Приватизація земель означає їхню передачу з державної власності громадянам і юридичним особам у приватну власність.

Об'єктами приватизації є земельні ділянки, розташовані на території відповідної ради. їх площа становить різницю між загальною площею земель, що перебували у постійному користу­ванні сільськогосподарських підприємств (організацій), і площею земель, які залишаються у державній (комунальній) власності. У розмірі до 15 % загальної площі утворюється резервний фонд земель, який перебуває у державній або комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням. Його місце розташування погоджується з приватними власниками.

Суб'єктами (учасниками) приватизації землі є:

• органи виконавчої влади (місцевого самоврядування);

• працівники сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

• працівники державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я сільської місцевості або селищ міського типу;

• пенсіонери, що раніше працювали у названих організаціях. Приватизація реалізується за такими принципами:

> забезпечення інформаційної відкритості процесу привати­зації;

> надання пріоритетного права приватизації земельної ділянки особам, що здійснювали господарську та інші види діяльності на конкретній земельній ділянці;

> державного регулювання та контролю процесу передачі земельної ділянки з державної та комунальної власності у приватну.

Приватизація земельних ділянок здійснюється у формах безоплатної та платної приватизації. Безоплатна приватизація земель:

> стосується лише громадян України;

> обмежується певною площею земельної ділянки;

> здійснюється відносно громадянина лише один раз. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

■ для ведення фермерського господарства — у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де розміщується фермерське господарство. Якщо на цій території розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогоспо­дарських підприємств на території відповідної ради розмірземельної частки (паю) визначається як середній по району;

■ для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;

■ для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

■ для будівництва і обслуговування жилого будинку, госпо­дарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, у селищах — не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;

■ для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

■ для будівництва індивідуальних гаражів ~ не більше 0,01 гектара.

Право на платну приватизацію земель мають: • громадяни України, які:

> реалізували своє право на безоплатну приватизацію, але мають у користуванні ще одну земельну ділянку такого самого цільового призначення чи бажають володіти іншими землями;

> користуються земельною ділянкою більшого розміру, ніж той, якому дозволено приватизувати земельну ділянку безоплатно;

у цьому випадку та частина ділянки, яка перевищує розмір безоплатної приватизації, приватизується за плату;

• юридичні особи, які:

> є власниками поліпшення земельної ділянки;

> або просто мають бажання купити державну землю;

• іноземці, крім земель сільськогосподарського призначення.

Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні

земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради, або державного органу приватизації. У заяві зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір. До заяви додаються:

■ державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;

■ план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності державного акта;

■ свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяль­ності.

У місячний термін заява розглядається і приймається рішення про продаж земельної ділянки або відмову в продажу із зазначенням причин відмови. Особам, які подали заяви про придбання земель, що не перебувають у їх користуванні, продаж здійснюється не пізніше ЗО днів після розроблення землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Незважаючи на те, що в процесі приватизації більшість земель передається приватним особам, частина їх залишається у державній власності. До земель державної власності, які не можуть передаватися у приватну власність, належать землі:

> атомної енергетики та космічної системи;

> під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту;

> оборони;

> під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність тощо;

> лісогосподарського призначення та землі водного фонду;

> що використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної і державних галузевих академій наук;

> зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

> закріплені за державними професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

Запитання для самоконтролю

1.У чому полягає зміст земельної реформи?

2.За якими принципами проводиться приватизація землі?

3.Що являє собою безоплатна приватизація земельних ділянок?

4.Які землі не підлягають приватизації та залишаються у державній власності?

Література

Основна

6.1.Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради Ук­раїнської РСР від 18.12.1990 р. № 563-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 10. - Ст. 100.

6.2.Концепція роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду, затверджена Постановою Верховної Ради України від 31.10.1991 р. № 1767-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1991.-№ 53. - Ст. 795


Лекція № 7

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Приватизація земель означає їхню передачу з державної власності громадянам і юридичним особам у приватну власність.:

 1. § 3. Власність та сучасні тенденції розвитку відносин власності
 2. 2.7. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
 3. 6.3. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності
 4. Економічний зміст власності. Типи і форми власності
 5. ТЕМА: 4 ВЛАСНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ.
 6. Передача и списание ОС Подготовка к передаче ОС
 7. 3. Власність, її сутність та місце в економічній системі.
 8. Приватний підприємець
 9. § 5. Реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку України
 10. 10.5.3. Кредити фізичним особам довгострокового характеру
 11. 10.5.3. Кредити фізичним особам довгострокового характеру
 12. Приватний банк
 13. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.
 14. § 4. Типи, види й форми власності
 15. Приватне розміщення цінних паперів
 16. 2.3. Органи дерЖавної влади та органи місцевого самоврядування
 17. 4. Типи, форми і види власності.