<<

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Слабак М. М. Класифікація цінностей у праві (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / М.

М. Слабак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор В. В. Середа. - Львів : ЛДУВС, 2014. - Вип. 3 - С. 21-31.

(СТАТТЯ ФАХ.)

2. Слабак М. М. Практика Європейського Суду з прав людини: спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини) / М. М. Слабак // Форум права. - 2014. - № 2. - С. 409-415. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_2_72.pdf (СТАТТЯ ФАХ.)

3. Слабак М. М. Ціннісно-правова аргументація в практиці Європейського суду з

прав людини: деякі методологічні аспекти аналізу / М. М. Слабак // Право і громадянське суспільство. - № 1. - 2015. - С. 44-61. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-10-

2015/item/200-tsinnisno-pravova-arhumentatsiya-v-praktytsi-yevropeyskoho-sudu- z-prav-lyudyny-deyaki-metodolohichni-aspekty-analizu-slabak-m-m

(СТАТТЯ ФАХ.)

4. Слабак М. М. До питання про юридичне визнання одностатевих сімейних союзів / М. М. Слабак // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. - № 2 (98), 2015. - ч. 2, книга 2 березень-квітень. - С. 166-175.

(СТАТТЯ ФАХ.)

5. Слабая М. М. Зміни методологічних підходів до розуміння понять «сім’я» та «шлюб» у практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабан // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія : юридичні науки. - № 824. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. - С. 194-201. (СТАТТЯ ФАХ.)

6. Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення / М. М. Слабан // Eastern European scientific journal.

- № 5. - 2016. - С. 76-82.

(СТАТТЯ)

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Слабак М. М. Поняття сім’ї та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак // «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку» : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 травня 2012 р. - Запоріжжя, 2012. - С. 15-18.

(тези)

8. Слабак М. М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: спроба аксіологічного аналізу / М. М. Слабак // «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 10-11 травня 2013 р. - С. 33-34. (тези)

9. Слабак М. М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: аксіологічні аспекти / М. М. Слабак // «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 08-09 червня 2013 р. - Харків, 2013. - С. 14-17.

(тези)

10. Слабак М. М. Ціннісна аргументація у практиці Страсбурзького суду: спроба аналізу з позицій теорії юридичних засобів / М. М. Слабак // «Консолідація

наукових досліджень» : міжнародна конференція, м. Донецьк, 14 вересня 2013 р. - Донецьк : Науково-інформаційний центр «Знання». - С. 74-78.

(тези)

11. Слабак М. М. Проблема класифікації цінностей у праві : до питання про аксіологічний аналіз практики Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України»: Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 25 квітня 2014 року. Матеріали доповідей. - Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. - С. 421-426. (тези)

12. Слабак М. М. До питання про дихотомію публічних і приватних цінностей у праві / М. М. Слабак // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» : тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (17 жовтня 2014 р.).

- Львів : ЛьвДУВС, 2014. - С. 338-342.

(тези)

13. Слабак М. М. Аксіолого-правові аспекти шлюбно-сімейних відносин у практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак // «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов». Международная научно-практическая конференция, 7-8 нояб. 2014 г. / орг. ком. : Бужор В. - Кишинев : Б. и., 2014. - Ч. 1. - С. 59-61.

(тези)

14. Слабак М. М. Деякі аспекти аксіолого-правового аналізу практики Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак //«Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів 28-29 листопада 2014 р. - У 2-х частинах. - Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. - Ч. 1 - С. 12-15. (тези)

15. Слабан М. М. Легалізація одностатевих союзів: аксіологічні аспекти / М. М. Слабан // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» : тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (16 жовтня 2015 р.). - м. Львів : ЛьвДУВС, 2015. - С. 240-244.

(тези)

16. Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення / М. М. Слабан // Матеріали науково- практичної конференції «Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи». Соціологія права. Науково-практичний журнал. - № 3-4 (14-15). - 2015. - С. 421-425.

(тези)

17. Слабан М. М. Пропорційність як засада балансування соціальних цінностей у практиці Європейського суду з прав людини із захисту права на повагу до сімейного життя / М. М. Слабан // XV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (15-16 квітня 2016 р.). Тези доповідей. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. - 2016. - С. 163-166.

(тези)

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:

18.

Слабак М. М. Ціннісний вимір рішень Європейського Суду з прав людини: деякі питання методології аналізу / М. М. Слабак // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників ювілейного Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12-13 грудня 2014 року). - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - С. 367-382.

(СТАТТЯ)

ДОДАТОК Б

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку» (м. Запоріжжя, 30 травня 2012 р.).

Форма участі: заочна.

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин».

(м. Одеса, 10-11 травня 2013 р.).

Форма участі: заочна.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення». (м. Харків, 8-9 червня 2013 р.)

Форма участі: заочна.

4. Міжнародна конференція «Консолідація наукових досліджень». (м. Донецьк, 14 вересня 2013 р.).

Форма участі: заочна.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (м. Львів, 25 квітня 2014 р.).

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні).

6. Звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.).

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні).

7. Міжнародна науково-практична конференція «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов». (м. Кишинів, Молдова, 7-8 листопада 2014 р.).

Форма участі: заочна.

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії»

(м. Львів, 28-29 листопада 2014 р.).

Форма участі: заочна.

9. Х міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)»

(м.

Львів, 12-13 грудня 2014 р.).

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні).

10. Звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Львів, 16 жовтня 2015 р.).

Форма участі: очна (доповідь на пленарному засіданні).

11. Міжнародна науково-практична конференція «Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи»

(м. Київ, 16 листопада 2015 р.).

Форма участі: заочна.

12. XV міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи»

(м. Львів, 15-16 квітня 2016 р.).

Форма участі: очна (наукове повідомлення на секційному засіданні).

ДОДАТОК В

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя5

Вид правової Позиції Зміст правової позиції Найменування справи і дата ухвалення рішення
Загальні

принципи

тлумачення

Конвенції

Принцип забезпечення свободи розсуду держав 1. Межі свободи розсуду будуть різними залежно від обставин, предмету обмеження та його підґрунтя; з огляду на це одним з таких факторів може бути наявність або відсутність спільної позиції у законодавстві держав-учасниць.

2. Суд нагадав, що він не повинен прагнути підмінити своїм рішенням рішення національних органів, які можуть краще оцінити та відповісти на потреби суспільства.

3. Державна влада має в своєму розпорядженні широку свободу розсуду при визначенні питання про необхідність передачі дитини під опіку.

4. Свобода розсуду, якою користуються держави в оцінці того, чи виправдовують різне поводження відмінності в ситуаціях, які в іншому залишаються подібними, і якщо так, то наскільки, є, як правило, широкою, коли йдеться про вжиття загальних заходів економічної чи соціальної стратегії.

5. У разі, якщо предметом розгляду за статтею 14 є питання дискримінації за ознаками статі або сексуальної орієнтації, межі розсуду держави є вузькими.

6. Там де мова йде про особливо важливий аспект існування людини і її особистості (в таких питаннях, як прийняття рішення про те, чи ставати генетичними батьками), свобода власного розсуду, яка визнається за державою, в більшості випадків обмежена. Тим не менш, якщо мова йде про питання, за якими між державами-членами Ради Європи відсутній консенсус, тобто у питаннях, що торкаються порівняної важливості відповідного інтересу, або щодо найкращих засобів його захисту - зокрема, якщо справа порушує делікатні морально-етичні питання - межі розсуду держави при вирішенні таких питань будуть ширшими.

7. Як правило, існуватиме широка свобода розсуду тоді, коли держава зобов’язана забезпечити баланс між конкуруючими приватними і суспільними інтересами або правами за Конвенцією.

8. В принципі держави повинні мати значну можливість розсуду не лише щодо рішення дозволяти чи ні такий спосіб розмноження (сурогатне материнство), але й щодо того, визнавати чи ні зв’язок спорідненості між дітьми, законно народженими за кордоном

1. Petrovic v Austria, рішення від 27 березня 1998, § 38.

2. B. and L. v United Kingdom від 13 вересня 2005, § 36.

3. Johansen v. Norway від 07 серпня 1996, § 64.

4. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 97.

5. Karner v. Austria від 24 липня 2003, § 41; Kozak v. Poland від 2 березня 2010, § 92.

6. S. H. v. Austria від 3 листопада 2011, § 94; A, B and C v. Ireland від 16 грудня 2010, § 232.

7. Evans v. UK від 10 квітня 2007 року, § 77; Dickson v. UK від 4 грудня 2007, § 78.

8. Mennesson v. France від 26 червня 2014, §79, 80.

9. S. H. v. Austria від 3 листопада 2011, § 100.

5 При складанні таблиці (зокрема пп. 3, 15, 24-26, 31, 33-37, 40-41, 48-52, 55, 57, 59, 60, 70, 72-73, 77, 83-85) авторкою використано окремі матеріали видання: Микеле де Сальвия. Прецеденты Европейского Суда по правам человека (2004) [337].

від сурогатного зачаття, і юридичними батьками. Проте слід також враховувати ту обставину, що коли йдеться про спорідненість, то заторкується наріжний аспект ідентичності особи. Тому слід обмежити можливість розсуду, якою володіє держава- відповідач.

9. Незважаючи на значну свободу розсуду, що надається державам-учасницям, чинне нормативне регулювання повинне бути узгодженим і достатньо враховувати різні законні інтереси у такій делікатній галузі, як штучне зачаття.

10. Держави-учасниці на власний розсуд можуть встановлювати додаткові умови вступу у шлюб транссексуалів, наприклад, надання відповідної інформації іншому з подружжя, однак повне обмеження цього права не належить до їх повноважень.

11. Регулювання наслідків зміни статі в контексті шлюбу підпадає в значній мірі, хоча й не повністю, під свободу розсуду держави.

12. Держави, які забезпечили юридичне визнання одностатевих пар, поки що не становлять більшість [...]. Держава повинна мати свободу розсуду для визначення того, коли запроваджувати відповідні зміни до законодавства.

13. Відсилаючи до національного законодавства ст. 9 Хартії покладає вирішення питання про те, чи дозволяти одностатеві шлюби, на держави. Дослівно у коментарі до Хартії зазначено: «...підставно вважати, що немає перешкод для визнання одностатевих відносин у контексті укладення шлюбу. Однак немає прямої вимоги про те, що держави повинні сприяти таким шлюбам».

14. Держава, що прийняла рішення надати одностатевим парам альтернативний засіб для визнання їхніх відносин, користується певною свободою розсуду щодо визначення точного статусу, наданого цим парам.

15. Держави мають підстави, що залежать від безпеки юридичних і сімейних відносин, щоб застосовувати загальну презумпцію, відповідно до якої одружений чоловік вважається батьком дітей своєї дружини.

10. Christine Goodwin v. United Kingdom від 11 липня 2002, § 103.

11. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 53.

12. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 105.

13. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 60.

14. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 108.

15. Nylund v. Finland від 29 червня 1999.

Принцип рівності та недискримінації 16. Стаття 8 не робить різниці між сім’ями з «законними» і «незаконними» дітьми. Подібне розходження не відповідало б слову «кожен», і це підтверджується забороною - за статтею 14 - на дискримінацію за ознакою народження при використанні прав і свобод, передбачених Конвенцією.

17. Лише винятково важливі обставини можуть виправдати різницю у ставленні держави до батьків дітей, народжених у шлюбі, з одного боку, й до батьків дітей, народжених поза шлюбом, з іншого.

18. Підтримка та заохочення традиційної сім’ї самі по собі є законними і навіть гідними всілякої похвали. Однак, прагнучи до досягнення цієї мети не слід вдаватися до застосування засобів, результатом яких є нанесення шкоди сім’ям з «незаконними» дітьми; члени таких сімей володіють гарантіями, передбаченими статтею 8, в тому ж обсязі, що й члени традиційних сімей.

16. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 31.

17. Sommerfeld v. Germany від 8 липня 2003, § 93.

18. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 40.

19. Karner v. Austria від 24 липня 2003, § 37.

20. Х. v. Austria від 19 лютого 2013, § 99.

19. Відмінності за ознакою сексуальної орієнтації - так само як і відмінності за ознакою статі - мають обґрунтовуватися досить серйозними підставами.

20. Відмінності, що обґрунтовуються виключно посиланнями на сексуальну орієнтацію, недопустимі за Конвенцією.

21. Суд не бачить жодних підстав для проведення відмінностей між тими заявниками, які спільно проживали, і тими з них, які з професійних чи соціальних причин не проживали спільно, оскільки факт відсутності спільного проживання не позбавляє відповідні пари ознак стійкості, яка доправляє їх до сфери сімейного життя у розумінні статті 8.

22. Заборона дискримінації, закріплена в статті 14, діє не лише стосовно користування правами та свободами, гарантувати які зобов’язує кожну державу Конвенція і протоколи до неї. Вона поширюється також і на ті додаткові права в межах загальної сфери застосування будь-якої статті Конвенції, забезпечувати які держава вирішила добровільно. Хоча стаття 8 не гарантує права на усиновлення, Суд визнавав - у справі, в якій йшлося про усиновлення дитини гомосексуальною особою, яка не перебуває у шлюбі - що держава, яка створює право, що виходить за рамки її зобов’язань за статтею 8 Конвенції, не може застосовувати таке право у спосіб, який є дискримінаційним у значенні статті 14.

23. Одностатеві пари, так само як і різностатеві пари, можуть вступати у стійкі шлюбні відносини. Відповідно, вони перебувають у відносно подібній ситуації з різностатевою парою щодо потреби у юридичному визнанні і захисті їхніх відносин.

21. Vallianatos and others v. Creece від 7 листопада 2013, § 73.

22. Х. v. Austria від 19 лютого 2013, § 135; Е.В. v. France від 22 січня 2008, § 49.

23. Vallianatos and others v. Creece від 7 листопада 2013, § 78.

Принцип

пропорційності

24. Серед держав-учасниць Конвенції існує відмінність у підходах до розуміння пропорційності державного втручання в питання, що стосуються захисту дітей в залежності від ряду факторів, а саме, традицій, що відносяться до ролі сім’ї; ступеня втручання держави у справи сім’ї; наявності засобів для дій держави в цій конкретній сфері. Проте у кожній справі вирішальним повинно залишатися визначення того, що відповідає найкращим інтересам дитини.

25. У разі, коли контакти з батьками ризикують посягнути на інтереси дитини і права, які за нею визнає стаття 8 Конвенції, національні органи повинні стежити за справедливою рівновагою між ними.

26. Інтерес дитини, відповідно до своєї природи і важливості, може узяти гору над інтересом батька. Зокрема, стаття 8 Конвенції не дозволяє батькові вжити заходів, що завдають шкоди здоров’ю і розвитку дитини.

27. Поняття «необхідності» передбачає втручання, засноване на вищих суспільних потребах і, зокрема, пропорційне щодо переслідуваної законної мети.

28. Забезпечення балансу між інтересами захисту сім’ї, в її традиційному розумінні, та захисту передбачених Конвенцією прав сексуальних меншин є, за своїм характером, важким і делікатним завданням, яке може вимагати від держави примирення суперечливих поглядів та інтересів, які сприймаються зацікавленими сторонами як

24. Johansen v. Norway від 07 серпня 1996, § 64.

25. Nuutinen v. Finland від 27 червня 2000, § 128.

26. Elsholz v. Germany від 13 липня 2000, § 50.

27. Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg від 28 червня 2007, § 124; Negrepontis- Giannisis v. Greece від 5 грудня 2013, § 61.

28. Kozak v. Poland від 2 березня 2010, § 99.

29. Karner v. Austria від 24 липня 2003, § 41; Kozak v. Poland від 2

принципово антагоністичні.

29. У випадках, коли межі розсуду держави є вузькими - як це має місце у разі, коли відмінність у ставленні ґрунтується на ознаці статі або сексуальної орієнтації - принцип пропорційності вимагає не лише того, щоб засіб, обраний для досягнення поставленої мети, був загалом придатним для цього. Має бути продемонстровано, що для досягнення цієї мети необхідно було виключити певні категорії людей (у даному випадку - осіб, які перебувають в одностатевих стосунках) зі сфери застосування відповідних положень.

березня 2010, § 99.
Принцип

динамічного

тлумачення

30. З огляду на те, що Конвенція є «живим» документом, який слід тлумачити у світлі умов сьогодення, держава при виборі засобів, покликаних забезпечувати захист сім’ї та повагу до сімейного життя, як цього вимагає стаття 8, обов’язково має брати до уваги зміни, що відбуваються у суспільстві і у ставленні до соціальних питань, цивільного стану і міжособистісних відносин, включаючи той факт, що не існує лише одного шляху чи лише одного вибору, коли йдеться про те, як вести сімейне або приватне життя. 30. Christine Goodwin v. United Kingdom від 11 липня 2002, § 75;

Х. v. Austria від 19 лютого 2013, § 139.

Принцип забезпечення ефективного захисту права на повагу до сімейного життя 31. Стаття 8 Конвенції вимагає, щоб рішення судів, що покликані забезпечити зустрічі між батьками і дітьми таким чином, аби вони змогли відновити відносини з метою возз’єднання сім’ї, виконувались ефективно і послідовно.

32. Обставини, що вимагають взяття дитини під державне піклування та здійснення такого рішення настільки різноманітні, що навряд чи можливий закон, який передбачає усі випадки. Якби у своєму праві діяти влада була обмежена випадками конкретного заподіяння шкоди, це безпідставно б знизило ефективність необхідного дитині захисту.

31. Scozzari and Giu nta v. Italy від 13 липня 2000, § 181.

32. Olsson v. Sweden від 24 березня 1988, n.

1,

§ 62.

Принципи тлумачення статті 8 ЄКПЛ Пр. п., що

конкретизують ціль нормативних положень статті 8 ЄКПЛ

33. Норма, що міститься в статті 8 п. 1 Конвенції, «має на меті захист особи від свавільного втручання з боку державних органів у її приватне і сімейне життя».

34. Стаття 8 встановлює позитивні обов’язки, що повинні забезпечити «повагу» до сімейного життя. Однак межі між позитивними і негативними зобов’язаннями, що випливають з цієї статті, важко точно визначити. В обох випадках необхідний справедливий баланс між конкуруючими інтересами окремої особи, з одного боку, і суспільства - з іншого.

35. Гарантуючи право на повагу до сімейного життя, стаття 8 передбачає наявність сім’ї.

33. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 31.

34. Gul v.

Switzerland від 19 лютого 1996, § 38; Ciliz v. Netherlands від 11 липня 2000, § 61.

35. 3. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 31.

Пр. п. щодо змісту поняття «повага до сімейного життя» 36. Поняття «поваги» не є цілком чітким, особливо якщо йдеться про позитивні зобов’язання: беручи до уваги різноманітність застосовних практик і ситуацій, що виникають в держав-учасницях, вимоги щодо цього поняття значно відрізнятимуться від справи до справи.

37. Повага до сімейного життя вимагає, щоб біологічна і соціальна реальність превалювала над законною презумпцією, яка стосується як встановлених фактів, так і бажань осіб, про яких йде мова [...].

36. Rees v. UK від 17 жовтня 1986, § 37; Hamalainen v Finland від 16 липня 2014, § 66.

37. Kroon and Others v. Netherlands від 27 жовтня 1994, § 40.

38. Emonet and

38. «Повага» до сімейного життя заявників передбачала прийняття до уваги як біологічних, так і соціальних реалій з метою уникнення сліпого автоматичного застосування правових положень до вельми особливої ситуації заявників, яка явно не була передбачена законом.

39. «Повага» до сімейного життя, що розуміється таким чином, накладає на державу зобов’язання сприяти нормальному розвитку зв’язків між найближчими родичами.

Others v. Switzerland від 13 грудня 2007, § 86.

39. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 45.

Пр. п. щодо розуміння «сімейного життя» Репродукт

ивна

сфера

сімейного

життя

Відносини

між

біологічни

ми

батьками та дітьми

40. З моменту народження дитини і в силу самого цього факту між дитиною та її батьками виникають відносини, які підпадають під поняття «сімейне життя», навіть якщо на момент його або її народження батьки не проживали спільно або якщо їх відносини закінчилися.

41. Природні сімейні відносини не припиняються з огляду на те, що дитину взято під державне піклування.

40. Keegan v. Ireland від 18 липня 2006, § 44; Kroon and Others v. Netherlands від 27 жовтня 1994, § 30.

41. 2. Olsson v. Sweden від 24 березня 1988, n. 1, § 59; Eriksson v. Sweden від 12 квітня 2012, § 58; Keegan v. Ireland від 18 липня 2006, § 50.

Відносини

між

усиновлено

ю

дитиною та її усиновител ями

42. Усиновлення означає «забезпечення дитини сім’єю, а не сім’ї - дитиною» і там, де інтереси дитини вступають в протиріччя з інтересами усиновителів, принцип найкращого забезпечення інтересів дитини має бути вирішальним.

43. На відміну від індивідуального усиновлення або спільного усиновлення, спрямованого, як правило, на створення зв’язку з дитиною і усиновлювачем, між якими раніше не було будь-яких відносин, внутрішньо- сімейне усиновлення партнером одного з батьків дитини покликане наділити усиновлювача відповідними правами щодо дитини.

44. Стаття 8 Конвенції не зобов’язує Договірні держави поширювати право на внутрішньо-сімейне усиновлення також на неодружені пари.

42. Pini and ors. v. Romania від 22 червня 2004 року, § 155-156.

43. Wagner і J.M.W.L. v. Luxembourg від 28 червня 2007, § 119.

44. Emonet and Others v. Switzerland від 13 грудня 2007, §§ 79-88.

Відносини між особами та дитиною, що

народилась

за

допомогою

репродуктив

них

технологій

45. Відносини між двома жінками, які проживають спільно і уклали між собою цивільний союз, та дитиною, що була народжена однією з них за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, але виховується ними спільно, становлять «сімейне життя» у значенні статті 8 Конвенції.

46. Відмова у забезпеченні умов для здійснення штучного запліднення стосувалась приватного і сімейного життя заявників, яке включало право на повагу до їхнього рішення стати генетичними батьками.

47. Право подружніх пар на зачаття дитини і на застосування медичних практик з цією метою знаходиться під гарантією статті 8, оскільки подібний вибір є формою вираження сімейного і приватного життя.

45. Gas and Dubois v. France від 15 березня 2012, § 37.

46. Dickson v. UK від 4 грудня 2007, § 66.

47. 3. S.H. v. Austria від 3 листопада 2011, § 82.

Матеріально-економічна сфера сімейного життя 48. Питання спадкування і розпорядження майном у відносинах між найближчими родичами тісно пов’язані з сімейним життям. Воно включає в себе [...] інтереси матеріального плану; про це свідчать аліментні зобов’язання або обов’язкова частка в майні, що успадковується, передбачені національними правовими системами більшості країн-учасниць Конвенції [...] питання успадкування майна є складовою частиною сімейного життя.

49. Стаття 8 не вимагає, щоб дитина мала право на спадкову частку в майні своїх батьків або інших найближчих родичів; в тому, що стосується майнових спадкових прав, стаття 8 в принципі залишає за державами-учасницями право вибору необхідних засобів, які дозволили б кожному вести нормальне сімейне життя. Свобода розпоряджатися своїм майном не є абсолютно необхідною для нормального сімейного життя.

50. Надання матеріальної допомоги сім’ї «дозволяє державі виявити свою повагу до сімейного життя».

48. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 52.

49. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 53, 61.

50. Fawsie v. Greece від 28 жовтня 2010, § 28.

Сфера

духовно-

емоційного

спілкуванн

я

Офіційно

зареєстров

ані

шлюбні

відносини

Фактичні

сімейні

відносини

51. Хоча слово «сім’я» може позначати інше, воно охоплює стосунок, що виник з законного і справжнього шлюбу, навіть якщо сімейне життя [...] ще повністю не встановлене. Хоча мова йде про пару, яка перебуває у шлюбі, вираз «сімейне життя» включає в себе спільне проживання; право на створення сім’ї не розуміється без того, щоб жити разом.

52. Суд не розглядає спільне проживання як умову, без якої не можна вести мову про сімейне життя батьків і малолітніх дітей. Відносини між подружжям, що виникли внаслідок законного і справжнього шлюбу, повинні розглядатися як «сімейне життя».

53. 3. Не має значення, з точки зору захисту, що надається сімейному життю, чи сімейні відносини засновані на шлюбі або на зареєстрованому партнерстві.

54. Поняття сім’ї не обмежується відносинами, які випливають з укладення шлюбу. Це поняття може охоплювати й фактичні сімейні зв’язки, якщо її учасники проживають разом без укладення шлюбу. Дитина, народжена від таких відносин, є частиною цього сімейного союзу з моменту народження і завдяки самому факту її народження.

55. Хоча за загальним правилом спільне проживання може бути умовою таких відносин, інші чинники можуть бути доказом того, що відносини є досить постійними, щоб створити сімейні зв’язки de facto.

56. Існування або відсутність «сімейного життя» по суті є питанням факту, в основі якого лежать існуючі на практиці тісні особисті зв’язки.

57. 4. Щоб визначити, чи розглядаються відносини як «сімейне життя», може виявитися корисним враховувати певну кількість обставин, наприклад, чи живе пара разом і як довго, чи мають вони спільних дітей, позашлюбних або інших, доказ їх зобов’язань по відношенню один до одного.

51. Abdulaziz, Cabales et Balkandali v. UK від 28 травня 1985, § 62.

52. Berrehab v.

Netherlands, 21 червня 1988, § 21.

53. Hamalainen v

Finland від 16 липня 2014, § 85.

54. Keegan v. Ireland від 18 липня 2006, § 56.

55. Kroon and Others v. Netherlands від 27 жовтня 1994, § 30.

56. K. and T. v. Finland від 12 липня 2000, § 150.

57. 4. Х, Y and Z v. the UK від 22 квітня 1997, § 36.

Відносини

між

батьками

та

дітьми

58. Для батьків і дітей право «бути разом» - це основа сімейного життя.

59. Сімейне життя охоплює широке коло батьківських прав і обов’язків у сфері догляду за неповнолітніми дітьми [...]. Здійснення батьківських прав є основним елементом сімейного життя.

60. Стаття 8 [...] повинна поширюватися, коли цього вимагають обставини, на відносини, які могли б розвинутися між позашлюбною дитиною та її батьком. В цьому аспекті, факторами, які треба взяти до уваги, є природа відносин між батьками позашлюбних дітей, а також інтерес і прихильність, що виявляються батьком до дитини до і після її народження.

61. Просте біологічне споріднення, не підкріплене якими-небудь правовими або фактичними елементами, що вказують на існування тісних особистих зв’язків між батьком і дитиною, не може вважатися достатнім, для того щоб на нього поширювалася дія гарантій статті 8.

58. Olsson v. Sweden від 24 березня 1988, n. 1, § 59.

59. Nielsen v. Denmark від 28 листопада 1988, § 61.

60. Nylund

v. Finland від 29 червня 1999.

61. Lebbink v. Netherlands від 1 червня 2004.

Відносини між іншими родичами у сім’ї 62. Сімейне життя в тому сенсі, як його розуміє стаття 8, включає як мінімум зв’язки між найближчими родичами, наприклад між дідусями, бабусями і онуками, оскільки такого роду відносини можуть відігравати суттєву роль в сімейному житті.

63. Відносини між двома дорослими сестрами або між тіткою та її племінником не підпадають, у принципі, під поняття «сімейне життя» за змістом статті 8 Конвенції. І навіть якщо підпадали б, характер відносин між двома сестрами, які проживають спільно, є якісно відмінним від характеру відносин між партнерами у парі, у тому числі в одностатевій.

64. 3. Можливість для ув’язненого спілкуватись з близькими родичами усно рідною мовою шляхом телефонних переговорів є, без сумніву, особливою частиною його права на повагу до кореспонденції, але перш за все - його права на повагу до сімейного життя у розумінні статті 8 Конвенції.

62. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 45.

63. Burden v UK від 12 грудня 2005, § 62.

64. 3. Nusret Kaya and others v. Turkey від 22 квітня 2014, § 49.

Пр. п. щодо співвідношення приватного життя і сімейного життя 65. Емоційні та статеві відносини одностатевої пари становлять «приватне життя», і не становлять «сімейне життя», навіть якщо йдеться про довгострокові відносини партнерів, які спільно проживають.

66. З 2001 року, коли було прийнято рішення у справі Mata Estevez, у багатьох державах-членах Ради Європи відбулася швидка еволюція соціальних поглядів щодо одностатевих пар [...]. З огляду на цю еволюцію Суд вважає, що було б штучним відстоювати позицію, що, на відміну від різностатевої пари, одностатева пара не може здійснювати «сімейне життя» у розумінні ст. 8 Конвенції. Відповідно, відносини одностатевої пари, яка спільно проживає і перебуває у стійких фактичних партнерських відносинах входять до поняття «сімейне життя», так само як до цього поняття входили би відносини різностатевої пари у такій ситуації.

67. Емоційні та статеві відносини між співмешканцями в одностатевій парі, які перебувають у де-факто існуючих постійних стосунках - так само як і відносини в різностатевій парі в такій самій ситуації - підпадають під визначення сімейного життя

68. «Приватне життя» включає право на повагу до рішень про те, щоб стати батьком, і про те, щоб ним не стати.

69. Відмова у забезпеченні умов для здійснення штучного запліднення стосувалась приватного і сімейного життя заявників, яке включало право на повагу до їхнього рішення стати генетичними батьками.

70. Право подружніх пар на зачаття дитини і на застосування медичних практик з цією метою знаходиться під охороною статті 8, оскільки «подібний вибір є формою вираження сімейного і приватного життя».

65. Mata Estevez v. Spain від 10 травня 2001.

66. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, § 91, 94.

67. Vallianatos and others v. Creece, § 73

68. Evans v. UK від 10 квітня 2007, § 28.

69. Dickson v. UK від 4 грудня 2007, § 66.

70. S.H. v. Austria від 3 листопада 2011, § 82.

Пр. п., що встановлюють позитивні зобов’язання держав у сфері сімейного життя 71. Стаття 8 не просто зобов’язує Державу утриматися від втручання: крім цього негативного припису з неї можуть слідувати і позитивні зобов’язання, невід’ємні від реальної поваги особистого або сімейного життя.

72. Там, де існування сімейних зв’язків з дитиною є очевидним, держава повинна діяти так, щоб ці зв’язки розвивалися, і створити законні гарантії, які б дозволили дитині влитися в сім’ю з самого її народження.

73. Стаття 8 передбачає право батьків на заходи, здатні об’єднати їх з дитиною, і обов’язок національних властей їх вжити.

74. Суд вважає, що позитивні зобов’язання, які стаття 8 Конвенції покладає на Держави-учасниці в питанні об’єднання батьків з дітьми, повинні тлумачитися в світлі Гаазької конвенції від 25 жовтня 1980 р..

75. Коли Держава в рамках своєї внутрішньої правової системи визначає режим деяких сімейних відносин, як, наприклад, відносин між незаміжньою матір’ю та її дитиною, то вона мусить діяти так, щоб зацікавлені особи могли вести нормальне сімейне життя. На думку Суду, декларована в статті 8 необхідність поваги до сімейного життя передбачає, зокрема, наявність у внутрішньому законодавстві правових гарантій, які

71. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 31.

72. Х, Y and Z v. the UK від 22 квітня 1997, § 43.

73. Hokkanen v. Finland від 23 вересня 1994, §55.

74. Ignaccolo-Zenide v. Romania від 25 січня 2000, § 95.

75. Marckx v. Belgium від 13 червня 1979, § 31.

76. K. and T. v. Finland від 12 липня 2000, § 166.

робили б можливим інтеграцію дитини в сім’ю з самого моменту її народження.

76. На державі лежить зобов’язання до застосування опіки провести оцінку впливу запропонованої опіки на заявників і на їхніх дітей, так само як і визначити можливу альтернативу передачі дітей під державну опіку.

77. Рішення про передачу під опіку має розглядатися як тимчасовий захід, що підлягає скасуванню, як тільки обставини дозволять це зробити, і повинне відповідати кінцевій меті - возз’єднанню біологічних батьків і дитини. Позитивне зобов’язання вжити заходів, що сприяють возз’єднанню сім’ї, коли це стане можливим, ляже тягарем на компетентні органи і з моменту початку опіки буде поступово збільшуватися, з одним застереженням - зобов’язання по возз’єднанню сім’ї повинно знаходитися в постійному балансі із зобов’язанням враховувати те, що відповідає інтересам дитини .

78. Обсяг обов’язку Держави допустити на свою територію батьків осіб, що іммігрували залежить від положення зацікавлених осіб і від загального інтересу [...]. У питанні імміграції стаття 8 не повинна тлумачитися як така, що містить загальний обов’язок держави поважати вибір, здійснений подружніми парами, щодо їх загального місця проживання і дозволити об’єднання сім’ї на своїй території.

79. У держави існує позитивне зобов’язання забезпечувати ефективний захист дітей. Тим не менш, вона не може заходити настільки далеко, щоб не надавати батькам можливості зачати дитину, якщо вони цього хочуть.

80. Суд нагадує, що для того, щоб уточнити обов’язки, які стаття 8 покладає на Держави-учасниці в області відвідувань в’язниці, потрібно враховувати нормальні і розумні вимоги тюремного ув’язнення і обсяг свободи розсуду, наданої національним органам, коли вони регулюють спілкування ув’язненого з сім’єю .

81. З огляду на те, що ст.12 Конвенції не встановлює обов’язку для держави надати одностатевим парам можливість укласти шлюб, Суд вважає, що ст. 14 Конвенції у поєднанні зі ст. 8 - більш загальною нормою з огляду на її мету та сферу дії - також не може тлумачитися як така, що встановлює такий обов’язок.

82. Суд визнав, що межі свободи розсуду держави, враховуючи фундаментальність прав, про які йде мова, вимагають від держави виконання свого позитивного зобов’язання забезпечити доступність спеціальних юридичних положень, які визнавали б та захищали одностатеві союзи.

83. У випадку виявлення між біологічним батьком та дитиною відносин, які належать до сімейного життя, компетентні органи повинні якомога швидше сприяти створенню законного сімейного зв’язку (tie) між цими особами.

77. K. and T. v. Finland від 12 липня 2000, § 178.

78. Ahmut v. Netherlands від 28 листопада 1996, § 67.

79. Dickson v. UK від 4 грудня 2007, § 76.

80. Dikme v. Turkey від 11 липня 2000, §117.

81. Schalk and Kopf від 24 червня 2010, §101.

82. Oliari and others v. Italy від 21 липня 2015, § 185.

83. Kroon and others v. Netherlands від 27 жовтня 1994.

Процесуально-правові

позиції

84. Хоча стаття 8 не містить ніяких чітких процесуальних вимог, необхідно, щоб процес прийняття рішення, що приводить до заходів втручання, був справедливим і в його ході дотримувалася належна повага інтересів, що захищаються ст. 8 Конвенції.

85. Кожного разу, коли національна влада визнає свободу розсуду, що здатна посягнути на дотримання права, що захищається Конвенцією, слід розглянути процесуальні гарантії, якими володіє особистість, щоб визначити, чи встановила держава- відповідач рамки регулювання, перевищивши межі своїх дискреційних повноважень.

86. Процесуальна вимога, притаманна статті 8, охоплює не тільки адміністративні процедури, так само як і судові, а й нерозривно пов’язана з більш широкою метою, що полягає в забезпеченні справедливої поваги, в тому числі, до сімейного життя.

87. Стаття 8 імпліцитно містить деякі процесуальні вимоги, зокрема, у процесі прийняття рішень батьки повинні відігравати достатньо велику роль, для того щоб забезпечити захист своїх інтересів.

88. Право на повторний шлюб має надзвичайно особистий характер. Тому пані Марковій бракує необхідного locus standi для продовження участі у процесі від імені пана Маркова.

84. McMichael v.

UK від 24 лютого 1995, § 87.

85. Buckley v. UK

від 25 вересня 1996, § 76.

86. McMichael v.

UK від 24 лютого 1995, § 91.

87. 4. Olsson v.

Sweden від 24 березня 1988, n. 1, § 71.

88. Markov and

Markova v. Ukraine

ДОДАТОК Г

Розвиток правових позицій щодо права на повагу до сімейного життя

в рішеннях ЄСПЛ у справах щодо України

Правова позиція ЄСПЛ в рішенні у справі щодо України Попередня правова позиція ЄСПЛ6
1. 100. При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому7 середовищі, що не є неблагополучним. Як Суд зазначив у рішенні у справі Neulinger and Shuruk v. Switzerland: «136. Інтерес дитини складається з двох аспектів. [...]» (Mamchur v. Ukraine). 136. Інтерес дитини складається з двох аспектів. З одного боку цей інтерес вимагає, щоб зв’язки дитини з її сім’єю були збережені, за винятком випадків, коли сім’я виявилася особливо непридатною. Звідси випливає, що сімейні зв’язки можуть бути розірвані лише у виняткових випадках, та що необхідно зробити все, щоб зберегти особисті відносини та, якщо і коли це можливо, «відновити» сім’ю. З іншого боку очевидно також, що в інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у здоровому середовищі, та батькам не може бути надано право за статтею 8 Конвенції на вжиття таких заходів, що можуть завдати шкоди здоров’ю та розвитку дитини (Neulinger and Shuruk v. Switzerland).
2. 102. [...] враховуючи конкретні обставини справи та важливий характер рішень, які повинні прийматись, має бути визначено, чи було залучено батьків до процесу прийняття рішень в цілому для належного виконання зобов’язання щодо захисту їх інтересів та чи могли батьки повністю представити їх справу (R. and H. v. United Kingdom, п. 75). Суд має встановити, чи провели національні суди всебічне дослідження сімейної ситуації та цілого ряду факторів - зокрема, фактичного, емоційного, психологічного, матеріального та медичного характеру, - та пропорційно і обґрунтовано оцінили відповідні інтереси кожної особи, незмінно враховуючи, яке рішення може бути найкращим для дитини. На практиці може існувати частковий збіг у зв’язку із необхідністю наявності відповідних та 75. [...] Необхідно встановити, враховуючи конкретні обставини справи та важливий характер рішень, які мають бути прийняті, чи було залучено батьків до процесу прийняття рішень в цілому для належного виконання зобов’язання щодо захисту їхніх інтересів (R. and H. v. United Kingdom).

6 З метою кращого розуміння способу формування правових позицій ЄСПЛ в таблиці наведено не лише правові позиції у вузькому значенні цього поняття, але також і елементи правових позицій у їх широкому розумінні, які включають оцінку Судом обставин конкретної справи (див.: підпункт 1.1.2)

7 Тут і далі курсивом позначено нові елементи правової позиції, які були сформульовані Судом при застосуванні норм ст. 8 ЄКПЛ в рішеннях у справах щодо України

достатніх підстав для виправдання заходу щодо піклування про дитину (Mamchur v. Ukraine).
3. 88. [...] завдання Суду полягає в оцінці того, чи вжила держава усіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав заявника за статтею 8 Конвенції. При здійсненні такої оцінки у контексті конкретної справи повинні аналізуватися всі чинники, включно з дотриманням національних екологічних норм та виконанням судових рішень (Dzemyuk v. Ukraine). 141. [...] основне питання Суду полягає в тому, чи вдалось державі дотримати справедливого балансу між конкуруючими інтересами осіб, що зазнали впливу, та суспільства в цілому. При здійсненні такої оцінки у контексті конкретної справи повинні аналізуватися всі фактори, включно з національними правовими питаннями (Dubetska and Others v. Ukraine).
4. 77. Суд [...] у справі Dubetska and Others v. Ukraine (пп. 110 та 113) встановив, що забруднення води є одним з чинників, які впливають на стан здоров ’я заявників, а отже - на їх можливість користуватися своїм житлом, вести приватне та сімейне життя.

88. Забруднення довкілля може вплинути на добробут осіб та такою мірою перешкоджати їм користуватися своїм житлом, що негативно вплине на їхнє приватне та сімейне життя, при цьому серйозно не загрожуючи їхньому здоров’ю (Dzemyuk v. Ukraine).

110. Твердження заявників стосуються, в першу чергу, погіршення їх здоров'я через забруднення води, повітря та ґрунту токсичними речовинами, концентрація яких перевищує граничні норми. Крім того, ці твердження також стосуються погіршення якості життя з огляду на шкоду, завдану будинкам просіданням ґрунтів, та постійними труднощами у доступі до чистої води, що негативно впливало на щоденне життя заявників та на відносини між членами родини.

113. [...] виробнича діяльність шахти та фабрики (зокрема, їх породні відвали), принаймні певною мірою, сприяли вищезазначеним проблемам протягом багатьох років (Dubetska and Others v. Ukraine).

5. 105. [...] може мати місце небезпідставна скарга за статтею 8 там, де екологічна небезпека досягає такого серйозного рівня, що призводить до суттєвого перешкоджання здатності заявника користуватися своїм житлом, вести приватне чи сімейне життя. Оцінка такого мінімального рівня є відносною та залежить від усіх обставин справи, таких як інтенсивність і тривалість шкідливого впливу та його фізичний чи психологічний вплив на здоров’я або якість життя особи (див. Fadeyeva v. Russia, п. 68-69) (Dubetska and Other v. Ukraine) 69. [...] щоб підпадати під застосування статті 8 Конвенції, несприятливий вплив навколишнього середовища має досягти деякого мінімального рівня. Оцінка зазначеного мінімального рівня відносна і залежить від усіх обставин справи, наприклад, від інтенсивності і тривалості правопорушення, його матеріальних або психічних результатів. Необхідно також взяти до уваги загальний екологічний контекст довкілля (Fadeyeva v. Russia).
6. 35. [...] На думку Суду, не обмежена будь-якими умовами відмова заявникові у тимчасовому звільненні за сімейними обставинами та відсутність будь-якого іншого рішення, яке б надало йому змогу відвідати похорон його батька, не відповідає обов’язку держави оцінити кожне окреме клопотання по суті та довести, що 37. Держава може відмовити особі у праві взяти участь у похороні її батьків тільки якщо для цього існують вагомі підстави та якщо неможливо знайти альтернативне рішення.

38. Суд знову заявив, що стаття 8 Конвенції не гарантує особі, яка тримається під вартою, безумовне право на отримання дозволу

обмеження права особи на відвідання похорону родича було «необхідним у демократичному суспільстві» (Feldman v. Ukraine no 2). відвідати похорон родича [...] (Ploski v. Poland).
7. 50. [...] поміщення дитини в середовище, більш сприятливе для її виховання [...] не можна також виправдовувати виключно посиланням на ненадійність ситуації, адже такі проблеми можна вирішити за допомогою менш радикальних засобів, не вдаючись до роз’єднання сім’ї, наприклад, забезпеченням цільової фінансової підтримки та соціальним консультуванням (див., Moser v. Austria, п. 68).

57. Щодо фінансових проблем, то роль Суду не полягає в тому, щоб визначати, чи мала сім'я заявників, з огляду на інтереси збереження єдності сім'ї, право на забезпечення їй певного рівня матеріально-побутових умов за державний кошт. Однак це питання потребує обговорення - спочатку на рівні відповідних державних органів, а далі - під час судового розгляду (Saviny v. Ukraine).

68. Суд зазначає, що причина передачі дитини під опіку [...] була заснована виключно на відсутності належного житла і фінансових коштів, а також визначеного місця проживання матері, тобто на її скрутному становищі, внаслідок якого складно було б доглядати дуже маленьку дитину (Moser v. Austria).
8. 79. [...] Суд вже доходив висновку, що поміщення заявників до віддаленої колонії (розташованої за кілька тисяч кілометрів від міста, де проживають їхні родини) становило втручання в їхні права за статтею 8 Конвенції (див. п. 838 рішення Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia) [...]

81-82. З огляду на похилий вік матері заявника та поганий стан здоров’я, а також відстань до колонії, ускладнену реальним станом української транспортної системи [...] відмова у переведенні заявника органами влади до колонії, розташованої ближче до його дому, була еквівалентна позбавленню його зв’язку з матір’ю (Vintman v. Ukraine).

838. [...] З урахуванням географічного розташування зазначених колоній та реального стану російської транспортної системи Суд готовий визнати, що поїздка з Москви в Краснокаменську колонію або колонію Харп була дуже важкою або навіть неможливою справою, особливо для малолітніх дітей заявників. Справді, не самі заявники, а члени їх сімей страждали від віддаленості колоній. Інтереси заявників також були порушені цим заходом, хоча і побічно, оскільки, ймовірно, вони мали менше побачень із своїми родинами, ніж якби знаходилися ближче до Москви. У підсумку Суд вважає, що цей захід становив втручання в передбачене статтею 8 Конвенції право заявників на повагу до особистого і сімейного життя (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia).
9. 36. Суд нагадує, що в багатьох подібних справах стосовно вибору або зміни імені та прізвища він доходив висновку, що це питання охоплюється статтею 8 Конвенції, оскільки ім’я та прізвище стосуються приватного та сімейного життя особи (Burghartz v. Switzerland, Stjerna v. Finland, Guillot v. France), це ж стосується й по батькові заявника як частини імені (Garnaga v. Ukraine) 37. [...] оскільки ім’я людини являє собою засіб ідентифікації особи із сім’єю, воно стосується її приватного і сімейного життя (Burghartz v. Switzerland). Того факту, що може існувати суспільний інтерес в регулюванні використання імен не достатньо, щоб вилучити зазначене питання з області приватного і сімейного життя (Stjerna v. Finland).

40. По батькові як частина особистого імені традиційно походить від імені батька відповідної особи (Garnaga v. Ukraine). 21. Суд зазначає, що стаття 8 не містить будь-яких конкретних посилань на батькові. Однак, воно являє собою засіб ідентифікації осіб в межах їхніх сімей і громад та становить частину особистого і сімейного життя (Guillot v. France).

ДОДАТОК Ґ

ЗАТВЕРДЖУЮ

■ ■■ .•

Першим проректор

ського державного

внутрішніх справ

ридинних наук, доцент

гвник'поліци

Т.І. Созанськии

2017

АКТ

м. Львів

Про впровадження результатів

дисертаційного дослідження

Слабан Марти Михайлівни

на тему: «Правові позиції Європейського Суду

з прав людини щодо права на повагу

до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)»

на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук (доктора філософії)

в освітній процес Львівського державного

університету внутрішніх справ

Уклала експертна комісія з виявлення, узагальнення та впровадження

позитивного досвіду' роооти у складі

начальника відділу організації наукової роботи, кандидата юридичних

наук І Іавлик Л.В.:

начальника навчально-методичного відділу, кандидата юридичних наук,

доцента С гроцького Р.Є.;

завідувача кафедри теорії та історії держави і права, конститу ційного та

міжнародного права, кандидата історичних наук, доцента Забзалюка Д.Є.;

Комісія відповідно до наказу по університету від 24 вересня 2012 р. №431

глянула матеріали дисертаційної роботи Слабан М.М. «Правові позиції

юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, зокрема наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати роботи:

1. Слабак М. М. Класифікація цінностей у праві (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / М. М. Слабак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / голо

редактор В. В. Середа. - Львів : ЛДУВС, 2014. - Вип. З -С.2\ 31.

2. Слабак М. М. До питання про юридичне визнання одностатевих сімейних союзів / М. М. Слабак // Митна справа. Науково-аналітичнии журнал. -№ 2 (98), 2015. - ч. 2, книга 2 березень-квітень.-С. 166-175.

3. Слабан М. М. Зміни методологічних підходів до розуміння понять «сім’я» та «шлюб» у практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабан // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія . юридичні науки. - № 824. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. -

С. 194-201.

4. Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення/ М. М. Слабан // Eastern European scientific journal. - № 5. - 2015. - С. 76-82.

5. Слабак М. М. Ціннісний вимір рішень Європейського Суду з прав людини: деякі питання методології аналізу / М. М. Слабак Il Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : Статті учасників ювілейного X Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12-13 грудня 2014 року). - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - С. 367-382.

6. Слабак М. М. Поняття сім’ї та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини / М. М. Слабак // «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 травня 2012 р. -Запоріжжя, 2012.-С. 15-18.

Г 1. Слабак М. М. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод-, спроба аксіологічного аналізу / М. VI. Слабак // «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 10-11 травня 2013 р. -

С.33-34.

8. Слабак М. М. Проблема класифікації цінностей у праві : до питання

про аксіологічний аналіз практики Європейського суду з прав людини / М. М.

Слабак Il Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфер ції

«Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки ум

євроінтеграції України»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної

конференції, м. Львів, 25 квітня 2014 року. Матеріали доповідей. - Тернопіль .

ТзОВ «Терно-граф», 2014. - С. 421 -426. _

9 Слабак М. М. Деякі аспекти аксіолого-правового аналізу практики

Європейського суду 3 прав людини / М. М. Слабак //«Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» = Матеріали міжнародно, науково-практичної конференції, м. Львів 28-29 листопада 2014 р. - У 2-х частинах. - Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»,

2014. - 4.1-С. 12-15. .

10 Слабак М. М. До питання про дихотомію публічних і приватних

цінностей у праві / М. М. Слабак // «Проблеми правової реформи та розбудови

громадянського суспільства в Україні» : тези доповідей та повідомлень

учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (17

жовтня 2014 р.). - Львів : ЛьвДУВС, 2014.-С. 338-342.

11 Слабан М. М. Цінності приватного та сімейного життя у практиці Європейського суду з прав людини: зміст та співвідношення / М. М. Слабан // Матеріали науково-практичної конференції «Норми права : соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи». Соціологія права. Науково- практичний журнал. - № 3-4 (14-15). - 2015. - С. 421-425

12. Слабан М. М. Пропорційність як засада балансування соціальних цінностей у практиці Європейського суду з прав людини із захисту права на повагу до сімейного життя / М. М. Слабан // XV Міжнародна студентсько-

аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (15-16 квітня 2016 р.). Тези доповідей. - Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. - 2016.-С. 163-166.

На основі проведеного аналізу комісія дійшла висновку, що у вказаних працях грунтовно висвітлено загальнотеоретичні аспекти правових позицій Європейського Суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя. Подані на розгляд матеріали заслуговують на схвалення та запровадження у освітньому процесі Львівського державного університету внутрішніх справ, зокрема при проведенні лекційних та семінарських занять з навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», а також під час розробки навчальних та методичних посібників, лекцій, методичних рекомендацій та при вдосконаленні вже існуючих й розробці нових навчальних планів і програм до зазначених

дисциплін.

Використання результатів дисертаційної роботи Слабан Марти Михайлівни «Правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)» на здобуття наукового сгупеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, сприятиме активізації та підвищенню ефективності освітнього процесу й рівня базових і спеціальних знань майбутніх юристів із вищевказаних дисциплін.

Члени комісії:

Л.В. Павлик Р.Є. Строцький Д.С. Забзалюк

<< |
Источник: СЛАБАН МАРТА МИХАЙЛІВНА. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -