<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає суть грошового ринку?

2. Назвіть основні інститути грошового ринку.

3. Яка роль грошового ринку в економіці?

4. Назвіть елементи грошового ринку.

5. Дайте визначення облікового ринку.

6. Чому облікові ставки цього ринку визначаються ставкою Центрального банку?

7. Дайте характеристику цінним паперам, які перебувають в обігу на обліковому ринку.

8. В якій формі залучаються і розміщуються вільні ресурси кредитних інститутів на міжбанківському ринку?

9. Чому комерційні банки використовують у своїй діяльності міжбанківські депозити?

10. Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють засоби міжбан- ківського ринку?

11. Розкрийте мотиви і чинники попиту на гроші.

12. Охарактеризуйте механізм формування пропозиції грошей на мікро- та макро- рівнях.

13. Розкрийте сутність грошово-кредитного мультиплікатора.

14. Які мотиви визначив Дж. М. Кейнс щодо накопичення грошей?

15. Чи ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Суть, економічна структура і характеристика грошового ринку.

2. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

3. Попит на гроші та його складові.

4. Трансакційний та номінальний попит на гроші, їх рівняння та функція.

5. Попит на гроші як на актив та його графічна інтерпретація.

6. Механізм формування пропозиції грошей.

7. Рівновага на грошовому ринку та відсоток. Фактори, які визначають рівновагу на грошовому ринку.

8. Залежність індивідуальних пропозицій заощаджень (на рівні окремих економічних суб’єктів) від рівня відсоткової ставки.

9. Залежність попити на гроші від рівня відсотка.

10. Банківська система у створенні пропозиції грошей на фінансовому ринку.

11. Процес грошово-кредитної мультиплікації.

12. Основні чинники сучасної облікової політики НБУ.

Теми рефератів

1. Роль банківської системи в формуванні пропозиції грошей.

2. Міжбанківська валютна біржа України та її влив на грошовий ринок.

Тестові завдання

1. Грошовий попит складається з таких елементів:

а) попит на гроші як пасиви;

б) попит на гроші для угод;

в) попит на гроші як активи.

2. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів;

б) короткострокових позик;

в) позикових капіталів;

г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових позик.

3. Грошова база — це:

а) кількість номінальних грошей в обігу;

б) окремі сукупності грошових активів, які різняться між собою рівнем ліквідності;

в) гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса.

4. За інституційними ознаками грошовий ринок поділяється на:

а) фондовий ринок;

б) міжбанківський ринок;

в) ринок капіталів;

г) товарний ринок;

д) ринок грошей;

е) ринок банківських кредитів.

5. За економічним призначенням та ліквідністю фінансових активів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів;

б) ринок грошей;

в) ринок капіталів;

г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових позик.

6. Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є:

а) ставка обов’язкових резервів;

б) рівень цін;

в) рівень реальних доходів;

г) норма відсотка.

7. Сукупний попит на гроші містить попит на:

а) активи;

б) гроші для трансакцій;

в) запас грошей.

8. Яка існує залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і відсотковою ставкою:

а) пряма;

б) обернена;

в) зв’язку немає?

9. Попит на гроші залежить від економічних змінних:

а) інфляції;

б) реальних доходів;

в) норми відсотка;

г) банківських резервів;

д) рівня цін;

е) грошової бази.

10. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попитірів- новажна відсоткова ставка знизилася:

а) зрости;

б) знизитися;

в) залишитися незмінною?

11.

Чим нижча ставка позичкового процента, тим:

а) вищий інвестиційний попит на гроші;

б) вища частка заощаджень;

в) нижчий попит на гроші;

г) більша перевага віддається ліквідності.

12. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші:

а) збільшує попит;

б) зменшує попит;

в) не змінює попиту на реальні залишки грошей?

13. Якщо номінальний ВВП скоротиться, тоді:

а) трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші залишаться незмінними;

б) скоротиться трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші;

в) зросте трансакційний попит на гроші, але скоротиться загальний попит на гроші;

г) скоротиться трансакційний попит на гроші, але зросте загальний попит на гроші;

д) зросте трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші.

14. Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є:

а) визначення відсоткових ставок за кредити;

б) визначення норм обов’язкових резервів в НБУ;

в) купівля та продаж зарубіжної валюти;

д) маніпуляції з державними цінними паперами.

15. Якщо попит на гроші і пропозиція грошей будуть зростати, тоді:

а) рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка скоротяться;

б) рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка зростуть;

в) рівноважна відсоткова ставка зросте, а зміну кількості грошей передбачити неможливо;

г) рівноважна кількість грошей зросте, а зміну рівноважної відсоткової ставки передбачити неможливо;

д) неможливо передбачити зміну кількості грошей і рівноважної відсоткової ставки.

16. Грошова база складається з:

а) різниці готівки в обігу і готівки в резервах комерційних банків;

б) обсягу готівки і депозитів;

в) суми готівки в обігу, готівки в сейфах і резервів комерційних банків, що є на рахунку в ЦБ.

Задача 1

Клієнт вносить у банк 4000 грошових одиниць готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позичку в розмірі 2000 одиниць. Як саме після проведених трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція?

а) зменшиться на 2000 гр.

од.;

б) збільшиться на 2000 гр. од.;

в) зменшиться на 4000 гр. од.;

г) збільшиться на 4000 гр. од.;

д) збільшиться на 6000 гр. од.?

Задача 2

Готівка становить 110 000 млн грн, поточні вклади — 65 000 млн грн, ощадні вклади — 100 000 млн грн, строкові вклади — 56 000 млн грн. Визначте величину агрегату М2.

Задача 3

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 150 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунка, а друга — готівкою. Норма резервування становить 40%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1?

Задача 4

Визначте кількість грошей, необхідну як засіб обігу за таких умов: сума цін реалізованих товарів (послуг, робіт) 580 млрд грн; сума цін товарів (послуг, робіт), що продані з відстрочкою платежу, — 120 млрд грн; сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, строки яких настали, — 110 млрд грн; сума взаємопогашуваних платежів — 30 млрд грн; середнє число оборотів грошової одиниці за рік — 5.

Задача 5

Трансакційний попит на гроші становить 400 млн грн.

а) заповніть табл. 1.

Таблиця 1

Ставка

відсотка

Обсяг попиту на гроші з боку активів, (млн грн) Загальний попит на гроші
14 30
13 50
12 70
11 90
10 110
9 130
8 150

б) пропозиція грошей становить 510 млн грн.

Визначте рівноважну ставку відсотка;

в) визначте величину рівноважної ставки відсотка, якщо пропозиція грошей зросла до 530 млн грн; скоротилася до 450 млн грн. Величина R (обов’язкова резервна норма) дорівнює 0,25. Обсяг депозитів у два рази більший від обсягу готівки. Підрахуйте грошовий мультиплікатор з урахуванням готівки.

Задача6

1. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 8-ми банків, що користуються коштами депозитів, за умови що в комерційному банку їх розміщено на суму 3,5 млн грн.

2. Обчисліть максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 16%.

Задача 7

Якщо норма обов’язкових резервів становить 15%, то чому дорівнює грошово- кредитний мультиплікатор?

Задача 8

У комерційному банку розміщено депозит на суму 27 000 грн. Як саме вплине збільшення норми обов’язкових резервів з 10 до 15% на розмір кредитних ресурсів для перших 8-ми комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті.

Задача 9

Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 19%, готівка

поза банками — 202 млрд грн, банківські резерви — 134 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи — 578 млрд грн.

Задача 10

Знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 132 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані по короткострокових залученнях, — 98 млрд грн, а величина грошового агрегату М1 — 301 млрд грн.

Задача 11

Розрахуйте агрегати грошової маси та знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М2, якщо:

- депозити, залучені банківською системою, становлять 200 млрд грн;

- співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 3:4;

- частка строкових депозитів у їхній загальній величині становить 22%;

- кошти на розрахункових рахунках — 46 млрд грн;

- цінні папери, крім акцій, — 12 млрд грн;

- наднормові резерви комерційних банків, що сформовані за депозитними операціями, становлять 39 млрд грн;

- норма обов’язкового резервування визначена НБУ в розмірі 10%.

Задача 12

ВВП країни у 2007 р.

становив 250 млрд грн, а грошовий попит — 50 млрд грн. У 2008 р. ВВП збільшився на 7%, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші у 2008 р.?

Задача 13

Національний банк вирішив збільшити пропозицію грошей на 220 млрд грн. На скільки треба збільшити грошову базу за умови, що коефіцієнт депонування дорівнює 0,2, а резервна норма становить 12%.

Задача 14

Загальні резерви комерційного банку становлять (R) — 670 млн грн, депозити — 1 270 млн грн. Норма обов’язкових банківських резервів складає 14%.

Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

Приклад 1

1. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 7-ми банків, що користуються коштами депозитів, за умови, що в комерційному банку їх розміщено на суму 2,2 млн грн.

2. Обчисліть максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 12%.

Розв’язок.

Під впливом здійснення банками операцій на монетарному ринку з метою отримання прибутку через кредитування своїх клієнтів зумовлює загальне зростання грошової маси в обороті та створює ланцюгову реакцію, яка охоплює інші банки і, таким чином, у банківській системі виникають нові й нові кредити та депозити. Виходячи з того, що норма обов’язкового резерву становить 12%, складемо таблицю кредитних ресурсів для перших 7-ми банків, що використовуватимуть кошти з цих депозитних рахунків для здійснення кредитних та депозитних операцій, створюючи нові банківські гроші (табл. 2).

Таблиця 2

Банк Кошти на нових депозитних рахунках (загальний резерв), млн грн Кошти на кор. рахунках в НБУ (обов’язковий резерв), млн грн Нові кредитні ресурси (вільний резерв), млн грн
Банк № 1 2,2 2,2 х 12% = 0,264 2,2 - 0,264= 1,936
Банк № 2 1,936 1,936 х 12% = 0,232 1,936 - 0,232 = 1,704
Банк № 3 1,704 1,704 х 12% = 0,205 1,704 - 0,205 = 1,499
Банк № 4 1,499 1,499 х 12% = 0,180 1,499 - 0,180 = 1,319
Банк № 5 1,319 1,319 х 12% = 0,158 1,319 - 0,158 = 1,161
Банк № 6 1,161 1,161 х 12% = 0,139 1,161 — 0,139 = 1,022
Банк № 7 1,022 1,022 х 12% = 0,123 О

ІО

ІО

о

ІО

OJ

II

о

00

ІО

О

Всього 9,54

Максимально можливе збільшення грошової маси в обороті розраховується через грошово-кредитний мультиплікатор:

де AR - приріст резервів, що спричинює процес грошово-кредитної мультиплікації; т — грошово-кредитний мультиплікатор.

Відповідь:

1) обсяг нових кредитних ресурсів становить 9,54 млн грн;

2) максимально можливе збільшення грошової маси в обороті — 18,335 млн грн.

Приклад 2

Якщо норма обов’язкових резервів становить 13%, то чому дорівнює грошово- кредитний мультиплікатор?

Розв’язок.

Величину грошово-кредитного мультиплікатора знаходимо за формулою

Це означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система може створити 7,69 грн.

Відповідь: величина грошового мультиплікатора при нормі обов’язкових резервів у 13% становить 7,69.

Приклад 3

У комерційному банку розміщено депозит на суму 10 000 грн. Як саме вплине збільшення норми обов’язкових резервів з 11 до 14% на розмір кредитних ресурсів для перших 5-ти комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, а також на розмір грошової маси в обороті?

Розв’язок.

Розрахунок кредитних ресурсів банків проведемо в табл. 3.

Таблиця 3

Банк Нові депозити (загальний резерв) Кошти в НБУ (обов’язковий резерв) Нові кредитні ресурси (вільний резерв)
11% 14% 11% 14% 11% 14%
Банк № 1 10 000 10 000 1100 1400 8 900 8 600
Банк № 2 8 900 8 600 979 1204 7 921 7 396
Банк № 3 7 921 7 396 871,3 1035,4 7 049, 7 6 360, 6
Банк № 4 7 049,7 6 360, 6 775,5 890,5 6 274,2 5 470, 1
Банк № 5 6 274,2 5 470,1 690,2 765,8 5 584 4 704,3
Усього 35 728,9 32 531,0

Зв’язок між нормою обов’язкових резервів та розміром грошової маси в обороті проявляється через грошово-кредитний мультиплікатор.

Відповідь:

- збільшення норми обов’язкових резервів з 11 до 14% призведе до зменшення кредитних ресурсів перших 5-ти комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, на: 35 728,9 — 32 5зі,0 = 3 197, 9 грн;

- можливий приріст грошової маси буде менший на 90 909 — 71 400 = 19 509 грн.

Приклад 4

Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 11%, готівка поза банками — 111 млрд грн, банківські резерви — 120 млрд грн, загальна сума депозитів банківської системи — 480 млрд грн.

Розв’язок.

ня, що встановлена НБУ:

Максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації оцінюється, виходячи з розрахунку мультиплікатора на основі норми обов’язкового резервуван-

Це означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система може створити 9,09 грн.

Реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації оцінюється, виходячи з розрахунку мультиплікатора на основі порівняння суми готівки та депозитів банківської системи із сумою готівки та банківських резервів:

де М0 — готівка поза банками;

D — величина коштів, залучених банками на депозити; R — банківські резерви.

Це означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система фактично створила 2,56 грн.

Відповідь:

- максимально можливий рівень грошово-кредитної мультиплікації — 9,09 грн;

- реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації — 2,56 грн.

Приклад 5

Знайдіть значення грошового мультиплікатора по агрегату М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 120 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані за короткостроковими залученнями, 76 млрд грн, а величина грошового агрегату М1 — 250 млрд грн.

Розв’язок.

Значення грошового мультиплікатора по агрегату М1 знаходимо за формулою

Це означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система фактично створила 1,28 грн.

Відповідь: значення грошового мультиплікатора по агрегату М1 становить 1,28.

Приклад 6

ВВП країни у 2007 р. становив 200 млрд грн, а грошовий попит — 45 млрд грн. У 2008 р. ВВП збільшився на 6%, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші у 2008 р.?

Розв’язок.

Кількісне рівняння обігу має вигляд:

Відповідь: попит на гроші у 2008 р. становить 47,64 млрд грн.

Приклад 7

Національний банк вирішив збільшити пропозицію грошей на 330 млрд грн. На скільки треба збільшити грошову базу за умови, що коефіцієнт депонування дорівнює 0,3, а резервна норма становить 15%.

Розв’язок:

Спочатку требо розрахувати мультиплікатор грошової бази:

Визначимо, на яку величину має бути збільшена грошова база, якщо пропозиція грошей буде збільшена на 330 млрд грн, при умові що грошовий мультиплікатор (М) = 2,89 .

Відповідь: грошову базу требо збільшити на 114 млрд грн.

Приклад 8

Загальні резерви комерційного банку становлять (R) — 580 млн грн, депозити (D) — 2 550 млн грн. Норма обов’язкових банківських резервів складає (Rr) — 20%.

Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

Розв’язок:

Обов’язкові резерви КБ становлять:

R r = 2550 х 0,2 = 510 млн грн. Надлишкові резерви дорівнюють:

R e = R — R r = 580 — 510 = 70 млн грн. Пропозиція кредитних грошей збільшиться на:

Відповідь: пропозиція грошей завдяки мультиплікації грошей збільшиться на 350 млн грн.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -