<<
>>

Характерні ознаки і функції міжбанківських об\'єднань

Слід наголосити, що у кредитних операціях все більш значну роль відіграють міжбанківські об\'єднання. Вони утворюються з метою координації дій, підвищення ефективності операцій та захисту професійних інтересів учасників, розробки етичних норм і правил взаємовідносин між банківськими установами, банками і клієнтами.

Економічну основу їх функціонування становить міжбанківський кредит.

Перерозподіляючи тимчасово надлишкові кредитні ресурси деяких банків, міжбанківський кредит підвищує ефективність використання сформованих кредитних ресурсів банківської системи в цілому, стабілізує стан ліквідності комерційних банків з меншими затратами, покращує умови отримання міжбанківських кредитів на кредитному ринку. Умовно міжбанківські об\'єднання можна класифікувати так:

а) залежно від складу учасників - на суто банківські і об\'єднання змішаного типу;

б) залежно від цілей - об\'єднання комерційного типу і некомерційного, тобто з метою надання послуг своїм членам;

в) залежно від строків діяльності - на безстрокові об\'єднання і створені на певний термін;

г) залежно від рівня залежності й підпорядкування складових структур - асоціативні добровільні об\'єднання і корпоративні, що засновані на власності і системі участі в капіталі об\'єднання. Головними представниками міжбанківських об\'єднань асоціативного типу є консорціуми і картелі. Іншими членами стають рівноправні учасники, які за власним бажанням делегують окремі свої функції об\'єднанню та його апаратові управління. Нині асоціативні міні банківські об\'єднання переважно представлені консорціумами і картелями. В Україні першим мінібанківським об\'єднанням такого типу стала Асоціація українських банків. Корпоративними об\'єднаннями є концерни і трести. В основу організації корпоративних міжбанківських об\'єднань кладеться спільна власність і система участі в капіталі, жорстка ієрархія відносин підпорядкування і залежності між головним банком (власником контрольного пакету акцій) і залежними від нього банками.

Види міжбанківських об\'єднань можна виразити у вигляді такої схеми:

Відмінними ознаками, які визначають, до якого типу міжбанківських об\'єднань належить дана асоціація, картель чи концерн, є:

Характерні риси асоціативних об\'єднань Ознаки корпоративних об\'єднань
Добровільний характер членства на основі спільних інтересів Велика залежність і близькі взаємозв\'язки учасників
Вільний вибір організаційної форми об\'єднання та вихід зі складу Відсутність можливостей і повної свободи вибору партнерів, тому що партнером стає власник паю чи пакету акцій, які купуються і продаються на ринку
Делегування ряду повноважень асоціативному об\'єднанню на підставі спільних рішень Значний обсяг централізації управлінських і контрольних функцій
Демократичний характер управління, особливо у об\'єднаннях некомерційного типу
Договірна форма організації відносин між учасниками і асоціацією

Міжбанківські об\'єднання типу консорціум утворюють тимчасові банківські об\'єднання, що виникли на договірній основі для спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій і послуг. Як правило, консорціум формується на базі найбільшого з юридично самостійних учасників банку (голови консорціуму), який діє від імені та в інтересах усіх учасників.

Консорціумна форма міжбанківських об\'єднань дозволяє нарощувати обсяги операцій, концентрувати кредитні ресурси у найприбутковіших операціях, розподіляти ризики між усіма учасниками, що суттєво обмежує можливі втрати кожного з учасників. Консорціумні об\'єднання часто називають банківськими синдикатами.

Банківський картель - об\'єднання незалежних великих банків, що уклали спільну угоду про розподіл сфери діяльності, узгодження єдиної політики процентних ставок і виплат дивідендів, дотримання однакових умов кредитування тощо.

Міжбанківські концерни корпоративного типу представлені монопольними об\'єднаннями акціонерних банків, в яких великий банк виступає головним акціонером і володіє контрольними пакетами акцій інших юридично самостійних банків та встановлює свій фінансовий контроль над їх діяльністю як дочірніх товариств. У складі банківських концернів крім банків можуть діяти незалежні акціонерні товариства, але об\'єднані єдиним керівництвом контролюючого акціонерного товариства, якому належать контрольні пакети акцій усіх інших учасників концерну.

Банківські холдинг-компанії утворюються як об\'єднання змішаного типу з числа банків і позабанківських установ. Охоплюючи значні території й обсяги банківських операцій, банківські холдинги координують і контролюють діяльність усіх учасників холдингу, щоб максимізувати прибуток. Серед них розрізняють однобанківські і багатобанківські холдингові компанії. В останніх головною холдинговою структурою виступає інвестиційна або фінансова корпорація, що створена на основі підприємств і банків.

Важливим різновидом міжбанківського об\'єднання став банківський трест, який утворюється шляхом об\'єднання власності банків. Останні при цьому втрачають юридичну і комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органові управління. Основу банківського тресту складає пайова форма власності.

До складу банківських концернів, крім банків, можуть входити страхові, лізингові, факторингові та інші акціонерні товариства, об\'єднані під керівництвом акціонерного товариства, яке називають банківським холдингом. Об\'єднання власності банків з втратою юридичної і комерційної самостійності та підпорядкуванням управління одному органові творить банківській трест.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Характерні ознаки і функції міжбанківських об'єднань:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -