>>

АНОТАЦІЯ

Слабан М. М. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект). - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень». - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017.

Дисертація є першим в українському правознавстві комплексним монографічним дослідженням загальнотеоретичних аспектів аргументації рішень Європейського суду з прав людини щодо права людини на повагу до сімейного життя.

Поняття правової позиції Європейського суду з прав людини розглядається у широкому й вузькому розумінні. У широкому розумінні правовими позиціями Європейського суду з прав людини можуть бути визнані будь-які вироблені у процесі тлумачення й застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод правові уявлення та ідеї - незалежно від способу їхнього вираження, формальної обов’язковості та сфери дії. У вузькому ж розумінні правовою позицією Європейського суду з прав людини можна вважати правовий припис, що вміщений у мотивувальній частині рішення Європейського суду з прав людини, виражає оцінку обставин конкретної справи, слугує підставою для її вирішення та має формально-обов’язковий характер при вирішенні аналогічних справ у майбутньому. При цьому між правовими позиціями й аргументами можуть існувати відмінні співвідношення і взаємозв’язки. Поняття правової позиції відображає існування у механізмі правового регулювання статичних елементів, які виступають передумовами правотворчості, правозастосування чи правотлумачення або ж результатом цих процесів. Натомість поняття правового аргументу відображає динаміку вироблення правового рішення та його сприйняття суб’єктами правовідносин і має насамперед функціональне смислове навантаження.

У роботі систематизовано різновиди правових позицій Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя. Пропонується їхня класифікація за видом використовуваних Європейським судом з прав людини аргументів - на формально-юридичні, фактологічні (соціологічні, економічні, психологічні, політичні) та морально-оцінювальні.

Автором уточнено методику загальнотеоретичного аналізу правових позицій Європейського суду з прав людини, теоретичним підґрунтям для аналізу яких можуть слугувати: 1) визначення правових аргументів та з’ясування їхньої ролі у мотивуванні рішення Європейського суду з прав людини; 2) виявлення цінностей та інтересів, до захисту яких прагнуть учасники справи на національному рівні й у Європейському суді з прав людини, а також тих інтересів і цінностей, охорону й захист яким надає цей суд; 3) характеристика способів здійсненого Європейським судом з прав людини балансування цінностей та інтересів, конфлікт між якими розв’язується у рішенні.

У дослідженні з’ясовано специфіку використовуваних Європейським судом з прав людини підходів до інтерпретації поняття сімейного життя як об’єкта юридично значущої «поваги». Аналіз правових позицій Європейського суду з прав людини засвідчує, що необхідною та достатньою ознакою сімейного життя у його практиці визнаються такі зв’язки між людьми, що мають стійкий, тривалий, тісний та виключно особистісний характер.

Визначено зміст права на повагу до сімейного життя, який утворюють передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та конкретизовані у правових позиціях Європейського суду з прав людини можливості людини вимагати від держави виконання негативних (утримання від дій) і позитивних (вчинення дій) матеріальних і процедурних обов’язків зі створення умов, необхідних для безперешкодної реалізації її потреб та інтересів у сфері сімейного життя. Практика Європейського суду з прав людини також засвідчує відносну самостійність права на повагу до сімейного життя й права на повагу до приватного життя як об’єктів правової охорони.

При цьому для права на повагу до приватного життя основним об’єктом правової охорони є приватність (privacy), тоді як основним об’єктом правової охорони в праві на повагу до сімейного життя є спільна життєдіяльність членів сім’ї. Внаслідок здійснюваного Європейським судом з прав людини динамічного правотлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод сучасне розуміння сімейного життя містить в собі ті ознаки, які в попередній практиці Європейського суду з прав людини трактувались як складові приватного життя.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини демонструє динаміку змісту й обсягу права на повагу до сімейного життя. Проявами еволюції права на повагу до сімейного життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини є включення до змісту цього права можливостей вимагати офіційного визнання зміненої статевої ідентичності людини й використання технологій штучного запліднення. Виявом же змін в обсязі розглядуваного права людини стало, зокрема, поширення можливостей, що входять до змісту права на повагу до сімейного життя, на тих осіб, які змінили стать, а також визнання за особами однієї статі права вимагати реєстрації шлюбу між ними.

У дисертації охарактеризовано засоби формування і розвитку правових позицій Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя, основними з яких є: конкретизація нормативних приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, конкретизація попередніх правових позицій Європейського суду з прав людини, яка здійснюється в загальних змістових межах попередньої практики Суду; перегляд попередньої правової позиції, що має наслідком зміну змісту та/або обсягу права на повагу до сімейного життя.

Систематизація правових позицій Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя дозволяє розкрити структуру концепції «поваги до сімейного життя» у практиці Суду, до основних елементів якої належать, зокрема, матеріально-правові позиції, які: а) встановлюють мету нормативних приписів статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) визначають сферу їхнього застосування шляхом конкретизації змісту поняття сімейного життя; в) конкретизують зміст і обсяг права на повагу до сімейного життя, зокрема через формулювання обов’язків держави щодо забезпечення реалізації людиною її інтересів і цінностей у сфері спільної життєдіяльності членів сім’ї.

Узагальнення аргументів з питань легалізації одностатевих союзів у європейських державах дає підстави для обґрунтування позиції щодо можливостей запровадження правової охорони таких союзів в Україні. Проблема запровадження правової охорони одностатевих союзів у національній правовій системі полягає в тому, аби віднайти рівновагу між універсальністю права на повагу до сімейного життя і варіативністю соціокультурних умов, що визначають його конкретний зміст та обсяг. З огляду на це правова політика України з питань легалізації інституту цивільного партнерства має здійснюватись з обов’язковим урахуванням громадської думки з цього питання. Засобами такого урахування можуть бути насамперед широкомасштабні соціологічні опитування та всеукраїнський консультативний референдум.

Викладені у дисертації висновки можуть стати в нагоді при подальшому аналізі загальнотеоретичних аспектів права на повагу до сімейного життя, а також при розробці поняттєво-термінологічної системи загальної теорії держави і права. Наведені рекомендації можуть знайти застосування в практичній роботі над проектами нормативно-правових актів сімейного законодавства та удосконаленні формулювань законодавчих положень щодо права людини на повагу до сімейного життя з урахуванням вимог міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Матеріали дослідження також можуть бути використані у правозастосовній діяльності для розробки рекомендацій стосовно вирішення питань, пов’язаних із використанням європейських стандартів права на повагу до сімейного життя судами України.

Ключові слова: правова позиція, правова аргументація, право на повагу до сімейного життя, зміст права на повагу до сімейного життя, обсяг права на повагу до сімейного життя, концепція поваги до сімейного життя, Європейський суд з прав людини.

ABSTRACT

Slaban M. M. Legal positions of the European Court of Human Rights with respect to family life (general theoretical aspect). - Qualification scientific paper (manuscript copyright).

Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Legal Sciences in the speciality 12.00.01 - Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines. - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017.

This thesis is the first complex monographic study of the general theoretical aspects of reasoning of the judgments of the European Court of Human Rights concerning the human right to respect for family life in the Ukrainian jurisprudence.

The concept of the legal position of the European Court of Human Rights is considered in the broad and narrow meanings. In a broad sense legal positions of the Court are any legal representations and ideas of the Court, produced in the process of interpretation and application of the Convention - regardless of the method of their expression, formal binding and sphere of activity. In a narrow meaning the legal position of the European Court of Human Rights can be interpreted as a legal instruction that is included in the motivation part of the decision of the European Court of Human Rights, expresses assessment of circumstances in a specific case, serves as a basis for its solution and has formal binding when resolving similar cases in the future. At the same time there may exist different aspects and relations between legal positions and arguments. The notion of legal position reflects the existence of static elements in the mechanism of legal regulation, that are prerequisites of lawmaking, law-enforcement or interpretation of law or the result of these processes. Instead the concept of legal argument reflects the development dynamics of legal solution and its perception by the subjects of legal relations and has first of all functional semantic yield. In this work the varieties of legal positions of the European Court of Human Rights are systematized in relation to the right to respect for family life. The following classification by the type of arguments used by the European

Court of Human Rights was offered - technical legal, evidential (sociological, economic, psychological and political) and moral judgmental.

The author has offered a sequence of execution of informative operations aimed at detecting the means of balancing interests and values, conflict between which is resolved in a judicial decision: 1) determination in the Court’s decision of legal arguments and clarification of their role in the statement of motivation; 2) determination of those values and interests to whose protection participants of the case are striving (on the national level and in the European Court of Human Rights) and values to which protection and defense are given by the European Court of Human Rights; 3) establishing of the connection of the said values with the interests of the participants involved in the case; 4) characteristics of the method applied by the European Court of Human Rights for balancing values and interests the conflict between which is settled by the decision.

The research clarifies the specifics of approaches to interpretation of the notion of family life as an object of legally significant "respect" by the European Court of Human Rights. An analysis of the legal position of the European Court of Human Rights proves that necessary and sufficient feature of family life is close ties between people who have steady long-term, close and exclusively personal character - as its practice shows.

The content of right to respect for family life was defined, which forms capabilities of a person to demand from the government fulfillment of negative (refraining from actions) and positive (acting) material and procedural obligations on creation of conditions necessary for the unhindered realization of its needs and interests in the sphere of family life under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and that are specified in the legal positions of the European Court of Human Rights. Practice of the European Court of Human Rights also certifies relative independence of the right to respect for family life and the right to respect for private life as objects of legal protection. Thus the foreground subject of legal protection for the right to respect for private life is privacy, whereas the foreground subject of legal protection of the right to respect for family life is activities of daily living of family members. As a result of the performed dynamic interpretation of law on human rights and fundamental freedoms by the European Court of Human Rights, modern understanding of family life includes features that in the previous Court practice were viewed as parts of private life.

Case Law of the European Court of Human Rights demonstrates positive dynamics of the content and right to respect for family life. Signs of the evolution of right to respect for family life within the legal positions of the European Court of Human Rights is the incorporation of opportunities to require official recognition of the amended sexual identity of the person and the use of artificial fertilization to the content of this right. The spread of opportunities that belong to the content of the right to respect for family life to the persons who changed their sex, as well as the recognition right of people to demand same-sex marriages became the noticed changes in the volume of the analyzed human rights.

In the thesis the formation and development of the legal position of the European Court of Human Rights in relation to the right to respect for family life was described, among which are: specifying normative regulations of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, elaboration of preliminary legal positions of the European Court of Human Rights, which are carried out in the general content boundaries of the previous Court practice; review of the preliminary legal position, which results into the change of content and/or scope of the right to respect for family life.

Systematization of legal positions of the European Court of Human Rights in relation to the right to respect for family life enables us to reveal the structure of the concept of “respect for family life” in the practice of the Court, the basic elements of which include material and legal positions, which: a) set the goal of regulatory norms of Article 8 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms; b) determine the scope of their usage by specifying the content of the concept of family life; c) specify the content and volume of the right to respect for family life, in particular, through the formulation of duties of the state in providing implementation of person's interests and common values in the field of common activities of daily living of family members.

Generalization of arguments on the legalization of same-sex marriages in the European countries gives grounds to justify the position regarding the possibilities of legal protection of such unions in Ukraine. The problem of introducing legal protection of same-sex unions in the national legal system is to find the right balance between universality of the right to respect to family life and variety of socio-cultural conditions that define its concrete meaning and volume. Given this, the legal policy of Ukraine on legalizing the institute of civil partnership should be carried out taking into consideration public opinion on this issue. This can be carried out by such means as large-scale polls and All-Ukrainian consultative referendum.

Conclusions set forth in the work can become handy in further analysis of general theoretical and departmental aspects of the right to respect to family life as well as in elaboration and improvement of the categorical- conceptual system of general theoretical jurisprudence. Recommendations drawn up may find application in practical work on the draft regulatory legal acts of family legislation and in the improvement of formulation of the statutory provisions for the human right to respect to family life taking into consideration requirements of international-legal standards in this domain. Materials of the research can also be used in law enforcement activities for develop recommendations for resolving issues related to using of European standards of the right to respect for family life by the courts of Ukraine.

Key words: legal position, legal argumentation, right to respect for family life, content of the right to respect for family life, volume of the right to respect for family life, concept of respect for family life, European Court of Human Rights.

| >>
Источник: СЛАБАН МАРТА МИХАЙЛІВНА. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПРАВА НА ПОВАГУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ). ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме АНОТАЦІЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -