<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Захист трудових та соціальних прав екіпажів морських торговельних суден є поширеною темою наукових досліджень. Але така категорія робітників моря як рибалки, праця яких забезпечена специфічними міжнародно-правовими механізмами, досі залишається поза увагою дослідників.

Україна як держава, що має розгалужену систему підготовки рибалок у спеціалізованих навчальних закладах, потужний океанічний рибальський флот (десяток суден під прапором України, що оперують у відкритому морі та виключній економічній зоні Мавританії, Намібії, Нової Зеландії та ін.), великий національний рибальський флот в Азово-Чорноморському басейні, має імплементувати наявні міжнародні стандарти праці в рибальському секторі у національне законодавство та практику і застосовувати їх для захисту прав своїх громадян, працевлаштованих на вітчизняних та іноземних рибальських суднах.

Приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, дипломування та несення вахти екіпажами рибальських суден (STCW-F) 1995 р., перспективи вступу в силу Конвенції МОП № 188 про працю в рибальському секторі, потреби виконання інших спеціалізованих технічних конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) та адаптації до стандартів Європейського Союзу (ЄС) у сфері праці рибалок зумовлюють нагальність відповідних наукових пошуків.

Досі в українській науці міжнародного та морського права питанням регламентації праці в рибальському секторі не надавалося належної уваги, комплексного системного дослідження відповідних міжнародно-правових стандартів не здійснювалося. Водночас окремі питання міжнародної регламентації трудових та соціальних відносин порушувалися у роботах Т. В. Аверочкиної, Б. В. Бабіна, Д. К. Бєкяшева, О. О. Бєлогубової, Г. О. Волошіна, Ю. О. Знаменського, А. В. Іванової, В. Г. Лафіцького, С. Метью, Є. О. Романова, П. К. Фігурова, О. В. Шемякіна та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Одеської національної морської академії на виконання науково-дослідних робіт «Визначення механізмів розроблення та фінансування міжнародних програм та форм їх імплементації у національне морське законодавство» (державний реєстраційний номер 0110U000280) та «Правове забезпечення управління морегосподарським комплексом України: актуальні питання» (державний реєстраційний номер № 0112U003398).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у виявленні специфіки міжнародно-правового регулювання праці в рибальському секторі, зокрема, його змісту, складових та джерел; з’ясування передумов та становлення цієї правової регламентації; визначенні особливостей імплементації міжнародно-правових норм у право ЄС, іноземне та вітчизняне законодавство та організаційну практику.

Відповідно до мети дослідження увагу сконцентровано на розв’язанні таких задач:

з’ ясувати причини специфіки міжнародно-правової регламентації праці в рибальському секторі;

виявити значення глобальних міжнародних угод у сфері морського права у регламентації праці в рибальському секторі, визначити процеси реалізації цих договорів на міжнародному та двосторонньому рівнях;

окреслити становлення механізмів міжнародно-правового регулювання праці в рибальському секторі у конвенціях та рекомендаціях МОП;

встановити причини схвалення Конвенції МОП № 188 про працю в рибальському секторі та перспективи вступу в силу цього акта, а так само наслідки цієї кодифікації;

визначити та охарактеризувати специфіку багатосторонніх угод у сфері безпеки морського рибальства під егідою Міжнародної морської організації (ММО) та Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО);

охарактеризувати значення STCW-F 1995 р. та релевантних актів ФАО та ММО для регламентації праці в рибальському секторі;

визначити особливості адаптації права ЄС до міжнародних стандартів праці в рибальському секторі та відповідної динаміки законодавства ЄС;

охарактеризувати особливості імплементації міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в Україні, державах ЄС та інших державах.

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові засади праці в рибальському секторі.

Предметом дослідження є міжнародно-правове регулювання праці в рибальському секторі.

Методи дослідження. Наукова об’єктивність результатів дослідження забезпечена шляхом використання комплексу загальнонаукових і спеціальних методів, що мають широке застосування в науці міжнародного публічного та міжнародного морського права. Діалектичний метод було використано для з’ясування особливостей правових засад регламентації праці в рибальському секторі як складової морської праці, специфіки відповідних правових механізмів, що часто дублюються або суперечать один одному (підрозділи 1.2, 3.1 та ін.). Історико-правовий метод застосовувався під час дослідження становлення моделей міжнародної правової регламентації праці в рибальському секторі (підрозділи 2.1, 2.2 та ін.). Формально-юридичний метод було використано для аналізу нормативного змісту міжнародних угод, рекомендаційних актів, актів права ЄС та національного законодавства різних держав(підрозділи 2.3, 3.3 та ін.). Порівняльно-правовий метод уможливив зіставлення міжнародно-правових механізмів з питань праці рибалок, що містилися у різних конвенціях та рекомендаціях, схвалених під егідою МОП, ММО та ФАО, національного законодавства з питань організації рибальства та праці рибалок та законодавства різних держав (підрозділи 2.2, 3.2 та ін.). Герменевтичний метод використано для аналізу спеціальної термінології відповідних актів міжнародного права та права ЄС; соціологічний метод застосовано для дослідження тристороннього діалогу та організації праці рибалок європейського простору(підрозділ 3.1).

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, які розробляють загальні правові питання міжнародних механізмів захисту трудових прав та сучасного морського права, як М. Р. Аракелян, М. О. Баймуратов, Дж. І. Бланк, М. Блур,

М. В. Буроменський, О. О. Гриненко, Д.Н. Дімітрова, А. І. Дмитрієв,

І.

М. Забара, О. К. Вишняков, М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий,

А Д. Купер, П.К. Макхерджі, О. О. Мережко, В. І. Муравйов, Р. А. Петров, Г. Семпсон, Т. Л. Сироїд, Д. Фітцпатрік, І. Хрістодолу-Вароші та ін.

Нормативну основу дисертації склали багатосторонні міжнародні договори, підписані під егідою МОП, ММО та ФАО, інші універсальні та регіональні міжнародні договори з питань морського рибальства, нормативно-правові акти ЄС, внутрішнє законодавство окремих держав з питань рибальства. Емпіричну базу дослідження утворили доповіді з питань морського рибальства, подані в системі органів МОП, ММО, ФАО та ЄС, економічні та статистичні дані тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній доктрині міжнародного права було здійснено комплексне дослідження міжнародно-правового регулювання праці в рибальському секторі. У роботі містяться положення та пропозиції, яким притаманні риси наукової новизни, зокрема: уперше:

визначено поняття міжнародно-правового регулювання праці у рибальському секторі як процес утворення, реалізації, імплементації та виконання норм міжнародних договорів, схвалених під егідою ООН, ММО, МОП та ФАО, щодо трудових та пов’язаних з ними відносин членів екіпажів (персоналу, рибалок) на риболовних суднах у процесі їх мореплавства;

встановлено особливості застосування технічних конвенцій з питань праці в морському секторі, схвалених під егідою МОП, визначено місце серед таких актів спеціальних «риболовних» конвенцій МОП №№ 112, 113, 114, 125, 126, визначено особливості їх імплементації Україною;

здійснено класифікацію спеціалізованих морських рекомендацій МОП за їх відношенням до рибальського сектору із встановленням особливого значення рекомендації МОП № 126;

визначено специфіку імплементації Україною у рибальському секторі вимог міжнародного морського права, із посиленою увагою до виконання вимог STCW-F 1995 р. та відсутністю реальних процесів приєднання України до Кейптаунської угоди 2012 р. та до Конвенції МОП № 188;

удосконалено:

концептуальні засади використання норм міжнародного права для регламентації праці в рибальському секторі, зумовлені специфікою рибальського судноплавства та історичними передумовами розвитку відповідних правових механізмів;

підхід, за яким істотний вплив на працю в рибальському секторі здійснюють норми Конвенції ООН з морського права 1982 р.

та Угоди про здійснення її положень 1995 р., норм схвалених у їх розвиток регіональних та двосторонніх договорів, із аналізом положень двосторонніх угод України з питань рибальства;

наукові пропозиції щодо обґрунтування потреби опрацювання, підписання та приєднання держав до Конвенції МОП № 188 про працю в рибальському секторі як компромісного акта, що відображає об’єктивні складнощі відповідного правового регулювання;

доктринальну позицію з питань динамічного процесу реалізації норм міжнародного права щодо праці рибалок у праві ЄС, зумовленого релевантними повноваженнями ЄС, із аналізом відповідних директив та регламентів ЄС, рішень Європейської Комісії та галузевих угод ЄС;

набули подальшого розвитку:

положення щодо змісту сучасного нормотворчого підходу до процесів видобування морських біоресурсів у форматі спеціально організованого судноплавства як ключової складової промислового рибальства (рибальського сектору) та рибогосподарського комплексу;

обґрунтування необхідності врахування міжнародних правових стандартів у сфері становлення правової регламентації праці у рибальському секторі та розвитку процесів тристороннього діалогу в морських державах ЄС, інших морських державах;

положення про організаційні процеси міжнародної правотворчості під егідою ММО, ФАО та МОП стосовно регламентації безпеки експлуатації рибальських суден, кваліфікації та сертифікації членів їх екіпажів, із висвітленням процесів запровадження чинної STCW-F 1995 р. та опрацювання Торремоліноської конвенції з безпеки рибальських суден 1977 р., Торремоліноського протоколу до неї 1993 р. та Кейптаунської угоди про здійснення положень цього Протоколу 2012 р., що не вступили в силу.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що його висновки та пропозиції можуть бути використані у: науково-дослідній роботі - для подальших наукових досліджень у сфері міжнародного правового забезпечення праці рибалок та інших спеціальних категорій робітників; правотворчості - для удосконалення морського та трудового законодавства України шляхом імплементації міжнародних стандартів праці в рибальському секторі; у правозастосуванні - для впорядкування діяльності державних органів влади, наділених компетенцією у сфері морського рибальства, роботодавців та судновласників рибальських суден, підприємств з набору та працевлаштування їх екіпажів та професійних спілок моряків та рибалок; навчально-методичному процесі - під час викладання дисциплін «Міжнародне право», «Морське право», «Трудове право», спеціальних морських правових дисциплін та при підготовці відповідних підручників, навчальної і методичної літератури.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції дослідження були обговорені на засіданні кафедри морського права Одеської національної морської академії. Базові положення

дисертації були оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, future» (м. Одеса, 21 листопада 2014 р.); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до європейської інтеграції» (м. Дніпропетровськ, 22 листопада 2014 р.);

«Морське право: історія, сучасність перспективи розвитку» (м. Одеса, 11-12 грудня 2014 р.); «Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства» (м. Київ, 26 березня 2015 р.); «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» (м. Київ, 16 квітня 2015 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 12 наукових публікаціях, з яких: 5 статей опубліковано у фахових наукових виданнях України, 1 - у фаховому науковому виданні інших держав, а також 6 - у збірниках доповідей і повідомлень на наукових та науково-практичних конференціях.

<< | >>
Источник: ВИХРЕНКО Катерина Петрівна. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В РИБАЛЬСКОМУ СЕКТОРІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -