<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверочкина Т. Профессиональная подготовка моряков. Имплементация международных стандартов в Украине : монография / Т. Аверочкина. - [Б.м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2011.

- 184 с.

2. Бабін Б. Застосування Україною норм морського права у протидії російській агресії та окупації / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. - 2014. - № 4. - С. 51-59.

3. Бабін Б. В. Правові проблеми у сфері колективних договорів з іноземними судновласниками / Б.В. Бабін // Митна справа. - 2013. - № 6. - С. 140-148.

4. Бабусенко С. Є. Напрями оптимізації функціональної діяльності судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / С. Є. Бабусенко. - О., 2008. - 19 с.

5. Балобанов О. О. Правові основи підготовки, працевлаштування та праці моряків : навч. посібник / О.О. Балобанов, Н.О. Балобанова. - О. : Фенікс, 2011. - 200 с.

6. Бекяшев Д. К. Основные положения Конвенции МОТ о труде в рыболовном секторе и совершенствование законодательства РФ / Д. К. Бекяшев // Рыбное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 22-26.

7. Бекяшев Д. К. Трудовые договоры рыбаков [Електронний ресурс] / Д.К. Бекяшев // Морское право. - 2003. - № 2. - Режим доступу: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1140448

8. Бекяшев К. А. Этапы подготовки и принятия конвенции и рекомендации по труду в рыболовном секторе / К.А. Бекяшев // Рыбное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 19-21.

9. Бєлогубова О. О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.

наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. О. Бєлогубова. - О., 2013. - 22 с.

10. Бобылов Ю. А. Рыбопромышленный комплекс: оценка ситуации, пути улучшения организации / Ю.А.

Бобылов // Менеджмент и бизнесадминистрирование. - 2007. - № 1. - С. 85-94.

11. Васильев А. М. Управление промысловым потенциалом - одно из основных условий эффективного функционирования рыбопромышленного комплекса / А.М. Васильев // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2005. - Т. 8. - № 2. - С. 217-220.

12. Винслав Ю. Б. Рыбопромышленный комплекс: стратегические ориентиры развития, важность институциональных изменений / Ю.Б. Винслав, Ю.А. Бобылов, И.Е. Германова // Менеджмент и бизнесадминистрирование. - 2012. - № 3. - С. 36-52.

13. Вихренко К. П. Імплементація міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в праві іноземних держав / К. П. Вихренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - №. 2. - Ч. ІІ - С. 171-180.

14. Вихренко Е. П. Международно-правовое регулирование труда в рыболовном секторе / Е. П. Вихренко // Legea si Viata. Международный научно-практический правовой журнал. - 2014. - № 10. - С. 30-35.

15. Вихренко К. П. Правове регулювання праці в рибальському секторі в актах ММО та ФАО / К. П. Вихренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія «Право». - 2014. - Вип. 29. - Т. 2. - С. 240-245.

16. Вихренко К. П. Проблематика еволюції міжнародних правових стандартів у рибальському секторі / К. П. Вихренко // Митна справа. - 2013. - № 6. - Ч. 2. - Книга 2. - С. 232-238.

17. Вихренко К. П. Регламентація праці в рибальському секторі: європейське право та міжнародні стандарти / К. П. Вихренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія «Юридичні науки». - 2014. - Вип. 6-2. - Т. 4. - С. 130-134.

18. Вихренко К. П. Рибальський сектор як об’єкт міжнародного правового регулювання / К. П. Вихренко // Митна справа. - 2014. - № 2. - С. 93-100.

19. Волошин Г. А. Регулирование устойчивого развития морского промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики Российской Федерации : автореферат дисс. на соиск. науч. степ.

канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Г. А. Волошин. - М., 2012. - 20 с.

20. Ганжуренко І. В. Сучасні проблеми та тенденції розвитку регіонального рибогосподарського комплексу / І.В. Ганжуренко // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - С. 16-20.

21. Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых (УФ) установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота: утверждены Минздравом СССР от 14 июня 1976 г. № 1432-76 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8889.htm

22. Гладка І. В. Методичні підходи до розробки системи стимулюванння праці моряків / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт. - 2014. - Вип. 3. - С. 76-81.

23. Гурнак В. М. Проблеми державної підтримки рибного господарства / В.М. Гурнак, І.К. Кавер // Рибне господарство України. - 2001. - № 5. - С. 42-44.

24. Давидова Ю. Є. Актуальні аспекти дотримання прав українських моряків на морському ринку праці / Ю.Є. Давидова // Водний транспорт. - 2014. - Вип. 3. - С. 96-98.

25. Директива Ради ЄС 93/103/ЄС від 23 листопада 1993 р. про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС); офіційний переклад [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/45891

26. Директива Ради ЄС 97/70/EC від 11 грудня 1997 р. що встановлює гармонізований режим безпеки для риболовецьких суден довжиною 24 метри і більше; офіційний переклад [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/45893

27. Документація конкурсних торгів для учасників щодо підготовки

пропозицій конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг з виконання науково-технічних робіт : затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 2 червня 2011 р. № 2 [Електронний ресурс] / Державне агентство рибного господарства України

(Держрибагентство).

Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук. - К., 2011. - Режим доступу:

http://files.vdz.net.ua:8080/dkt/2011/67/082343-1_11106%D0%BC65266.rtf.

28. Дополнение к «Нормам искусственного освещения на судах

морского флота» № 2506-81 для морских судов флота рыбной

промышленности : утверждено Министерством здравоохранения СССР от 14 января 1986 г. № 4066-86 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_13131.htm

29. Дьячкова М. А. Пути повышения конкурентоспособности рыбопромышленного комплекса / М.А. Дьячкова // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2011. - Т. 14. - № 1. - С.106-109.

30. Еремина М. Ю. Роль внешнеэкономической деятельности рыбопромышленного предпринимательства в развитии экономики прибрежных регионов / М.Ю. Еремина // Вестник Камчатского государственного технического университета. - 2009. - № 8. - С. 16-20.

31. Еремина М. Условия обеспечения устойчивости рыбопромышленной деятельности в конкурентной среде / М. Еремина // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2012. - № 1. - С. 334-337.

32. Знаменский Ю. А. Международные соглашения СССР по вопросам рыболовства / Ю.А. Знаменский // Советский ежегодник морского права. - М. : Мортехинформреклама, 1984. - С. 21-33.

33. Изотов С. В. Мировой опыт регулирования промышленного рыболовства путь выхода из кризиса рыбного хозяйства Украины / С.В. Изотов // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. - 2010. - Вип. 109. - Серія: Економіка і фінанси. - С. 49-53.

34. Инструкция по санитарной обработке технологического

оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах : утверждена Министерством здравоохранения СССР от 27 марта 1984 г. № 2981-84, Министерством рыбного хозяйства СССР от 13 февраля 1984 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_commumzm/usr_12001.htm

35. Іванова А. В. Імплементація норм міжнародного трудового права у сфері праці моряків в законодавство України : автореферат дис.

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / А.В. Іванова. - К., 2014. - 20 с.

36. Кавер И. К. Креативный императив рыбной отрасли : монография / И.К. Кавер, В.Г. Верходанов, С.В. Изотов. - Севастополь : Украинский морской институт, 2008. - 190 с.

37. Калинин И. Б. Особенности правового регулирования труда моряков рыбопромыслового флота [Електронний ресурс] / И.Б. Калинин. - Режим доступу: http ://portal.tpu.ru/ 8НАКЕБ/і/ІВК/0^/ТаЬ1/37^Г

38. Канкунська декларація Міжнародної конференції з відповідального рибальства від 8 травня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_499

39. Керченский морской рыбный порт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmrp.com.ua/index.php/istoriya

40. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля

1999 г. № 81-ФЗ [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://base.garant.ru/12115482/

41. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР от 17 сентября 1968 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://dallakian.narod.ru/kodeks/ktmsssr/zakdoc.htm

42. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР : утвержден постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 14 июня 1929 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_3578.htm

43. Кокин А. С. Трудовые конфликты на судах «удобного» и отечественного флагов: позиции правительства, судовладельцев, моряков / А.С. Кокин. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 408 с.

44. Конвенция МОТ № 7 об определении минимального возраста для

допуска детей на работу в море от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c007_ru.htm

45. Конвенция МОТ № 8 о пособиях по безработице в случае кораблекрушения от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c008_ru.htm

46.

Конвенция МОТ № 22 о трудовых договорах моряков от 24 июля

1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c022_ru.htm

47. Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде от

28 июня 1930 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c029 ru.htm

48. Конвенция МОТ № 53 о минимальной квалификации капитана и

других лиц командного состава торговых судов от 26 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c053_ru .htm

49. Конвенция МОТ № 55 об обязательствах судовладельца в случае

болезни, травмы или смерти моряков от 26 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c055_ru.htm

50. Конвенция МОТ № 56 о страховании моряков по болезни от 26

октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c056_ru .htm

51. Конвенция МОТ № 68 о питании и столовом обслуживании

экипажей на борту судов от 27 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c068_ru.htm

52. Конвенция МОТ № 69 о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации от 27 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c069_ru.htm

53. Конвенция МОТ № 71 о пенсиях морякам от 28 июня 1946 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c071_ru.htm

54. Конвенция МОТ № 73 о медицинском освидетельствовании моряков от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c073 ru.htm

55. Конвенция МОТ № 74 о выдаче матросам свидетельств о квалификации от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c074_ru.htm

56. Конвенция МОТ № 87 о свободе объединений и защите права

объединяться в профсоюзы от 9 июля 1948 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm

57. Конвенция МОТ № 91 об оплачиваемых отпусках морякам пересмотренная в 1949 году) от 18 июня 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c091_ru.htm

58. Конвенция МОТ № 92 о помещениях экипажа на борту судов

(пересмотренная в 1949 году) от 18 июня 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c092_ru.htm

59. Конвенция МОТ № 98 о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров от 1 июля 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c098_ru .htm

60. Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин

за труд равной ценности от 29 июня 1951 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ru.htm

61. Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда от 25

июня 1957 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm

62. Конвенция МОТ № 108 о национальных удостоверениях личности моряков от 13 мая 1958 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 108_ru .htm

63. Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий от 25 июня 1958 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c111_ru.htm

64. Конвенция МОТ № 112 о минимальном возрасте для принятия на работу рыбаков от 19 июня 1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c 112_ru .htm

65. Конвенция МОТ № 113 о медицинском осмотре рыбаков от 19 июня

1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 113_ru .htm

66. Конвенция МОТ № 114 о трудовых договорах рыбаков от 19 июня

1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 114_ru .htm

67. Конвенция МОТ № 125 о свидетельствах о квалификации рыбаков от

21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 125_ru .htm

68. Конвенция МОТ № 126 о помещениях для экипажа на борту

рыболовных судов от 21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c126_ru.htm

69. Конвенция МОТ № 133 о помещениях для экипажа на борту судов (дополнительные положения) от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c133_ru.htm

70. Конвенция МОТ № 134 о предупреждении производственных

несчастных случаев среди моряков от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c134_ru.htm

71. Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу от 26 июня 1973 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 138_ru .htm

72. Конвенция МОТ № 145 о непрерывности занятости моряков от 28

октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 145_ru .htm

73. Конвенция МОТ № 146 о ежегодных оплачиваемых отпусках морякам от 29 октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c146_ru.htm

74. Конвенция МОТ № 163 о социально-бытовом обслуживании моряков в море и порту от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c163_ru.htm

75. Конвенция МОТ № 164 о здравоохранении и медицинском

обслуживании моряков от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c164_ru.htm

76. Конвенция МОТ № 165 о социальном обеспечении моряков от 9

октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c165 ru.htm

77. Конвенция МОТ № 166 (пересмотренная) о репатриации моряков от

9 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 166_ru .htm

78. Конвенция МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков от 22

октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 179_ru .htm

79. Конвенция МОТ № 180 о продолжительности рабочего времени

моряков и укомплектовании судов экипажами от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 180_ru .htm

80. Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по

искоренению наихудших форм детского труда от 17 июня 1999 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 182_ru .htm

81. Конвенция МОТ № 185, пересматривающая конвенция 1958 года об удостоверениях личности моряков от 19 июня 2003 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c185_ru.htm

82. Конвенция МОТ № 188 о труде в рыболовном секторе от 14 июня

2007 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 188_ru .htm

83. Конвенція МОП про працю в морському судноплавстві від 23 лютого

2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_519

84. Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057

85. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б.В. Бабін. - О. : Фенікс, 2012. - 294 с.

86. Косолапов А. О налоговом стимулировании развития

рыбохозяйственного комплекса / А. Косолапов // АПК: экономика, управление. - 2009. - № 1. - С. 49-56.

87. Красиков Н. В. Эффективность развития рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна: на примере предприятий Архангельской области : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н.В. Красиков. - М., 1999. - 19 с.

88. Курдюков С. И. Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса при инерционном и инновационном сценариях до 2015 года / С. И. Курдюков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2007. - № 4. - С. 19-20.

89. Курдюков С. И. Формирование стратегии устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса (вопросы теории и практики) : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. доктора экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.И. Курдюков. - М., 2007. - 37 с.

90. Легенький Г. М. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. «Організація перевезень та управління на транспорті», «Транспортне право» / Г.М. Легенький, В.М. Коськовецький, В.П. Мироненко та ін. - К. : НДІПІ, 2009. - Т. 4. Морський і річковий транспорт. - 216 c.

91. Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов: утверждены Министерством здравоохранения

СССР от 9 апреля 1979 г. № 1975-79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_9923.htm

92. Методические указания по предупредительному санитарному

надзору при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте транспортных и рыбопромысловых морских, речных и озерных судов СССР: утверждены Министерством здравоохранения СССР 31 мая 1966 г. № 628-66 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_6418.htm

93. Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за

эксплуатацией судовых плавательных бассейнов: утверждены

Министерством здравоохранения СССР от 27 декабря 1979 г. № 2117-79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_10163.htm

94. Мирекина С. В. Региональный рыбохозяйственный комплекс в обеспечении продовольственной безопасности России : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.В. Мирекина. - Петропавловск-Камчатский, 2003. - 20 с.

95. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти від 7 липня 1978 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU78K01U.html

96. Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації

персоналу риболовних суден та несення вахти від 7 липня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_707

97. Мойсеенко С. С. Принципы и методы формирования саморазвития и самосовершенствования специалистов рыбопромышленной отрасли / С. С. Мойсеенко, А. С. Медведева // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. - 2010. - № 1-2. - С. 182-190.

98. О введении в действие «Наставления по организации штурманской

службы на морских судах флота рыбной промышленности СССР» : приказ Министерства рыбного хозяйства от 11 июля 1986 г. № 380 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_13413.htm

99. О введении в действие Положения о порядке классификации,

расследования и учета аварийных случаев с судами (ПРАС-90): приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 20 апреля 1990 г. № 170 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_16451.htm

100. О введении в действие «Положения о ремонте судов флота рыбной

промышленности»: приказ Министерства рыбного хозяйства от 12 апреля 1989 г. № 180 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_15556.htm

101. О генеральной схеме управления рыбным хозяйством:

постановление Совета министров СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_8771.htm

102. О Главном Управлении по Рыбной промышленности и Рыболовству

(Главрыба): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 23 сентября 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1106.htm

103. О мерах, обеспечивающих успешность рыбных заготовок:

постановление Совета труда и обороны от 29 декабря 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_811.htm

104. О мерах по дальнейшему укреплению рыболовецких колхозов и реорганизации моторно-рыболовных станций: постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 февраля 1959 г. № 134 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_7203.htm

105. О мерах по обеспечению выполнения обязательств советской стороны, вытекающих из рекомендаций Комиссии по рыболовству в СевероВосточной Атлантике: приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 31 декабря 1969 г. № 461 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_7222.htm

106. О минимуме состава судового экипажа морских торговых судов:

постановление Совета народных комиссаров СССР от 24 марта 1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_2863.htm

107. О праве плавания морских торговых судов под флагом Союза ССР и о владении морскими торговыми судами на праве собственности: постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 5 сентября 1924 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2155.htm

108. О признании утратившим силу Постановления Совета Министров СССР от 18 февраля 1961 г. № 140 «Об изменении размера единого рыболовного сбора, взимаемого с колхозов»: постановление Совета министров СССР от 7 мая 1981 г. № 434 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_10750.htm

109. О приписке морских судов к порту и о внесении их в судовой

реестр: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_954.htm

110. О развитии рыбной промышленности в Калининградской области:

постановление Совета министров СССР от 21 июля 1947 г. № 2614 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_4653.htm

111. О развитии рыболовства в Черном море: постановление Совета министров СССР от 24 июля 1949 г. № 3238 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4677.htm

112. О рыбной промышленности и рыболовстве: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 31 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/ussr_970.htm

113. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 2004 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/ 12138110/

114. О сохранении и рациональном использовании рыбных запасов:

резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1283 (2002) от 25 апреля 2002 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/ %5B2002%5D/%5BAvril2002%5D/Resol_1283.asp

115. О судовом экипаже морского торгового флота Р.С.Ф.С.Р. (Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 22 сентября 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1102.htm

116. О судовых документах (Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_953.htm

117. Об изменении ст.ст. 3 и 6 «Положения о портовых сборах»: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 10 октября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_1412.htm

118. Об измерении вместимости судов морского торгового флота

(Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 16 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_945.htm

119. Об оплате лоцманского и маячного сбора: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 10 октября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1413.htm

120. Об организации управления рыбным хозяйством Р.С.Ф.С.Р.: декрет

Совета народных комиссаров РСФСР от 25 сентября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_1396.htm

121. Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения

работников морского, речного флота и рыбного хозяйства: приказ Министерства здравоохранения СССР от 6 сентября 1989 г. № 511 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_15870.htm

122. Об участии российской делегации в дипломатической конференции

по рассмотрению и принятию Протокола 1993 года к Торремолиносской международной конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 года: постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 274 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uristu.com/library/pravitelstvo-

rf/postanovleniya/pravpost_0881/

123. Об утверждении и введении в действие Положения об учете, регистрации, техническом надзоре и надзоре за безопасностью плавания маломерных судов флота рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов: письмо Министерства рыбного хозяйства от 5 февраля 1986 г. № 80 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_13162.htm

124. Об утверждении и введении в действие «Правил регистрации судов в морских рыбных портах»: приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 6 сентября 1972 г. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_7893.htm

125. Об утверджении Положения о дипломировании персонала судов

рыбопромыслового флота Российской Федерации: постановление

Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 576 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.innovbusiness.ru/pravo/ DocumShow_DocumID_16593.html

126. Об утверждении Положения о званиях лиц командного состава

морских судов : постановление Совета министров СССР от 25 августа 1983 г. № 839 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_11737.htm

127. Об утверждении положения о рабочем времени и времени отдыха работников плавающего состава судов морского флота: постановление Министерства труда РФ от 20 февраля 1996 г. № 11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/106041

128. Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего

времени и времени отдыха отдельных категорий работников

рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы : приказ Государственного комитета РФ по рыболовству от 8 августа 2003 г. № 271, зарегистрирован в Минюсте 18 сентября 2003 г. № 5088 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/2003/10/02/rybaki.html

129. Об утверждении Правил рыболовства в бассейне Черного моря :

приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 1 декабря 1969 г. № 402 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_7203.htm

130. Об утверждении Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации: приказ Госудapcтвенного комитета РФ по рыболовству от 30 августа 1995 г. № 140 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/2108728

131. Общие правила морских торговых и рыбных портов Союза ССР :

утверждены Министерством морского флота СССР от 16 декабря 1969 г., Министерством рыбного хозяйства СССР от 15 декабря 1969 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_7209.htm

132. Павлова Г. В. Проблемы развития и размещения

рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока в период перехода к рыночным отношениям : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон.

наук : спец. 08.00.04 «Экономика и управление народным хозяйством» / Г.В. Павлова. - М., 1998. - 19 с.

133. Положение о портовых сборах: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_955.htm непонятно

134. Положение о праве плавания под морским торговым флагом РСФСР

: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_955.htm

135. Положение о рыбном хозяйстве : постановление Совета труда и обороны СССР от 3 июля 1925 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2545.htm

136. Положение о санитарно-контрольном отделе санитарноэпидемиологической станции в портах (морском, речном, рыбном): утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 6 сентября 1989 г. № 551 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_15871.htm

137. Правила безпеки для працівників суден портового і службово-

допоміжного флоту рибного господарства (НПАОП 05.0-1.01-07):

затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 січня 2007 р. № 13, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2007 р. за № 101/13368 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pravila-bezpeki- dlj a-pracivnikiv-suden-portovogo-i-sluzhbovo-nor2115.html

138. Правила техники безопасности на судах морского флота: утверждены приказом Минморфлота СССР от 13 марта 1975 г. № 50, постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота от 19 февраля 1975 г., протокол № 39, п. 16 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_8522.htm

139. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 03.02.2005 № 60 : наказ Міністерства аграрної політики України від 18 вересня 2008 р. № 594 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0954-08

140. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 10 жовтня 2013 р. № 598,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1801/24333 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/ show/z1801-13

141. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 616 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616-2006-п

142. Про затвердження квот добування водних біоресурсів

загальнодержавного значення у 2015 році: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 грудня 2014 р. № 507,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 р. № 3/26448 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

rada/ show/z0003 -15

143. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 р. № 341, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. № 983/23515 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0983-13

144. Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94): наказ Міністерства охорони здоров’я, Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23 вересня

1994 р. № 263/121 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95

145. Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибного господарства: наказ Державного комітету рибного господарства України від 5 травня 1999 р. № 68 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0467-99

146. Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості : наказ Міністерства аграрної політики України від 3 грудня 2012 р. № 747 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2151-12

147. Про затвердження Положення про місце базування суден флоту

рибної промисловості: наказ Міністерства аграрної політики та

продовольства України від 21 січня 2014 р. № 27, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за № 254/25031 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-14

148. Про затвердження Положення про підготовку та підвищення кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу України : наказ Державного комітету рибного господарства України від 23 вересня 1998 р. № 129, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 січня 1999 р. за № 6/3299 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0006-99

149. Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості: наказ Міністерства аграрної політики України від 12 січня 2005 р. № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 р. за № 101/10381 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/ show/z0101-05

150. Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден \: наказ Міністерства аграрної політики України від 9 листопада 2004 р. № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 р.

за № 1491/10090 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z1491-04

151. Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України: наказ Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2012 р. № 376, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1313/21625 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1313-12

152. Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року: наказ Державного комітету рибного господарства України від 16 січня 2008 р. № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2008 р. за № 72/14763 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0072-08

153. Про затвердження Положення щодо застосування Міжнародного

кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення (МКУБ) на підприємствах і суднах Держкомрибгоспу України : наказ Державного комітету рибного господарства від 26 березня 1998 р. № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. за № 320/2760 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0320-98

154. Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1069-97-п

155. Про затвердження Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 2 грудня 2011 р. № 695, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2011 р.

№ 1506/20244 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1506-11

156. Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в

рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України : наказ Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 р. № 14, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 р. за № 130/12004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0130-06

157. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання : постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/449-98-п

158. Про затвердження режимів рибальства у 2015 році: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 грудня 2014 р. № 509, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 р. за № 37/26482 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0037-15

159. Про затвердження Угоди про співробітництво в галузі рибальства та

морського господарства між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Мавританія : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 502 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502-2004-п

160. Про затвердження Угоди про співробітництво з метою розвитку

партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко : постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 759 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/759-2012-п

161. Про затвердження Типового положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 232/10512 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05

162. Про надання Державному агентству рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/1122-97-п

163. Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та

державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:// zakon4.rada .gov.ua/rada/ show/87-2015^

164. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2993-III // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 139.

165. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 40. - Ст. 2021.

166. Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними : Закон України від 28 листопада 2002 р. № 319-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 5. - Ст. 38.

167. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 8 липня 2011 р. № 3677-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3677-17

168. Про створення системи моніторингу риболовних суден : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№/963-2004-п

169. Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства: постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. № 1583 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№/1583-99-п

170. Про технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під

прапором України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 172-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/8Ьо^7172-96-р

171. Про утворення системи дистанційного контролю риболовних суден

: наказ Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 р. № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 р. за № 1258/8579 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№М258-03

172. Продіус І. П. Дослідження розвитку ринку праці моряків України / І.П. Продіус, Р.А. Бундюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - № 684. - С. 200-203.

173. Профспілка працівників рибного господарства України / Федерація

професійних спілок України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: ЬИр://’№№’№.Ьрви.о^.иа/рго-Ьри/сЫепвкьо^ат2а1вгр/увеикга]твкь

ga1uzevi-profspi1ki/163-profspi1ka-pratsivnikiv-ribnogo-gospodarstva-ukrajini

174. Рекомендация МОТ № 7 об ограничении продолжительности

рабочего времени в рыболовном промысле от 30 июня 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://’№№№.і1о.о^/’№ствр5^гоирв/риЬ1іс/—

её_погт/—погтев/0оситеп1в/погта1;іуеіпв1;гатеп1;/’№ств_г007_т.Ьіт

175. Рекомендация МОТ № 9 о создании морских кодексов в отдельных странах от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r009_ru.htm

176. Рекомендация МОТ № 28 об общих принципах инспекции условий труда моряков от 22 июня 1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r028_ru.htm

177. Рекомендация МОТ № 48 об улучшении бытового обслуживания

моряков в портах от 24 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r048_ru.htm

178. Рекомендация МОТ № 76 о медицинской помощи иждивенцам моряков от 28 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r076_ru.htm

179. Рекомендация МОТ № 78 об обеспечении судовладельцами судового экипажа постельными и столовыми принадлежностями и другими предметами от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r078_ru.htm

180. Рекомендация МОТ № 126 о профессиональном обучении рыбаков

от 21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r126_ru.htm

181. Рекомендация МОТ № 140 о кондиционировании воздуха в

помещениях для экипажа и некоторых других помещениях на борту судов от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r140_ru.htm

182. Рекомендация МОТ № 141 о борьбе с вредными шумами в помещениях для экипажа и на рабочих местах на борту судов от 30 октября

1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r141_ru.htm

183. Рекомендация МОТ № 142 о предупреждении производственных

несчастных случаев среди моряков от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_r 142_ru.htm

184. Рекомендация МОТ № 155 об улучшении норм на торговых судах

от 29 октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r155_ru.htm

185. Рекомендация МОТ № 173 о социально-бытовом обслуживании

моряков в море и в порту от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r173_ru.htm

186. Рекомендация МОТ № 174 о репатриации моряков от 9 октября

1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r 174_ru.htm

187. Рекомендация МОТ № 185 об инспекции условий труда и быта моряков от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r185_ru.htm

188. Рекомендация МОТ № 187 о заработной плате и

продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании судов экипажами от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r187_ru.htm

189. Рекомендация МОТ № 199 о труде в рыболовном секторе от 14

июня 2007 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r199_ru.htm

190. Рогачёв К. И. Экономические проблемы устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханского региона в условиях глобализации : автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук ; спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / К.И. Рогачёв. - Астрахань, 2004. - 18 с.

191. Романов Е. А. Новые международные нормы труда в рыболовном секторе / Е. А. Романов // Рыбное хозяйство. - 2004. - № 3. - С. 70.

192. Санитарные нормы вибрации на морских, речных и озерных судах :

утверждены Главным санитарным врачом СССР 18 мая 1973 г. № 1103-73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8074.htm

193. Санитарные нормы микроклимата для жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания при оборудовании их системами кондиционирования воздуха и методы расчета компонентов микроклимата: утверждены Министерством здравоохранения СССР от 24 сентября 1974 г. № 1183-74 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8415.htm

194. Сборник двухсторонних соглашений СССР по вопросам рыбного хозяйства рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. Говорин Н. В., Лебедева Т. К. ; отв. ред. Косенков В.А., Спивакова Т. И. - М. : Изд-во ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1987. - 310 c.

195. Сборник международных соглашений СССР по вопросам рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. Бакуркина Т. Н., Гречко Н. А., Ермакова Н. Б. и др. ; науч. ред. В. Г. Лафицкий. - М. : Пищ. промышленность, 1973. - 426 c.

196. Сборник международных конвенций, договоров и соглашений, касающихся рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. А. Волков. - М. : Пищ. промышленность, 1966. - 465 c.

197. Сборник торговых договоров, конвенций и соглашений СССР, заключенных с иностранными государствами до 1-го января 1941 г. / сост. Ф.Р Горбов ; под ред. Д. Д. Мишустина. - М. : Межд. книга, 1941. - 408 с.

198. Севастопольский морской рыбный порт [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://sevmrp.com/istoriya-porta/

199. Силкина Н. Л. Организационно-методическое обеспечение эффективности функционирования предприятий рыбохозяйственного комплекса в условиях рыночной экономики : автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н.Л. Силкина. - Астрахань, 2004. - 19 с.

200. Статут флоту рибної промисловості України, затверджений наказом Державного комітету рибного господарства України від 10 червня 1993 р. № 43. - К. : б.в., 1993. - 34 с.

201. Технология рыбы и рыбных продуктов [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://nabitablet.ru/index.php?newsid=2551

202. Тішко Д. А. Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків / Д.А. Тішко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 250-255.

203. Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных судов 1977 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://rise.odessa.Ua/texts/sK_BEZOPASNOSTI_RYBOLOVNYKH_SUDOV77.p hp3

204. Требования техники безопасности к морским судам. РД 31.81-01-87:

утверждены решением Министерства морского флота СССР, Министерства судовой промышленности СССР от 2 августа 1988 г., № СМ-53/2446 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_14942.htm

205. Турекулова Д. М. Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Казахстана на основе рационального использования ресурсов: теория, методология и практика (на материалах Прикаспийского региона) : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. доктора экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Д.М. Турекулова. - Алматы, 2008. - 20 с.

206. Угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/643_174

207. Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в галузі рибного господарства від 31 серпня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268_083

208. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про

співробітництво в галузі рибного господарства від 24 вересня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/643_024

209. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про

співробітництво в галузі рибного господарства від 13 вересня 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/100_506

210. Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет

про співробітництво в галузі рибних ресурсів від 29 червня 1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/818_023

211. Угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України

відносно рибного промислу в Економічній Зоні архіпелагу Кергелен від 10 грудня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250_006

212. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/984_011

213. Угода про здійснення положень Конвенції ООН з морського права

від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб і управління ними від 4 серпня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/995_560

214. Угода про співробітництво в галузі рибальства та морського господарства між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Мавританія від 4 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/478_004

215. Угода про співробітництво з метою розвитку партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко від 27 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504_011

216. Угода щодо забезпечення виконання заходів з міжнародного

збереження та управління рибальскими суднами у відкритому морі від 1 листопада 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_561

217. Факультативное руководство по проектированию, постройке и оборудованию малых рыболовных судов 2005 года: официальное издание ИМО. - Лондон : ИМО, 2009. - 162 с.

218. Фигуров П. К. Международно-правовое регулирование рыболовства

в Азиатско-Тихоокеанском регионе [Електронний ресурс] / П.К. Фигуров // Юридическая фирма «Инмар». - Режим доступу: http://www.

inmarlegal.ru/press/publications/marine_law/mezhdunarodno-pravovoe_ regulirovanie_rybolovstva_v_aziatsko-tihookeanskom_regione/mezhdunarodno- pravovoe_regulirovanie_rybolovstva_v_aziatsko-tihookeanskom _regione/

219. Халиков А. Х. Рыболовное право. Вопросы управления в области рыбного хозяйства и правовой охраны рыбных ресурсов СССР

/ А. Х. Халиков ; отв. ред. А. А. Агзамходжаев. - Ташкент : Фан, 1985. - 135 c.

220. Чекаловець В. І. Підприємницька діяльність на морському транспорті : навч. посібник / В.І. Чекаловець, Н.Г. Гребенник. - О. : Фенікс, 2011. - 368 с.

221. Члены ИМО обсудили безопасность рыболовного флота [Електронний ресурс] // РИА Fishnews.ru. - 16 октября 2012 года. - Режим доступу до сайту: http://fishnews.ru/news/19713

222. Шемякін О. М. Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / О.М. Шемякін. - К., 2005.

- 40 с.

223. Шляхов О. Б. Судовласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця ХІХ - початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О.Б. Шляхов. - Дн-ськ, 2004. - 35 с.

224. Шпилева М. Л. Реформирование системы управления

рыбопромышленным комплексом региона: проблемы и пути решения / М.Л. Шпилева, Т.Н. Ланец // Власть и управление на Востоке России. - 2009. - № 3. - С. 82-89.

225. Яркина Н. Н. Эффективное управление предприятиями рыбного хозяйства Украины через призму мировой рыбохозяйственной практики / Н. Н. Яркина // Економічний форум. - 2013. - № 3. - С. 149-157.

226. Act Respecting Fisheries (Canada Fisheries Act, 1985) : current to December 15, 2014, last amended on November 25, 2013 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-14.pdf

227. Act to create the Bureau of Fisheries, Philippines (№ 177 of 1947) on

1 July, 1947 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://faolex.fao.org/docs/html/phi22493.htm

228. Argiroffo E. Flags of Convenience and Substandard Vessels: A Review of the ILO’s Approach to the Problem / E. Argiroffo // International Labour Review. - 1974. - Vol. 110. - P. 437-453.

229. Blanck J. I. Reflections on the Negociation of the Maritime Labor Convention at the ILO / J.I. Blanck // Tulane Maritime Law Journal. - 2006. - № 31. - Vol. 35. - P. 35-55.

230. Bloor M. Problems of Global Governance of Seafarers’ Health and

Safety [Електронний ресурс] / M. Bloor, D. Pentsov, M. Levi, T. Horlick-Jones // Seafarers International Research Centre, Cardiff University, 2004. - Режим доступу: http://www.sirc.cf.ac.uk/uploads/publications/

Problem sGlobalGovernance.pdf

231. Campbell H. The production of fishing effort and the economic performance of license limitation programs / H. Campbell, R. K. Lindner // Land Economics. - 1990. - Vol. 66. - P. 56-67.

232. Cape Town Agreement on the Implementation of the Provisions of the

1993 Torremolinos Protocol Relating to the 1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels : adopted on 11 October 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/2012%20Cape%20Town

%20Agreement%20on%20Implementation%20of%201993%20Torremolinos%20 Protocol-pdf.pdf

233. Characterization of the artisanal fishery and its socio-economic aspects in the central Mediterranean Sea (Aeolian Islands, Italy) / P. Battaglia, T.Romeo, P. Consoli etc. // Fisheries Research. - 2010. - February. - Vol. 102. - Iss. 1-2. - P. 87-97.

234. Christodoulou-Varotsi I. Labour Standards on Cypriot Ships: Myth and Reality / Iliana Christodoulou-Varotsi, Dm. A. Pentsov // Vanderbilt Journal of Transnational Law. - 2004. - № 37. - Vol. 3. - P. 647-725.

235. Christodoulou-Varotsi I. Maritime Work Law Fundamentals: Responsible Shipowners, Reliable Seafarers / Iliana Christodoulou-Varotsi, Dm. A. Pentsov. - L. : Springer, 2008. - 823 p.

236. Clark C. W. Subsidies, buybacks, and sustainable fisheries / C. W. Clark, G. Munro, U. Sumaila // Journal of Environmental Economics and Management. - 2005. - Vol. 50. - P. 47-58.

237. Commission Decision 31983D0312: 83/312/EEC of 8 February 1983 concerning aid for fuel granted by the Italian Government to fishermen operating in the Mediterranean [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31983D0312

238. Commission Decision 31983D0314: 83/314/EEC of 8 February 1983

concerning aid for fuel granted to fishermen by the Belgian Government [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:31983D0314

239. Commission Decision 31986D0592: 86/592/EEC of 29 July 1986 on the

system of ceilings on the price of diesel fuel for fishermen introduced by the French Government (Only the French text is authentic) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX :31986D0592&from=EN

240. Commission Decision 32003D0087: 2003/87/EC of 13 November 2002 concerning the aid granted to fishermen following the suspension of fishing in the Tyrrhenian Sea and the Ionian Sea in 2000 (notified under document number C(2002) 4362) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0087& from=EN

241. Commission Decision 32003D0088: 2003/88/EC of 13 November 2002

concerning the aid granted to fishermen and shellfish producers as a result of the pollution caused by mucilage and the suspension of fishing for technical reasons in the Adriatic Sea in 2000 (notified under document number C(2002) 4365) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0088& from=EN

242. Commission Decision 32005D0239: 2005/239/EC of 14 July 2004 concerning certain aid measures applied by France to assist fish farmers and

fishermen (notified under document number C(2004) 2588) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX :32005D0239

243. Commission Decision 32006D0269 2006/269/EC of 8 February 2006 -

State aid C 22/2004 (ex N 648/2001) on tax deductions for professional fishermen (Sweden) (notified under document number C(2006) 265) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

?uri=CELEX:32006D0269

244. Commercial fishing: From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_fishing

245. Comprehensive Standard of Work in Fishing Sector [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://labour.icsf.net/

246. Council Decision № 2014/507/CFSP of 30 July 2014 amending Decision 2014/386/CFSP concerning restrictions on goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European Union. - 2014. - Vol. 57. - L 226. - Р. 20-22.

247. Council Regulation (EC) № 104/2000 of 17 December 1999 on the

common organisation of the markets in fishery and aquaculture products [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2000:017:0022:0052:EN:PDF

248. Council Regulation (EC) № 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex .europa.eu/legal-content/EN/TXT /HTML/?uri=CELEX: 31999R2792&from=EN

249. Council Regulation (EU) № 825/2014 of 30 July 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictions on the import into the Union of goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European Union. - 2014. - Vol. 57. - L 226. - Р. 2-15.

250. Couper A. D. Voyages of Abuse. Seafarers, Human Rights and International Shipping / A.D. Couper, C.J. Walsh, B.A. Standberry, G.L. Boerne. - L. : Pluto Press, 1999. - 224 p.

251. Curtis R. Fisheries Buybacks / R.Curtis, D.Squires. - Ames, IA. : Blackwell Publishers, 2007. - 120 p.

252. Dimitrova D. N. Seafarers’ Rights in the Globalized Maritime Industry / Desislava N. Dimitrova. - L. : Kluwer Law International, 2010. - 150 p.

253. Employment, collective bargaining and the quality of industrial relations

in the field of fisheries and aquaculture Research Report / FLAI CGIL; ETF; CFDT; CC.OO.; CFTC. - Pomezia : Arti Grafiche, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etf-europe.org/files/extranet/-

75/44406/Report%20CFP%20101114.pdf

254. European Commission, Facts and figures on the Common Fisheries

Policy - Basic statistical data, 2014 Ed. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2014. - 48 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf

255. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Representativeness of the European social partner organisations: Sea fisheries. - Dublin : EFILWC, 2012. - 44 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9312&langId=en

256. European Parliament Fact Sheets: 4.3.1. The common fisheries policy: origins and general development [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/4_3_1_en.htm

257. European Parliament resolution on fisheries in international waters in the

context of external action under the common fisheries policy (2002/2024(INI)) on 16 January 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5- TA-2003-0026+0+D0C+XML+V0//EN

258. European Social Partners adopt a social clause to be inserted in the Sustainable Fisheries Agreements (SFAs) with third countries / Press area ETF, 9 April 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etf- europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/10338

259. European Social Partners Propose Transporting Decent Standards for

Fishermen into EU Law : Joint Press Release, Brussels, 16 May 2012, EP(12)83 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.europeche.org/en/content/images/stories/downdoc/CdP/EP83_CDP_ac cord_social_Gothenburg_EN.doc

260. Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2013 ed. -

Luxembourg: Publications Office of the EU, 2013. - 256 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/

3930297/5968754/KS-FK-13-001-EN.PDF

261. Facts and figures on the Common Fisheries Policy. Basic statistical data / 2010 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet, published by the European Commission Joint Research Centre. Edition of 2010. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2010. - 52 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp2010_en.pdf

262. Facts and figures on the Common Fisheries Policy. Basic statistical data. Edition of 2014. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2014. - 48 р.

263. Final Report / DG MARE Lot 2: Retrospective and prospective

evaluation on the common fisheries policy, excluding its international dimension Ref. No MARE/2011/01 Appendix 4.5: Italy Case Study Report May 8th, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/fisheries/

documentation/studies/small-scale-driftnet/doc/final-report_en.pdf

264. Fisheries / Food, Agriculture and Decent Work. ILO & FAO working

together [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao-

ilo.org/agricultural-sectors/fao-ilo-fisheries/en/

265. Fisheries Law of the People’s Republic of China on 20 January 1986; date of consolidation 28 August 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/docs/texts/chn23913.doc

266. Fishery Law of the Republic of Indonesia № 31/2004 dated October 6,

2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/

docs/pdf/ins51065.pdf

267. Fishing industry: From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ Fishing_industry

268. Fitzpatrick D. Seafarers’ rights / D. Fitzpatrick, M. Anderson. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - 692 p.

269. Future challenges in fisheries and aquaculture : FAO Regional Office for

Asia and the Pacific [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.fao.org/docrep/003/x6947e/x6947e09.htm

270. Global Dialogue Forum for the Promotion of the Work in Fishing Convention, 2007 (№ 188) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204806/lang-- en/index.htm

271. Harbour Master Activities at Fishery Port: regulation of the Minister of Marine and Fishery of Republic Indonesia 3/PERMEN-KP/2013 dated February 21, 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex. fao.org/cgi- bin/faolex.exe?rec_id=128876&database=faolex&search_type= link&table=result& lang=eng&format_name=@ERALL

272. International Convention on Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imo.org/OurWork/

HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx

273. International Labour Standards on Fishers : ILO [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-

international-labour-standards/fishers/lang--en/index.htm

274. Kuemlangan B. Preventing, Deterring and Eliminating IUU Fishing - Port State Measures / Blaise Kuemlangan and Michael Press // Environmental Policy and Law. - Rome, 2010. - Vol. 40/6. - P. 262-268.

275. Li K. X. International Maritime Conventions: Seafarers’ Safety and Human Rights / K. X. Li, Ng J. Mi // Journal of Maritime Law and Commerce. - 2002. - Vol. 33. - P. 381-404.

276. Maritime Administration and Marine Safety Law of Latvia, 31 October 2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/ docs/texts/lat73609E.doc

277. Martell S. Industry funded fishing license reduction good for profits and conservation / S. Martell, C. Walters, R. Sumaila // Fish and Fisheries. - 2009. - Vol. 10. - P. 1-12.

278. Mathew S. Small-scale Fisheries and the Proposed ILO Work in Fishing

Convention [Електронний ресурс] / Sebastian Mathew // International Collective in Support of Fishworkers. - Режим доступу: http://old.

icsf.net/icsf2006/jspFiles/emergingConcerns/docs/prez/day3/sebastian.ppt.

279. Mukherjee P. K. Criminalisation and Unfair Treatment: the Seafarers’ Perspective / P. K. Mukherjee // Journal of International Maritime Law. - 2006. - № 12. - Vol. 5. - P. 325.

280. Newby J. Structural Adjustment in Australian Fisheries. Report prepared for the Fisheries Resources Research Fund / J. Newby, P. Goday, L. Elliston. - Canberra : ABARE eReport, 2004. - 67 p.

281. NORMLEX : Information System on International Labour Standards [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=1000:1:0::NO:::

282. Operational Programme for the Fisheries Sector, 2007-2013, Greece [Електронний ресурс] - Режим доступу до сайту : http://faolex.fao.org/docs/ pdf/gre110021.pdf

283. Progoulakia M. Developing and Promoting Seafarers’ Welfare under the Maritime Labour Convention: A Research Agenda / Maria Progoulakia, Aikaterini

Katradib, Ioannis Theotokas // SPOUDAI Journal of Economics and Business. - 2013. - Vol. 63. - Issue 3-4. - P. 75-82.

284. Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) ILO

Convention № 147, 1976 on 22 October 1996 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: / /www .ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N ORMLEXPUB:

12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312337:NO

285. Read A. G. Commercial fishing : economic aid and capacity reduction / Andrew G. Read, Eugene H. Buck ; CRS report for Congress. Congressional Research Service. - [Washington] : The Service, 1997. - 31 p.

286. Recommendation ILO № 27 concerning the Repatriation of Masters and Apprentices on 23 June 1926 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312365:NO

287. Recommendation ILO № 49 concerning Hours of Work on Board Ship and Manning on 24 October 1936 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB :12100:0::NO: 12100:P12100_INSTRUMENT_ID :312387:NO

288. Recommendation ILO № 75 concerning Agreements relating to the

Social Security of Seafarers on 28 June 1946 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: / /www .ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N ORMLEXPUB:

12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312413:NO

289. Recommendation ILO № 77 concerning the Organisation of Training for Sea Service on 29 June 1946 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312415:NO

290. Recommendation ILO № 105 concerning the Contents of Medicine

Chests on Board Ship on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0::

NO:12100:P12100 INSTRUMENT ID:312443:NO

291. Recommendation ILO № 106 concerning Medical Advice by Radio to Ships at Sea on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312444:NO

292. Recommendation ILO № 107 concerning the Engagement of Seafarers

for Service in Vessels Registered in a Foreign Country on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/

dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB :12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN T_ID:312445:NO

293. Recommendation ILO № 108 concerning Social Conditions and Safety

of Seafarers in Relation to Registration of Ships on 14 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/end2p

=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312446:NO

294. Recommendation ILO № 109 concerning Wages, Hours of Work on

Board Ship and Manning on 14 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/end2p=

NORMLEXPUB :12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312447:NO

295. Recommendation ILO № 196 concerning Work in the Fishing Sector on

16 June 2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:2688980:NO

296. Regulation of the Minister of Marine Affaires and Fishery of Indonesia

№ PER.08/MEN/2012 regulating Port for Fisheries on 20 April 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/

docs/pdf/ins128876.pdf

297. Regulations Respecting Fishing and Fish Habitat in General and the Payment of Penalty and Forfeiture Proceeds Under the Canada Fisheries Act, 4 of February, 1993 SOR/93-53 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://laws- loisjustice.gc.ca/eng/regulations/SOR-93-53/FullText.html

298. Report of the Workshop on the Implementation of the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Pacific Islands: A Call to Action : Nadi, Fiji, 27-31 October 2003. - Rome : Food & Agriculture Org., 2004. - 151 p.

299. Representativeness of the European social partner organisations: Sea

fisheries : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://eurofound.europa.eu/sr/observatories/eurwork/comparative-information/ representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-sea-fisheries

300. Resolution № 199/2T of 2003 establishing a cooperative for fishermen in the Province of Jabal Lobnan, on 19 August 2003, Lebanon [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/docs/pdf/leb46708.pdf

301. Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less than 12 metres in Length and Undecked Fishing Vessels / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO of the UN, 2012. - 254 p.

302. Salas S. The behavioural dynamics of fishers: management implications / Silvia Salas, Daniel Gaertner // Fish and Fisheries. - 2004. - Vol. 5. - P. 153-167.

303. Sampson H. Powerful Unions, Vulnerable Workers: The representation of seafarers in the global labour market [Електронний ресурс] / Helen Sampson // Seafarers International Research Centre, Cardiff University. - Режим доступу: http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task =doc_view&gid=4318&Itemid=316

304. Sea Fishery Act, 14 of March, 1988 (№ 12 of 1988); South Africa

/ LEX-FAOC002147 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://faolex.fao.org/docs/pdf/saf2147.pdf

305. Sea Fishery Amendment Act, 4 October 1995 (№ 74 of 1995); South

Africa [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/sfaa1995206/

306. Sectoral social dialogue - Sea fisheries: Focus areas / European Commission Employment, Social Affairs & Inclusion [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp7catId=

480&langId=en&intPageId=1851

307. Socio-economic contribution of South African fisheries and their current legal, policy and management frameworks : Working Paper 6 [Електронний ресурс] / Mafa Hara, Martin de Wit, Doug Crookes, Terence Jayiya. - Режим доступу: http://www.plaas.org.za/sites/default/files/publications-pdf/WP6.pdf

308. Squires D. Fisheries buybacks: a review and guidelines / Dale Squires // Fish and Fisheries. - 2010. - Vol. 11. - P. 366-387.

309. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions; as at 25 June 2014. - L. : IMO, 2014. - 532 p. [Електронний ресурс] - Режим доступу до сайту : http://www.imo.org/About/ Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202014.docx.pdf

310. STCW-F 1995: STCW-F Convention [official edition of IMO]. - L. : IMO, 1996. - 74 p.

311. The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-

15) : Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). - Luxembourg, Publications Office of the EU, 2013. - 45 р. (Report EUR 26158 EN, JRC 84745) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/581354/2013-09_STECF+13-15+- +AER+EU+Fleet+2013_JRC84745.pdf

312. The Economic Performance Report on the EU Fish Processing Sector (STECF-13-31): Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). - Luxembourg, Publications Office of the EU, 2013. - 53 р. (Report EUR 26444 EN, JRC 87692) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/631667/2013-12_STECF+13- 31+EU+Fish+processing+report_JRC87692.pdf

313. Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels:

adopted on 2 April 1977 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-

Torremolinos-Intemational-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx

314. Tripartite seminar on IMO STCW-F Convention and fishing training in

Europe [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/tripartite-seminar-imo-stcw-f- convention-and-fishing-training-europe

315. Walters C. J. Fisheries Ecology and Management / Carl J. Walters, Steven J. D. Marte. - Woodstock : Princeton Univrercity Press, 2004. - 308 p.

316. Wilen J. Fisherman behavior and the design of efficient fisheries regulation programs / J. Wilen // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. - 1979. - Vol. 36(7). - P. 855-858.

317. Work in the Fishing Sector. International Labour Conference, 96th session, 2007 (Report IV) 2A. - Geneve : ILO, 2007. - 76 p.

318. Written question E-0429/03 by Rosa Miguelez Ramos (PSE) to the Commission 92003E000429. Promoting social dialogue and drawing up a statute for fishermen (18 February 2003) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.jurion.de/Gesetze/EU/92003E000429

<< |
Источник: ВИХРЕНКО Катерина Петрівна. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В РИБАЛЬСКОМУ СЕКТОРІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -