<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверочкина Т. Профессиональная подготовка моряков. Имплементация международных стандартов в Украине : монография / Т. Аверочкина. - [Б.м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2011.

- 184 с.

2. Бабін Б. Застосування Україною норм морського права у протидії російській агресії та окупації / Б. В. Бабін // Український часопис міжнародного права. - 2014. - № 4. - С. 51-59.

3. Бабін Б. В. Правові проблеми у сфері колективних договорів з іноземними судновласниками / Б.В. Бабін // Митна справа. - 2013. - № 6. - С. 140-148.

4. Бабусенко С. Є. Напрями оптимізації функціональної діяльності судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / С. Є. Бабусенко. - О., 2008. - 19 с.

5. Балобанов О. О. Правові основи підготовки, працевлаштування та праці моряків : навч. посібник / О.О. Балобанов, Н.О. Балобанова. - О. : Фенікс, 2011. - 200 с.

6. Бекяшев Д. К. Основные положения Конвенции МОТ о труде в рыболовном секторе и совершенствование законодательства РФ / Д. К. Бекяшев // Рыбное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 22-26.

7. Бекяшев Д. К. Трудовые договоры рыбаков [Електронний ресурс] / Д.К. Бекяшев // Морское право. - 2003. - № 2. - Режим доступу: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1140448

8. Бекяшев К. А. Этапы подготовки и принятия конвенции и рекомендации по труду в рыболовном секторе / К.А. Бекяшев // Рыбное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 19-21.

9. Бєлогубова О. О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.

наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. О. Бєлогубова. - О., 2013. - 22 с.

10. Бобылов Ю. А. Рыбопромышленный комплекс: оценка ситуации, пути улучшения организации / Ю.А. Бобылов // Менеджмент и бизнесадминистрирование.

- 2007. - № 1. - С. 85-94.

11. Васильев А. М. Управление промысловым потенциалом - одно из основных условий эффективного функционирования рыбопромышленного комплекса / А.М. Васильев // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2005. - Т. 8. - № 2. - С. 217-220.

12. Винслав Ю. Б. Рыбопромышленный комплекс: стратегические ориентиры развития, важность институциональных изменений / Ю.Б. Винслав, Ю.А. Бобылов, И.Е. Германова // Менеджмент и бизнесадминистрирование. - 2012. - № 3. - С. 36-52.

13. Вихренко К. П. Імплементація міжнародних стандартів праці в рибальському секторі в праві іноземних держав / К. П. Вихренко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - №. 2. - Ч. ІІ - С. 171-180.

14. Вихренко Е. П. Международно-правовое регулирование труда в рыболовном секторе / Е. П. Вихренко // Legea si Viata. Международный научно-практический правовой журнал. - 2014. - № 10. - С. 30-35.

15. Вихренко К. П. Правове регулювання праці в рибальському секторі в актах ММО та ФАО / К. П. Вихренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія «Право». - 2014. - Вип. 29. - Т. 2. - С. 240-245.

16. Вихренко К. П. Проблематика еволюції міжнародних правових стандартів у рибальському секторі / К. П. Вихренко // Митна справа. - 2013. - № 6. - Ч. 2. - Книга 2. - С. 232-238.

17. Вихренко К. П. Регламентація праці в рибальському секторі: європейське право та міжнародні стандарти / К. П. Вихренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія «Юридичні науки». - 2014. - Вип. 6-2. - Т. 4. - С. 130-134.

18. Вихренко К. П. Рибальський сектор як об’єкт міжнародного правового регулювання / К. П. Вихренко // Митна справа. - 2014. - № 2. - С. 93-100.

19. Волошин Г. А. Регулирование устойчивого развития морского промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики Российской Федерации : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Г.

А. Волошин. - М., 2012. - 20 с.

20. Ганжуренко І. В. Сучасні проблеми та тенденції розвитку регіонального рибогосподарського комплексу / І.В. Ганжуренко // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - С. 16-20.

21. Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых (УФ) установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота: утверждены Минздравом СССР от 14 июня 1976 г. № 1432-76 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8889.htm

22. Гладка І. В. Методичні підходи до розробки системи стимулюванння праці моряків / І.В. Гладка, В.Г. Коба // Водний транспорт. - 2014. - Вип. 3. - С. 76-81.

23. Гурнак В. М. Проблеми державної підтримки рибного господарства / В.М. Гурнак, І.К. Кавер // Рибне господарство України. - 2001. - № 5. - С. 42-44.

24. Давидова Ю. Є. Актуальні аспекти дотримання прав українських моряків на морському ринку праці / Ю.Є. Давидова // Водний транспорт. - 2014. - Вип. 3. - С. 96-98.

25. Директива Ради ЄС 93/103/ЄС від 23 листопада 1993 р. про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС); офіційний переклад [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/45891

26. Директива Ради ЄС 97/70/EC від 11 грудня 1997 р. що встановлює гармонізований режим безпеки для риболовецьких суден довжиною 24 метри і більше; офіційний переклад [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/45893

27. Документація конкурсних торгів для учасників щодо підготовки

пропозицій конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю послуг з виконання науково-технічних робіт : затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 2 червня 2011 р. № 2 [Електронний ресурс] / Державне агентство рибного господарства України

(Держрибагентство). Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук. - К., 2011. - Режим доступу:

http://files.vdz.net.ua:8080/dkt/2011/67/082343-1_11106%D0%BC65266.rtf.

28. Дополнение к «Нормам искусственного освещения на судах

морского флота» № 2506-81 для морских судов флота рыбной

промышленности : утверждено Министерством здравоохранения СССР от 14 января 1986 г. № 4066-86 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_13131.htm

29. Дьячкова М. А. Пути повышения конкурентоспособности рыбопромышленного комплекса / М.А. Дьячкова // Вестник Мурманского государственного технического университета. - 2011. - Т. 14. - № 1. - С.106-109.

30. Еремина М. Ю. Роль внешнеэкономической деятельности рыбопромышленного предпринимательства в развитии экономики прибрежных регионов / М.Ю. Еремина // Вестник Камчатского государственного технического университета. - 2009. - № 8. - С. 16-20.

31. Еремина М. Условия обеспечения устойчивости рыбопромышленной деятельности в конкурентной среде / М. Еремина // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2012. - № 1. - С. 334-337.

32. Знаменский Ю. А. Международные соглашения СССР по вопросам рыболовства / Ю.А. Знаменский // Советский ежегодник морского права. - М. : Мортехинформреклама, 1984. - С. 21-33.

33. Изотов С. В. Мировой опыт регулирования промышленного рыболовства путь выхода из кризиса рыбного хозяйства Украины / С.В. Изотов // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. - 2010. - Вип. 109. - Серія: Економіка і фінанси. - С. 49-53.

34. Инструкция по санитарной обработке технологического

оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах : утверждена Министерством здравоохранения СССР от 27 марта 1984 г. № 2981-84, Министерством рыбного хозяйства СССР от 13 февраля 1984 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_commumzm/usr_12001.htm

35. Іванова А. В. Імплементація норм міжнародного трудового права у сфері праці моряків в законодавство України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / А.В. Іванова. - К., 2014. - 20 с.

36. Кавер И. К. Креативный императив рыбной отрасли : монография / И.К. Кавер, В.Г. Верходанов, С.В. Изотов. - Севастополь : Украинский морской институт, 2008. - 190 с.

37. Калинин И. Б. Особенности правового регулирования труда моряков рыбопромыслового флота [Електронний ресурс] / И.Б. Калинин. - Режим доступу: http ://portal.tpu.ru/ 8НАКЕБ/і/ІВК/0^/ТаЬ1/37^Г

38. Канкунська декларація Міжнародної конференції з відповідального рибальства від 8 травня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_499

39. Керченский морской рыбный порт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmrp.com.ua/index.php/istoriya

40. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля

1999 г. № 81-ФЗ [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://base.garant.ru/12115482/

41. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР от 17 сентября 1968 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://dallakian.narod.ru/kodeks/ktmsssr/zakdoc.htm

42. Кодекс торгового мореплавания Союза ССР : утвержден постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 14 июня 1929 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_3578.htm

43. Кокин А. С. Трудовые конфликты на судах «удобного» и отечественного флагов: позиции правительства, судовладельцев, моряков / А.С. Кокин. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 408 с.

44. Конвенция МОТ № 7 об определении минимального возраста для

допуска детей на работу в море от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c007_ru.htm

45. Конвенция МОТ № 8 о пособиях по безработице в случае кораблекрушения от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c008_ru.htm

46. Конвенция МОТ № 22 о трудовых договорах моряков от 24 июля

1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c022_ru.htm

47. Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде от

28 июня 1930 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c029 ru.htm

48. Конвенция МОТ № 53 о минимальной квалификации капитана и

других лиц командного состава торговых судов от 26 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c053_ru .htm

49. Конвенция МОТ № 55 об обязательствах судовладельца в случае

болезни, травмы или смерти моряков от 26 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c055_ru.htm

50. Конвенция МОТ № 56 о страховании моряков по болезни от 26

октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c056_ru .htm

51. Конвенция МОТ № 68 о питании и столовом обслуживании

экипажей на борту судов от 27 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c068_ru.htm

52. Конвенция МОТ № 69 о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации от 27 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c069_ru.htm

53. Конвенция МОТ № 71 о пенсиях морякам от 28 июня 1946 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c071_ru.htm

54. Конвенция МОТ № 73 о медицинском освидетельствовании моряков от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c073 ru.htm

55. Конвенция МОТ № 74 о выдаче матросам свидетельств о квалификации от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c074_ru.htm

56. Конвенция МОТ № 87 о свободе объединений и защите права

объединяться в профсоюзы от 9 июля 1948 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm

57. Конвенция МОТ № 91 об оплачиваемых отпусках морякам пересмотренная в 1949 году) от 18 июня 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c091_ru.htm

58. Конвенция МОТ № 92 о помещениях экипажа на борту судов

(пересмотренная в 1949 году) от 18 июня 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c092_ru.htm

59. Конвенция МОТ № 98 о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров от 1 июля 1949 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c098_ru .htm

60. Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин

за труд равной ценности от 29 июня 1951 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ru.htm

61. Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда от 25

июня 1957 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm

62. Конвенция МОТ № 108 о национальных удостоверениях личности моряков от 13 мая 1958 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 108_ru .htm

63. Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий от 25 июня 1958 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c111_ru.htm

64. Конвенция МОТ № 112 о минимальном возрасте для принятия на работу рыбаков от 19 июня 1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c 112_ru .htm

65. Конвенция МОТ № 113 о медицинском осмотре рыбаков от 19 июня

1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 113_ru .htm

66. Конвенция МОТ № 114 о трудовых договорах рыбаков от 19 июня

1959 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 114_ru .htm

67. Конвенция МОТ № 125 о свидетельствах о квалификации рыбаков от

21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 125_ru .htm

68. Конвенция МОТ № 126 о помещениях для экипажа на борту

рыболовных судов от 21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c126_ru.htm

69. Конвенция МОТ № 133 о помещениях для экипажа на борту судов (дополнительные положения) от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c133_ru.htm

70. Конвенция МОТ № 134 о предупреждении производственных

несчастных случаев среди моряков от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c134_ru.htm

71. Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу от 26 июня 1973 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 138_ru .htm

72. Конвенция МОТ № 145 о непрерывности занятости моряков от 28

октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 145_ru .htm

73. Конвенция МОТ № 146 о ежегодных оплачиваемых отпусках морякам от 29 октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c146_ru.htm

74. Конвенция МОТ № 163 о социально-бытовом обслуживании моряков в море и порту от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_c163_ru.htm

75. Конвенция МОТ № 164 о здравоохранении и медицинском

обслуживании моряков от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_c164_ru.htm

76. Конвенция МОТ № 165 о социальном обеспечении моряков от 9

октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms c165 ru.htm

77. Конвенция МОТ № 166 (пересмотренная) о репатриации моряков от

9 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 166_ru .htm

78. Конвенция МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков от 22

октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 179_ru .htm

79. Конвенция МОТ № 180 о продолжительности рабочего времени

моряков и укомплектовании судов экипажами от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 180_ru .htm

80. Конвенция МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по

искоренению наихудших форм детского труда от 17 июня 1999 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 182_ru .htm

81. Конвенция МОТ № 185, пересматривающая конвенция 1958 года об удостоверениях личности моряков от 19 июня 2003 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/— normes/documents/normativeinstrument/wcms_c185_ru.htm

82. Конвенция МОТ № 188 о труде в рыболовном секторе от 14 июня

2007 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_c 188_ru .htm

83. Конвенція МОП про працю в морському судноплавстві від 23 лютого

2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_519

84. Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057

85. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б.В. Бабін. - О. : Фенікс, 2012. - 294 с.

86. Косолапов А. О налоговом стимулировании развития

рыбохозяйственного комплекса / А. Косолапов // АПК: экономика, управление. - 2009. - № 1. - С. 49-56.

87. Красиков Н. В. Эффективность развития рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна: на примере предприятий Архангельской области : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н.В. Красиков. - М., 1999. - 19 с.

88. Курдюков С. И. Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса при инерционном и инновационном сценариях до 2015 года / С. И. Курдюков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2007. - № 4. - С. 19-20.

89. Курдюков С. И. Формирование стратегии устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса (вопросы теории и практики) : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. доктора экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.И. Курдюков. - М., 2007. - 37 с.

90. Легенький Г. М. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. «Організація перевезень та управління на транспорті», «Транспортне право» / Г.М. Легенький, В.М. Коськовецький, В.П. Мироненко та ін. - К. : НДІПІ, 2009. - Т. 4. Морський і річковий транспорт. - 216 c.

91. Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов: утверждены Министерством здравоохранения

СССР от 9 апреля 1979 г. № 1975-79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_9923.htm

92. Методические указания по предупредительному санитарному

надзору при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте транспортных и рыбопромысловых морских, речных и озерных судов СССР: утверждены Министерством здравоохранения СССР 31 мая 1966 г. № 628-66 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_6418.htm

93. Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за

эксплуатацией судовых плавательных бассейнов: утверждены

Министерством здравоохранения СССР от 27 декабря 1979 г. № 2117-79 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_10163.htm

94. Мирекина С. В. Региональный рыбохозяйственный комплекс в обеспечении продовольственной безопасности России : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.В. Мирекина. - Петропавловск-Камчатский, 2003. - 20 с.

95. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти від 7 липня 1978 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU78K01U.html

96. Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації

персоналу риболовних суден та несення вахти від 7 липня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_707

97. Мойсеенко С. С. Принципы и методы формирования саморазвития и самосовершенствования специалистов рыбопромышленной отрасли / С. С. Мойсеенко, А. С. Медведева // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. - 2010. - № 1-2. - С. 182-190.

98. О введении в действие «Наставления по организации штурманской

службы на морских судах флота рыбной промышленности СССР» : приказ Министерства рыбного хозяйства от 11 июля 1986 г. № 380 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_13413.htm

99. О введении в действие Положения о порядке классификации,

расследования и учета аварийных случаев с судами (ПРАС-90): приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 20 апреля 1990 г. № 170 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_16451.htm

100. О введении в действие «Положения о ремонте судов флота рыбной

промышленности»: приказ Министерства рыбного хозяйства от 12 апреля 1989 г. № 180 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_15556.htm

101. О генеральной схеме управления рыбным хозяйством:

постановление Совета министров СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_8771.htm

102. О Главном Управлении по Рыбной промышленности и Рыболовству

(Главрыба): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 23 сентября 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1106.htm

103. О мерах, обеспечивающих успешность рыбных заготовок:

постановление Совета труда и обороны от 29 декабря 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_811.htm

104. О мерах по дальнейшему укреплению рыболовецких колхозов и реорганизации моторно-рыболовных станций: постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 февраля 1959 г. № 134 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_7203.htm

105. О мерах по обеспечению выполнения обязательств советской стороны, вытекающих из рекомендаций Комиссии по рыболовству в СевероВосточной Атлантике: приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 31 декабря 1969 г. № 461 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_7222.htm

106. О минимуме состава судового экипажа морских торговых судов:

постановление Совета народных комиссаров СССР от 24 марта 1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_2863.htm

107. О праве плавания морских торговых судов под флагом Союза ССР и о владении морскими торговыми судами на праве собственности: постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 5 сентября 1924 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2155.htm

108. О признании утратившим силу Постановления Совета Министров СССР от 18 февраля 1961 г. № 140 «Об изменении размера единого рыболовного сбора, взимаемого с колхозов»: постановление Совета министров СССР от 7 мая 1981 г. № 434 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_10750.htm

109. О приписке морских судов к порту и о внесении их в судовой

реестр: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_954.htm

110. О развитии рыбной промышленности в Калининградской области:

постановление Совета министров СССР от 21 июля 1947 г. № 2614 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_4653.htm

111. О развитии рыболовства в Черном море: постановление Совета министров СССР от 24 июля 1949 г. № 3238 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_4677.htm

112. О рыбной промышленности и рыболовстве: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 31 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/ussr_970.htm

113. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 2004 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/ 12138110/

114. О сохранении и рациональном использовании рыбных запасов:

резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1283 (2002) от 25 апреля 2002 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/ %5B2002%5D/%5BAvril2002%5D/Resol_1283.asp

115. О судовом экипаже морского торгового флота Р.С.Ф.С.Р. (Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 22 сентября 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1102.htm

116. О судовых документах (Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_953.htm

117. Об изменении ст.ст. 3 и 6 «Положения о портовых сборах»: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 10 октября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_1412.htm

118. Об измерении вместимости судов морского торгового флота

(Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 16 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_945.htm

119. Об оплате лоцманского и маячного сбора: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 10 октября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1413.htm

120. Об организации управления рыбным хозяйством Р.С.Ф.С.Р.: декрет

Совета народных комиссаров РСФСР от 25 сентября 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_1396.htm

121. Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения

работников морского, речного флота и рыбного хозяйства: приказ Министерства здравоохранения СССР от 6 сентября 1989 г. № 511 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_15870.htm

122. Об участии российской делегации в дипломатической конференции

по рассмотрению и принятию Протокола 1993 года к Торремолиносской международной конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 года: постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 274 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uristu.com/library/pravitelstvo-

rf/postanovleniya/pravpost_0881/

123. Об утверждении и введении в действие Положения об учете, регистрации, техническом надзоре и надзоре за безопасностью плавания маломерных судов флота рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов: письмо Министерства рыбного хозяйства от 5 февраля 1986 г. № 80 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_13162.htm

124. Об утверждении и введении в действие «Правил регистрации судов в морских рыбных портах»: приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 6 сентября 1972 г. № 291 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_7893.htm

125. Об утверджении Положения о дипломировании персонала судов

рыбопромыслового флота Российской Федерации: постановление

Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 576 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.innovbusiness.ru/pravo/ DocumShow_DocumID_16593.html

126. Об утверждении Положения о званиях лиц командного состава

морских судов : постановление Совета министров СССР от 25 августа 1983 г. № 839 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_11737.htm

127. Об утверждении положения о рабочем времени и времени отдыха работников плавающего состава судов морского флота: постановление Министерства труда РФ от 20 февраля 1996 г. № 11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/106041

128. Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего

времени и времени отдыха отдельных категорий работников

рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы : приказ Государственного комитета РФ по рыболовству от 8 августа 2003 г. № 271, зарегистрирован в Минюсте 18 сентября 2003 г. № 5088 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/2003/10/02/rybaki.html

129. Об утверждении Правил рыболовства в бассейне Черного моря :

приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 1 декабря 1969 г. № 402 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_7203.htm

130. Об утверждении Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации: приказ Госудapcтвенного комитета РФ по рыболовству от 30 августа 1995 г. № 140 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://base.garant.ru/2108728

131. Общие правила морских торговых и рыбных портов Союза ССР :

утверждены Министерством морского флота СССР от 16 декабря 1969 г., Министерством рыбного хозяйства СССР от 15 декабря 1969 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/usr_7209.htm

132. Павлова Г. В. Проблемы развития и размещения

рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока в период перехода к рыночным отношениям : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон.

наук : спец. 08.00.04 «Экономика и управление народным хозяйством» / Г.В. Павлова. - М., 1998. - 19 с.

133. Положение о портовых сборах: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_955.htm непонятно

134. Положение о праве плавания под морским торговым флагом РСФСР

: декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 20 мая 1921 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/

ussrdoc_communizm/ussr_955.htm

135. Положение о рыбном хозяйстве : постановление Совета труда и обороны СССР от 3 июля 1925 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_2545.htm

136. Положение о санитарно-контрольном отделе санитарноэпидемиологической станции в портах (морском, речном, рыбном): утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 6 сентября 1989 г. № 551 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_15871.htm

137. Правила безпеки для працівників суден портового і службово-

допоміжного флоту рибного господарства (НПАОП 05.0-1.01-07):

затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 січня 2007 р. № 13, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2007 р. за № 101/13368 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pravila-bezpeki- dlj a-pracivnikiv-suden-portovogo-i-sluzhbovo-nor2115.html

138. Правила техники безопасности на судах морского флота: утверждены приказом Минморфлота СССР от 13 марта 1975 г. № 50, постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота от 19 февраля 1975 г., протокол № 39, п. 16 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ ussrdoc_communizm/usr_8522.htm

139. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 03.02.2005 № 60 : наказ Міністерства аграрної політики України від 18 вересня 2008 р. № 594 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0954-08

140. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 10 жовтня 2013 р. № 598,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1801/24333 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/ show/z1801-13

141. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 616 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616-2006-п

142. Про затвердження квот добування водних біоресурсів

загальнодержавного значення у 2015 році: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 грудня 2014 р. № 507,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 р. № 3/26448 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

rada/ show/z0003 -15

143. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 2013 р. № 341, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. № 983/23515 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0983-13

144. Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (ДНАОП 0.03-8.06-94): наказ Міністерства охорони здоров’я, Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23 вересня

1994 р. № 263/121 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95

145. Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден рибного господарства: наказ Державного комітету рибного господарства України від 5 травня 1999 р. № 68 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0467-99

146. Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості : наказ Міністерства аграрної політики України від 3 грудня 2012 р. № 747 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2151-12

147. Про затвердження Положення про місце базування суден флоту

рибної промисловості: наказ Міністерства аграрної політики та

продовольства України від 21 січня 2014 р. № 27, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за № 254/25031 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0254-14

148. Про затвердження Положення про підготовку та підвищення кваліфікації стернових-мотористів маломірних суден Держкомрибгоспу України : наказ Державного комітету рибного господарства України від 23 вересня 1998 р. № 129, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 січня 1999 р. за № 6/3299 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0006-99

149. Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості: наказ Міністерства аграрної політики України від 12 січня 2005 р. № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 р. за № 101/10381 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/ show/z0101-05

150. Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден \: наказ Міністерства аграрної політики України від 9 листопада 2004 р. № 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 р.

за № 1491/10090 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z1491-04

151. Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України: наказ Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2012 р. № 376, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1313/21625 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1313-12

152. Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року: наказ Державного комітету рибного господарства України від 16 січня 2008 р. № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2008 р. за № 72/14763 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0072-08

153. Про затвердження Положення щодо застосування Міжнародного

кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення (МКУБ) на підприємствах і суднах Держкомрибгоспу України : наказ Державного комітету рибного господарства від 26 березня 1998 р. № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. за № 320/2760 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0320-98

154. Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1069-97-п

155. Про затвердження Порядку випуску суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 2 грудня 2011 р. № 695, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2011 р.

№ 1506/20244 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1506-11

156. Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в

рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України : наказ Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2006 р. № 14, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2006 р. за № 130/12004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0130-06

157. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання : постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/449-98-п

158. Про затвердження режимів рибальства у 2015 році: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 грудня 2014 р. № 509, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 р. за № 37/26482 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/z0037-15

159. Про затвердження Угоди про співробітництво в галузі рибальства та

морського господарства між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Мавританія : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 502 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502-2004-п

160. Про затвердження Угоди про співробітництво з метою розвитку

партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко : постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 759 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/759-2012-п

161. Про затвердження Типового положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 232/10512 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05

162. Про надання Державному агентству рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1122 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/1122-97-п

163. Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та

державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:// zakon4.rada .gov.ua/rada/ show/87-2015^

164. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2993-III // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 139.

165. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонни: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 40. - Ст. 2021.

166. Про ратифікацію Угоди про виконання положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними : Закон України від 28 листопада 2002 р. № 319-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 5. - Ст. 38.

167. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 8 липня 2011 р. № 3677-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3677-17

168. Про створення системи моніторингу риболовних суден : постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№/963-2004-п

169. Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства: постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. № 1583 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№/1583-99-п

170. Про технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під

прапором України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 172-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/8Ьо^7172-96-р

171. Про утворення системи дистанційного контролю риболовних суден

: наказ Міністерства аграрної політики України від 25 грудня 2003 р. № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 р. за № 1258/8579 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ЬИр://2акоп4.га0а^оу.иа/га0а/вЬо,№М258-03

172. Продіус І. П. Дослідження розвитку ринку праці моряків України / І.П. Продіус, Р.А. Бундюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - № 684. - С. 200-203.

173. Профспілка працівників рибного господарства України / Федерація

професійних спілок України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: ЬИр://’№№’№.Ьрви.о^.иа/рго-Ьри/сЫепвкьо^ат2а1вгр/увеикга]твкь

ga1uzevi-profspi1ki/163-profspi1ka-pratsivnikiv-ribnogo-gospodarstva-ukrajini

174. Рекомендация МОТ № 7 об ограничении продолжительности

рабочего времени в рыболовном промысле от 30 июня 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬИр://’№№№.і1о.о^/’№ствр5^гоирв/риЬ1іс/—

её_погт/—погтев/0оситеп1в/погта1;іуеіпв1;гатеп1;/’№ств_г007_т.Ьіт

175. Рекомендация МОТ № 9 о создании морских кодексов в отдельных странах от 9 июля 1920 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r009_ru.htm

176. Рекомендация МОТ № 28 об общих принципах инспекции условий труда моряков от 22 июня 1926 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r028_ru.htm

177. Рекомендация МОТ № 48 об улучшении бытового обслуживания

моряков в портах от 24 октября 1936 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r048_ru.htm

178. Рекомендация МОТ № 76 о медицинской помощи иждивенцам моряков от 28 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r076_ru.htm

179. Рекомендация МОТ № 78 об обеспечении судовладельцами судового экипажа постельными и столовыми принадлежностями и другими предметами от 29 июня 1946 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r078_ru.htm

180. Рекомендация МОТ № 126 о профессиональном обучении рыбаков

от 21 июня 1966 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r126_ru.htm

181. Рекомендация МОТ № 140 о кондиционировании воздуха в

помещениях для экипажа и некоторых других помещениях на борту судов от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r140_ru.htm

182. Рекомендация МОТ № 141 о борьбе с вредными шумами в помещениях для экипажа и на рабочих местах на борту судов от 30 октября

1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r141_ru.htm

183. Рекомендация МОТ № 142 о предупреждении производственных

несчастных случаев среди моряков от 30 октября 1970 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—

ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_r 142_ru.htm

184. Рекомендация МОТ № 155 об улучшении норм на торговых судах

от 29 октября 1976 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r155_ru.htm

185. Рекомендация МОТ № 173 о социально-бытовом обслуживании

моряков в море и в порту от 8 октября 1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—

normes/documents/normativeinstrument/wcms_r173_ru.htm

186. Рекомендация МОТ № 174 о репатриации моряков от 9 октября

1987 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r 174_ru.htm

187. Рекомендация МОТ № 185 об инспекции условий труда и быта моряков от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r185_ru.htm

188. Рекомендация МОТ № 187 о заработной плате и

продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании судов экипажами от 22 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/ documents/normativeinstrument/wcms_r187_ru.htm

189. Рекомендация МОТ № 199 о труде в рыболовном секторе от 14

июня 2007 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/ normativeinstrument/wcms_r199_ru.htm

190. Рогачёв К. И. Экономические проблемы устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханского региона в условиях глобализации : автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук ; спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / К.И. Рогачёв. - Астрахань, 2004. - 18 с.

191. Романов Е. А. Новые международные нормы труда в рыболовном секторе / Е. А. Романов // Рыбное хозяйство. - 2004. - № 3. - С. 70.

192. Санитарные нормы вибрации на морских, речных и озерных судах :

утверждены Главным санитарным врачом СССР 18 мая 1973 г. № 1103-73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8074.htm

193. Санитарные нормы микроклимата для жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания при оборудовании их системами кондиционирования воздуха и методы расчета компонентов микроклимата: утверждены Министерством здравоохранения СССР от 24 сентября 1974 г. № 1183-74 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_8415.htm

194. Сборник двухсторонних соглашений СССР по вопросам рыбного хозяйства рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. Говорин Н. В., Лебедева Т. К. ; отв. ред. Косенков В.А., Спивакова Т. И. - М. : Изд-во ВНИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии, 1987. - 310 c.

195. Сборник международных соглашений СССР по вопросам рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. Бакуркина Т. Н., Гречко Н. А., Ермакова Н. Б. и др. ; науч. ред. В. Г. Лафицкий. - М. : Пищ. промышленность, 1973. - 426 c.

196. Сборник международных конвенций, договоров и соглашений, касающихся рыболовства и рыбохозяйственных исследований / сост. А. Волков. - М. : Пищ. промышленность, 1966. - 465 c.

197. Сборник торговых договоров, конвенций и соглашений СССР, заключенных с иностранными государствами до 1-го января 1941 г. / сост. Ф.Р Горбов ; под ред. Д. Д. Мишустина. - М. : Межд. книга, 1941. - 408 с.

198. Севастопольский морской рыбный порт [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://sevmrp.com/istoriya-porta/

199. Силкина Н. Л. Организационно-методическое обеспечение эффективности функционирования предприятий рыбохозяйственного комплекса в условиях рыночной экономики : автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Н.Л. Силкина. - Астрахань, 2004. - 19 с.

200. Статут флоту рибної промисловості України, затверджений наказом Державного комітету рибного господарства України від 10 червня 1993 р. № 43. - К. : б.в., 1993. - 34 с.

201. Технология рыбы и рыбных продуктов [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://nabitablet.ru/index.php?newsid=2551

202. Тішко Д. А. Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків / Д.А. Тішко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 250-255.

203. Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных судов 1977 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту : http://rise.odessa.Ua/texts/sK_BEZOPASNOSTI_RYBOLOVNYKH_SUDOV77.p hp3

204. Требования техники безопасности к морским судам. РД 31.81-01-87:

утверждены решением Министерства морского флота СССР, Министерства судовой промышленности СССР от 2 августа 1988 г., № СМ-53/2446 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_14942.htm

205. Турекулова Д. М. Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Казахстана на основе рационального использования ресурсов: теория, методология и практика (на материалах Прикаспийского региона) : автореферат дисс. на соиск. науч. степ. доктора экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Д.М. Турекулова. - Алматы, 2008. - 20 с.

206. Угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/643_174

207. Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в галузі рибного господарства від 31 серпня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268_083

208. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про

співробітництво в галузі рибного господарства від 24 вересня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/643_024

209. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про

співробітництво в галузі рибного господарства від 13 вересня 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/100_506

210. Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет

про співробітництво в галузі рибних ресурсів від 29 червня 1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/818_023

211. Угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України

відносно рибного промислу в Економічній Зоні архіпелагу Кергелен від 10 грудня 1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250_006

212. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/984_011

213. Угода про здійснення положень Конвенції ООН з морського права

від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб і управління ними від 4 серпня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/995_560

214. Угода про співробітництво в галузі рибальства та морського господарства між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Мавританія від 4 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/478_004

215. Угода про співробітництво з метою розвитку партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко від 27 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504_011

216. Угода щодо забезпечення виконання заходів з міжнародного

збереження та управління рибальскими суднами у відкритому морі від 1 листопада 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_561

217. Факультативное руководство по проектированию, постройке и оборудованию малых рыболовных судов 2005 года: официальное издание ИМО. - Лондон : ИМО, 2009. - 162 с.

218. Фигуров П. К. Международно-правовое регулирование рыболовства

в Азиатско-Тихоокеанском регионе [Електронний ресурс] / П.К. Фигуров // Юридическая фирма «Инмар». - Режим доступу: http://www.

inmarlegal.ru/press/publications/marine_law/mezhdunarodno-pravovoe_ regulirovanie_rybolovstva_v_aziatsko-tihookeanskom_regione/mezhdunarodno- pravovoe_regulirovanie_rybolovstva_v_aziatsko-tihookeanskom _regione/

219. Халиков А. Х. Рыболовное право. Вопросы управления в области рыбного хозяйства и правовой охраны рыбных ресурсов СССР

/ А. Х. Халиков ; отв. ред. А. А. Агзамходжаев. - Ташкент : Фан, 1985. - 135 c.

220. Чекаловець В. І. Підприємницька діяльність на морському транспорті : навч. посібник / В.І. Чекаловець, Н.Г. Гребенник. - О. : Фенікс, 2011. - 368 с.

221. Члены ИМО обсудили безопасность рыболовного флота [Електронний ресурс] // РИА Fishnews.ru. - 16 октября 2012 года. - Режим доступу до сайту: http://fishnews.ru/news/19713

222. Шемякін О. М. Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / О.М. Шемякін. - К., 2005.

- 40 с.

223. Шляхов О. Б. Судовласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця ХІХ - початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О.Б. Шляхов. - Дн-ськ, 2004. - 35 с.

224. Шпилева М. Л. Реформирование системы управления

рыбопромышленным комплексом региона: проблемы и пути решения / М.Л. Шпилева, Т.Н. Ланец // Власть и управление на Востоке России. - 2009. - № 3. - С. 82-89.

225. Яркина Н. Н. Эффективное управление предприятиями рыбного хозяйства Украины через призму мировой рыбохозяйственной практики / Н. Н. Яркина // Економічний форум. - 2013. - № 3. - С. 149-157.

226. Act Respecting Fisheries (Canada Fisheries Act, 1985) : current to December 15, 2014, last amended on November 25, 2013 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-14.pdf

227. Act to create the Bureau of Fisheries, Philippines (№ 177 of 1947) on

1 July, 1947 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://faolex.fao.org/docs/html/phi22493.htm

228. Argiroffo E. Flags of Convenience and Substandard Vessels: A Review of the ILO’s Approach to the Problem / E. Argiroffo // International Labour Review. - 1974. - Vol. 110. - P. 437-453.

229. Blanck J. I. Reflections on the Negociation of the Maritime Labor Convention at the ILO / J.I. Blanck // Tulane Maritime Law Journal. - 2006. - № 31. - Vol. 35. - P. 35-55.

230. Bloor M. Problems of Global Governance of Seafarers’ Health and

Safety [Електронний ресурс] / M. Bloor, D. Pentsov, M. Levi, T. Horlick-Jones // Seafarers International Research Centre, Cardiff University, 2004. - Режим доступу: http://www.sirc.cf.ac.uk/uploads/publications/

Problem sGlobalGovernance.pdf

231. Campbell H. The production of fishing effort and the economic performance of license limitation programs / H. Campbell, R. K. Lindner // Land Economics. - 1990. - Vol. 66. - P. 56-67.

232. Cape Town Agreement on the Implementation of the Provisions of the

1993 Torremolinos Protocol Relating to the 1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels : adopted on 11 October 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/2012%20Cape%20Town

%20Agreement%20on%20Implementation%20of%201993%20Torremolinos%20 Protocol-pdf.pdf

233. Characterization of the artisanal fishery and its socio-economic aspects in the central Mediterranean Sea (Aeolian Islands, Italy) / P. Battaglia, T.Romeo, P. Consoli etc. // Fisheries Research. - 2010. - February. - Vol. 102. - Iss. 1-2. - P. 87-97.

234. Christodoulou-Varotsi I. Labour Standards on Cypriot Ships: Myth and Reality / Iliana Christodoulou-Varotsi, Dm. A. Pentsov // Vanderbilt Journal of Transnational Law. - 2004. - № 37. - Vol. 3. - P. 647-725.

235. Christodoulou-Varotsi I. Maritime Work Law Fundamentals: Responsible Shipowners, Reliable Seafarers / Iliana Christodoulou-Varotsi, Dm. A. Pentsov. - L. : Springer, 2008. - 823 p.

236. Clark C. W. Subsidies, buybacks, and sustainable fisheries / C. W. Clark, G. Munro, U. Sumaila // Journal of Environmental Economics and Management. - 2005. - Vol. 50. - P. 47-58.

237. Commission Decision 31983D0312: 83/312/EEC of 8 February 1983 concerning aid for fuel granted by the Italian Government to fishermen operating in the Mediterranean [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31983D0312

238. Commission Decision 31983D0314: 83/314/EEC of 8 February 1983

concerning aid for fuel granted to fishermen by the Belgian Government [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:31983D0314

239. Commission Decision 31986D0592: 86/592/EEC of 29 July 1986 on the

system of ceilings on the price of diesel fuel for fishermen introduced by the French Government (Only the French text is authentic) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX :31986D0592&from=EN

240. Commission Decision 32003D0087: 2003/87/EC of 13 November 2002 concerning the aid granted to fishermen following the suspension of fishing in the Tyrrhenian Sea and the Ionian Sea in 2000 (notified under document number C(2002) 4362) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0087& from=EN

241. Commission Decision 32003D0088: 2003/88/EC of 13 November 2002

concerning the aid granted to fishermen and shellfish producers as a result of the pollution caused by mucilage and the suspension of fishing for technical reasons in the Adriatic Sea in 2000 (notified under document number C(2002) 4365) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0088& from=EN

242. Commission Decision 32005D0239: 2005/239/EC of 14 July 2004 concerning certain aid measures applied by France to assist fish farmers and

fishermen (notified under document number C(2004) 2588) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX :32005D0239

243. Commission Decision 32006D0269 2006/269/EC of 8 February 2006 -

State aid C 22/2004 (ex N 648/2001) on tax deductions for professional fishermen (Sweden) (notified under document number C(2006) 265) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

?uri=CELEX:32006D0269

244. Commercial fishing: From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_fishing

245. Comprehensive Standard of Work in Fishing Sector [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://labour.icsf.net/

246. Council Decision № 2014/507/CFSP of 30 July 2014 amending Decision 2014/386/CFSP concerning restrictions on goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European Union. - 2014. - Vol. 57. - L 226. - Р. 20-22.

247. Council Regulation (EC) № 104/2000 of 17 December 1999 on the

common organisation of the markets in fishery and aquaculture products [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2000:017:0022:0052:EN:PDF

248. Council Regulation (EC) № 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eur-lex .europa.eu/legal-content/EN/TXT /HTML/?uri=CELEX: 31999R2792&from=EN

249. Council Regulation (EU) № 825/2014 of 30 July 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictions on the import into the Union of goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol // Official Journal of the European Union. - 2014. - Vol. 57. - L 226. - Р. 2-15.

250. Couper A. D. Voyages of Abuse. Seafarers, Human Rights and International Shipping / A.D. Couper, C.J. Walsh, B.A. Standberry, G.L. Boerne. - L. : Pluto Press, 1999. - 224 p.

251. Curtis R. Fisheries Buybacks / R.Curtis, D.Squires. - Ames, IA. : Blackwell Publishers, 2007. - 120 p.

252. Dimitrova D. N. Seafarers’ Rights in the Globalized Maritime Industry / Desislava N. Dimitrova. - L. : Kluwer Law International, 2010. - 150 p.

253. Employment, collective bargaining and the quality of industrial relations

in the field of fisheries and aquaculture Research Report / FLAI CGIL; ETF; CFDT; CC.OO.; CFTC. - Pomezia : Arti Grafiche, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etf-europe.org/files/extranet/-

75/44406/Report%20CFP%20101114.pdf

254. European Commission, Facts and figures on the Common Fisheries

Policy - Basic statistical data, 2014 Ed. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2014. - 48 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf

255. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Representativeness of the European social partner organisations: Sea fisheries. - Dublin : EFILWC, 2012. - 44 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9312&langId=en

256. European Parliament Fact Sheets: 4.3.1. The common fisheries policy: origins and general development [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/4_3_1_en.htm

257. European Parliament resolution on fisheries in international waters in the

context of external action under the common fisheries policy (2002/2024(INI)) on 16 January 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5- TA-2003-0026+0+D0C+XML+V0//EN

258. European Social Partners adopt a social clause to be inserted in the Sustainable Fisheries Agreements (SFAs) with third countries / Press area ETF, 9 April 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etf- europe.org/etf-press-area.cfm/pressdetail/10338

259. European Social Partners Propose Transporting Decent Standards for

Fishermen into EU Law : Joint Press Release, Brussels, 16 May 2012, EP(12)83 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.europeche.org/en/content/images/stories/downdoc/CdP/EP83_CDP_ac cord_social_Gothenburg_EN.doc

260. Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, 2013 ed. -

Luxembourg: Publications Office of the EU, 2013. - 256 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/

3930297/5968754/KS-FK-13-001-EN.PDF

261. Facts and figures on the Common Fisheries Policy. Basic statistical data / 2010 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet, published by the European Commission Joint Research Centre. Edition of 2010. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2010. - 52 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp2010_en.pdf

262. Facts and figures on the Common Fisheries Policy. Basic statistical data. Edition of 2014. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2014. - 48 р.

263. Final Report / DG MARE Lot 2: Retrospective and prospective

evaluation on the common fisheries policy, excluding its international dimension Ref. No MARE/2011/01 Appendix 4.5: Italy Case Study Report May 8th, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/fisheries/

documentation/studies/small-scale-driftnet/doc/final-report_en.pdf

264. Fisheries / Food, Agriculture and Decent Work. ILO & FAO working

together [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao-

ilo.org/agricultural-sectors/fao-ilo-fisheries/en/

265. Fisheries Law of the People’s Republic of China on 20 January 1986; date of consolidation 28 August 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/docs/texts/chn23913.doc

266. Fishery Law of the Republic of Indonesia № 31/2004 dated October 6,

2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/

docs/pdf/ins51065.pdf

267. Fishing industry: From Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ Fishing_industry

268. Fitzpatrick D. Seafarers’ rights / D. Fitzpatrick, M. Anderson. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - 692 p.

269. Future challenges in fisheries and aquaculture : FAO Regional Office for

Asia and the Pacific [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.fao.org/docrep/003/x6947e/x6947e09.htm

270. Global Dialogue Forum for the Promotion of the Work in Fishing Convention, 2007 (№ 188) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_204806/lang-- en/index.htm

271. Harbour Master Activities at Fishery Port: regulation of the Minister of Marine and Fishery of Republic Indonesia 3/PERMEN-KP/2013 dated February 21, 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex. fao.org/cgi- bin/faolex.exe?rec_id=128876&database=faolex&search_type= link&table=result& lang=eng&format_name=@ERALL

272. International Convention on Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imo.org/OurWork/

HumanElement/Pages/STCW-F-Convention.aspx

273. International Labour Standards on Fishers : ILO [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-

international-labour-standards/fishers/lang--en/index.htm

274. Kuemlangan B. Preventing, Deterring and Eliminating IUU Fishing - Port State Measures / Blaise Kuemlangan and Michael Press // Environmental Policy and Law. - Rome, 2010. - Vol. 40/6. - P. 262-268.

275. Li K. X. International Maritime Conventions: Seafarers’ Safety and Human Rights / K. X. Li, Ng J. Mi // Journal of Maritime Law and Commerce. - 2002. - Vol. 33. - P. 381-404.

276. Maritime Administration and Marine Safety Law of Latvia, 31 October 2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/ docs/texts/lat73609E.doc

277. Martell S. Industry funded fishing license reduction good for profits and conservation / S. Martell, C. Walters, R. Sumaila // Fish and Fisheries. - 2009. - Vol. 10. - P. 1-12.

278. Mathew S. Small-scale Fisheries and the Proposed ILO Work in Fishing

Convention [Електронний ресурс] / Sebastian Mathew // International Collective in Support of Fishworkers. - Режим доступу: http://old.

icsf.net/icsf2006/jspFiles/emergingConcerns/docs/prez/day3/sebastian.ppt.

279. Mukherjee P. K. Criminalisation and Unfair Treatment: the Seafarers’ Perspective / P. K. Mukherjee // Journal of International Maritime Law. - 2006. - № 12. - Vol. 5. - P. 325.

280. Newby J. Structural Adjustment in Australian Fisheries. Report prepared for the Fisheries Resources Research Fund / J. Newby, P. Goday, L. Elliston. - Canberra : ABARE eReport, 2004. - 67 p.

281. NORMLEX : Information System on International Labour Standards [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=1000:1:0::NO:::

282. Operational Programme for the Fisheries Sector, 2007-2013, Greece [Електронний ресурс] - Режим доступу до сайту : http://faolex.fao.org/docs/ pdf/gre110021.pdf

283. Progoulakia M. Developing and Promoting Seafarers’ Welfare under the Maritime Labour Convention: A Research Agenda / Maria Progoulakia, Aikaterini

Katradib, Ioannis Theotokas // SPOUDAI Journal of Economics and Business. - 2013. - Vol. 63. - Issue 3-4. - P. 75-82.

284. Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) ILO

Convention № 147, 1976 on 22 October 1996 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: / /www .ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N ORMLEXPUB:

12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312337:NO

285. Read A. G. Commercial fishing : economic aid and capacity reduction / Andrew G. Read, Eugene H. Buck ; CRS report for Congress. Congressional Research Service. - [Washington] : The Service, 1997. - 31 p.

286. Recommendation ILO № 27 concerning the Repatriation of Masters and Apprentices on 23 June 1926 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312365:NO

287. Recommendation ILO № 49 concerning Hours of Work on Board Ship and Manning on 24 October 1936 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB :12100:0::NO: 12100:P12100_INSTRUMENT_ID :312387:NO

288. Recommendation ILO № 75 concerning Agreements relating to the

Social Security of Seafarers on 28 June 1946 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: / /www .ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N ORMLEXPUB:

12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312413:NO

289. Recommendation ILO № 77 concerning the Organisation of Training for Sea Service on 29 June 1946 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312415:NO

290. Recommendation ILO № 105 concerning the Contents of Medicine

Chests on Board Ship on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB: 12100:0::

NO:12100:P12100 INSTRUMENT ID:312443:NO

291. Recommendation ILO № 106 concerning Medical Advice by Radio to Ships at Sea on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:312444:NO

292. Recommendation ILO № 107 concerning the Engagement of Seafarers

for Service in Vessels Registered in a Foreign Country on 13 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/

dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB :12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN T_ID:312445:NO

293. Recommendation ILO № 108 concerning Social Conditions and Safety

of Seafarers in Relation to Registration of Ships on 14 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/end2p

=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312446:NO

294. Recommendation ILO № 109 concerning Wages, Hours of Work on

Board Ship and Manning on 14 May 1958 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/dyn/normlex/end2p=

NORMLEXPUB :12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312447:NO

295. Recommendation ILO № 196 concerning Work in the Fishing Sector on

16 June 2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12 100_INSTRUMENT_ID:2688980:NO

296. Regulation of the Minister of Marine Affaires and Fishery of Indonesia

№ PER.08/MEN/2012 regulating Port for Fisheries on 20 April 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/

docs/pdf/ins128876.pdf

297. Regulations Respecting Fishing and Fish Habitat in General and the Payment of Penalty and Forfeiture Proceeds Under the Canada Fisheries Act, 4 of February, 1993 SOR/93-53 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://laws- loisjustice.gc.ca/eng/regulations/SOR-93-53/FullText.html

298. Report of the Workshop on the Implementation of the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Pacific Islands: A Call to Action : Nadi, Fiji, 27-31 October 2003. - Rome : Food & Agriculture Org., 2004. - 151 p.

299. Representativeness of the European social partner organisations: Sea

fisheries : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://eurofound.europa.eu/sr/observatories/eurwork/comparative-information/ representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-sea-fisheries

300. Resolution № 199/2T of 2003 establishing a cooperative for fishermen in the Province of Jabal Lobnan, on 19 August 2003, Lebanon [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faolex.fao.org/docs/pdf/leb46708.pdf

301. Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less than 12 metres in Length and Undecked Fishing Vessels / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO of the UN, 2012. - 254 p.

302. Salas S. The behavioural dynamics of fishers: management implications / Silvia Salas, Daniel Gaertner // Fish and Fisheries. - 2004. - Vol. 5. - P. 153-167.

303. Sampson H. Powerful Unions, Vulnerable Workers: The representation of seafarers in the global labour market [Електронний ресурс] / Helen Sampson // Seafarers International Research Centre, Cardiff University. - Режим доступу: http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task =doc_view&gid=4318&Itemid=316

304. Sea Fishery Act, 14 of March, 1988 (№ 12 of 1988); South Africa

/ LEX-FAOC002147 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://faolex.fao.org/docs/pdf/saf2147.pdf

305. Sea Fishery Amendment Act, 4 October 1995 (№ 74 of 1995); South

Africa [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/sfaa1995206/

306. Sectoral social dialogue - Sea fisheries: Focus areas / European Commission Employment, Social Affairs & Inclusion [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp7catId=

480&langId=en&intPageId=1851

307. Socio-economic contribution of South African fisheries and their current legal, policy and management frameworks : Working Paper 6 [Електронний ресурс] / Mafa Hara, Martin de Wit, Doug Crookes, Terence Jayiya. - Режим доступу: http://www.plaas.org.za/sites/default/files/publications-pdf/WP6.pdf

308. Squires D. Fisheries buybacks: a review and guidelines / Dale Squires // Fish and Fisheries. - 2010. - Vol. 11. - P. 366-387.

309. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions; as at 25 June 2014. - L. : IMO, 2014. - 532 p. [Електронний ресурс] - Режим доступу до сайту : http://www.imo.org/About/ Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202014.docx.pdf

310. STCW-F 1995: STCW-F Convention [official edition of IMO]. - L. : IMO, 1996. - 74 p.

311. The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-13-

15) : Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). - Luxembourg, Publications Office of the EU, 2013. - 45 р. (Report EUR 26158 EN, JRC 84745) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/581354/2013-09_STECF+13-15+- +AER+EU+Fleet+2013_JRC84745.pdf

312. The Economic Performance Report on the EU Fish Processing Sector (STECF-13-31): Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). - Luxembourg, Publications Office of the EU, 2013. - 53 р. (Report EUR 26444 EN, JRC 87692) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/631667/2013-12_STECF+13- 31+EU+Fish+processing+report_JRC87692.pdf

313. Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels:

adopted on 2 April 1977 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-

Torremolinos-Intemational-Convention-for-the-Safety-of-Fishing-Vessels.aspx

314. Tripartite seminar on IMO STCW-F Convention and fishing training in

Europe [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/tripartite-seminar-imo-stcw-f- convention-and-fishing-training-europe

315. Walters C. J. Fisheries Ecology and Management / Carl J. Walters, Steven J. D. Marte. - Woodstock : Princeton Univrercity Press, 2004. - 308 p.

316. Wilen J. Fisherman behavior and the design of efficient fisheries regulation programs / J. Wilen // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. - 1979. - Vol. 36(7). - P. 855-858.

317. Work in the Fishing Sector. International Labour Conference, 96th session, 2007 (Report IV) 2A. - Geneve : ILO, 2007. - 76 p.

318. Written question E-0429/03 by Rosa Miguelez Ramos (PSE) to the Commission 92003E000429. Promoting social dialogue and drawing up a statute for fishermen (18 February 2003) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.jurion.de/Gesetze/EU/92003E000429

<< |
Источник: ВИХРЕНКО Катерина Петрівна. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В РИБАЛЬСКОМУ СЕКТОРІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. Список використаних джерел
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -