<<

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Монографія:

1. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) / С.П. Погребняк. – Х.: Право, 2008. – 240 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

1.

Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 92–99.

2. Погребняк С.П. Судова практика: поняття та функції / С. П. Погребняк, О. О. Уварова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 9. – С. 47–59. 3. Погребняк С. Справедливість змісту нормативно-правових актів як умова їх правомірності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 2 (41). – С. 41–50. 4. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності / С.Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – С. 42–53. 5. Погребняк С. Дотримання принципу пропорційності як умова правомірності нормативно-правових актів / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4 (43). – С. 33–43. 6. Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 26–36. 7. Погребняк С. Втілення принципів права в юридичних актах / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С. 21–32. 8. Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3 (46). – С. 8–20. 9. Погребняк С. Право і свобода: загальнотеоретичний аспект / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 35–47. 10. Погребняк С. П. Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти) / С.П. Погребняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. – Вип. 12.

– Х.: Право, 2006. – С. 3–17. 11. Погребняк С. Втілення принципу гуманізму в праві / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 33–42.

12. Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2 (49). – С. 13–24. 13. Погребняк С. П. Справедливість у судовій діяльності / С. П. Погребняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. – Вип. 13. – Х. : Право, 2007. – С. 47–60.

14. Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 23–34. 15. Погребняк С. П. Втілення ідей свободи і рівності в праві: історичний аспект / С. П. Погребняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. – Вип. 14. – Х.: Право, 2007. – С. 58–69.

16. Погребняк С. Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4 (51). – С. 41–53.

17. Погребняк С.П. Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності / С. П. Погребняк // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1 (25). – С. 23–28.

18. Погребняк С. Особливості втілення в праві різних аспектів справедливості / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 31–42.

19. Погребняк С.П. Історичні витоки верховенства права / С.П. Погребняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. – Вип. 15. – Х.: Право, 2008. – С. 3–13.

20. Погребняк С. Про засоби забезпечення обов’язковості права / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2 (53). – С. 36–46.

21. Погребняк С. Значення основоположних принципів права для формування і розвитку правової державності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3 (54). – С. 91–97.

22. Погребняк С. Про ознаки права / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України.

– 2008. – № 4 (55). – С. 13–21.

23. Погребняк С. П. Негативна і позитивна свобода в умовах демократичної соціальної правової держави / С.П. Погребняк // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 21 (60). – № 2. – Симферополь, 2008. – С. 74–81.

24. Погребняк С. Роль основоположних принципів права в забезпеченні прав людини / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1 (56). – С. 71–77.

Тези наукових доповідей та повідомлень:

1. Погребняк С.П. Верховенство права як передумова формування правової держави / С. П. Погребняк // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті (До Міжнародного дня науки за мир і розвиток): тези наук. доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 25–26 грудня 2002 р.) / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – С. 3–5.

2. Погребняк С.П. Методологічні засади державної влади / С.П. Погребняк // Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, 13–14 грудня 2002 р. / Упорядники М.І. Панов, Ю.М. Грошевий. – Х.: Право, 2003. – С. 163–165.

3. Погребняк С.П. Принцип поділу влади: загальнотеоретична характеристика / С.П. Погребняк // Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності: збірник наукових тез (за матеріалами XV Харківських політологічних читань). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 161–163.

4. Погребняк С. Роль судової практики у правовій системі: виступ на міжнародному семінарі «Юридична методологія – основа гармонізації законодавства України до законодавства ЄС», м. Київ, 13-14 листопада 2003 р. / С. Погребняк // Український правовий часопис. – 2004. – № 6. – С. 40–42.

5. Погребняк С.П. Поняття принципів права / С. П. Погребняк // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 5–7.

6. Погребняк С.П. Принцип рівності як конституційна вимога / С. П. Погребняк // Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: тези доп. та наук. повідомлень учасників всеукр. наук.-практ. конф. (29-30 червня 2006 р.) / За заг. ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 133–137.

7. Погребняк С. Ідея свободи і юридичні акти / С. Погребняк // Сучасні проблеми юридичної науки і практики: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 14–17.

8. Погребняк С.П. Гуманізм як одна з вихідних засад права / С.П. Погребняк // Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 року / Упорядники А.П. Гетьман, О.В. Петришин. – Х.: Право, 2007. – С. 122–124.

9. Погребняк С.П. Принцип верховенства права: теоретическая характеристика / С.П. Погребняк // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы V региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и социальных наук. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. – С. 192–194.

10. Погребняк С.П. Роль правової культури для утвердження верховенства права / С.П. Погребняк // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук. конф., м.Харків, 12 жовт. 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала. – Х.: Право, 2007. – С. 18–20.

11. Погребняк С.П. Роль принципу добросовісності в правовій системі / С.П. Погребняк // Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 6–9.

12. Погребняк С.П. Особенности реализации в праве разных аспектов справедливости / С.П. Погребняк // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы VІ региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и социальных наук.

– Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2008. – С. 137–139.

13. Погребняк С. Про реалізацію в праві різних аспектів справедливості / С. Погребняк // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 276–290.

14. Погребняк С.П. Свобода та її конституційні гарантії / С.П. Погребняк // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 276–280.

15. Погребняк С. Принцип верховенства права: сутність і структура / С. Погребняк // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора П.О. Недбайла. 28-29 березня 2008 р. – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2008. – С. 44–45.

16. Погребняк С.П. Про втілення в праві різних аспектів справедливості / С.П. Погребняк // Юридична наука очима молодих вчених: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. – Х.: Кроссроуд, 2008. – С. 3–6.

17. Погребняк С.П. Принцип недискримінації: загальнотеоретична характеристика / С.П. Погребняк // Осінні юридичні читання: тези доп. та наук. повідомлень всеукр. наук. конф. молодих учених 12–13 листопада 2008 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 11–14.

АНОТАЦІЯ

Погребняк С. П. Основоположні принципи права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2009.

Робота присвячена дослідженню основоположних принципів права, їх нормативного змісту, а також засобів, що забезпечують їх втілення в правову систему.

У системі загальних принципів права виділено групу основоположних принципів. Досліджено ознаки основоположних принципів права. Систематизовано підстави для обов’язкового звернення до принципів права при правозастосуванні.

Докладно проаналізований зміст таких основоположних принципів, як справедливість, рівність, свобода й гуманізм. Продемонстровано прояв у праві об’єктивної і суб’єктивної, а також формальної, змістовної і процедурної справедливості. Викладено зміст сучасного принципу рівності як диференційованої рівності з можливістю позитивних дій. Доведений тісний зв'язок між правом і свободою в її негативному і позитивному аспектах. Підкреслено тенденцію щодо збільшення значення принципу гуманізму в сучасному праві.

Верховенство права розглядається як похідна основоположних принципів права. Як ціннісний сплав цих ідей верховенство права формує відповідний образ правової системи і визначає ті умови, що дозволяють перетворити цей образ на реальність. Принципи правової визначеності й пропорційності слід розуміти як об’єктивні гарантії існування верховенства права, а принцип добросовісності – як його суб’єктивну умову.

Ключові слова: основоположний принцип права, справедливість, рівність, свобода, гуманізм, верховенство права, правова визначеність, пропорційність, добросовісність.

АННОТАЦИЯ

Погребняк С. П. Основополагающие принципы права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2009.

Диссертация является первым в украинской юридической науке общетеоретическим монографическим исследованием основополагающих принципов права, их нормативного содержания, а также средств, обеспечивающих их воплощение в правовую систему.

Основополагающие принципы (справедливость, равенство, свобода и гуманизм) рассматриваются как разновидность общих принципов права, лежащая в основе права, образующая его фундамент. Сформулированы признаки основополагающих принципов права: воплощение в них важнейших ценностей, присущих системе права, концентрированное выражение результата развития права и определение направлений его дальнейшего развития, наиболее общий характер, приоритет перед нормами права, повышенная стабильность, самодостаточный характер (с точки зрения формальной определенности) и др.

Вопрос о непосредственном применении принципов права увязан с проблемой достройки (развития) права. Эта связь обусловлена тем, что право должно ориентироваться на ценности, воплощенные в принципах права, а одной из целей применения права является принятие решения, согласованного с принципами права. Суд обязан обеспечить действие принципа верховенства права, что легитимирует судебный поиск (достройку, развитие) права за пределами буквального содержания закона. Осуществляя развитие права secundum legem, praeter legem или сontra legem, суд вынужден опираться на принципы права – обосновывать свои решения, непосредственно ссылаясь на них.

Право рассматривается как средство обеспечения справедливости. Выделение в философии нескольких аспектов справедливости создает предпосылки для различения объективной и субъективной, а также формальной, содержательной и процедурной справедливости. Все эти аспекты находят свое проявление в праве и тесно связаны друг с другом. Учет требований формальной, содержательной и процедурной справедливости в процессе правотворчества приводит к появлению полностью легитимного права, а их одновременная реализация в процессе судопроизводства свидетельствует о реальном осуществлении правосудия.

Принцип равенства в современном праве описан с помощью формулы «дифференцированное равенство с возможностью позитивных действий». Это означает, что все, кто находится в одинаковом положении, имеют равные права, свободы и обязанности и равны перед законом и судом; но права, свободы и обязанности являются разными, когда право учитывает разумные и объективные различия между лицами либо создает временные благоприятные условия для определенной категории лиц с целью компенсации существующего фактического неравенства.

Демонстрируется тесная связь между правом и свободой в ее негативном и позитивном аспектах. Право основывается на признании свободы безусловной социальной ценностью, последовательно воплощает ее идею в своих принципах и институтах, закрепляет легитимированную меру свободы, при помощи разнообразных юридических средств защищает ее от любых нарушений.

Отмечается увеличение значения для современного права такого основополагающего принципа, как гуманизм. В своих лучших европейских образцах право является гуманистическим: оно как бы концентрируется вокруг человека, его ценностей и интересов, обеспечивает их защиту, создает условия для реализации потенциала человека, хотя и не гарантируя ее без его собственных усилий. Эта тенденция связывается с признанием особого значения идеи человеческого достоинства, легитимирующей и определяющей юридическое содержание таких стандартов, как свобода, равенство и справедливость, основные права человека.

Верховенство права рассматривается как производная основополагающих принципов права. В работе сделано допущение: если право будет основано на началах справедливости, равенства, свободы и гуманизма, то разумные и хорошо информированные люди согласятся с приоритетом данного социального регулятора над любыми решениями и действиями отдельных субъектов. Как ценностный сплав этих идей верховенство права формирует соответствующий образ правовой системы и определяет условия, позволяющие превратить этот образ в реальность.

Принципы правовой определенности и пропорциональности позиционируются как объективные гарантии верховенства права, а принцип добросовестности – как его субъективное условие. Если правовая определенность отвечает за соблюдение требований, образующих формальный аспект верховенства права, то пропорциональность – за его материальный аспект.

Ключевые слова: основополагающий принцип права, справедливость, равенство, свобода, гуманизм, верховенство права, правовая определенность, пропорциональность, добросовестность.

SUMMARY

Pogrebnyak S. P. Fundamental principles of law. - Manuscript.

The dissertation for obtaining of an scintific degree of Doctor in Law, speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and law studies. – Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2009.

The work covers the research on fundamental principles of law, their normative substance, and means ensuring their implementation in a legal system. A group of fundamental principles is distinguished in the system of general law principles. The features of fundamental principles of law are analyzed and the grounds for obligatory reference to the principles of law during law enforcement are systematized.

A detailed analysis is made in respect of the substance of such fundamental principles as justice, equality, liberty and humanism. It is demonstrated the objective, subjective, formal, substantive and procedural justice in law. It is defined the substance of the present principle of equality as differencing equality with the opportunity of positive actions. It is proved a close connection between law and negative and positive liberty. It is underlined a tendency on growing of significance of the principle of humanism in modern law.

It is examined the rule of law as deriving from fundamental principles of law. As a valuable combination of these ideas, the rule of law generates the appropriate image of legal system and determines the conditions which make it possible to transform this image into reality. The principles of legal certainty and proportionality are determined as objective guarantees for existence of the rule of law, and the principle of good faith is determined as its subjective condition.

Key-words: fundamental principle of law, justice, equality, liberty, humanism, rule of law, legal certainty, proportionality, good faith.

<< |
Источник: ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2009. 2009

Еще по теме СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -