5. Красногор О. Поняття та зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 5. С. 102-108.

7. Красногор А. Методи адміністративної діяльності публічної

адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Право и Закон. 2017. № 3. С. 107-112. (Киргизія).

8. Красногор О. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 6. С. 189-196.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

9. Красногор О. Удосконалення норм адміністративного права щодо

ефективного захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м.

Харків, 3-4 лютого 2017 р.) Харків:

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. С. 68-71.

10. . Красногор О. Особливості правового положення публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Стан та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1-2 вересня 2017 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. С. 58-60.

11. Красногор О. Деякі особливості поняття та змісту адміністративно - правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 вересня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»,

2017. С. 68-72.

БЛАНК

соціологічного опитування нотаріусів та громадян України щодо проблем захисту їхніх прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного опитування щодо проблем захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. Oпитувaння є анонімним, відповідно просимо Вас надати правдиві відповіді. На кожне питання треба надати відповідь - наприклад, «Так» або «Ні» у графі навпроти шляхом постановлення позначки (наприклад, «+» або «V»). Результати Вашої активної громадянської позиції буде використано для розроблення рекомендацій щодо покращення захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні.

Дякуємо Вам за участь!

Чи переймаєтесь ви питанням власної безпеки у сфері професійної діяльності?
Так Ні
Чи порушуються ваші права і законні інтереси?
Так Ні
Як ви вважаєте, чи можливо відновити ваші порушені права і законні інтереси

в адміністративний чи судовий спосіб?

Можливо Неможливо
Чи потрібно надати нотаріусам більше прав у сфері їхнього власного захисту?
Так Ні
Чи позитивно ви оцінюєте надання нотаріальних послуг в Україні?

(питання до громадян)

Позитивно Негативно

РЕЗУЛЬТАТИ

соціологічного опитування нотаріусів та громадян України щодо проблем захисту їхніх прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Вибірковим анкетуванням було охоплено 796 респондентів.

Час проведення aнкетувaння - перше півріччя 2016 і перше півріччя 2017 рoку. 14% респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.
Чи переймаєтесь ви питанням власної безпеки у сфері професійної діяльності ?
Так Ні
93% 7%
Чи порушуються ваші права і законні інтереси?
Так Ні
11% 89%
Як ви вважаєте, чи можливо відновити ваші порушені права і законні інтереси

в адміністративний чи судовий спосіб?

Можливо Неможливо
64% 36%
Чи потрібно надати нотаріусам більше прав у сфері їхнього власного захисту?
Так Ні
85% 15%
Чи позитивно ви оцінюєте надання нотаріальних послуг в Україні?

(питання до громадян)

Позитивно Негативно
84 % 16%

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Красногора Олександра Володимировича з теми «Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» у правозастосовну діяльність Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України

Комісією було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» Красногора Олександра Володимировича.

Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було впроваджено в правозастосовну та навчальну діяльність Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, а саме для розроблення методичних рекомендацій щодо особливостей адміністративно-правового захисту прав І законних інтересів нотаріусів в Україні.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно- правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» Красногора Олександра Володимировича вважати впровадженими у правозастосовну та навчальну діяльність Інституте права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

Члени комісії:

Заступник директора Кандидат юридичних наук

Заступник директора З навчальної роботи

Комісією Інститут}' було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» Красногора Олександра Володимировича. Під час обговорення наданих матеріалів щодо використання їх у науково-дослідній діяльності комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було використано в науково-дослідній діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме для подальшої теоретичної розробки питань адміністративно- правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні, удосконалення законодавства у сфері діяльності нотаріат}' України.

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» Красногора Олександра Володимировича мають вагому цінність для науково-дослідної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні» Красногора Олександра Володимировича вважати впровадженими в науково-дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.

Члени комісії:

Старший науковий співробітник Науковий співробітник

АКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора інституту права

га суспільних відносин

Відкриті

dm

одного університету

^країна»

овська

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття

у IliIUDa^mvniin -rJ -- —--------------- - і л

науковою сту пеня кандидата юридичних наук Красногора Олександр

Y IXUDUI X» V I J Iiv.... ---------- І ' „

Володимировича з теми «Адмінісгративно-нравовии захист прав і

UUt ІУІДПДІП * і

законних інтересів нотаріусів в Україні» у навчальний процес кафедри

ІЛ IXUn Il ПЛ in IX.I/VV1M ---------------------------------- ------------- І----- ■ - ••

цивільною, господарського, адміністративного права та правоохоронної

І ______________________________________________________________________________________________ ___________ «U../V/1H.1 Ul^LfnUTdI П

діяльності Інституту права та суспільних відносин Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «> країна»

Комісією кафедри було розглянуто результати використання матеріалів

ixu.Mivitrvr ivu^v»» — г [1] ' w ;

дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правовий захист прав .

в Україні» Красногора Олександра

нотаріусів

запитіил інтересів — - * - . . . •

Володимировича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією 5у

законних

оилодн Vl пpvwri 1U. * ---------- і

констатовано, що окремі положення дослідження було в

KUllv IelvDuriwi щу/ ------------- • \

розробленні лекційних курсів з дисциплін «Адміністративне право України» та ‘ * - . ♦ л тчі/л^ V підготовці

«Актуальні проблеми адміністративного права».

відповідних навчальних і методичних посібників.

ВИСНОВОК:

результати

дисертаційного

дослідження

теми

І д щ ^ ^ і \ ■ V J T » І *— • ” * * * г , Г в в

«Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в

/ I1-»11111 V l L/U1 --------- *

Україні» Красногора Олександра Володимировича вважати впровадженими в

* Г Г . • _______ а пVHUlСТПЯТИRНОГО

У K pain І» ixijawnvri ir^c* - - • » . . , ___

навчальний процес кафедри цивільного, господарського, адміністративного

* .. . • »__________ ппчпч та rvrn ПКНИХ ВІДНОСИН

Навчальним IlLrvriAWW IxwvfTv., v^.. ------------------------------- ’ • . •„.,«„,мі

права та правоохоронної діяльності Інституту права та суспільних відносин

IlUaDd Id I ji/aowv.xw^v/... • —------------ /-V-' ' ” * .т «

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Dl IKIJH1UI U ivii/i\nuiru3ii»w« V J----- VI' .

дисциплін «Адміністративне право України» та «Актуальні проблеми

адміністративного права»

Члени комісії:

О. Фас г

Заступник директора

C

Доцент кафедри конституційного

адміністративного права та

соціально-гуманітарних дисциплін

Є.Сердюк

Додаток Е ПРОЕКТ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнення до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» щодо порушення порядку і строків проведення

перевірок нотаріусів [2] I. [3]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про внесення доповнення до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» щодо порушення порядку і строків

проведення перевірок нотаріусів

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою з’ясування питання, щодо порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів, пропонується ухвалення законопроекту, який допоможе на законодавчому рівні вирішити дане питання.

В умовах сьогодення існує багато нарікань щодо порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів, які не вирішує парламент, тому дане питання потребує швидкого вирішення.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Провідним завданням проекту є з’ясування питання, щодо порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів.

Так, цим проектом пропонуються такі зміни та доповнення до Закону України «Про адміністративні правопорушення» (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122), такі зміни та доповнення:

- доповнити статтею 166-26 «Порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів», яку викласти в такій редакції:

Порушення порядку перевірки нотаріусів, або порушення строків проведення перевірок -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке службову особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acqrns сошшипаиїаіге, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005;

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341 -III;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X;

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Оцінювання регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Ухвалення положень законопроекту вирішить питання, порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів.

А.В. ПАРУБІЙ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України

«Про адміністративні правопорушення» щодо порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Стаття 166-23. Порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Порушення порядку державної Порушення порядку державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів неоподатковуваних мінімумів доходів
доходів громадян. громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному
адміністративному стягненню, - стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів неоподатковуваних мінімумів доходів
доходів громадян. громадян.
Стаття 166-24. Незаконні Стаття 166-24. Незаконні
вимоги до документа, що подається суб’єктом вимоги до документа, що подається суб’єктом
господарювання до органу державної влади або органу господарювання до органу державної влади або органу

місцевого самоврядування

Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей

Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері

місцевого самоврядування

Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей

Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері

оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей - оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей -
тягне за собою накладення на тягне за собою накладення на
керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу
від ста до двохсот неоподатковуваних від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. мінімумів доходів громадян.

Стаття 166-26. Порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів

Порушення порядку перевірки нотаріусів, або порушення строків проведення перевірок -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке службову особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

<< |
Источник: КРАСНОГОР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. ДОДАТКИ
 2. ДОДАТКИ
 3. ДОДАТКИ
 4. Додатки
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ (Окремі матеріали, які роздавались учасникам круглого столу)
 7. ДОДАТКИ
 8. ДОДАТКИ
 9. ДОДАТКИ
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. Додатки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -