>>

АНОТАЦІЯ

Красногор О. Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

- Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, 2017.

У дисертації на основі теорії адміністративного права, вітчизняного та країн-учасниць ЄС законодавства і практичної діяльності публічної адміністрації наведено нове розв’язання наукового завдання щодо розвитку засад та адміністративного інструментарію адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні.

Розкрито поняття та сформовано зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів як адміністративної діяльності публічної адміністрації на основі реалізації норм адміністративного права. Комплексно розкрито юридичну природу прав і законних інтересів нотаріусів як об’єкта адміністративно-правового захисту. З’ясовано адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні.

Здійснено класифікацію прав і законних інтересів нотаріусів як об’єкта адміністративно-правового захисту на п’ять груп: загальні права; особисті права нотаріуса як фізичної особи зі спеціальним статусом; права нотаріусів, які випливають зі здійснення нотаріальних дій; права нотаріусів, які вони використовують у своїй діяльності за напрямками; права нотаріуса при здійсненні його перевірки суб’єктами публічної адміністрації та оскарженні результатів такої перевірки. При цьому до прав нотаріуса як фізичної особи зі спеціальним статусом віднесено повагу до його особистості, гідності, справедливе й шанобливе ставлення до нього з боку органів контролю, право на підвищення рівня професійної компетентності, на відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення і безперешкодне ознайомлення в органах контролю з документами, що пов’язані з його професійною діяльністю та предметом перевірки.

Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні, полягає в сукупності їх адміністративних прав та обов’язків, а також підстав і порядку виникнення державно-владної правосуб’єктності шляхом позитивної (правозахисної) та негативної (неправової) адміністративної діяльності щодо захисту високих чеснот, притаманних нотаріусам, або порушення їх, коли деякі посадові особи суб’єктів публічної адміністрації, використовуючи наданий їм недосконалим законодавством дозвіл діяти на власний розсуд і внаслідок низької правової культури та правосвідомості використовують його на шкоду публічному інтересу, відстоюючи приватні чи корпоративні інтереси.

Описано механізм адміністративно-правового захисту нотаріальної діяльності, що характеризується такими рисами: є системою адміністративно-правових засобів; визначається спрямуванням на

врегулювання суспільних відносин у процесі здійснення правозахисної нотаріальної діяльності; основне його призначення на сучасному етапі полягає в захисті прав і законних інтересів нотаріусів, головною метою чого в кінцевому результаті є нормальне функціонування громадянського суспільства та держави; охоплює широке коло суспільних відносин між державними органами (Мін’юстом, Нотаріальною палатою України, Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, Головними управліннями юстиції) та нотаріусами; містить такі юридичні елементи: норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження - джерела адміністративного права; публічну адміністрацію; принципи діяльності публічної адміністрації, які

використовуються під час захисту нотаріусів; адміністративно-правові відносини правозахисного характеру; форми й методи адміністративної діяльності публічної адміністрації та адміністративні процедури.

Установлено, що форми адміністративної діяльності публічної адміністрації в механізмі адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів базуються на класичній теорії форм адміністративної діяльності публічної адміністрації; метою такої діяльності є відновлення чи недопущення порушення прав і законних інтересів нотаріусів; така діяльність здійснюється в ході виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг; до форм такої діяльності слід віднести видання нормативних й індивідуальних адміністративних актів, здійснення інших юридично значущих дій та матеріально-технічних операцій.

З’ясовано, що методами адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері захисту є система заходів позитивного й негативного спрямування - заохочення (через вшанування кращого нотаріуса), переконання (перепідготовка посадових осіб Мін’юсту) та адміністративного примусу (адміністративно-запобіжні заходи, зокрема залучення представника Нотаріальної палати України як третьої особи під час розгляду адміністративної чи судової справи, наслідком якої може бути накладення адміністративного стягнення на нотаріуса; засоби адміністративного припинення, зокрема адміністративне оскарження рішення Мін’юсту щодо накладення адміністративного стягнення на нотаріуса до Нотаріальної палати України; установлення адміністративної відповідальності за порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів, за здійснення чого на посадових осіб Мін’юсту може накладатися адміністративна санкція у вигляді штрафу та (або) позбавлення права обіймати посади державних службовців).

Запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства з метою підвищення ефективності захисту нотаріусів як збалансування норм адміністративного права щодо недопущення законодавчих недоліків, які б надали можливість нотаріусам із низькою правовою культурою та правосвідомістю порушувати права фізичних і юридичних осіб; щодо законодавчого визначення правового режиму, в який суб’єкти публічної адміністрації втручатися не мають права; щодо чіткого визначення підстав здійснення перевірок нотаріусів, їх строків і процедур проведення. Визначено чинники, які сприяють порушенню прав і законних інтересів нотаріусів, та конкретні пропозиції щодо їх усунення, зокрема запропоновано доповнити КУпАП ст. 166-26 «Порушення порядку і строків проведення перевірок нотаріусів»; п. 2 ст. 18 Закону України «Про нотаріат» положеннями, що перевірка нотаріуса може здійснюватися не частіше одного разу на рік, а Мін’юст не має права в адміністративний спосіб позбавити нотаріусів права займатися нотаріальною діяльністю та допуску до державних реєстрів.

Виявлено ефективний досвід адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів у країнах-учасницях ЄС. Він полягає в системі засадничої довіри громадян до системи нотаріусів, високій їх правовій культурі і правосвідомості, що позитивно підкріплюється захистом нотаріусів законом, чіткими матеріальними і процесуальними нормами притягнення їх до спеціальної дисциплінарної відповідальності міністром юстиції виключно після подання органів нотаріального самоврядування.

Удосконалено законодавство з метою підвищення ефективності захисту та законних інтересів нотаріусів.

Ключові слова, автентичність, адміністративний інструментарій, адміністративні послуги, адміністративно-правовий захист, нотаріальна діяльність, нотаріальна палата, нотаріуси, права і законні інтереси, публічна адміністрація, публічне управління.

| >>
Источник: КРАСНОГОР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

 1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІКУ БАНКАХ»
 2. Програмна анотація
 3. ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Програмна анотація
 4. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 5. Програмна анотація 5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням фактора часу. 5.2. Методичний підхід до формування капіталу. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу. 5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії. 5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.
 6. ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ Програмна анотація 6.1. Політика формування власного капіталу. 6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу. 6.3. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Програмна анотація
 8. Програмна анотація
 9. Програмна анотація
 10. Анотація
 11. АНОТАЦІЯ
 12. АНОТАЦІЯ
 13. АНОТАЦІЯ
 14. АНОТАЦІЯ
 15. АНОТАЦІЯ
 16. АНОТАЦІЯ
 17. АНОТАЦІЯ
 18. АНОТАЦІЯ
 19. АНОТАЦІЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -