<<
>>

6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.

Як явище господарського життя ринок з\'явився багато сотень років назад як наслідок природно-історичного розвитку виробництва і обміну, що породили товарне ведення господарства.

Відбувалося це через розвиток суспільного поділу праці, появу економічно самостійних, юридичне незалежних господарюючих суб\'єктів і перехід від натурального виробництва до прямого продуктообміну, а потім і до товарного обміну та ринку. Ринок — це обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва і обігу. Як економічна категорія, поняття «ринок» відображає сутність економічних відносин, що виникають між суб\'єктами економічної системи (виробниками і покупцями) з приводу обміну результатами і умовами (факторами) виробництва.

У вузькому розумінні ринок - це форма економічного обміну, а в  широкому - це система відносин господарювання, здатна вирішувати життєво важливі завдання у сферах суспільного виробництва, обміну, розподілу та споживання.

Ринок функціонує за певних умов, які можна поділити на чотири групи.

 1. Економічні умови (основою яких є демократизація економіки -  загальні умови ведення  господарювання, які забезпечують ринкові зв\'язки) передбачають:
 • вільний  вибір  форм  власності  на засоби  виробництва (утвердження права господаря);
 • вільне ціноутворення;             
 • забезпечення та захист конкуренції;             
 • вільний вибір виду діяльності;             
 • вільний обіг товару, капіталу, праці;             
 • оподаткування,   фінансування,   кредитування,   валютна політика, які стимулюють підприємницьку діяльність.
 1. Соціальні  умови, які забезпечують гуманність ринкової економіки, охоплюють:
 • систему захисту малозабезпечених верств населення (пенсійне забезпечення);
 • система соціальної допомоги дітям, молоді, безробітним;    
 • система соціального захисту від безробіття.             

3.

Правові умови включають систему заходів, пов\'язаних з розробкою правового законодавства і прийняття  економічних положень з переходу на ринкові методи господарювання.

4. Соціально-психологічні та соціально-культурні умови (забезпечують  самореалізацію особи та повагу до неї)  включають:

 • забезпечення свободи розвитку потенціалу особи - кваліфікаційного, освітнього, творчого, комунікативного, підприємницького, морального та ін. ;
 • свобода політичної діяльності;
 • система соціальної відповідальності особи  перед трудовим колективом, суспільством;
 • система задоволення духовних потреб особи;
 • можливість вивчення культурних надбань народів України та світової культури в цілому.

  Основними ознаками, що визначають суть ринку, є:

 • доступність для будь-якого  споживача всіх товарів, представлених на ринку (відсутність фондування, карток, талонів та інших обмежуючих форм розподілу);
 • необмежена кількість конкурентів, абсолютно вільний вхід у ринок та вихід з нього;
 • повна інформація учасників конкуренції щодо пропозиції, попиту, цін, норм прибутку та ін.;
 • свобода  реалізації товарів і послуг,  вибору товарів споживачем та прийняття рішень;
 • пануючий диктат споживача.

Формування ринку відбувається за наступних умов:

 1. Наявність суб\'єктів ринкових відносин, які, будучи економічно та юридичне незалежними, можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі-продажу;
 2. Еквівалентний обмін товарів;
 3. Конкуренція;
 4. Вільного ціноутворення;
 5. Реальної інформація про ринок і його суб\'єктів.

Ринок виконує ряд функцій:

1. Регулююча функція забезпечує постійність зв\'язків між різними галузями виробництва,  з допомогою ринку встановлюються основні мікро- та макропропорції в економіці, у виробництві та обміні, визначає, «що», «як» і «для кого» виробляти.

2. Стимулююча функція полягає в тому, що вона сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництв для одержання найкращих кінцевих результатів.

3.

Функція економічного відбору полягає в тому, що завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, нежиттєздатних підприємств. Реалізуючі цю функцію, ринок підтримує рентабельність економіки в цілому.

4. Інтегруюча функція «зшиває» економіку в єдине ціле, розвиваючи систему горизонтальних і вертикальних зв\'язків (підприємств, галузей, регіонів), в тому числі зовнішньоекономічних. У цьому проявляється функція ринку.

Ринкові структури – ті його елементи, з яких він складається і які взаємодіють між собою.

Найбільш поширеним є розгляд структури ринку з точки зору економічного призначення об\'єктів ринкових відносин:

- товарний ринок: ринок предметів споживання та послуг, ринок засобів   виробництва, ринок науково-технічних розробок;

 • фінансовий ринок: ринок інвестицій, ринок цінних паперів,
 • валютний ринок;
 • ринок праці.

Існує і такий критерій розмежування ринку, як ступінь зрілості ринкових відносин: розвинений ринок; ринок, що формується; ринки з різним ступенем обмеження конкуренції: монопольний, олігопольний.

Ринок можна характеризувати відповідно до чинного законодавства: легальний (офіційний), нелегальний (тіньовий, чорний).

Структура ринку може бути охарактеризована за адміністративно-територіальною ознакою: місцевий, окремих територій, країни (внутрішній), світовий (зовнішній).

Ринк забезпечує такі переваги господарювання:

- ефективність розподілу ресурсів, бо конкурентна боротьба між виробниками спрямовує ресурси у виробництво тих товарів і послуг, які найбільш необхідні суспільству, а це веде до максимальної економічної ефективності;

- успішне функціонування щодо обмеженої інформації, досить мати інформацію про ціну і витрати виробництва;

- гнучкість ринку, висока пристосованість до у мов, що динамічно змінюються;

- оптимальне до використання досягнень НТП (науково-технічного прогресу), новітніх технологій, що дозволяє тому, хто їх використовує, мати тимчасову перевагу над конкурентами;

- свобода вибору дій і споживачів і виробників;

- задоволення різноманітних потреб, підвищення якості товарів (послуг), більш швидке корегування нерівноваги ринку, диспропорцій в економіці.

Але ринку притаманні й недоліки:

- ринок допускає і навіть стимулює згасання конкуренції; (головного контролюючого механізму);

- підрив суверенітету споживача (задовольняє попит тих у кого є гроші). Ринок не орієнтується на виробництво соціально необхідних товарів;

- нагромадження матеріальних ресурсів, що спричиняє нерівномірність розподілу грошових ресурсів (“Спритні ділки” досить швидко наживаються, а право спадщини посилює цей процес нагромадження);

- не сприяє збереженню невідтворювльаних ресурсів, не має економічного механізму захисту навколишнього середовища, не може регулювати використання ресурсів, які належать всьому людству ;

- не стимулює виробництво суспільних благ(мости, шляхи, освіта, охорона здоров’я), не забезпечує фундаментальних досліджень у науці.

Життєвоздатність ринку забезпечується його інфраструктурою, тобто системою державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб\'єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію та регулюють рух товарно-грошових потоків. Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідну інфраструктуру ринку.

Особливе місце серед елементів інфраструктури належить біржам. Біржа — це установа, де здійснюється купівля-продаж масових товарів (товарна біржа), цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), нерухомого майна (біржа нерухомого майна), робочої сили (біржа праці).

До інфраструктури ринку входить розгалужена система приватних, кооперативних, державних і змішаних оптових і роздрібних торговельних структур, які визначають стан двох форм торгівлі в країні: оптову і роздрібну, а  також система інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру (інжиніринг, консалтинг).

<< | >>
Источник: Булгаков А.А.. Лекції з економічної теорії. 2010. 2010

Еще по теме 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -