<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Які фактори зумовлюють необхідність кредиту?

2. Що таке кредит?

3.

Охарактеризуйте суб’єктів кредитних відносин.

4. Назвіть функції кредиту та їх особливості.

5. Дайте характеристику формам кредиту та критеріям їх виділення.

6. У чому полягає різниця між забезпеченими і незабезпеченими кредитами?

7. Назвіть види забезпечення кредитів.

8. Що таке вид кредиту? Які виділяють види кредиту?

9. У чому полягає різниця між банківським і комерційним кредитом?

10. Сутність меж кредиту та їхні види.

11. Що таке кредитоспроможність клієнта? Від яких факторів вона залежить?

12. У чому полягає особливість кількісних меж кредиту на макро- та мікрорівні?

13. Назвіть способи відтворення меж кредиту. У чому полягає їхній зміст?

14. У чому проявляється роль кредиту? Яка роль кредиту у сфері грошового обороту?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин.

2. Сутність кредиту як форми руху вартості на зворотній основі. Позиковий капітал і кредит.

3. Стадії та закономірності руху кредиту. Об’єкти, суб’єкти та типи кредитних від носин.

4. Форми та види кредиту.

5. Поняття економічних меж кредиту, їхні види, причини і наслідки порушення. Кредитні відносини та інфляція.

6. Відсоток за кредит: види, економічні межі руху та фактори зміни ставки відсотка.

7. Функції кредиту та їхня класифікація. Роль кредиту в розвитку економіки.

8. Розвиток кредитних відносин в Україні.

Теми рефератів

1. Розвиток кредиту в економіці України (на прикладі однієї з галузей).

2. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України.

3. Форми та види кредиту в Україні.

4. Позиковий відсоток та фактори його диференціації.

5. Споживчий кредит в Україні.

Тестові завдання

1. Кредит надається на принципах:

а) повернення;

б) платності;

в) строковості;

г) безстроковості.

2. Суть натуралістичної теорії кредиту вичерпується такими положеннями:

а) об’єктом кредиту стає тимчасово вільний капітал у вигляді натурально-речових благ які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому;

б) банки — це не посередники в кредиті, а творці капіталу;

в) банки виступають лише як посередники в кредиті;

г) кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом.

3. Комерційний кредит — це:

а) позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності;

б) надання позичкових капіталів одних країн іншим у тимчасове користування на засадах оплати та повернення у домовлені строки;

в) товарна форма кредиту, що надається продавцями покупцям у вигляді відстрочування платежу за продані товари, надані послуги.

4. Банківський кредит за строками погашення поділяється на:

а) достроковий;

б) короткостроковий;

в) водночас а і б;

г) з регресією платежів;

д) довгостроковий;

е) після закінчення обумовленого періоду.

5. Іпотечний кредит — це:

а) кредит під заставу цінних паперів;

б) кредит під заставу нерухомості;

в) кредит під заставу товару;

г) землі.

6. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі:

а) банківський;

б) комерційний;

в) міжнародний,

г) споживчий;

д) державний?

7. Який вид кредиту виконує антипаційну (емісійну) функцію:

а) банківський;

б) комерційний;

в) міжнародний;

г) споживчий;

д) державний?

8. Міжбанківський кредит — це кредит, за якого позичальником є:

а) банк;

б) підприємство;

в) приватна особа.

9. Що є джерелом сплати позикового відсотка:

а) позиковий капітал;

б) дохід кредитора;

в) дохід на позиковий капітал;

г) прибуток позичальника?

10. Функції кредиту:

а) інформаційна;

б) грошова (антипаційна);

в) ревізійна;

г) перерозподільна;

д) контрольно-стимулююча.

11. Макроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки:

а) розмір кредиту;

б) попит і пропозиція на кредитному ринку;

в) рівень ризику;

г) облікова ставка ЦБ;

д) рівень інфляції;

е) термін кредиту; є) забезпеченість;

ж) цільовий характер.

12. Мікроекономічні чинники, що впливають на розмір відсоткової ставки:

а) розмір кредиту;

б) попит і пропозиція на кредитному ринку;

в) рівень ризику;

г) облікова ставка ЦБ;

д) рівень інфляції;

е) термін кредиту; є) забезпеченість;

ж) цільовий характер.

13. Норма обов’язкових резервів:

а) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;

б) становить середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;

в) зараз не використовується;

г) вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси.

14. Формами забезпечення кредитів можуть бути:

а) застава рухомого та нерухомого майна;

б) цінні папери;

в) гарантія й поручництво;

г) усі відповіді правильні.

Задача 1

Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном 6 місяців, щоб отримати дохід у розмірі 5500 грн при річній відсотковій ставці 15,5%?

Задача 2

Комерційний банк надає кредит 5 млн грн під 20% річних за плаваючою відсотковою ставкою. Після трьох місяців ставка становила 22%, а через 8 місяців після надання кредиту вона збільшилась до 24%. Обчисліть, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

Задача 3

Вкладник вніс 100 000 грн у комерційний банк під 12% річних на 2 роки. Розрахуйте суму вкладу через 2 роки та дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються:

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача 4

Банк нараховує щоквартально відсотки за вкладами за номінальною ставкою 17% річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначте суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 40 000 грн.

Задача5

Банк сплачує своїм вкладникам 15% річних і надає позики під 29% річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банк залучив 6,5 млн грн, нарахування відсотків за вкладами відбувається один раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається залучити до кредитного портфеля 65% залучених коштів протягом року (умовно вважати, що вклади та позики строком 1 рік з 01.07).

Задача 6

Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 23 червня отримав у банку позику 345 000 грн, терміном до 27 листопада під 31% річних. Через 39 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 35%. На цей час було погашено 17% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку винен сплатити виробник.

Задача № 7

Звичайне домашнє господарство 15.06.2003 p. отримало позику на купівлю житла в сумі 1 000 000 грн, термін дії кредитної угоди 4 роки. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 6%. Річний темп інфляції становив 4, 5, 3, 7% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

Приклад 1

Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 1 серпня отримало у банку позику в сумі 600 000 грн терміном до 2 листопада під 24% річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 28%. На цей час було погашено 25% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку повинен сплатити виробник.

Розв’язок.

Оскільки відсоткова ставка змінювалася, необхідно розрахувати відсотки в поденному режимі за кожний період окремо, враховуючи те, що день видачі і день погашення кредиту вважаються як один. Перший період, протягом якого діяла ставка 24 %, тривав 45 днів — з 1.08 по 15.09 включно. Використовуємо формулу

Відповідь: сума відсотків за користування позикою дорівнює:

І3аг = 33 978,08 грн.

Приклад 2

Приватний підприємець отримав позику в сумі 300 тис. грн, яку було надано 1.04.2009 р., термін погашення — 1.04.2010 р., ставка відсотка — 25%. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить приватний підприємець, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами.

Розв’язок.

Погашення позики відбувається щоквартально рівними частинами, що означає поступове та рівномірне зменшення суми заборгованості позичальника, на яку нараховуються відсотки. Загальна сума відсоткових платежів за такої схеми погашення буде меншою, ніж при одноразовому погашенні всієї позики в кінці терміну кредитування.

Знаходимо величину щоквартальної частини повернення основної суми позики: термін кредитування 1 рік складається з 4-х кварталів. Отже, в кінці кожного кварталу клієнт повинен повертати по 1/4 основної суми кредиту, що становить 75 тис. грн. Оскільки сума заборгованості змінюється, необхідно розрахувати відсотки за кожний квартал окремо в помісячному режимі за формулою

Приклад 3

Комерційний банк надає позику під бізнес проект виробничій компанії сумою 2 млн грн під 18% річних за плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював (два місяці), ставка зросла до 22%, а через 6 місяців від дати видачі збільшилася до 24%. Обчисліть, яку суму повинна повернути виробнича компанія банку через рік після надання їй позики.

Розв’язок.

Оскільки відсоткова ставка змінювалась, необхідно розрахувати відсотки за кожний період окремо, вимірюючи його тривалість у місяцях за формулою

Приклад 4

Звичайне домашнє господарство отримало позику на купівлю житла 01.03.2000 р. — у сумі 500 тис. грн, термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 8%. Річний темп інфляції становив: 3, 5, 2, 6, 1% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

Розв’язок.

Оскільки, відсоткова ставка плаваюча, тобто змінюється щороку, то необхідно розрахувати відсотки за кожний рік окремо, до того ж за 2000 та 2004 роки — в помісячному режимі за формулою

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -