<<
>>

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Слабак [Слабан] М. М. Класифікація цінностей у праві (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / М. М.

Слабак [Слабан] // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол. ред. В. В. Середа. - Львів : ЛДУВС, 2014. - Вип. 3. - С. 21-31.

2. Слабак [Слабан] М. М. Практика Європейського Суду з прав людини:

спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини) / М. М. Слабак [Слабан] // Форум права. - 2014. - № 2. - С. 409-415. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-

pdi7FP_index.htm_2014_2_72.pdf

3. Слабак [Слабан] М. М. До питання про юридичне визнання одностатевих сімейних союзів / М. М. Слабак [Слабан] // Митна справа. Науково- аналітичний журнал. - № 2 (98). - 2015. - Ч. 2. - Кн. 2. - С. 166-175.

4. Слабак [Слабан] М. М. Ціннісно-правова аргументація в практиці

Європейського суду з прав людини: деякі методологічні аспекти аналізу / М. М. Слабак [Слабан] // Право і громадянське суспільство. - № 1. - 2015. - С. 44-61. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eesj-

science.com/ru/category/j oumal/

5. Слабан М. М. Зміни методологічних підходів до розуміння понять «сім’я» та «шлюб» у практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : юридичні науки. - № 824. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - С. 194-201.

6. Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення / М. М. Слабан // Eastern European scientific journal. - № 5. - 2016. - С. 76-82.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Слабак [Слабая] М. М. Поняття сім’ї та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини / М.

М. Слабак [Слабан] // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30 травня 2012 р.). - Запоріжжя, 2012. - С. 15-18.

2. Слабак [Слабан] М. М. Конвенція про захист прав людини і

основоположних свобод: спроба аксіологічного аналізу / М. М. Слабак [Слабан] // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 травня 2013 р.). - С. 33-34.

3. Слабак [Слабан] М. М. Конвенція про захист прав людини і

основоположних свобод: аксіологічні аспекти / М. М. Слабак [Слабан] // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Харків, 8-9 червня 2013 р.). - Харків, 2013. - С. 14-17.

4. Слабак [Слабан] М. М.Ціннісна аргументація у практиці

Страсбурзького суду: спроба аналізу з позицій теорії юридичних засобів / М. М. Слабак [Слабан] // Консолідація наукових досліджень : Міжнародна конференція, (м. Донецьк, 14 вересня 2013 р.). - Донецьк : Науково-

інформаційний центр «Знання». - С. 74-78.

5. Слабак [Слабан] М. М. Проблема класифікації цінностей у праві: до питання про аксіологічний аналіз практики Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак [Слабан] // Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 25 квітня 2014 р.). - Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. - С. 421-426.

6. Слабак [Слабан] М. М. Деякі аспекти аксіолого-правового аналізу практики Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак [Слабан] // Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 листопада 2014 р.).

- Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. - Ч. 1

- С. 12-15.

7.

Слабак [Слабан] М. М. Аксіолого-правові аспекти шлюбно-сімейних

відносин у практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак [Слабан] // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте

евроинтеграционных процессов : Международная научно-практическая

конференция (7-8 нояб. 2014 г.). - Кишинев : Б. и., 2014. - Ч. 1. - С. 59-61.

8. Слабак [Слабан] М. М. До питання про дихотомію публічних і приватних цінностей у праві / М. М. Слабак [Слабан] // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.). - Львів : ЛьвДУВС, 2014. - С. 338-342.

9. Слабан М. М. Легалізація одностатевих союзів: аксіологічні аспекти / М. М. Слабан // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 16 жовтня 2015 р.). - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - С. 240-244.

10. Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення / М. М. Слабан // Матеріали науково-практичної конференції «Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи». Соціологія права. Науково- практичний журнал. - № 3-4 (14-15). - 2015. - С. 421-425.

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:

1. Слабак [Слабан] М. М. Ціннісний вимір рішень Європейського Суду з прав людини: деякі питання методології аналізу / М. М. Слабак [Слабан] // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників ювілейного Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12-13 грудня 2014 р.). - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - С. 367-382.

<< | >>
Источник: СЛАБАН МАРТА МИХАЙЛІВНА. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -