<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте ранню кількісну теорію грошей.

2. Проаналізуйте рівняння обміну І.

Фішера.

3. Порівняйте рівняння обміну Фішера з кембріджськцм рівнянням.

4. У чому новизна підходу Дж М. Кейнса до аналізу грошей?

5. У чому полягають подібність і відмінність в аналізі грошей Кейнса і Фрідмена?

6. Які основні риси ранньої металістичної теорії грошей, в чому її помилки?

7. Які основні положення і недоліки номіналістичної теорії грошей?

8. Що являє собою сучасний монетаризм?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Металістична теорія грошей. Сучасний металізм та причини його занепаду.

2. Номіналістична теорія грошей.

3. Суть кількісної теорії грошей.

4. Кейнсіанська модель кількісної теорії грошей.

5. Монетаристська версія кількісної теорії грошей.

6. Суть та значення теорії інфляції для забезпечення стабільності економіки.

Теми рефератів

1. Сутність кількісної теорії грошей та причини їі виникнення.

2. Трансакційний варіант кількісної теорії грошей.

3. Кембриджська версія кількісної теорії грошей.

4. Вклад Дж. Кейнса у розробку кількісної теорії грошей.

5. Монетаризм та його сучасне застосування.

Тестові завдання

1. Теорія, яка проголошує гроші як абстрактні рахункові одиниці, ототожнює грошовий обіг з товарним обміном, ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей, в обігу перебувають усі гроші, вартість грошей визначається в процесі обміну, називається теорією:

а) трудової вартості;

б) маржиналізму;

в) кількісною;

г) номіналістичною.

2. Суть номіналістичної теорії грошей полягає:

а) у запереченні вартісної природи грошей;

б) гроші — це технічний засіб обміну;

в) у визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції;

г) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

д) в ототожненні грошового обігу з товарним обміном.

3. «Трансакційна версія» кількісної теорії грошей ґрунтується на:

а) рівнянні А. Пігу;

б) «рівнянні обміну»;

в) рівнянні І. Фішера;

г) рівнянні Дж. Кейнса.

4. Згідно з рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП);

в) правильної пропорції немає.

5. Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей:

а) Д. Робертсон;

б) Д. Рікардо;

в) І. Фішер;

г) А. Маршалл;

д) Д. Юм;

е) А. Пігу;

є) Дж.Кейнс.

6. Представники металістичної теорії грошей ототожнюють грошовий обіг з:

а) золотом та сріблом;

б) паперовими грошима;

в) кредитними грошима;

г) «квазі-грошима».

7. Якщо маса грошей, необхідна для обігу, становить 1 млрд грн, кількість проданих товарів — 100 тис. грн, середня ціна одного товару — 50 грн, то середня оборотність грошової одиниці буде:

а) 5 об./рік;

б) 2,5 об./рік;

в) 1,5 об./рік.

8. Прихильниками металістичної теорії є:

а) У. Стаффорд;

б) Т. Мен;

в) А. Монкретьєн;

г) К.Маркс.

9. Правило «монетаристів» стверджує, що пропозиція грошей має зростати темпами, що відповідають:

а) темпові зростання цін;

б) темпові зростання рівня відсоткової ставки;

в) темпові зростання швидкості обігу грошей;

г) потенційному темпові зростання реального ВНП.

10. Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВВП за 2 роки був однаковий і разом становив 800 млрд грн, а середній залишок грошей в обігу за рік — відповідно 120 млрд грн:

а) 6,6 об./рік;

б) 1,6 об./рік;

в) 3,3 об./рік?

11. Дж. Кейнс виділив для аналізу нагромадження грошей такі мотиви:

а) узгодження;

б) прибутковості;

в) обачності;

г) консолідований;

д) трансакційний;

е) спекулятивний.

12. Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який виникає з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позикового відсотка:

а) мотив обачності;

б) трансакційний мотив;

в) спекулятивний мотив.

13. Із перерахованих ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Кейнса:

а) держава не повинна втручатись у процес виробництва;

б) офіційна економічна політика «знецінення власних грошей»;

в) головна функція держави — можливість впливу на динаміку цін;

г) гроші — один з важливих факторів формування інвестиційного попиту;

д) природа грошей має тісний зв’язок з теорією трудової вартості;

е) вартість грошей не залежить від їхнього матеріального змісту і визначається лише найменування.

14. Монетаристська концепція інфляції стверджує:

а) купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку;

б) співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку товарів і послуг прямо пропорційне інфляції;

в) інфляцію необхідно підтримувати в помірних розмірах, оскільки вона зумовлює підйом промислового виробництва.

Задача 1

Визначте кількість грошей, необхідних як засіб обігу протягом року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 500 млрд грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), які продані протягом року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, — 100 млрд грн. Сума платежів по довгостроковими зобов’язаннями, терміни яких настали, — 90 млрд грн. Сума взаємопогашуваних платежів протягом звітного періоду — 50 млрд грн. Середня кількість обігів грошей за рік — 8.

Задача 2

Маса грошей в обігу протягом року становила 1 млн грн, оборотність грошової одиниці — 8 оборотів за рік. Визначте суму цін товарів для реалізації.

Задача 3

Визначте середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд грн, швидкість обігу грошей — 5 оборотів, сума коштів, що перебувають на чекових рахунках, — 56 млрд грн, а швидкість обігу таких коштів удвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд ум. од.

Задача 4

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 оборотів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд дол. США.

Задача 5

Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту — 150 грн, фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40% свого номінального доходу. Визначте обсяг додаткового попиту на грошову масу.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -