<<
>>

ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКА РАХУНКОВА ПАЛАТА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК «НЕПОЛІТИЧНІ» ІНСТИТУТИ ЄС

1. Історія підстави Європейської Рахункової палати і її місце серед інших інститутів права ЄС.

2. Склад, термін повноважень і порядок призначення аудиторів.

3. Організація, функції і завдання Європейської Рахункової палати.

4. Європідлога: його роль і специфіка діяльності.

5. Мета створення Європідлоги.

6. Організація діяльності Європідлоги.

Європейська рахункова палата, також як і Європейський центральний банк, і судова система є «неполітичними» інститутами ЄС, Тому результати реформи Європейської рахункової палати, проведеної Лісабонським договором 2007 р., по своїх масштабах в порівнянні з реформою, якої були піддані політичні інститути ЄС, є скромнішими. Статус Рахункової палати як інституту фінансового контролю Європейського Союзу був залишений практично в незмінному вигляді. В ході роботи над проектом Європейської конституції 2004 р. розглядалися, але не одержали підтримки пропозиція відмови від системи квот при формуванні цього інституту. Існуюча система («одна держава-член — один член Рахункової палати») збережена Лісабонським договором 2007 р. і для «оновленого» Союзу.

Слід зазначити, що Європейська рахункова палата була заснована відповідно до положень другого бюджетного договору 1975 р. і почала функціонувати в повному об\'ємі лише в жовтні 1977 р. Очевидно, що жодна держава не може нормально існувати і функціонувати без незалежних органів державного фінансового контролю. Це правило в цілому було застосовне до Співтовариств, а нині — до ЄС. У зв\'язку з цим було б неправильно вважати, що до 1977 р. в Співтовариствах не існувало органів фінансового контролю. Попередником Рахункової палати були органи фінансового контролю, які існували в кожному із співтовариств при його освіті. У Європейському Співтоваристві вугілля і стали, таким органом був аудитор. У Європейському Економічному Співтоваристві і Євроатомі існували наближеніші до класичних рахункових палат Фінансові ради.

Після злиття інститутів Співтовариств в 1967 р. на базі цих органів був заснований єдиний орган фінансового контролю – Аудиторська рада. Саме на його основі була заснована Рахункова палата.

На момент свого створення Рахункова палата не була включена в число інститутів Співтовариства. Це відбулося тільки після ухвалення Маастріхтського договору 1992 роки. Включення Рахункової палати в число інститутів Європейського Співтовариства було викликано не зміною її повноважень, а бажанням збільшити її статус, прирівнюючи цей орган до інститутів Співтовариства.

Амстердамський договір 1997 р. включив Європейську Рахункову палату в число інститутів не тільки Європейського співтовариства, але і Європейського Союзу, розширивши її повноваження.

Ніццкий договір 2001 р. зрадив порядок призначення аудиторів Рахункової палати і вніс інші зміни.

У перекладі на українську мову назва цього інституту не має однозначного визначення. Це пояснюється тим, що у відмінність, наприклад, від Ради або Комісії, Європейська Рахункова палата не має досить однозначної назви у всіх офіційних мовах ЄС. В результаті її назва на рівних підставах можна перевести, як рахункова палата, рахунковий суд, палата аудиторів, суд аудиторів і т.д.

Аналіз назв Європейської Рахункової палати на офіційних мовах ЄС показує, що в цілому всі найменування цього інституту відповідають традиційним назвам аналогічних по функціях органів держав-членів.

Місцезнаходження Рахункової палати в Люксембурзі. Крім того окремий офіс рахункової палати є в Брюсселі.

Відповідно до змін, внесених Ніццким договором 2001 роки в ст. 247 Договору, кожна з держав-членів повинна бути представлена в Рахунковій палаті одним своїм представником.

Термін повноважень аудиторів рівний шести рокам, що є відносно коротким терміном для аудиторів рахункових палат Західної Європи. Термін їх повноважень може бути продовжений, що нерідко і відбувається.

Відповідно п. 2 ст. 286 Договору про функціонування ЄС аудитори призначаються Радою за пропозицією держав-членів і після консультації з Європейським Парламентом.

Сьогодні таке рішення ухвалюється одноголосно після обов\'язкової консультації з Європейським Парламентом. При цьому, ухвалюючи рішення про призначення аудиторів, Рада голосує за весь список, а не по кожній кандидатурі окремо. Європейський Парламент дуже активно використовує своє право давати консультації на пропоновані кандидатури аудиторів і не соромиться виражати свою незадоволеність, якщо та або інша кандидатура є невідповідною.

Для того, щоб стать аудитором Рахункової палати, кандидати повинні відповідати відповідним вимогам. Ці вимоги закріплені п. 1 ст.286 Договору про функціонування ЄС. В першу чергу аудитори повинні бути громадянами держав-членів ЄС. Крім того, існують достатньо жорсткі вимоги до професійної підготовки. До свого призначення на посаду аудиторів Рахункової палати вони повинні мати досвід роботи в органах зовнішнього аудиту в своїх державах-членах, або «володіти достатньою кваліфікацією для заняття цієї посади». Крім того, «їх незалежність не повинна викликати сумніву».

Як показує практика, більшість аудиторів Рахункової палати при своєму призначенні володіють великим досвідом участі в державному (парламентському, з боку органів виконавчої влади або рахункових палат) зовнішньому аудиті і контролі за витратою бюджетних коштів, і до свого призначення на посаду аудиторів Рахункової палати мали за своїми плечима значний досвід державної служби. Випадки призначення на посаду аудиторів Рахункової палати персон з високою професійною репутацією і кваліфікацією, але без досвіду державного фінансового контролю достатньо рідкісні.

Після свого призначення, аудитори Рахункової палати зобов\'язані дотримуватися цілого ряду жорстких умов, які містяться в п. 3 і 4 ст. 286 Договору про функціонування ЄС, і загальних з вимогами до вищих посадовців Комісії, Суду. Так, аудитори Рахункової палати повинні зберігати свою незалежність від органів держав-членів і Співтовариства. Вони не мають права одержувати або запрошувати вказівки у таких органів. Крім того, впродовж терміну своїх повноважень аудитори не мають права займатися який-небудь іншою діяльністю, оплачуваною чи ні.

Вони повинні утримуватися від яких-небудь дій, незіставних з їх обов\'язками.

У випадку, якщо аудитори впродовж терміну своїх повноважень порушать яке-небудь з обмежень на їх діяльність, які накладаються договором, вони можуть бути достроково усунені з посади рішенням Суду за заявою Рахункової палати.

Рахункову палату очолює голова. Згідно п. 2 ст. 286 Договору про функціонування ЄС голова Рахункової палати обирається аудиторами з свого складу. Термін повноважень голови – три роки, що складає половину від загального терміну повноважень аудиторів. Договір дозволяє переобирати голову на новий термін.

До обов\'язків голови відноситься координація і контроль за діяльністю Рахункової палати. Крім того, голова контролює роботу юридичної служби Рахункової палати і очолює групу АDAR, функції якої перераховані нижче. Голова представляє Рахункову палату при роботі з інститутами ЄС, а також в міжнародних організаціях.

Внутрішня організація палати визначається Договором (відносно голови Рахункової палати) і внутрішнім Регламентом Палати, який приймається Рахунковою палатою і затверджується Радою. Ніццкий договір 2001 роки вніс зміни в ст. 248 Договору про ЄС (у редакції 1992 р.), які закріпили існування Регламенту Рахункової палати і процедуру його ухвалення. Він приймається Рахунковою палатою після отримання згоди Ради, яка дає його кваліфікованою більшістю голосів.

Внутрішня організація Рахункової палати виходить з того, що вся контрольно-ревізійна діяльність цього інституту здійснюється аудиторами. За кожним з аудиторів закріплений підпорядкований йому напрям. Аудитори об\'єднані в 4 основних аудиторських групи, очолювані старшим аудитором групи. Два аудитори, один з яких є головою Рахункової палати, не входять до складу аудиторських груп і очолюють додатково ще дві окремі групи.

Перша аудиторська група здійснює контроль за витратою засобів з цільового бюджетного сільськогосподарського фонду орієнтацій і гарантій, тобто витрат Співтовариства на здійснення Загальної аграрної політики.

Друга аудиторська група здійснює контроль за витратою засобів в рамках структурних фондів. Ця група вивчає витрату засобів з бюджету в таких сферах, як соціальна політика, внутрішня політика, наукові дослідження, що фінансуються Співтовариством, загальна політика у області рибного лову, національна політика, а також витрата засобів з фонду зближення.

Третя аудиторська група контролює витрату засобів, виділених на різні міжнародні програми ЄС за поданням допомоги іншим країнам.

Четверта аудиторська група контролює прибуткову частину бюджету, а також витрату засобів на потреби інститутів і органів ЄС.

Як вже наголошувалося, існує ще дві додаткові групи, в які входять по декілька аудиторів від аудиторської групи, а також один аудитор, який відповідає за діяльність даної групи. Це група ADAR, очолювана головою Рахункової палати і що відповідає за методичне забезпечення діяльності Рахункової палати і підготовку річного звіту Рахункової палати, а також особлива група DAS, яка займається координацією аудиторських перевірок і підготовкою проектів декларацій рахункової палати про стан бухгалтерської документації ЄС.

Забезпеченням діяльності аудиторів займається секретаріат Рахункової палати, очолюваний генеральним секретарем. Він очолює секретаріат, бухгалтерську палату, її кадрові підрозділи, а також служби перекладу.

Діяльність 27 аудиторів Рахункової палати забезпечується великою кількістю штатних і нештатних співробітників цього інституту.

Засоби з бюджету співтовариства на функціонування Рахункової палати достатньо малі. В середньому вони складають 13% від суми всіх адміністративних витрат, або 0,6% від розміру всієї витратної частини бюджету ЄС.

Ст. 287 Договору про функціонування ЄС про порядок ухвалення рішень указує, що свої річні звіти, спеціальні звіти і висновки, Рахункова палата приймає більшістю голосів. На практиці у зв\'язку з тим, що проекти висновків Рахункової палати готуються в профільних аудиторських групах, ухвалення їх в такій аудиторській групі майже завжди означає ухвалення їх всіма аудиторами Рахункової палати.

Те ж саме відноситься і до проекту річного звіту Рахункової палати, який готується в рамках групи ADAR. У випадку, якщо він без заперечень приймається цією групою, це означає, що проект річного звіту буде затверджений і більшістю аудиторів.

Предмети контролю Рахункової палати закріплені в п. 1 і 2 ст. 287, по суті, є детальною розшифровкою мети існування Рахункової палати, закріпленої в ст. 285 вказаного Договору. В першу чергу, Рахункова палата перевіряє звіти про виконання всіх прибуткових і витратних статей бюджету ЄС. Крім того, Палата перевіряє звіти про витрати і доходи всіх органів, заснованих Співтовариством, за винятком тих, в чиїх засновницьких документах безпосередньо вказано на неможливість такої перевірки. Рахункова палата також перевіряє правильність ведення бухгалтерської звітності, а також законність і правильність операцій, які лежать в основі такої звітності. Палата перевіряє законність і правильність доходів, а також здійснення витрат. Рахункова палата ЄС досліджує питання про сумлінність управління фінансами Союзу.

Круг об\'єктів контролю з боку Рахункової палати дуже широкий. По суті, в нього потрапляють будь-які юридичні або фізичні особи, що мають відношення до доходів і витрат ЄС. Рахункова палата має право перевіряти інститути ЄС, будь-які органи, установи ЄС і держави-члени, які розпоряджаються доходами і витратами Союзу, будь-яких юридичних або фізичних осіб, одержуючих виплати з бюджету Союзу. Природно, що всі вони підлягають перевірці з боку Рахункової палати тільки в частині, яка стосується засобів з бюджету ЄС.

Для здійснення своїх контрольних функцій Рахункова палата наділена цілим рядом повноважень. Так, рахункова палата має право здійснювати свої контрольно-ревізійні заходи як у власних приміщеннях, так і в приміщеннях організацій, що перевіряються.

Палата по своїх запитах має право одержувати всю необхідну інформацію від інших інститутів ЄС, органів, які розпоряджаються доходами і витратами, юридичних або фізичних осіб, одержуючих виплати з бюджету, національних аудиторських установ або, якщо останні не володіють необхідними повноваженнями, від компетентних національних відомств.

Крім того, Рахункова палата має право одержувати всю необхідну інформацію про управління доходами і витратами Співтовариства і від Європейського інвестиційного банку.

Методичні основи діяльності Рахункової палати зводяться до того, що аудит Рахункової палати повинен мати документальну основу. Аудит доходів повинен базуватися на порівнянні сум доходів, які належать ЄС, і сум доходів, одержаних фактично. У свою чергу перевірка витрат Союзу повинна базуватися на порівнянні розміру зобов\'язань, прийнятих на себе ЄС і розміром бюджетних коштів, фактично виплачених ЄС.

Крім того, ст. 287 Договору про функціонування ЄС встановлює також критерії для здійснення аудиту з боку Рахункової палати. Це законність і правильність. Між Палатою і Комісією йде дискусія про те, чи повинна Рахункова палата перевіряти ефективність витрати бюджетних коштів. Рахункова палата вважає за неможливе виключити питання про ефективність витрати засобів з своїх перевірок, тоді як Комісія вважає, що цим Рахункова палата втручається в сферу діяльності Комісії і Ради.

Докладніші методики здійснення контрольно-ревізійних заходів закріплені в Політиках і стандартах Європейської Палати аудиторів, узагальнена версія яких була прийнята в 1997 році. Ці стандарти базуються на Аудиторських стандартах Міжнародного союзу контрольних органів і Міжнародних стандартах аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів і застосовуються при всіх аудиторських перевірках, які проводяться Рахунковою палатою, а також при перевірці сумлінності управління фінансами ЄС.

Більшість контрольно-ревізійних заходів проводяться Палатою після закінчення фінансового року. Проте п. 2 ст. 287 вказаного вище Договору дає Рахунковій палаті право здійснювати свої перевірки ще до закриття рахунків у фінансовому році, що перевіряється. Це дозволяє Рахунковій палаті у разі потреби здійснювати перевірку певних операцій з грошовими коштами з бюджету ЄС або ще при їх здійсненні, або відразу ж після їх закінчення.

Стаття 287 Договору про функціонування ЄС передбачає наступні форми надання інформації про контрольні заходи Рахункової палати: річні звіти, спеціальні звіти і декларації.

Річний звіт приймається після закінчення перевірки фінансового року. Річний звіт Рахункової палати є основним документом, в якому в загальному вигляді містяться матеріали всіх перевірок, проведених цим інститутом, а також що охоплюють всі предмети контролю з боку Палати. Рахункова палата може зрадити висновки, які містяться в річному звіті, після остаточних узгоджень. Версія річного звіту публікується в «Офіційному журналі» разом з відповідями інститутів на висновки, які містяться в річному звіті. Разом з річним звітом Рахункова палата публікує декларації правильності ведення бухгалтерської звітності Співтовариства, а також законності і правильності операцій, які лежали в основі такої звітності. Декларації оцінюють ситуацію по бухгалтерській звітності в ЄС в цілому.

Спеціальні звіти приймаються Палатою за підсумками кожної перевірки. Кількість їх невелика. Спеціальні звіти прямують палатою зацікавленим інститутам і органам, які згідно ст.60 Фінансового регламенту зобов\'язані впродовж 2,5 місяців відповісти на відповідний спеціальний звіт. Така відповідь може містити як аргументовані заперечення на висновки, зроблені Рахунковою палатою, так і інформацію про ті заходи, які були прийняті за підсумками перевірки. Матеріали спеціальних звітів надалі включаються в річний звіт Рахункової палати.

Повноваження Рахункової палати не зводяться виключно до повноважень по проведенню аудиторських перевірок. За нею закріплене зобов\'язання допомагати Європейському парламенту і Раді в здійсненні їх повноважень по контролю за виконанням бюджету. Інститути ЄС можуть звертатися до Рахункової палати з питаннями, по яких вона повинна давати свої висновки. При ухваленні нормативних актів, наприклад, фінансових регламентів, Рада і Європарламент повинні одержати на них висновки Рахункової палати. Істотний блок повноважень Рахункової палати пов\'язаний з привласненням цьому інституту права подачу позовів до Суду. Так, Рахункова палата має право подавати позови на бездіяльність, а також позови по анулюванню.

У Рахункової палати відсутня важлива ознака, яка була характерна для всіх інститутів Співтовариства ще до ухвалення Маастріхтського договору 1992 роки – у неї немає повноважень ухвалювати які-небудь рішення, юридично обов\'язкових для третіх осіб. Все її юридично обов\'язкові рішення - це локальні правові акти. Все останні рішення Європейської Рахункової палати, що є характерним для рахункових палат всього світу, включаючи Рахункову палату України, носять або рекомендаційний (висновки на законопроекти), або інформаційний (річний звіт, спеціальні звіти) характер.

Застосовуючи до інститутів ЄС традиційне розділення властей на три гілки: законодавчу, старанну і судову, ми не можемо віднести Рахункову палату ні до однієї з трьох гілок влади, тому що вона з одного боку, є незалежним органом, а з іншою, не має повноважень, характерних для якої-небудь з вищеперелічених гілок влади. Рахункова палата виконує контрольну функцію і не належить ні до однієї з гілок влади ЄС. Відзначимо, що таке правове положення характерний для більшості незалежних рахункових палат миру. Виключенням є рахункові палати декількох країн, в яких прийнято виділяти окрему контрольну гілку влади (Швеція). Описуючи місце Рахункової палати ЄС серед інших інститутів Союзу, необхідно пригадати про достатньо складні взаємини, що склалися між Рахунковою палатою і іншими інститутами Союзу. Проте, взаємини між Комісією і Рахунковою палатою, які досягли найбільш критичної крапки у середині 90-х років, зараз поступово нормалізуются.

Європейський центральний банк (ЕЦБ) відповідно до Лісабонського договору 2007 р. придбав статус інституту Союзу, тобто офіційно визнаний як один з ключових елементів механізму управління ЄС (ую політику Союзу. Головною метою ЕСЦБ є підтримка стабільності цін. ЕСЦБ без збитку для мети стабільності цін подає свою підтримку загальній економічній політиці Союзу, сприяючи досягненню мети останнього, визначеної в ст. 3 Договору про Європейський Союз (ст. 127 Договору про функціонування ЄС).

ЕСЦБ діє відповідно до принципу відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією, створюючи сприятливі умови для ефективного ділення ресурсів і дотримуючись принципів, встановлених в ст. 119 Договору про функціонування ЄС. Основні завдання ЕСЦБ полягають в:

– визначенні і здійсненні грошової політики Союзу;

– проведенні валютних операцій відповідно до ст. 219;

– зберіганні офіційних валютних резервів членів держав і управлінні ними (без збитку для зберігання урядами держав-членів оборотних коштів в іноземній валюті і в їх управлінні цими засобами);

– сприянні нормальному функціонуванню платіжних систем.

З ЕЦБ проводяться консультації відносно будь-яких запропонованих актів Союзу в сферах, які відносяться до його ведення, а також консультації з національними органами за будь-якими проектами, які відносяться до його ведення, але в межах і згідно умовам, встановлюваною Радою відповідно до процедури, передбаченої в п. 4 ст. 129. У сферах, які відносяться до його ведення, Європейський центральний банк може представляти висновки інститутам, органам або установам Союзу або національним органам.

ЕСЦБ сприяє належному здійсненню політики, що проводиться компетентними органами у області нагляду за кредитними організаціями і стабільністю фінансової системи.

Раду, ухвалюючи одноголосно за допомогою регламентів відповідно до спеціальної законодавчої процедури і після консультації з Європейським парламентом і Європейським центральним банком, може покладати на Європейський центральний банк особливі завдання, пов\'язані з політикою по нагляду за кредитними організаціями і іншими фінансовими інститутами, окрім страхових підприємств.

Тільки Європейський центральний банк уповноважений в Союзі санкціонувати емісію банківських квитків в євро. Європейський центральний банк і національні центральні банки можуть випускати подібні квитки. Тільки банківські квитки, випущені Європейським центральним банком і національними центральними банками, є законними засобами платежу в Союзі (ст. 128 Договору про функціонування ЄС).

Держави-члени можуть випускати монети в євро за умови схвалення Європейським центральним банком об\'єму емісії. Рада за пропозицією Комісії і після консультації з Європейським парламентом і Європейським центральним банком може вживати заходи по гармонізації гідності і технічних характеристик всіх монет, призначених для звернення, наскільки це необхідно, з метою забезпечити їх нормальне звернення в Союзі.

Згідно ст. 129 Договору про функціонування ЄС управління ЕСЦБ здійснюють керівні органи Європейського центрального банку в особі Ради керівників і Дирекція. Дирекція складається з Голови, Віце-голови і чотирьох інших членів (ст.283). Голови, Віце-голови і інших членів Дирекції призначає Європейську раду, ухвалюючи кваліфікованою більшістю по рекомендації Ради і після консультації з Європейським парламентом і Радою керівників Європейського центрального банку, з числа осіб, які володіють визнаним авторитетом і професійним досвідом в грошовій або банківській сфері.

Статут Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку (далі іменований «Статут ЕСЦБ і ЕЦБ») визначається в протоколі, що додається до Договорів. Ст. 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, пункт «а» ст. 33.1 і ст. 36 Статуту ЕСЦБ і ЕЦБ можуть бути переглянуті Європейським парламентом і Радою із звичайної законодавчої процедури.

Рада за пропозицією Комісії і після консультації з Європейським парламентом і Європейським центральним банком або по рекомендації Європейського центрального банку і після консультації з Європейським парламентом і Комісією приймає положення, передбачені в ст. 4, 5.4,19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 і 34.3 Статуту ЕСЦБ і ЕЦБ. При здійсненні повноважень і виконанні завдань і обов\'язків, покладених на них Договорами і Статутом ЕСЦБ і ЕЦБ, ні Європейський центральний банк, ні національні центральні банки, а рівно як ніхто з членів їх керівних органів, не можуть приймати інструкції від інститутів, органів або установ Союзу, від урядів держав-членів або від будь-якої іншої установи. Інститути, органи або установи Союзу, а також уряди членів держав зобов\'язуються дотримуватися цього принципу і не прагнути робити вплив на членів керівних органів Європейського центрального банку або національних центральних банків при виконанні ними своїх завдань (ст.130 Догозлодія про функціонування ЄС). Кожна держава-член стежить за тим, щоб його національне законодавство, включаючи статут його національного центрального банку, відповідало Договорам і Статуту ЕСЦБ і ЕЦБ (ст. 131 вказаного вище Договору).

Стаття 132 відзначає наступне:

1. Для виконання завдань, які покладені на ЕСЦБ, Європейський центральний банк відповідно до Договорів і згідно умовами, закріпленими в Статуті ЕСЦБ і ЕЦБ:

– видає регламенти в тій мірі, в якій це необхідно для виконання завдань, визначених в першому тирі ст. 3.1, в ст. 19.1, 22 або 25.2 Статути ЕСЦБ і ЕЦБ, а також у випадках, які передбачені в актах Ради, вказаних в п. 4 ст. 129;

– ухвалює рішення, необхідні для виконання завдань, покладених на ЕСЦБ згідно з Угодами і Статутом ЕСЦБ і ЕЦБ;

– виносить рекомендації і висновки.

2. Європейський центральний банк може вирішити провести публікацію своїх рішень, рекомендацій і висновків.

3. У межах і згідно умовам, які встановлює Рада відповідно до процедури, передбаченої в п. 4 ст. 129, Європейський центральний банк уповноважений накладати на підприємства штрафи і неустойки у разі недотримання його регламентів і рішень

ЕЦБ має правосуб\'єктність. Тільки він уповноважений санкціонувати емісію євро. Він незалежний при здійсненні своїх повноважень і при управлінні своїми фінансами. Інститути, органи і установи Союзу, а також уряди членів держав дотримуються цієї незалежності. ЕЦБ вживає заходи, необхідні для виконання своїх завдань. У сферах, підвідомчих ЕЦБ, з ним проводяться консультації за будь-якими проектами актів Союзу, а також за будь-якими проектами регуляції на національному рівні, і він може представляти висновки.

Рада керівників Європейського центрального банку складається з членів Дирекції Європейського центрального банку і з керівників національними центральними банками членів держав, грошовою одиницею яких є євро (ст. 283).

Кожен член Ради директорів має в своєму розпорядженні один голос. Рада керівників, ухвалюючи більшістю в дві третини всіх своїх членів, які мають в своєму розпорядженні право голосу чи ні, вживає будь-які заходи, необхідні для втілення в життя принципів ЕЦБ, і може вирішити відстрочити застосування системи ротації до того дня, коли число керівників перевищить вісімнадцять. Право голосу здійснюється особисто. У відступ від цього правила внутрішній регламент, вказаний в статті 12.3, може передбачити допустимість голосування членів Ради керівників за допомогою телеконференції. Цей регламент також передбачає право члена Ради керівників, яка не може брати участь в засіданнях останнього впродовж тривалого терміну, призначати свого заступника для його заміни з членів Ради керівників. Ці положення не завдають збитку праву голосу всіх членів Ради керівників, які мають в своєму розпорядженні право голосу чи ні, на підставі статей 10.3, 40.2 і 40.3.

Для того, щоб Рада керівників мала можливість проводити голосування, встановлюється кворум в дві третини членів, які мають право голосу. Якщо кворум не досягнутий, то Голову має право скликати позачергове засідання, на якому рішення можуть ухвалюватися за відсутності даного кворуму. Засідання є конфіденційним. Рада керівників може ухвалювати рішення про обнародування результату своїх обговорень. Рада керівників збирається на засідання не рідше за десять разів на рік.

Кожен член Дирекції, присутній на засіданні, має право брати участь в голосуванні і має один голос. Якщо не передбачено інше, то рішення Дирекції приймаються простою більшістю поданих голосів. У разі рівності голосів голос Голови є вирішальним. Позиції голосування визначається у внутрішньому регламенті, передбачено в статті 12.3. Дирекція відповідає за поточне ведення справ ЕЦБ. Будь-яка вакансія у складі Дирекції заміщається шляхом призначення нового члена відповідно до статті 11.2.

Стаття 284 встановлює:

1. Голова Ради і члени Комісії можуть брати участь без права голосу в засіданнях Ради керівників Європейського центрального банку. Голова Ради може вносити пропозиції на розгляд Ради керівників Європейського центрального банку.

2. Голова Європейського центрального банку запрошується брати участь в засіданнях Ради, коли останній обговорює питання, які відносяться до цілей і завдань ЕСЦБ.

3. Європейський центральний банк направляє Європейському парламенту, Раді і Комісії, а також Європейській раді щорічну доповідь про діяльність ЕСЦБ і про грошову політику в попередньому і поточному роках. Голова Європейського центрального банку представляє вказану доповідь Раді і Європейському парламенту, який може провести на цій основі загальні дебати.

Голова Європейського центрального банку і інші члени Дирекції по запиту Європейського парламенту або за своєю власною ініціативою можуть заслуховувати компетентними комісіями Європейського парламенту.

Відповідно до статті 131 Договору про функціонування Європейського Союзу кожна держава-член стежить за тим, щоб його національне законодавство, включаючи статут його національного центрального банку, відповідало Договорам і справжньому Статуту.

Статути національних центральних банків передбачають, зокрема, що термін повноважень Голови національним центральним банком складає не менше п\'яти років. Проте він може бути звільнений з своєї посади, тільки якщо він більш не відповідає умовам, необхідним для здійснення своїх функцій, або зробив серйозну провину. Зацікавлений Голова або Рада керівників можуть звертатися до Суду з позовом у зв\'язку з порушенням Договорів або будь-якої норми права.

Національні центральні банки є складовою частиною ЕСЦБ і діють відповідно до орієнтирів і інструкцій ЕЦБ. Рада керівників вживає необхідні заходи з метою забезпечити дотримання орієнтирів і інструкцій ЕЦБ і вимагає надання йому всієї необхідної інформації.

Національні центральні банки можуть здійснювати інші функції окрім тих, які визначені в Статуті, якщо тільки Рада керівників більшістю в дві третини поданих голосів не вирішить, що подібні функції вступають в суперечність з метою і завданнями ЕСЦБ. Ці функції національні центральні банки здійснюють під свою власну відповідальність і на свій власний ризик, не розглядаються як що відносяться до функцій ЕСЦБ.

ЕЦБ підкоряється режиму відповідальності, передбаченому в статті 340 Договору про функціонування Європейського Союзу. Відповідальність національних центральних банків визначається згідно національному праву кожного з них.

Суд Європейського Союзу повноважний виносити ухвали на підставі арбітражних обмовок, які містяться в публічно-правових або приватноправових договорах, поміщених їм або від його імені.

Рішення ЕЦБ про звернення в Суд Європейського Союзу приймається Радою керівників.

Суд Європейського Союзу повноважний виносити ухвали у справах, які стосуються виконання національними центральними банками обов\'язків, покладених на них згідно з Угодами і Статутом. Якщо, на думку ЕЦБ, національний центральний банк не виконав який-небудь з обов\'язків, покладених на нього згідно з Угодами і Статутом Європейського інвестиційного банку, то ЕЦБ виносить мотивований висновок у цій справі, заздалегідь давши можливість зацікавленому національному центральному банку представити свої зауваження. Якщо зацікавлений національний центральний банк не приведе себе у відповідність із згаданим висновком в межах терміну, встановленого ЕЦБ, то останній може звернутися до Суду Європейського Союзу.

На території держав-членів ЕЦБ користується привілеями і імунітетом, які необхідні для виконання його завдань, згідно умовам, які визначені в Протоколі про привілеї і імунітет Європейського Союзу.

Таким чином, європейська рахункова палата і європейський центральний банк будучи «неполітичними» інститутами несуть відповідальне навантаження, властиве по масштабах інститутам ЄС.

Контрольні питання

1. Назвіть дату почала функціонування Рахункової палати ЄС.

2. Де розташовується Європейська Рахункова палата?

3. Опишіть функції аудиторів.

4. Назвіть термін повноважень аудиторів.

5. Хто очолює Рахункову палату?

6. Яка внутрішня організація Рахункової палати?

7. Які зміни вніс Лісабонський договір 2007 р. в статус ЕЦБ? 8. Який склад Ради керівників і Дирекції ЕЦБ?

9. Розкажіть про процедуру ухвалення щорічної доповіді про діяльність ЕСЦБ.

10. Які рішення повноважний виносити Суд Європейського Союзу?

Література

1. Бірюков М.М. Європейський союз, євроконституція і міжнародне право. – М., 2006.

2. Європейський Союз: Основоположні акти в редакції Лісабонського договору з коментарями. — М.: ІНФРА-М, 2008.

3. Містеліс Л.А., Загнітко О.П., Петров Р.А. Учбові матріали по вивченню курсу «Введення в європейське право». – Донецьк, 1995.

4. Право Європейського союзу: Підручник / Під ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2006.

5. Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред.. Р. А. Петрова. – К.: Істина, 201

<< | >>
Источник: Аракелян М.Р., Василенко Н.Д.. КУРС ЛЕКЦІЙ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Друге видання, мінене і доповнене з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року. Одеса - 2011. 2011

Еще по теме ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКА РАХУНКОВА ПАЛАТА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК «НЕПОЛІТИЧНІ» ІНСТИТУТИ ЄС:

  1. ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКА РАХУНКОВА ПАЛАТА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК «НЕПОЛІТИЧНІ» ІНСТИТУТИ ЄС
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -