<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке дискреційна фіскальна політика та її головні інструменти?
 2. Що таке автоматична фіскальна політика? В чому її головна відмінність від дискреційної фіскальної політики?
 3. Прокоментуйте механізм впливу змін у державних закупках та чистих податках на зміну ВВП у обох моделях фіскальної політики.
 4. В чому полягають особливості фіскального впливу в умовах закритої та відкритої економіки?
 5. Прокоментуйте місце фактичного та потенційного бюджетного сальдо у фіскальному аналізі.
 6. Що є головною проблемою фіскальної політики та способи її розв’язання?

Контрольні тести

 1. Інструментами фіскальної політики є:

а) відсоткова ставка та митний збір;

б) нормування обов’язкових банківських резервів;

в) політика регулювання валютних операцій та міжнародних переказів капіталу;

г) державні закупівлі та чисті податки.

 1. До прямих податків не належать:

а) прибутковий податок з громадян;

б) податок на додану вартість;

в) податок на прибуток підприємства;

г) усі відповіді неправильні.

 1. При здійсненні стимулюючої фіскальної політики, що є менш збитковим для державного бюджету:

а) збільшення чистих податків;

б) зменшення чистих податків;

в) зменшення державних закупівель та збільшення чистих податків;

г) збільшення державних закупівель.

 1. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

а) буде сприяти послабленню інфляції;

б) буде стимулювати сукупний попит;

в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу;

г) буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

 1. При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до:

а) скорочення міжнародної цінності національної валюти;

б) інфляції, обумовленої зростанням витрат;

в) зростання реальної процентної ставки;

г) зниження реальної процентної ставки.

 1. Фіскальна політика підвищує відсоткові ставки і зменшує інвестиційні видатки, що послаблює або взагалі ліквідує стимули фіскальної політики — це:

а) ефект витіснення;

б) теорема еквівалентності Рікардо;

в) ефект політичного ділового циклу;

г) ефект скептицизму основного потоку.

 1. Якої проблеми часу у зв’язку з проведенням фіскальної політики не буває:

а) лаг розпізнавання;

б) адміністративний лаг;

в) лаг функціонування;

д) корпоративний лаг.

 1. Для визначення ролі та ефективності фіскальної політики використовують:

а) фактичний бюджет;

б) бюджет за повної зайнятості;

в) сальдо торгового балансу;

г) сальдо платіжного балансу.

 1. Трансфертні платежі — це;

а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю в процесі виробництва;

б) частина доходу, яка включаються в національний доход;

в) тільки виплати уряду окремим особам;

г) всі відповіді неправильні.

10. Урядова політика в галузі витрат та оподаткування називається:

а) монетарною політикою;

б) політикою розподілу доходів;

в) політикою, заснованій на кількісній теорії грошей;

г) фіскальною політикою.

Задачі

Задача 1. На яку суму потрібно знизити чисті податки, щоб збільшити ВВП на 60 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до споживання — 0,8, а граничний коефіцієнт податків — 0,2? Що є менш затратним для державного бюджету зниження чистих податків чи збільшення державних закупок при потребі збільшити ВВП на 60 млн. грн. за умови, коли ГСС - 0,8, а ГКП - 0,2. Пояснити та доповнити розрахунками.

Задача 2. Уряд збільшив державні закупки і податки водночас на 50 млн. грн. Розрахувати на яку величину змінився ВВП, якщо гранична схильність до заощаджень — 0,2, а граничний коефіцієнт податків — 0,25.

Що спричинило б більший ефект — збільшення державних закупок чи зменшення чистих податків на однакову величину (50 млн. грн)? Пояснити.

Задача 3. Внаслідок падіння виробництва реальний ВВП зменшився на 500 млн. грн, гранична схильність до споживання — 0,75, а граничний коефіцієнт податків — 0,2. На яку суму потрібно збільшити державні закупки або знизити чисті податки, щоб повністю нейтралізувати падіння виробництва і забезпечити зростання ВВП на 75 млрд. грн? Що є менш затратним для бюджету? Чому?

Задача 4. Держава прийняла рішення збільшити податок на 100 млн. грн. Гранична схильність до заощаджень — 0,25, а граничний коефіцієнт податків — 0,24. На яку величину уряд повинен збільшити державні закупки, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився? Збільшився на 10 млн. грн.?

Задача 5. Безподатковий доход збільшився на 200 млн грн; гранична схильність до споживання — 0,75; граничний коефіцієнт податків — 0,2. Із кожної гривні споживчих витрат на покупку імпортних товарів витрачається 0,24 грн. Розрахувати мультиплікатор витрат для відкритої економіки.

Державні закупки зросли на 1274 млн грн, а чисті податки — на 1075 млн. грн. Розрахувати приріст ВВП для закритої та відкритої економіки. Пояснити різницю.

Задача 6. Потенційний ВВП становить 279 млрд. грн, середній коефіцієнт чистих податків для ВВПп дорівнює 0,3, а державні закупки — 67,9 млрд. грн. Природний рівень безробіття становить 4,5%. Внаслідок циклічного зниження фактичне безробіття становить 6,7%. Коефіцієнт чутливості ВВП до зростання циклічного безробіття — 2,93. Середній коефіцієнт чистих податків для ВВПф дорівнює 0,21, а державні закупки 52,81 млрд. грн. Визначити циклічне бюджетне сальдо та дати оцінку державній фіскальній політиці.

Задача 7. Населення однієї європейської держави становить 50 млн. громадян, із них 20% становлять діти, 20% — люди похилого віку. Ці обидві групи не займаються виробництвом. Коефіцієнт участі у робочій силі працездатного населення становить 80%. У не високосному році було 104 вихідних дні, а також 11 святкових, які усі при- йшлися на робочі дні. Кожен зайнятий має щорічну відпустку — 25 робочих днів. Тривалість робочого дня — 8 годин. Унаслідок страйків, запізнень та прогулів було втрачено 5% усього робочого часу. Природний рівень безробіття становить — 3,5%, фактичне безробіття — 5,75%. Коефіцієнт чутливості ВВП до динаміку циклічного безробіття дорівнює 2,71. Годинний виробіток на зайнятого становив 10 грн. Гранична схильність до споживання — 0,95, граничний коефіцієнт податків — 0,15, гранична схильність до імпорту — 0,22. Розрахуйте обсяг ресурсів, необхідних для здійснення політики дефіцитних витрат.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
 18. Питання для самоконтролю
 19. Питання для самоконтролю
 20. 1.3. Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -