ТЕМА: ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ПЛАН

1. Сутність оперативного обліку плати за землю

2. Первинні облікові документи

3. Порядок ведення особових рахунків платників

4. Облік відстрочення і розстрочення податкових зобов'язань

5. Закриття особових рахунків

1. У загальному розумінні облік - це процес виявлення, вимірю­вання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі певної інформації зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

У діяльності податкових органів облік - це система правил, яка дозволяє податковій службі володіти повною та достовірною інформацією про стан розрахунків кожного платника податків з бюджетом на певний період часу. Отже, саме в системі обліку формується та інформація, на підставі якої здійснюється контроль за платниками податків та прийняття оптимальних рішень з виконання дохідної частини бюджетів різних рівнів.

Основним принципом ведення обліку є здійснення облікових операцій лише на підставі документального підтвердження, що забезпечує достовірність облікових даних.

Повне та своєчасне надходження податків та інших обов'язко­вих платежів до бюджету та цільових фондів забезпечується досить складною системою їх обліку органами державної податкової служби. Вона дозволяє не тільки знати стан розрахунків платників податків щодо їх податкових зобов'язань на будь-яку дату, будь-якого платежу та по всіх видах бюджету, а й є інформаційно-аналітичною основою для звітів та зведених інформацій, які, у свою чергу, дозволяють зробити оцінку стану мобілізації доходів, здійснити планування та прогнозування, провести економічний аналіз для боротьби зі злочинністю та правопорушеннями у сфері оподаткування. Також інформація, яка міститься в системі, сприяє прийняттю обґрунтованих адміністративних і організаційних рішень з вдосконалення законодавства, поліпшення справляння податків, залучення додаткових надходжень, регулювання окремих видів пільг тощо.

У складі ДПА України існує Департамент обліку та звітності, основними функціями якого є:

• впровадження та вдосконалення єдиної системи адміні­стрування органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів;

• наповнення інформаційної бази ДПА України звітними показниками щодо розрахунків платників з бюджетом;

• методологічне супроводження інформаційної бази ДПА України в частині звітних показників щодо розрахунків платників з бюджетом;

• інформаційне забезпечення керівництва, структурних підрозділів ДПА України, органів державної влади та інших зовнішніх організацій.

Організація оперативного обліку плати за землю Департа­ментом обліку та звітності здійснюється відповідно до вимог:

• своєчасності - одержання і обробка даних у режимі реального часу;

• точності та об'єктивності - недопущення викривлень при передачі даних;

• повноти - інформаційної достатності для прийняття управ­лінських рішень;

• доступності - надання можливості користувачам інформації мати до неї вільний доступ;

• захисту та архівування - недопущення несанкціонованого користування даними та надання можливості проведення ретро­спективного аналізу податкових надходжень.

Оперативний облік земельного податку та орендної плати за землю, що надходять до бюджету, ведеться підрозділами обліку та звітності органів державної податкової служби відповідно до:

1) Закону України „Про державну податкову службу в Україні" від 14.12.1990р. [15.1];

2) Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. [15.2];

3) Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України від 17.08.2005 р.

№ 276 [15.3].

Облік податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у розрізі територіальних одиниць України, кодів бюджетної класифікації, видів бюджетів, платників податків, видів форм власності, галузей економіки.

На показниках облікової системи базується звітність органів державної податкової служби, якою забезпечується керівництво ДПА України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, інші органи державної влади з метою прийняття ними ефективних управлінських рішень.

Показники звітів і зведених інформації! на постійній основі використовуються структурними підрозділами ДПА України у процесі забезпечення наповнення дохідної частини бюджету відповідно до покладених на них функцій та завдань.

Облік, контроль і складання звітності здійснюється з викорис­танням автоматизованої інформаційної системи (далі - АІС), що забезпечує єдиний технологічний процес уведення, контролю інформації та обробки документів.

Для цього у підрозділах обліку та звітності державної податко­вої служби України створені автоматизовані робочі місця, призначені для:

> оперативного обліку надходжень;

> ведення особових рахунків платників земельного податку;

> одержання довідкової інформації за всіма платниками;

> складання звітності.

При введенні первинних документів до АІС за кожною опе­рацією фіксуються особистий номер працівника, дата та час уведення інформації.

Для забезпечення відповідності програмного комплексу обліку і звітності нормам чинного законодавства проекти АІС підлягають обов'язковому тестуванню у Державній податковій адміністрації України. У випадку змін до АІС податковим органам на місцях доводяться детальні пояснення сутності внесених змін з посилан­ням на нормативно-правовий акт, на підставі якого внесені зазначені зміни.

Супроводження єдиного технологічного процесу комп'ютерної обробки документів щодо обліку земельного податку та орендної плати за землю здійснюється за схемою, наведеною на рис. 15.1.


Рис. 15.1. Організація ведення оперативного обліку земельного податку та орендної плати за землю

Документами, на підставі яких здійснюється облік земельного податку та орендної плати за землю, є:

> податкові декларації платників податків;

> платіжні доручення та квитанції щодо перерахування податку через банківські установи;

> звіти Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю.

На основі цих документів формується облікова картка плат­ника. Відомості, що містяться у всіх картках, дають можливість зведення загальних результатів надходження податків.

При об'єднанні органів державної податкової служби оператив­ний облік надходжень до бюджету від земельного податку та орендної плати за землю ведеться на об'єднаних базах з обов'язко­вою ознакою належності платника до відповідного місцевого бюджету.

2. Як вже зазначалося, первинними документами, на підставі яких здійснюється облік земельного податку та орендної плати за землю, є:

> податкові декларації платників податків;

> платіжні доручення та квитанції щодо перерахування земельного податку та орендної плати за землю через банківські установи;

> звіти Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів за доходами, у тому числі від земельного податку та орендної плати за землю в електронному вигляді.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме ТЕМА: ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ:

 1. 4.Синтетичний облік заробітної плати.
 2. 3.Аналітичний облік заробітної плати.
 3. 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах
 4. 2.2 Плата за землю
 5. 3. Предложение земли и спрос на землю
 6. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 7. Тема 4. Облік виконання державного бюджету і бюджетна звітність
 8. Тема 5.3 Осуществление оперативной связи с распорядителями средств федерального бюджета. Прием и обработка сводных реестров
 9. Тема 2. Облік капіталу
 10. Тема 9. Облік оплати праці, розрахунків з персоналом та соціального страхування
 11. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 12. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 13. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 14. Тема 3. Облік доходів і витрат
 15. Тема 2. Облік капіталу
 16. Тема 4. Облік касових операцій