<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдеева В.П. Проблемы конституционно-правового обеспечения свободы творчества и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд.

юрид. наук.: спец. 12.00.02 «Констит. право; муницип. право» / В.П. Авдеева. - Тюмень, 2009.

- 27 с.

2. Авсієвич А.В. До питання захисту суб’єктивних цивільних прав /А.В. Авсієвич // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С. 89-92.

3. Автоматизована система перевірки текстів на плагіат /В.Б. Мокін, В.В. Войтко, С. В. Бевз [та ін.] //Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - №5. - С.12-17.

4. Авторське право в міжнародно-правовому аспекті: навч.-методич. посібник /Уклад. А. М. Євков - Х., 2010. - 126 с.

5. Алісов Є.О. Про деякі негативні тенденції правової науки в Україні / Є.О. Алісов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2009. - Вип.18. - С. 63-71.

6. Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти промислової власності: дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.03 /Андрейцева Олена Борисівна. - Київ, 2009. - 222 с.

7. Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству / Г. О. Андрощук // Наука та інновації. - 2013. - №1.

- Т.9. - С. 80-95.

8. Анисимов А.П. Плагиат как феномен современной действительности /А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2013. - Вып. №9 (144). - С.6-12.

9. Анохина Н.Ф. Особенности проявления интеллектуального тунеядства в образовательной бреде / Н.Ф. Анохина // Известия Саратовского университетата.

Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. - 2013. - Т. 2. - Вып. 1(5). - С. 109-113.

10. Антимонов Б.С. Авторское право / Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц. - М.: Юридическая литература. - 1957. - 280 с.

11. Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист /автореф.

дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /О. І. Антонюк. - Х., 2004 . - 22 с.

12. Апшай Н.І. Підвищення культури студентів в умовах інформатизації освіти / Н.І. Апшай // Проблеми фізичного виховання. - 2010. - №5. - С.3-5.

13. Атаев Г.М. Проблемы совершенствования уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав / Г.М. Атаев // Пробелы в российском законодательстве. - 2010. - №1. - С. 157-159.

14. Атаманова Ю.Є. Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності при створенні результатів інтелектуальної власності /Ю.Є. Атаманова //матер. Міжнар. конф. «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) Проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. - С.11 - 15.

15. Атанасова И. Плагиатството на чужди интелектуальни произведения. Защита правата на автора / И. Атанасова // Научни трудове на Русенския университет. - 2010. - Т.49. - Серия 7. - С. 189-193.

16. Афанасьєва К.О. Плагіат у діяльності засобів масової інформації / К.О. Афанасьєва // Інтелектуальна власність. - 2004. - №3. - С. 16-19.

17. Бааджи Н.П. Відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /Н.П. Бааджи - О., 2010. - 18 с.

18. Бакалінська О.О. Недобросовісна конкуренція як форма зловживання суб’єктивним цивільним правом /О.О. Бакалінська //Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. - 2012. - Вип.2 (14). - С. 141 -145.

19. Бакірова І.О. Зміст Конституційного права людини і громадянина на судовий захист [Електронний ресурс] /І.О. Барікова. - Режим доступу: http: //www.minj ust.gov.ua/8158

20. Басай О.В. Принцип судового захисту цивільних прав та інтересів /О.В. Басай //Європейські перспективи.

- 2013. - №4. - С. 130-135.

21. Басай О.В. Проблемні питання визнання універсальності засад цивільного законодавства /О.В. Басай //Наше право. - 2013. - №10. - С. 108-112.

22. Басай О.В. Умови виникнення права попереднього користувача на об’єкти промислової власності /О.В. Басай //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип.18. - С. 71-74.

23. Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин /Н.М. Батанова //Часопис Київського університету права. - 2009. - Вип. 2. - С. 60-65.

24. Белиловский Е.Л. Формализация оценки творческой деятельности и ее правовые оценки /Е.Л. Белиловский //Советское государство и право. - 1990. - №6. - С. 127-130.

25. Белкин М.Л. Гарантии свободы творчества и границы их ограничения в решениях Европейского суда по правам человека /М.Л. Белкин //Право в современном мире. - 2012. - №2. - С. 165-172.

26. Бельгийский художник Люк Тюйманс признан виновным в плагиате

25.01.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://f-

studio.by/fotonews/raznoe/6013 -belgiyskiy -khudozhnik -lyuk -tyuymans -priznan - vinovnym -v -plagiate/

27. Березницький Є. Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право [Електронний ресурс] /Є. Березницький //Сучасне мистецтво. - 2005. -

Вип. 2. - С. 253-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/S_myst_2005_2_28. pdf

28. Берестова І.Е. Способи самозахисту цивільних прав: окремі аспекти /І.Е. Берестова //Приватне право і підприємництво. - 2010. - Вип. 9. - С. 10-14.

29. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_051.

30. Бєлкін М.Л. Держава та свобода творчості в світлі рішень Європейського Суду з прав людини /М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Бєлкіна, О.Р. Копієвська //Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2008. - №5 (12) - С. 6-15

31. Білик Д. Німецький рецепт проти промислового плагіату [Електронний ресурс] /Д.

Білик, М. Ветцель, Т. Бондаренко. - Режим доступа: http://www.dw.de/dw/article/0„5489534,00.html

32. Білик Н. Свобода творчості у поглядах А. Макаренка як шлях до педагогічної майстерності вчителя /Н. Білик //Витоки педагогічної майстерності. - 2013. - Вип. 11. - С. 65-72.

33. Більченко Є. Плагіат у контексті культури: відносність критеріїв визначення [Електронний ресурс] /Є. Більченко //Релігія в Україні. -2011. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/12579-plagiat-u -konteksti -kulturi -vidnosnist -kriteriyiv -viznachennya.html

34. Богатова Л.Ю. Право на автоское имя /Л.Ю. Богатова //Вопроси гуманитарніх наук. - 2008. - №5. - С. 76-80.

35. Богдан Й. Плагіат як явище наукового буття [Електронний ресурс] /Й. Богдан //Юридичний вісник України. - №26 (678). - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=2680

36. Богданович В.Ю. Конкурентна розвідка та промислове шпигунство /В.Ю. Богданович, В.В. Бадрак //Сучасний захист інформації. - 2014. - №1. - С. 17-22.

37. Болотин Н.Б. О необходимости внесения изменений в законодательные акты в сфере защиты интеллектуальной собственности /Н.Б. Болотин //Право и безопасность. - 2010. - №3. - С. 71-75.

38. Большая энциклопедия /под общей ред. С.Н. Южакова. - Т.9. - Спб, Типография Книгоиздательского Т-ва «Просвещение». - 1896. - С. 790.

39. Большая энциклопедия карикатуры [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://cartoonia.net

40. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] . -Режим доступа: http://www.vedu.ru/bigencdic/

41. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] /Г л. ред. А. М. Прохоров. - Изд. 2-е, перераб. и доп. М.; СПб., 2000. -Режим доступа: http://www.slovari.ru/default.aspx?p=965

42. Большой Энциклопедический словарь. 2000. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235054

43. Большой юридический словарь [Электронный ресурс] /А.Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева //М.: Инфра-М., 2003.

- Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic. nsf/lower/17057.

44. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України /Н. Л. Бондаренко- Зелінська //Приватне право і підприємництво: збір. наук. праць. - Вип. 8. - К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2009. - С. 162-166.

45. Борухович В.Г. Из истории плагиата (литературные нравы Рима эпохи Августа) /В.Г. Борухович //Античный мир и археология. - Вып. 3. - Саратов, 1977. - С. 148-149.

46. Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми: Проблемні лекції /Д.О. Бочаров. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. - 73 с.

47. Бочкарьова Н. Дослідження сутності поняття "педагогічна фасилітація" /Н. Бочкарьова //Вища школа. 2011. - №3. - С. 98 - 104.

48. Братасюк В.М. Людина - особистість як суб’єкт права в контексті сучасної правової політики /В. М. Братасюк //Публічне право. - 2013. - №4 (12). - С. 127-134.

49. Британский кодекс рекламной деятельности [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.advertology.ru

50. Брус І.І. Українська наука потребує «революції» у боротьбі з плагіатом /І. І. Брус //Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Юридичні науки». - 2014. - Вип.1. - Т.2. - С.164-167.

51. Брыжинский А.А. Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов в России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01[Електронний ресурс] /Брыжинский Александр Андреевич. - Саранск, 2005. - 234 с. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-posrednichestva-pri- razreshenii-neshneekonomicheskikh

52. Бурова Л.І. Правовий статус медіатора при розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності //Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. Практ. конф. (16-17 травня 2013) Т.2 /відп. за випуск д.ю.н., проф.

B. М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса: Фенікс, 2013. - С.678-680

53. Бутченко Т.І. Сутність державного інтересу /Т.І.

Бутченко //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць Вип. 35. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. -С. 36-45.

54. Вавилин Е.В. Самозащита граждансих прав /Е.В. Вавилин //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. -

C. 25-28.

55. Василенко І. Перспективи застосування медіації у захисті прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] /І. Василенко. - Режим доступу: http: //human-rights.unian.net/ukr/detail/194839

56. Васильчак С.В. Шляхи цивілізованого вирішення корпоративних конфліктів /С.В. Васильчак, Л.В. Руснак //Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.11. - С. 122-126.

57. Вахонєва Т.М. Плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством України [Електронний ресурс] /Т.М. Вахонєва. - Режим доступу: http://www.law-property.in.ua>artides/artide-3... ukraine.html.

58. Ващук Ю.О. Сутнісні аспекти правової політики [Електронний ресурс] /Ю.О. Ващук //Форум права. - 2014. - №1. - С. 67-71. - Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j pdf/FP_index. htm_2 014_1_13.pdf

59. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

60. Венедіктова І.В. Цивільно-правовий захист та охорона авторського права /І. В. Венедіктова, О. В. Розгон //Форум права. -2007. - №2. - С.24-29. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2007-2/07vivoap.pdf

61. Венедіктова І.В. Публічні інтереси в цивільному праві /І.В. Венедіктова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 97-100.

62. Венедіктова І.В. Специфіка методу права інтелектуальної власності /І.В. Венедіктова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. - 2014. - №1106. - Вип. 17. - С. 91-93.

63. Верба О.Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження [Електронний ресурс] /О.Б. Верба //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - №3. - Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_3/08vobsvp.pdf

64. Видавнича етика Журналу європейської економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://jee.te.ua/ua/publishing-ethics/

65. Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів /Н. Вознюк //Юридична Україна. - 2013. - №10. - С. 80-83.

66. Волощук А.М. Адміністративно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності: монографія /А.М. Волощук, Х.П. Ярмакі, О.О. Чернишова. - Одеса: ОДУВС, 2013. - 176 с.

67. Воробьев К.П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования.Часть 6. Недобросовестная практика научных исследований /К.П. Воробьев //Український медичний часопис (онлайн). - 2099. - №3 (71). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.umj .com. ua/article/2771/format-sovremennoj -zhumalnoj -publikacii-po- rezultatam-klinicheskogo-issledovaniya-chast-6-nedobrosovestnaya-praktika- nauchnyx-issledovanij

68. Вощинський М.В. Уголовно-правовые меры противодействия нарушению авторских и смежных прав: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнит. право» /М. В. Вощинский. - М., 2006. - 25 с.

69. Г аврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. /Э. П. Гаврилов. - М.: Экзамен, 2002. - 352 с.

70. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития /Э. П. Гаврилов. - М.: Наука, 1984. - 222 с.

71. Гарієвська М. Б. Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччини [Електронний ресурс] /Гарієвська М. Б. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/Garievska.pdf

72. Гаряєва Г.М. Плагіат, як порушення авторських прав /Г.М. Гаряєва, Р.С. Селегей /Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - №6(980). - С. 60-63.

73. «Гарри Поттер фанфики» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.ho gwartsnet .ru/mfanf/rules.php

74. Гегель Г.Ф.-В. Лекции по эстетике. В 2 т. Т. 1 /Г. Ф.-В. Гегель. - СПб.:

Наука, 1998. - 622 с.

75. Гегель. Философия права /Соч., т. 7. - М.-Л., 1934. - 527 с.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://psylib.org.ua/books/gegel03/txt02.htm

76. Гиззатуллина А.А. Спорные моменты привлечения к уголовной ответственности за плагиат /А.А. Гиззатуллина //Альманах современной науки и образования. - 2008. - №6 -2. - С. 59-61.

77. Гойко О. від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів /О. Гойко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2010. - №6. - С. 54-60.

78. Головенко Р. Що таке суспільно важлива інформація [Електронний ресурс] /Р. Головенко. - Режим доступу: http://olden.imi.org.ua/content

79. Голуб І.М. Основні компоненти вербальної частини зовнішньої реклами /І.М. Голуб //Культура України. - 2011. - Вип. 34. - С.114 -121.

80. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія/Н. Ю. Голубєва. - О.: фенікс, 2013. - 642 с.

81. Голубєва Н.Ю. Класифікаційні критерії для побудови системи принципів цивільного права України /Н. Ю. Голубєва //Актуальні проблеми держави і права: збір. наук. праць. -2008. - Вип. 43. - С. 20-24.

82. Гончаренко С.У. Етика науки і етичний кодекс ученого /С.У. Гончаренко //Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка] Сер.: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти: зб. наук. пр. - Вип. 2. - Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - С. 3-12.

83. Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законодательству: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: Спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве» /С.В. Горбачева. - Нижний Новгород, 2005. - 25 с.

84. Горнфельд А.Г. Плагиат //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Санкт-Петербург, 1890-1907). - Т. XXIIIa. - С. 796-797 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikisource.org/wiki

85. Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового примусу /А.М. Горяйнов //Держава і право. - 2011. - Вип.53. - С. 413-418.

86. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-

XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon5 .rada. gov .ua/l aws/show/1798-12.

87. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/

88. Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? /О. Громовий //Юридична газета. - 2010. -№5. - С. 9

89. Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория [Электронный ресурс] /Е.В. Грушина. - Законодательство. - 2009. - №2. - Режим доступа: http://sudprisyazhnyh.ucoz.ru.

90. Гумеров Л.А. Свобода научно-технического творчества в системе прав человека /Л.А. Гумеров //Ученые записки Казанского университета. - 2012. - Т.154, кн. 4. - С.17-24.

91. Гупаловська О.Б. Відшкодування моральної шкоди - зобов’язально- правовий засіб захисту права власності /Гупаловська О. Б. //Адвокат. - 2010. - №8 (119). - С.16-21.

92. Гура М. Реклама як об’єкт авторського права /М. Гура //Юридична газета. - 2004. - №17 (29).

93. Демидова О.Р. «Чужое как свое» или физиология плагиата /О.Р. Димидова //Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2012. - Вып. №3. - том 2. - С. 90 -98.

94. Демичев А.А. О плагиате в историко-правовых исследованиях /А.А. Демичев //История государства и права. - 2012. - №10. - С. 2-8.

95. Державна політика: підручник /Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К.: НАДУ, 2014. - 448 с.

96. Діхтяренко О. Актуалізація проблеми боротьби з плагіатом /О. Діхтяренко //Інформація, комунікація, суспільство 2013: матер. 2-ої Міжнар. наук. конф. ІКС, 16 -19 травня 2013 р., Львів, Славське /Нац-й ун-т «Львівська політехніка». - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 176-177.

97. Дмитрів Л. Якість текстового контенту сайту з погляду редактора /Л. Дмитрів //Вісник Книжкової палати. - 2014. - №9. - С. 1 - 3.

98. До уваги авторів! Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності».

- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/avtoram.html

99. Добриніна Г. Чи можна вирішувати спір, не звертаючись до суду? /Г. Добриніна //Справочник экономиста: Ежемесячный журнал. - 2008. - №6 - С. 35-38.

100. Добрякова Н.И. Заимствование или плагиат: российский и зарубежный опыт /Н.И. Добрякова //Человеческий капитал и профессиональное образование.

- 2015. - №1 (13). - С.15-20.

101. Дозорцев В.А. Авторские дела в суде. Научно-практический комментарий /В.А. Дозорцев. - М., 1985. - 176 с.

102. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей /В.А. Дозорцев. - М.: Статут, 2003. - 416 с.

103. Долотов Р. Юридическая ответственность за плагиат в научных работах /Р. Долотов //Троицкий вариант. - 2009. - №44. - С. 12

104. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. /В.С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

105. Ерохин С.В. Гуманитарные науки. Философия, социология и культурология /С.В. Ерохин //Вестник ТГУ. - 2009. - Вып. 8 (76). - С. 178-184.

106. Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій юридичного журналу «Право України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //pravoua. com.ua/ua/publication-ethics/

107. Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php

108. Єрмоленко В.А. Криміналістична характеристика та класифікація найбільш типових способів вчинення порушень авторського права і суміжних прав /В. А. Єрмоленко //Держава та регіони. - 2011. - №3. - С.123-129.

109. Железняк Н.А. Нормотворча діяльність як правова форма реалізації державної правової політики /Н. А. Железняк //Право України. - 2004. - №7. - С. 94-98.

110. Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика /Н.А. Железняк //Наукові записки: зб. наук. пр. Том 21. Юридичні науки - К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003.- С. 8-14.

111. Жилинкова Е. «Сложное произведение» - новый термин /Е. Жилинкова //Юридическая практика. - 2008. - №36. - С.12.

112. Завальнюк В.В. Антропологічний підхід у цивілістичних дослідженнях /В. В. Завальнюк //Митна справа. - 2011. - №1(73). - C. 113-117.

113. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 //Голос України. - 2008. - №236.

114. Загорчев И. Етика на научната публикация в природните науки /И. Загорчев. - Списание на БАН. - 2001. - №4 - 6. - С. 57-63.

115. Запорожець І.Г. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні аспекти /І.Г. Запорожець //Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2007. - №10. - С. 45-50.

116. Захарченко Т. Про розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] /Т. Захарченко //Діловий

вісник. - 2002. - №08(99). - Режим доступу:

http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2002/dv0208182.ua.html

117. Захист авторських прав від плагіату: монографія /О. І. Харитонова, Г.О. Ульянова; за заг. ред. О.І. Харитоновой - Одеса: Юридична література, 2014. - 212 с.

118. Звід звичаїв чесної ділової практики у сфері інтелектуальної власності

/Робоча група з питань інтелектуальної власності в рамках діяльності Комісії з питань захисту від недобросовісної конкуренції при ТПП України, 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

www.ucci.org.ua/dnload/news/zvid_zvych.pdf

119. Зеленецкий В.С. Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины: Монография /В.С. Зеленецкий: Харьков: Издательство «ФИНН», 2011. - 304 с.

120. Зенин И.А. Личные неимущественные интеллектуальные права автора /И. А. Зенин //Право интеллектуальной собственности. - 2012. - №6. - С. 3-6.

121. Зорина М.Г. Понятие криминалистической идеи [Электронный ресурс] /М.Г. Зорина //Проблемы криминалистической эйдологии //Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже XX - XXI веков. Гродно, 1998. - С. 187-190. - Режим доступа: http://ebooks.grsu.by/krim_metod/3-12-4-ponyatie- kriminalisticheskoj -idei.htm

122. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике /В.Я. Ионас. - М.: Юрид. лит., 1963. - 138 с.

123. Ищенко Н.С. Нарушения исключительных прав на товарные знаки и иных объектов интеллектуальной собственности /Н.С. Ищенко //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р., м. Одеса) /За заг. ред. О.І. Харитонової. - Одеса, 2013. - С.48-50.

124. Ієвіня О.В. Деякі аспекти авторського права на перекад /О.В. Ієвіня //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 363-366.

125. Інтелектуальна власність: словник довідник /за заг. ред. О.Д. Святоцького. - у 2 - х т.: Т.1 Авторське право і суміжні права /За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка. - Уклад.: В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. - 356 с.

126. Казьмірик С. М. Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини /С.М. Казьмірик //Наукові праці. Педагогіка. - 2012. - Вип. 197. - Т. 209. - С. 9092.

127. Как сражаются с плагиатом в Германии? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://slon.ru/calendar/event/1036392/

128. Калиева О.М. Плагиат как профессионально-этическая проблема в рекламе /О.М. Калиева, И.В. Кудрявцева //Проблемы современной экономики. - 2012. - №6. - С.96-101.

129. Кант И. Критика способности суждения /И. Кант. - М.: Искусство, 1994. - 367 с.

130. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу /Ю.М. Капіца //Університетські наукові записки. - 2005. - №3. - С.76-79.

131. Карлова В.В. Духовні цінності в структурі національної

самосвідомості: українські реалії [Електронний ресурс] /В.В. Карлова. -Режим доступу: academy.gov.ua>ej/ej 11/txts/10kvvsur.pdf

132. Карташева А.А. Осмысление понятий «идея», «форма» и

«оригинальность» в немецкой философии и их влияние на авторское право /А.А. Карташева //Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. - 2012. - Вып.12. - С. 181-193.

133. Катеринчук К.В. Плагіат та його ознаки /Катеринчук К.В. //матер. Міжнар. конф. «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та

Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.) Проект «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». К.: Фенікс, 2011. - С.59 - 63.

134. Кархалев Д.Н. Концепция охранительного гражданского правоотношения: автореф. дис. ... на соиск. ученой степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Граждан. право; предприним. право; мемейное право; междунар. частное право» /Д. Н. Кархалев. - Екатеринбург, 2010. - 37 с.

135. Кимберли К. Ковач Медиация: крат.курс /Кимберли К. Ковач; пер.с англ. [Носырева Е.И. и др.]. - 2 -е изд. - М.: Инфотропик Медиа, 2013.- 287 с.

136. Кимберли К. Ковач Фундаментальные основы альтернативного разрешения споров (Из материалов Третьей ежегодной конференции по внесудебному разрешению коммерческих споров): перев. Украинского центра согласия [Электронний ресурс] /Кимберли К. Ковач. - Режим доступа: http: //www.commonground. org.ua/ADR_Kovach.html

137. Кириллова М.Я. Развитие советского авторского права: учебник /М.Я. Кириллова. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1982. - 82 с.

138. Ківалов С.В. До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів /С. В. Ківалов //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип.72. - Одеса: Юрид. л-ра, 2014. - С. 7-15.

139. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія /Т.С. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2008 - 360 с.

140. Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Світлана Миколаївна Клейменова. - Оеса, 2004. - 203 с.

141. Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об’єктів авторського права в рекламі /О. Климчук //Юридичний журнал. - 2006. - №5. - С.32 -36.

142. Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність /Т. Коваленко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - №4. - С.35-40.

143. Коваленко Т. Що робити, якщо ви стали жертвою контрафакції /Т. Коваленко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №5. - С.57-61.

144. Коваль А. Історико-правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України /А. Коваль //Юридична газета. - 28 лютого 2005. - №3(39).

145. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія /І.Ф. Коваль. - Донецьк: Юго-Восток, 2013. - 640 с.

146. Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права /А. Ковальова //Спеціальні історичні дисципліни: зб. наук. праць /Відп. ред. Г.В. Боряк. - К.: НАН України, Інститут історії України, 2013. - Вип. 21. - С. 61-71.

147. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 №2747-IV. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747- 15

148. Кодекс етики наукових публікацій, розроблений Комітетом з етики

наукових публікацій [Електроний ресурс]. - Режим доступу:

http://publicet.org/code/

149. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cje.org. ua/do cuments/47/

150. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page3

151. Козирєва В.П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів /В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин //Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2011. - №1-2. - С. 142 -147.

152. Коломиец С.М. Плагиат как антипод творчества [Электронный ресурс] /С. М. Коломиец //Интернет-журнал "Эйдос". - 2011. - 25 апреля. - Режим доступа: http://www.eidos.ru/joumal/2011/0425-01.htm.

153. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно -практический). Ч. 1 - 4. - 2-е изд., перераб. и доп. /под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. - 1504 с.

154. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) /Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.

155. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004

156. Коннов А. Ю. Понятие, классификация и основные виды

альтернативных способов разрешения споров [Електронний ресурс]

/А.Ю. Коннов. - Режим доступу: http://uristy.ucoz.ru/publ/6-1-0-252

157. Конституция Єстонской Республики от 28.06.1992 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.eesti.ee/rus/riik/pohiseadus

158. Конституция Республики Армения от 05.07.1995 г. [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus#2

159. Конституция Республики Беларусь от 24.11.1996 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351

160. Конституция Республики Молдова от 29.07.1994 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2

161. Конституция Федеративной Республики Германия от 03.05.1947 г.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.rfhwb .de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru 1 .htm

162. Конституция Японии от 03.05.1947 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

ttp: //www.uznal .org/constitution.php?country=Japan&constitution= 144&langua

g

163. Конституція України від 20.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D 1 %80/print1442943057573823

164. Концепція розвитку державної системи правової охорони

інтелектуальної власності на 2009-2014 роки: рішення Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності (Протокол від 11 березня 2009 р. №11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: sips.gov.ua/ua/konts9-14.html

165. Корнієнко Н. Імітація і плагіат як загроза академічній свободі /Н. Корнієнко //Філософська думка. - 2014. - №4. - С. 102-109.

166. Корновенко С. Ідея як об’єкт захисту права інтелектуальної власності: pro and contra /С. Корновенко //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №3. - С. 55-58.

167. Корновенко С. Проблемні питання поняттєво категоріального

забезпечення інтелектуальної власності в Україні /С. Корновенко

//Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.: Зб. наук. праць за матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., 29-30 вересня 2011 р. /За заг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк. - Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. - С.41-45.

168. Костюкова К.В. Система цінностей особистості у формуванні оцінки якості життя /К.В. Костюкова //Актуальні проблеми психології. - 2010. - Вип.23. - Т.7. - С. 100-104.

169. Котляров И.Д. Некорректные заимствования: сущность, проблемы оценки и методы противодействия /И.Д. Котляров //Педагогический журнал Башкортостана. - 2011 - №5 (36). - С. 23-32.

170. Котляров И.Д. Самоплагиат в научных публикациях /И.Д. Котляров //Научная периодика: проблемы и решения. - 2011. - №4. - С. 6-11.

171. Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України /О.В. Кохановська //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - Вип. 85. - С. 46.

172. Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України /О.В. Кохановська //Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання): Матер. міжнар. наук.-практич. конф. (Київ, 16 вересня 2010 р.) - К.: КНТ, 2011. - С. 44-52.

173. Кохановська О.В. Регулювання немайнових відносин у цивільному кодексі України: десятирічний досвід /О.В. Кохановська //Право України. - 2014.

- №2. - С. 57-69.

174. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov .ua/laws/show/2341-14

175. Крисань Т.Є. Правові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах /Т.Є. Крисань //Часопис Київського університету права. - 2011. - №4. - С.218-221.

176. Кройтор В.А. Категорії «принципи цивільного права» та «основні засади цивільного законодавства» в цивільному праві України /В.А. Кройтор //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 114-118.

177. Крокош М. Звичайний плагіат від «талановитого богослова» [Електронний ресурс] /М. Крокош. - Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/21821 -zvichajnij-plagiat-vid-talanovitogo- bogoslova.html

178. Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, изобретательские и патентные права: автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук.: спец. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнит. право» /К.В. Кузнецов.

- М., 2007. - 34 с.

179. Кузнецова О. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України: правове регулювання [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn- zhumalistyka/plahiat-v-intemet-zmi-ukrayiny-pravoverehulyuvannya.html

180. Кузнєцова Н.С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні /Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська //Право України. - 2011. - №3. - С. 21-29.

181. Кузнєцова Н.С. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні /Н.С. Кузнєцова //Право України. - 2014. - №6. - С. 9-14.

182. Кузнєцова Н.С. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи /Н.С. Кузнєцова, А.С. Довгерт //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - №1. - С. 51-67.

183. Кушнарьов С.В. Соціалізація й система базових соціальних цінностей неповнолітніх засуджених /С.В. Кушнарьов //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - №1. -С.52-58.

184. Кыдыралина Ж. Борьбу с плагиатом в науке нужно вести открыто и решительно /Ж. Кыдыралина //Информационно-аналитический центр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ia-centr.ru/expert/18579/

185. Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту /Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. К.: Ліра -К, 2011. - 150 с.

186. Латковська Т.А. Місце фінансово-правової політики у правовій системі держави /Т.А. Латковська //Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2014. - Вип. 2. - С. 124-133.

187. Легка О.В. Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти /О.В. Легка //Право і суспільство. - 2012. - №1. - С. 30-33.

188. Лекція з дисципліни «Правнича лінгвістика» на тему: «Мова права і мова закону. Юридичний текст» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www-j urfak. univer.kharkov.ua/studentu/st_teksty.php

189. Леонтович О.А. Этика научных исследований /О.А. Леонтович //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -

2011. - Вып. 8. - Т.62. - С. 99-102.

190. Лепина Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: Дис. ... канд. юрид.наук. специальность: 12.00.08 /Татьяна Геннадиевна Лепина. - Курск, 2014. - 235 с.

191. Липцик Д. Авторское право и смежные права /Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

192. Лисенко В. Сучасний стан та проблеми протидії незаконному обігу товарів /В. Лисенко, О. Дзісяк //Вісник прокуратури. - 2008. - №8. - С. 74-80.

193. Литературная энциклопедия /ред.колег. П.И. Лебедев-Полянский, И.Л. Маца, И.М. Нусинов, В.М. Фриче; глав.ред. А.В. Луначарский. - Т.8. - Москва, 1934. - С.735-736.

194. Літературознавчий словник -довідник /За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. - К,: ВЦ «Академія», 2007. - 752 с.

195. Лозовой В.О. Професійна етика юриста /В.О. Лозовой, О.В. Петришин.

- Х.: Право, 2004. - 176 с.

196. Лупаренко Л.А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень /Л. А. Лупаренко //Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. - Том 40. - №2. - С. 151-169.

197. Луць Л.А. Судова політика - основа формування та функціонування системи органів судової влади /Л.А. Луць //Вісник Центру суддівських студій. - 2008. - №11. - С. 7-9.

198. Ляпоров В. Реклама: плагиат?! [Электронный ресурс] /В. Ляпоров. - Режим доступа: business-magazine.ru

199. Мазіна О.О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і сивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /О.О. Мазіна.

- Одеса, 2014. - 19 с.

200. Мазуйе К. Бернская конвенция об охране литературных и художественных призведений /К. Мазуйе //Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. - М., 1982. - С. 21-180.

201. Майданик Р.А. Класификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика /Р.А. Майданик //Альманах цивилистики: сб. статей. Вып.4 /под ред. Р. А. Майданика. - К.: Альтера; ЦУЛ, 2011. - С. 107 -147.

202. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і сивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /В. Є. Макода. - К., 2001. - 20 с.

203. Максимова Ю. Appropriation Art: борьба анонимов со звездами [Електронний ресурс] /Ю. Максимова. - 16.02.2009. - Режим доступу: http: //artinvestment.ru/invest/stories/20090216_appropriation_art.html

204. Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Людмила Володимирівна Мамчур. - Л., 2006. - 203 с.

205. Мамчур Л. Особливості правового статусу автора рекламного твору /Л. Мамчур //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - №6. - С. 32-37.

206. Манько Д.Г. Щодо широкого розуміння категорії застосування права /Д. Г. Манько //Публічне право. - 2011. - №1. - С. 130-135.

207. Матвеев А.Г. Пять доводов в пользу декриминализации плагиата /А.Г. Матвеев. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //territoriaprava.ru/topic s/45958

208. Матвеев А. Право противодействовать ложному указанию авторства /А. Матвеев //Интеллектуальнаям собственность. Авторское право и смежные права. - 2011. - №6. - С.61-66.

209. Мацкевич О.О. Співвідношення понять „оприлюднення” та «опублікування» [Електронний ресурс] /О.О. Мацкевич //Інтелектуальна

власність: погляд з ХХІ століття. - Режим доступу:

http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=323

210. Медиатор. Внесудебные процедуры - альтернативное урегулирование споров - примирение сторон [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //mo smediator. narod.ru/protsedura_mediatsii/

211. Мельников В. Толкование судами понятий «идея» и «форма выражения идеи» /В. Мельников //Интеллектуальная собственность. - 2008. - №5. - С. 6476.

212. Минькович-Слободяник О.В. Види правової політики України /О.В. Минькович-Слободяник //Часопис Київського університету права. - 2012. - №2. - С.21-24.

213. Митрофанов І.І. «Шкода» та «збитки»: співвідношення понять /І.І. Митрофанов, Т.В. Гайкова //Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. -

2012. - Вип. 3. - С. 194-200.

214. Мінц М.О. Плагіат як прояв девіантності: спроба соціологічного аналізу /М.О. Мінц //Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Соціологія. - 2012. - Вип.172, т. 184. - С.38-42.

215. Мінченко Р.М. Правова активність особистості в умовах еволюції української державності /Р.М. Мінченченко //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 51. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2009. - С. 173-180.

216. Мінченко Р.М. Проблеми взаємодії державної влади і громадянського суспільства /Р.М. Мінченко //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 29. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2006. - С. 195-202.

217. Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств - участников СНГ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m97/print1366311994900272.

218. Момот Л. «Розрулити» конфлікт і не побити горшки /Л. Момот [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/ukcc

219. Москаленко О.В. Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості /О.В. Москаленко //Вісник НТУУ «КПІ» Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - Вип. 2. - С.113-117.

220. Музика Л.А. Окремі аспекти рівнів реалізації цивільно-правової політики /Л.А. Музика //Часопис цивільного і кримінального судочинства. -

2013. - №6 (15). - 2013. - С. 96-103.

221. Музика Л.А. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми /Л.А. Музика //Право України. - 2011. - №6. - С.154-160.

222. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права /С.А. Муромцев. - Москва: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1879. - 250 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://books.e-heritage.ru/book/34480

223. Назарова А.А. Етичні вимоги до педагогічних працівників /А.А. Назарова //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». - 2011. - Вип. 16. - С. 68-75.

224. Наказателен кодекс на Република България [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wipo.mt/wipolex/en/textjsp?fQe_id=238464

225. Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування /М.Ю. Наумова //Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Вип. 13. - Київ, 2011. - С.86-92.

226. Недобросовестная реклама. Плагиат [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.esoonline.ru/kollekciya_reklamy/udachnye_primery_reklamy_skoro/prime

ry_neetichnoj_reklamy/nedobrosovestnaya_reklama/

227. Недюха М. Правова політика України: новітні виміри /М. Недюха //Вісник Академії управління МВС. - 2010. - №4(16). - С. 38-45.

228. Нестеренко О.В. Суспільно необхідна інформація (Що це означає в контексті теорії та практики застосування?) [Електронний ресурс] /О.В. Нестеренко. - Режим доступу: http://stop-x-files-ua.org/suspilno-neobhidna- informatsiya/

229. Нестор Н.В. Угода за результатами медіації: суть та правові наслідки /Н. В. Нестор //Право. - 2011. - №3. - С. 60-64.

230. Николаев Е. Что такое плагиат или о западных стандартах научной этики [Електронний ресурс] /Е. Николаев. - Режим доступу: http: //www.osvita.org.ua/articles/68.html.

231. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. 2003. - 1280 с.

232. Новицька Н.Б. Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації /Н.Б. Новицька //Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2013. - 4(63). - 60-65.

233. Новые подходы к программно-технической защите сетевых публикаций /С.С. Барильник, Н.Е. Герасимов, И.В. Минин [та ін.] //Доклады ТУСУРа. - 2008. - №2 (18). - Ч. 1 «Технические науки». - С. 43-46.

234. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858

235. Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации: определение Высшего арбитражного суда РФ от 5 февраля 2010 г. №ВАС-1062/10 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.advocate-realty.ru/practices/unitsp/?id=442606.

236. Об охране промышленных рисунков и моделей: Закон Республики Молдова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=325037

237. Оборотов Ю.М. Аспекти розгортання методології юриспруденції /Ю.М. Оборотов //Право України. - 2014. - №1. - С. 33-38.

238. Обущак О.О. Адміністративне регулювання в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності /О.О. Обущак, С.А. Обущак //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2009. - Вип. 36. - С. 75-85.

239. Овсяннікова О.О. Поняття та пріоритетні напрямки судово-правової політики в Україні /О.О. Овсяннікова //Науквий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Вип.3. - Т.3. - С. 261-264.

240. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. - К.: ВД «Професіонал», 2007. - 544 с.

241. Определение Московского городского суда от 11.05.2012 N 4г/8-3252

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //ourcourt.ru/mosgorsud/2012/05/11/554100. htm

242. Орлюк О.П. «Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки явища, способи попередження та боротьби»: засідання круглого столу (9 грудня 2011 р., м. Київ) [Електроний ресурс] /О.П. Орлюк. - Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/ua/scientific-events/view-vidbulosja-zasidannja-kruhloho-stolu-na- temu-plahiat-v-umovakh-informatsiynoho-suspil-stva-vytoky-javyshcha-sposoby- poperedzhennja-ta-borot-y.html#ixzz3ck6HqqDR

243. Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування /О.П. Орлюк //Інтелектуальна власність. - 2007. - № 2. - С. 24-29.

244. Ортинская Ю. Как защитить телеформат? [Електронний ресурс]

/М. Ортинская //«Телекритика». - 04.07.2013. - Режим доступу:

http: //www.telekritika.ua/pravo/2013-07-04/83025

245. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник /За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 235 с.

246. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія /Л.С. Нецька [и др.]; заг. ред. В.В. Луць; Акад. прав. наук України,

НДІ приват. права і підприємництва.. —Т.: Підручники і посібники, 2007. — 256 с.

247. Осолінкер І. М. Самозахист права власності в Україні: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право /І. М. Осолінкер. - Харків, 2011. - 17 с.

248. Ответственность за плагиат контента сайта /сайт Веб - студии «Антула» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.antula.ru/patent- 2.htm

249. Павлишин О. Теоретико-методологічні проблеми реформування правової системи України: семіотичний аспект /О. Павлишин //Українознавчий альманах. - 2011. - Вип.5. - С.84-87.

250. Павлов О. Plagiarius: музей плагіату в Золінґені [Электронный ресурс] /О. Павлов. - Режим доступа: //http://www.dw.de/dw/article/0,,2703254,00.html

251. Павлова Е.А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) /Е.А. Павлова (ст. ст. 1226 - 1231, 1240, 1242 - 1245 гл. 69, § 1-4 гл. 71); отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М.: ИНФРА - М, КОНТРАКТ, 2009. - 812 с.

252. Панов М. Проблеми методології формування категоріально- понятійного апарату юридичної науки /М. Панов //Право України. - 2014. - №1. - С. 50-60.

253. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України /М. Панченко //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №12. - С.147 -150.

254. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України /М. Панченко //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №1. - С.31-34.

255. Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб’єктивне право особи /С.П. Параниця //Часопис Київського університету права. - 2011. - №2. - С.33- 36.

256. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_123

257. Пастухов О.М. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: дис... канд.. юрид. наук: спец. 12.00.03 /О.М. Пастухов - К., НПУ ім. Драгоманова, 2002. - 174 с.

258. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу /А. Пахаренко-Андерсон //Інтелектуальна власність. - 2011. - №1. - С. 10 - 13.

259. Петренко В.С. Види плагіату /В.С. Петренко //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукр. наук.-прак. конф. (26 квітня 2013 р., м. Одеса) /За заг. ред. О.І. Харитонової. - Одеса, 2013. - С.120 -121.

260. Петренко В.С. Поняття та види плагіату /В.С. Петренко //Часопис цивілістики. - 2012. - №14. - С. 128-131.

261. Пиленко А.А. Право изобретателя. - СПб, 1902. - Т. 1. - 495 с.

262. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України Підопригора /О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 336 с.

263. Піхурець О.В. Плагіат: проблеми виявлення та засоби попередження /О.В. Піхурець //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - №2.- С. 161-172.

264. Плагиат: матер. с Википедии - Свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

265. Плагиат в рекламе компании "ЗЕНОН" - Рекламные Поставки" /Открытое письмо ООО «АВЕР-ТЕХ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.avers.ua/forum/43 - /124 - qq - q

266. Плагиат в студенческих работах: анализ сущности проблемы [Электронний ресурс] /М. Н. Кичерова, Д. Н. Кыров, П. Н. Смыкова [и др.] //Интернет-журнал Науковедение. - 2013. - №4 (17). - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/index.php?p=issue-4-13

267. Плагіат: матер. з Вікіпедії - Вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

268. Платон Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1. /Платон. - М.: Мысль, 1990. - 860 с.

269. Погуляев В. Воздействие на нарушителей авторских и смежных прав по законодательству о рекламе /В. Погуляев //Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - №10. - 2005. - С. 25-30.

270. Подання статті та процес рецензування в «Українському математичному журналі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.imath.kiev.ua/~umzh/article_preparation.html

271. Позова Д.Д. Контрафакція чи піратство? /Д.Д. Позова //Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 14. - С. 132-136.

272. Поис А. Особое мнение. Нестандартная точка зрения. Ответы на вопросы: Сборник статей [Электронный ресурс] /А. Поис //2005 -2008. - 83 с. - Режим доступа: www.pois.ru/vo/osm.doc

273. Полева А. Можно ли бороться с воровством мозгов? /А. Полева //Мебельные технологии. - 2002. - №2. - C.50-52.

274. Положення «Протидія університетського плагіату» Дрогобицького

державного педагогічного університету імені І. Франка від 12 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:www.drohobych.net/ddpu/intelekt_vlasnist/Protydiya%20universytetskoho%20pl ahiatu.htm

275. Положення про академічний плагіат ДВНЗ Українська академія

банківської справи Національного банку України від 02.04.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1709%3A2012-

1-05-05-42-16&catid=144%3A2012-01-05-05-13

276. Положення про спеціалізовану вчену раду: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1059 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

277. Полянський Т.Т. Зловживання правом: загальнотеоретична

характеристика: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. «Теорія та історія держ. і права; історія політ. і правових учень» /Т.Т. Полянський. - Львів, 2011. - 15 с.

278. Порало І.В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату /І.В. Порало. //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2009. - №4. - С.89 -97.

279. Порох Д.О. Сутність професійно-етичних якостей та комунікативних навичок у вдосконалені вивчення іноземних мов у майбутніх медиків /Д.О. Порох., К.В. Федорова //Український медичний альманах. - 2013. - №2. - Т. 16. - С. 134-136.

280. Порушення Україною права на свободу вираження поглядів - практика Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //legalanalytics.com.ua/uk/component/content/article/15 2-eurocoart.html

281. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №693 //Офіційний вісник України. - 2004. - №21. - ст. 1440.

282. Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 17.09.2014 р. Справа №814/284/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44288086

283. Потоцкий Н. Альтернативное урегулирование хозяйственных споров в сфере интеллектуальной собственности /Н. Потоцкий //Закон и жизнь. - 2013. - №10 (2). - С. 197-201.

284. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. Орлюк О.П., д.ю.н. Святоцького О.Д. - К.: ІнЮре, 2006. - 720 с.

285. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія /За ред. проф. Ю.П. Битяка та доц. І. В. Яковюка. - Х.: Право, 2007. - 246 с.

286. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук. -практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої. - К.: НІСД, 2013. - 160 с.

287. Правовая политика и ее принципы: выступление судьи Конституционного Суда Тиковенко А.Г. на международной научнопрактической конференции «Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития» (6 декабря 2013 г., г. Минск) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kc.gov.by/main.aspx?guid=21315

288. Прасолова К.А. Фанфикшн: литературный феномен конца XX-начала

XXI века (творчество поклонников Дж. К. Ролинг): дис. канд. филологических наук: 10.01.03 [Електронний ресурс] /Ксения Андреевна Прасолова. - Калиниград, 2008. - 253 с. - Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/fanfikshn-literatumyi-fenomen-kontsa-xx-nachala- xxi-veka-tvorchestvo-poklonnikov-dzhkroling

289. Примак В.Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу цивільно-правової відповідальності /В. Д. Примак //Часопис Київського університету права. - 2013. - №3. - С. 175-179.

290. Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів і захисту цивільних прав та інтересів /Ю.Д. Притика //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2004. - №60-62. - С. 16 -19.

291. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №13. - ст. 64.

292. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: постанова пленуму Вищого господарського суду від 24.10.2011 р. №10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

293. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди: роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. №02-5/215 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0004700-95

294. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність: лист Вищого господарського суду від 14.01.2002 р. №01-8/31 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_31600-02

295. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. №12 //Вісник господарського судочинства. - 2012. - №6.

296. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду від 04.04.2012 р. №01-06/417/2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/v_417600-12

297. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12

298. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 №2782-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - N 1. - ст. 1.

299. Про заборону репродуктивного клонування людини: Закон України від 14.12.2004 №2231-IV //Відомості Верховної Ради. - 2005. - №5. - ст.111.

300. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: постанова Верховного суду України від 27.02.2004 р. №2 [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04

301. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанови Пленуму Верховного Суду України №5від 4 червня 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: року http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0005700-10

302. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=441074- 24072013-0.htm&code=567-2013-%D0%BF

303. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: наказ Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/informatsiya -shchodo -zasidan -ta - rishen -ate statsij noj i -kolegiji/

304. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 //Відомості Верховної Ради. - 1996. - N 36. - ст. 164.

305. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003р. //Відомості Верховної Ради. - 2004. - №14. - ст. 192.

306. Про інформацію: Закон України від 21.05.2015р. [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

307. Про Концепцію удосконалення судочинства для затвердження справедливого суду на Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України №361/2006 від 10 травня 2006 року //Офіційний вісник України. - 2006. - №- 19. - ст. 1376.

308. Про медіацію: проект закону України №10301-1 від 19.04.2012 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://w1 .c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_17pf3511=43208

309. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента від 17 квітня 2002 р. №347/2002 //Офіційний вісник України. - 2002. - №16. - ст. 860.

310. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 №3688-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - ст. 34.

311. Про правову охорону промислових зразків: Директиви Європейського Парламенту та Ради 98/71 ЄС від 13 жовтня 1998 року //Офіційний вісник Європейських Спільнот. - С. 841-844.

312. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 №01-8/844 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

313. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: оглядовий Лист Вищого Господарського Суду від 14.02.2007 №01-8/78. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov .ua

314. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 р. №01J8/784. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

315. Про проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році: Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2013 №1554. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://man.gov.ua/

316. Про промислові зразки Спільноти: Регламент Ради ЄС №6/2002 від 12.12.2001 р //Офіційний вісник Європейських Спільнот. - С. 845-894.

317. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №39. - Ст. 181.

318. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної

особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 року №1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo.ligazakon.ua/document/view/VS090016?edition=2009_02_27

319. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 №1701-IV.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1701-15

320. Проведение экспертизы дизайна [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http: //sud-expertiza.ru/provedeniya-ekspertizy-dizayna/

321. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. sdip .gov.ua/ua/normative_acts. html

322. Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sips.gov.ua/

323. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності /Г. Прохоров-Лукін //Інтелектуальна власність. - 2002. - №11. - C.13- 21.

324. Проць О.Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять /О. Є. Проць //Часопис Київського університету права. - 2011. - №3. - С.77 -81.

325. Пугач С.С. Суб’єкти застосування норм права: загальнотеоретичний аспект /С. С. Пугач //Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2013. - Вип.6. - Т.1. - С. 10-12.

326. Путівник по плагіаторству та кібер -плагіаторству [Електронний ресурс]. - Східноєвропейський монітор. - №6. - 2006. - Режим доступу: http://www.eedi.org.ua/eem/6-5.html.

327. Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного право державознавства: деякі сучасні тенденції /П. Рабіновіч //Право України. - 2014. - №1. - С. 11-21.

328. Рассудовский В.А. Заимствование и плагиат в авторском праве /В.А. Рассудовский //Правоведение. -1979. - №3. - С. 54-61.

329. Рахматулина Р.Ш. Проблема охраны результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта /Р.Ш. Рахматулина //Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2012. - №8 (27) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.journal- nio.com/index.phpoption=com_content&view

330. Рекомендации по добросовестной практике научных публикаций, разработанные Британским Комитетом по этике научных публикаций (Translated from: Committee on Publication Ethics (COPE). Guidelines on Good Publication Practice. Available from: URL: http://www.publicationethics.org.uk) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mediasphera.aha.ru/mjmp/2001/2/r2-01- 2.htm

331. Рекомендації щодо охорони та захисту авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: sips.gov.ua/ua/recom_zmi.html

332. Рекомендація Rec (2007) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам- членам щодо плюралізму засобів масової інформації та розмаїття медіа контенту: Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 31 січня 2007 р.на 985ому засіданні заступників міністрів (Переклад з англійської підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» на замовлення Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при

Президентові України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: media.parlament.org.ua/uploads/files/f845.doc

333. Ренн О.М. Колективна публікація в академічному виданні: проблемі аспекти у площині творчості та етики /О.М. Ренн //Наука України у світовому інформаційному просторі. - Вип. 8. - К.: Академперіодика, 2013. - С. 107-115.

334. Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2011г. дело №А- 40 -152779/10-19 -1324 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/

335. Рєзнікова В.В. Зловживання правом: поняття та ознаки /В.В. Рєзнікова //Університетські наукові записки. - 2013. - №1 (45). - С. 23-35.

336. Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів /В. Рєзнікова //Юридичні науки. - 2012. - №90. - С. 10-15.

337. Рішення апеляційного суду Дніпропетровської області. Справа №22ц- 2828/2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/9757232

338. Рішення апеляційного суду Київської області від 27 лютого 2014 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/37462413

339. Рішення апеляційного суду Тернопільської області від 27 травня 2008

р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/6902826

340. Рішення апеляційного суду Черкаської області від 1 жовтня 2012 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26271842

341. Рішення апеляційного суду Миколаївської області від 15.05.2013р. Справа №784/1283/13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31324217

342. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.15р. Справа № 910/19751/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42578687

343. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 11 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/27530060

344. Рішення Ічнянського районного суду Чернігівської області від 07 жовтня 2013 р. Справа №733/1280/13-ц. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/33958139

345. Рішення Київського районного суду міста Донецька від 7 лютого 2007 р. Справа №2-316/07 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/745942

346. Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 22 січня 2015 р. Справа №2/641/309/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42431603

347. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 року N 15-рп/2002. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0CH56015CH50710-02.html

348. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04

349. Рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov. ua/Review/36843941

350. Рішення Подільський районний суд міста Києва від 15 лютого 2013р.

Справа №2607/6517/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29508337

351. Рішення Приморського районного суду м. Одеси 14 листопада 2013 р.

Справа №1522/9052/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov .ua/Review/3 5735852

352. Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 7 березня 2014 р.

Справа №1522/9822/12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/37583834

353. Рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 02 листопада 2012 р. Справа №2-1298/11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30497549.

354. Рішення Центрального районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 22.11.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27600178

355. Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження /О. Я. Рогач. - Ужгород: Ліра, 2011. - 368 с.

356. Романова І.В. Явище плагіату: історія та сьогодення /І. В. Романова //Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2012. - №3. - С.267-272.

357. Руднєва О.М. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності /О.М. Руднєва, О.Н. Ярмиш //Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук. -практ. конф. (Київ, 5 грудня 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої, д. ю. н., проф. - К.: НІСД, 2013. - 160 с.

358. Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества /И.В. Савельева. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 141 с.

359. Савчук Д. Захист телеформатів: запобігання плагіату, судова практика та міжнародний досвід [Електронний ресурс] /Д. Савчук //матер. 4 щоріч. конф.

«Медіаправо» (11 жовтня 2013 р., м. Київ), Індустріальний Телевізійний Комітет та Асоціація правників України. - Режим доступу: http://lp.ua/uk/media/news/article/2-news-section/1146-dmytro-savchuk-will- deliver-a-speech-at-the-media-law-conference#sthash.HZqdhv9C.dpuf

360. Самутина Н. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта /Н. Самутина //Социологическое обозрение. - 2013. - т. 12.

- №3. - С.137-194.

361. Санченко А. Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива /А. Санченко //Голос України. - 2010. - №204. - С.12 -13.

362. Сафонова К.В. Аспекты авторско-правовой охраноспособности рекламы как произведения массового искусства /К.В. Сафонова //Бизнес в законе. - 2010. - №5. - С. 73-75.

363. Свиридова Е.А. Реклама как индивидуализирующее творческое представление: автореф. дис. на стиск. ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражд. право; Семейное право; Предприним. право; Междунар. частное право» /Е. А. Свиридова. - М., 2007. -17 с.

364. Свиридюк Н.П. Інструментальна цінність консенсусу як форми вирішення юридичного конфлікту /Н.П. Свиридюк //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2011. - N1. - С. 136-144.

365. Севастьянов Г.В. Концепция частного процессуального права (права альтернативного разрешения споров) /Г.В. Севастьянов //Третейский суд. - 2009.

- №1. - С. 25-32.

366. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. /А.П. Сергеев. - [ 2-е изд.]. - М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. - 752 с.

367. Серго А. Некоторые вопросы защиты авторского права в Интернете [Електронний ресурс] /А. Серго. - Режим доступу: http://www.internet- law.ru/articles/ap-is.htm

368. Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін /В.В. Сердюк //Адвокат. - 2012. - №9 (144). - С.14 - 18.

369. Симоненко Т.В. Репозитарій «Наукова періодика України» як засіб антиплагіату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/2011/11 stvzap.html

370. Симонян Ю.Ю. Аудіовізуальні твори як об’єкти пратської діяльності /Ю.Ю. Симонян //Часопис цивілістики. - 2012. - Вип.14. - С.137-140.

371. Сингаївська А. Плагіат як люстро вищої освіти /А. Сингаївська //Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - Вип.2 - С.41-42.

372. Синицына С.Л. Кого честь не берет - того палка проймет. Или «дело Артомоновой»» как пролегомены к борьбе за чистоту науки [Електронний ресурс] /С. Л. Синицына //Частный Корреспондент. - 2014. - Режим доступа: http: //www.chaskor.ru/article/kogo_chest_ne_beret_togo_palka_proj met

373. Сирих В. Методологія інтегративного право розуміння /В. Сирих //Право України. - 2014. - №1. - С. 113-119.

374. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторським правом /Р. И. Ситдикова. - М.: Статут, 2013. - 159 с.

375. Сичивиця О. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори /О. Сичивиця //Соціогуманітарні проблеми людини. - 2008. - №3. - С. 39 -47.

376. Скакун О.Ф. Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених - правознавців України /О.Ф. Скакун //Юридична наука і практика. - 2011. - №1. - С. 5-12.

377. Слипченко С.А. Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица: монография /С.А. Слипченко. - Х.: ФОП Мічурина Н.А., 2011. - 336 с.

378. Сліпченко С.О. Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права /С.О. Сліпченко //Форум права. - 2014. - №3. - С. 352. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2014_3_5 9 .pdf

379. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic.nsf/business/9843

380. Словарь бизнес -терминов. Академик.ру. - 2001[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9843

381. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка/сост. под ред. А.Н. Чудинова (издание третье). - С.-Петербург, 1910. - С.460.

382. Солонина В.Ф. Цивільно -правові проблеми забезпечення права на захист в аспекті вибору способу захисту порушених прав /В.Ф. Солонина //Наукові праці МАУП. - 2011. - Вип. 2(29). - С. 178-182.

383. Старженецкий О.О природе компенсации за нарушение исключительных прав /О. Старженецкий //Интеллектуальная собственность. - 2003. - №8 . - С.24-32.

384. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право» /М.О. Стефанчук . - Киев: Б.В., 2006. - 20 с.

385. Стефанчук Р. Десятиліття нового цивільного кодексу України: робота над помилками /Р. Стефанчук //Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 200-211.

386. Стефанчук Р.О. Актуальні питання законотворення в сучасних умовах /Р.О. Стефанчук //Міжнародний юридичний вісник: збірн. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1 (2). - С. 200-206.

387. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) /Р. Стефанчук //Право України. - 2011. - №3. - С. 45-59.

388. Стефанчук Р. Сучасні проблеми приватного права (до 10—ї річниці прийняття Цивільного кодексу України) /Р. Стефанчук //Приватне право. - 2013. - №1. - С.94-105.

389. Стецюк Л.Л. Самозахист як форма захисту цивільних прав /Л.Л. Стецюк //Університетські наукові записки. - 2008. - №3. - С. 151-158.

390. Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве //автореф. дис... на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. /Г.Я. Стоякин. - Свердловск, 1973. - 17 с.

391. Стукало Н.В. Плагіат у студентських роботах ефективно виявляється за допомогою методичного посібника [Електронний ресурс] /Н.В. Стукало. -Режим доступу: http://studgov.blog.ztu.edu.ua/2013/03/663/

392. Субота Н. «Караоке на Майдані» і... в суді [Електронний ресурс]

/Н. Субота //Юридичний журнал. - 2005. - №8. - Режим доступу:

http://www.justmian.com.ua/article.php?id=1852.

393. Судариков С.А. Основы авторского права /С.А. Судариков. - Минск: Амалфея, 2000. - 512 с.

394. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. /Ю. П. Сурмін. - К.: НАДУ, 2008. -184 с.

395. Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні /В.Я. Тацій //Вісник Академії правових наук України. - 1994. - №2. - С. 3-13.

396. Теннис А.О. Некоторые проблемные вопросы переводческой деятельности /А.О. Теннис /Гуманитарные исследования. - 2012. - №4 (44). - С.80-86.

397. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права Г. Тимченко //Право України. - 2004. - №8. - С.104-107.

398. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 /Геннадій Петрович Тимченко. - Х., 2002. - 182 с.

399. Толковый словарь Ожегова. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.ozhegov.ru/slovo/17309. html

400. Толочкова Н.Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакции и плагиата: автореф. дис..на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражд. право; Предприн. право; Семейное право; Междунар. частное право /Н.Г. Толочкова. - М.: РГБ, 2003. - 27 с.

401. Томилова Ю.Ю. Охранительные правоотношения в механизме правового регулирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 /Юлия Юрьевна Томилова. - М., 2004. - 230 c.

402. Трифонова М.К. Понятие идеи в инновационной эпистимологии /М.К. Трифонова //Вісник СевНТУ. Серія: Філософія: зб. наук. пр. - Вип. 126. - Севастополь, 2012. - С.141-144.

403. Туранін В.Ю. Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми /В.Ю. Туранін //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - №2 (61). - С. 73-79.

404. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

405. Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності від 19.12.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

406. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018

407. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №275 -З

[Электронный ресурс] //Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа:

http: //www.pravo .by/main.aspx?guid=3871 &p0=HK9900275&p2=%7BNRPA%7D

408. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002. [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268

409. Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#LmkTarget_986

410. Удалкин В.А. Приписывание произведениям изобразительного искусства чужого авторства [Электронный ресурс] /В.А. Удалкин //Режим доступа: http://www.rbis.su/article.php?article=208

411. Удовика Л.Г. Правова політика України в умовах глобалізації /Л.Г.Удовика //Порівняльне аналітичне право. - 2013. - №2. - С. 65-70.

412. Ульянова Г.А. Объекты права интеллектуальной собственности, которые обеспечивают функционирование сети Интернет: проблемы правовой охраны /Г.А. Ульянова //Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы пиратства в Российской Федерации. Особенности Интернет -пиратства», Москва. - 2011. - С. 93-99.

413. Ульянова Г.О. Деякі питання співавторства /Г.О. Ульянова //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 53. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2009. - С. 145-152.

414. Ульянова Г.О. Захист прав творців реклами від неправомірного використанні рекламних матеріалів /Г.О. Ульянова //Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. - Т. ХІІ. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С. 360-369.

415. Ульянова Г.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності /Г.О. Ульянова, Л.І. Бурова //Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - №4. - C. 107-110.

416. Ульянова Г.О. Охоронні правовідносини інтелектуальної власності /Г.О. Ульянова //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2011. - №945. - С. 155-159.

417. Ульянова Г.О. Плагіат в роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення /Г.О. Ульянова //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип. 71. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2014. - С. 255-261.

418. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 4 червня 2014 р. Справа

№22-ц/796/6757/2014 [Електронний ресурс]. -

http: //reyestr.court.gov. ua/Review/39213031

419. Ухвала Вищого адміністративного суду України 23 січня 2014 року К/800/54108/13 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36969551

420. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24 березня 2015 р. Справа №П/811/3521/14 [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/43269730

421. Фадеева И.М. Институциональные условия социальных практик плагиата /И. М. Фадеева, Д. В. Конова //Управление качеством: формирование компетенций выпускников вуза: матер. первой регион. науч.-практ. конф. (г. Ульяновск, 1.12.2011 г.). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - С.102-106.

422. Федерова Н. Телеформат як об’єкт правової охорони /Н. Федорова //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2014. - №4. - С.29-34.

423. Фединяк Л. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання /Л. Фединяк //Право України. - 2003. - №4 - С. 53-56.

424. Федичкина О. Интеллектуальная собственность в мире мод [Электронный ресурс] /О. Федечкина. - Режим доступа: http: //www.creativeindustries.ru/rus/publications/2 5 5

425. Фесенко Є.В. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) /Є.В. Фесенко //Право України. - 2010. - №9. - С. 66-72.

426. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //dic.academic.ru/dic. nsf/fm_enc/16386

427. Фирсов М.Л. Преступления в сфере авторских и смежных прав: автореф. дис. ... на соиск. ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминол.; уголовно-исполнит. право» /М. Л. Фирсов. - М., 2013. - 30 с.

428. Філіпова Л. Морально-етичні заходи запобігання інформаційній небезпеці в Інтернеті /Л. Філіпова //Вісник книжкової палати. - 2013. - №3. - С. 1-3.

429. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран [Електронний ресурс] /Е. А. Флейшиц. - Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР: 1941. - 206 с.. - Режим доступа: http ://leb.nlr.ru/edoc/372218/

430. Фрис П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми: Монографія /П.Л. Фрис. - К.: АТІКА, 2005. - 332 c.

431. Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господар. право; господар.-процес. право /Н. О. Халаїм. - К., 2000. - 17 с.

432. Харитонов Є.О. Деякі питання класифікації юридичних фактів /Є.О. Харитонов //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць Вип.42. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2008. - С.73-81.

433. Харитонов Є.О. Законодавчі роботи часів Юстиніана і проблема «антиплагіату» /Є.О. Харитонов //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матер. IV Всеукр. наук.-практик. конф. (26 квітня 2013 р., м. Одеса). -Одеса, 2013. - С. 109-113.

434. Харитонов Є.О. Класифікація цивільних правовідносин: спроба новації у підходах /Є.О. Харитонов //Наукові праці Одеської національної юридичної академії: зб. наук. праць Т. VII. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2008. - С.136-143.

435. Харитонова Е.И. Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы): моногр. /Е.И. Харитонова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Одесса: Феникс, 2012. - 413 с.

436. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): моногр. /О.І. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2011. - 346 с.

437. Харитонова О.І. Проблемні питання класифікації правовідносин інтелектуальної власності /О.І. Харитонова //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 345-350.

438. Харитонова О.І. Співвідношення категорій «правовідносини інтелектуальної власності» та «регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини» /О.І. Харитонова //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць Вип.65. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С.115-125.

439. Харитонова О.І. Поняття піратства у сфері права інтелектуальної власності /О.І. Харитонова //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць Вип.66. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2012. - С.231-238.

440. Харченко П.Г. Загальні засади застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та практики застосування статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції /П. Г. Харченко //ІІІ щорічний форум з публічного права. - Київ, 2014. - С.1-30.

441. Хохлов В.А. Оправе авторства /В. А. Хохлов //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2012. - №9. - С.52-59.

442. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія /авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2012. - 339 с.

443. Цивільне право: підручник /Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В., Яроцький В.Л. (ред.) Х.: Право. - 2011. - Т. 1. - 816 с.

444. Цивільне право України (традиції та новації): монографія /авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової; наук. ред. Н.Ю. Голубєва. - Одеса: Фенікс, 2010. - 700 с.

445. Цивільний кодекс України: наук. - практ. коментар /[заг. ред. Є.О. Харитонов]. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. - 1200 с.

446. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/print1400072439709213

447. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page

448. Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку /М. Цимбал //Право України. - 2002. №11. - C.127-129.

449. Цимбалюк В. Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи /М. Цимбалюк //Юридичний вісник. - 2014. - №5. - С. 155-156.

450. Цюкало Ю.В. принцип справедливості у цивільно-правовому аспекті /Ю.В. Цюкало //Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. - 2013. - Вип. 644. - С. 71-75.

451. Чанишева А.Р. Цивільно-правові засоби захисту права на торгівельну марку /А.Р. Чанишева //Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: зб. тез доп. за матер. міжвузівських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 р.) /Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми, 2006. - С. 74-75.

452. Черкасов А. Сайт - сложный объект авторского права (некоторые аспекты проблемы) [Електронний ресурс] /А. Черкасов. - Режим доступа: http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=42322

453. Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен /В.Е. Чернявская //Известия Санкт-Петербургского университета экономики финансов. - 2011. - №3. - С. 26-31.

454. Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати /В.Л. Чертков. - М.: Юрид. лит., 1989. - 144 с.

455. Чомахашвілі О.Ш. Адміністративно - правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні [Електронний ресурс] /Дис... канд. наук: 12.00.07 /Чомахашвілі Олена Шотаєвна. - Ірпінь, 2008 //Режим доступу: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010- 04 - 13 - 14 - 05 - 13/40 - 2010 - 06 - 21-15-01-31/421-33 -.html

456. Шабатько К.В. Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії /К.В. Шабатько //Право і безпека. - 2012. - №4 (46). - С.104-109.

457. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в современной России: автореф. дис. ... на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституц. право; Муницип. право» /Д. С. Шапорева. - Саратов, 2007. - 26 с.

458. Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України /Я. М. Шевченко //Університетські наукові записки. - 2005. - №3 (15). - С. 49-51.

459. Шевчук Д. Чатування на плагіат: польський досвід [Електронний ресурс] /Д. Шевчук //Критика. - 2007. - №3 (113). - С.19-20. - Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/publications/- p - article/477 - plagiarism.html

460. Шеллинг Ф.В. Философия искусства /Ф.В. Шеллинг. - М.: Мысль, 1999. - 608 с.

461. Шемшученко Ю. Свобода наукової творчості як конституційне право людини і громадянина. /Ю. Шемшученко, Т. Мілова //Вісник Національної академії наук України. - 2008. - №3. - C.36-39.

462. Шиліна А.Г. Українська мова 9 клас: Електронний навчальний курс з української мови для 9 класу [Електронний ресурс] /А.Г. Шиліна. - Режим доступу: http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=87

463. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько- правовий аспект: монографія /Р.Б. Шишка. - Х.: Вид-во Нац. ун -ту внутр. справ, 2002. - 368 с.

464. Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки /Р. Б. Шишка //Часопис Київського університету права. - 2014. - №4. - С. 170-175.

465. Шишка Р.Б. Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві [Електронний ресурс] /Р.Б. Шишка //Приватне право і підприємництво. - 2014. - Вип. 13. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdl7Ppip_2014_13_8.pdf

466. Шишка Р.Б. Атаки на исключительность прав на объекты авторского права /Р.Б. Шишка //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2010. - №929. - С. 351-357.

467. Штепан П. Альтернативные способы разрешения споров [Електронний

ресурс] /А. Штепан. - Режим доступу:

http: //mo smediator. narod.ru/publikatsii/altemativnie_sposobi_razresheniya_sporov

468. Штефан О. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - №6. - С.3 - 13.

469. Штефан О. Охорона і захист авторських прав: теоретичний аспект /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2010. - №4. - С. 3-17.

470. Штефан О. Плагіат - невід’ємна частина творчості? /О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - №2. - С. 20 - 29.

471. Щепилова Г.Г. Критерии классификации радиорекламы [Электронный ресурс] /Г.Г. Щепилова. - Медиаскоп. Электронный журнал. - 2010. - Вип. 1. - Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/546

472. Щукин П. Обзор сервисов для проверки контента на уникальность (плагиат) [Электронный ресурс] /П. Щукин. - Режим доступа: http://mexboy.su/?p=43

473. Яковюк І.В. Правова політика України в умовах європейської інтеграції /І.В. Яковюк //Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 5 груд. 2012 р.) /за ред. О.М. Руднєвої. - К.: НІСД, 2013. - С.32-37.

474. Якубівська Ю.Є. Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності /Ю.Є. Якубівська //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - №4 (6 9). - С. 158-162.

475. Якубова Е. Право артиста - исполнителя на имя /Е. Якубова //ИС. Авторское право и смежные права. - 2009. - №7. - С.9 -17.

476. Якушева Т.А. Плагиат: заимствование или присвоение. Как его видять в России и Г ермании /Т. А. Якушева //Закон и право. - 2007. - №4. - С. 53-55.

477. Advego Plagiatus [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //advego .ru/pl agiatus/

478. Anti-Plagiarism [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //ikc2. tup. km.ua/index_ua. shtml

479. Case of editorial board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine (Application

no. 33014/05) 5 may 2011[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104685#{%22itemid%22:[%22001- 104685%22]}

480. Christian Collberg Self-Plagiarism in Computer Science [Електронний

ресурс] /Christian Collberg, Stephen Kobourov //Communications of the ACM. - April 2005. - Vol. 48 Issue 4. - Р. 88-94. - Режим доступу:

http://splat.cs.arizona.edu/sp.pdf

481. Code of Ethics. Journal of International Business Studies [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://www.palgrave-

j ournals.com/j ibs/j ibs_ethics_code.html.

482. Encyclopedia Britannica /Eleven edition. - V. XXI. - Cambridge: at the University Press, 1911. - C.629.

483. eTXT Антиплагиат [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.etxt.ru/antiplagiat/

484. Free to Air? Legal Protection for TV Program Formats [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.law.uchicago.edu/files/.../513-ng-free.pdf

485. Guide to Academic Honesty for Bishop's University: Avoidance of Plagiarism Draft copy Stuart J. McKelvie, Stephen L. Black, and Leo G. Standing; revised by Catherine Tracy 2011[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ubishops.ca/ccc/div/soc/psy/plagia04.pdf

486. Hanaba S. Freedom of Education as a Prerequisite for the Development of Creativity [Електронний ресурс] /S. Hanaba //Future Human Image. - 2014. - №1(4). - 22-32. - Режим доступу: http://www.fhijournaLorg/?p=431

487. Information Note on the Court’s case -law /August -September 2008. - No.

111. - 21 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.echr.coe.int/sites/search_eng/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22pl agiarism%22]}

488. Jonathan Hall Plagiarism Across the Curriculum: How Academic

Communities Can Meet the Challenge of the Undocumented Writer [Електронний ресурс] /Jonathan Hall /Across the Disciplines: A Journal of language, learning, and academic writing. - February 9, 2005. - Режим доступу:

http: //wac.colostate.edu/atd/articles/hall2005.cfm

489. Malinowski B. Freedom and Civilization. London: George Allen, 170.

Наводиться за: Всеволод Речицький Кодекс інтелектуальної чесності Щорічник Програма імені Фулбрайта в Україні Fulbright Program in Ukraine 200702008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

www.fulbright.org.ua/.../Yearbook_2007_08.p.

490. Miguel Roig Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable

writing practices: A guide to ethical writing [Електронний ресурс] /Miguel Roig //August, 2006. - Режим доступу:

http: //facpub .stj ohns. edu/~roigm/plagiari sm/Index. html

491. Neelam Adhikari Avoiding Plagiarism and Self-Plagiarism /Neelam Adhikari //Journal of Nepal Paediatric Society. - May -August, 2010. - Vol. 30 Issue 2. - Р.77 -78.

492. Protection television format /Intemetional Formt Lawyers Association. United Kingdom. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ifla.tv/uk- rah-protectingrights. html

493. Pinto T. The influence of the ECHR on intellectual property rights /T. Pinto //European intellectual property review. - 2002. - Issue 4. - P. 216 - 218.

494. Publication Ethics Policies for Medical Journals [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wame.org/resources/publication-ethics-policies-for- medical-journals#misconduct

495. Rob Siebers Self -plagiarism and the scientific literature [Електронний

ресурс] /Rob Siebers //New Zealand Journal of Medical Laboratory Science. - Apr. 2012. - Vol. 66 Issue 1. - Р. 3-4. - Режим доступу:

http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=691552337481845 ;res=IELHEA

496. The little book of plagiarism. What it is and how to avoid it /4th edition. - September 2014, University of Stirling. - 13 p.; Fowler James E. Avoiding Unintentional Plagiarism /James E. Fowler [Електронний ресурс]. - Режим доступа: grad.msu.edu/.../Plagiarism_Avoiding_Unintent.

497. Turnitin [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://turnitin.com/ Ulrich Michel Television Formats Not Protected under Copyright Law [Електронний ресурс] /Ulrich Michel. - Режим доступу: www.internationallawoffice.com/...- /Television

498. Jessica E. Bergman No More Format Disputes: Are Reality Television Formats the Proper Subject of Federal Copyright Protection? [Електронний ресурс] /Jessica E. Bergman //The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law. - 2011. - V. 4. - Режим доступу: http://digitalcommons.pepperdine.edu/jbel

499. Larsson Marie Television Format - Enjoy the comfort off copyright or is there a new direction for tv-protection? The IP-system from WIPO in regards to the articles in the UNHR /Marie Larsson //Faculty of law Lund University [Електронний ресурс]. — Режим доступу: lup.lub.lu.se/student-papers/.../1852688.pdf

<< | >>
Источник: УЛЬЯНОВА Галина Олексіївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПЛАГІАТУ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -