Право постійного користування земельною ділянкою

— це право володіння і використання її без встановленого строку.

Найпоширенішим є використання цього права стосовно державних земель:

• господарюючими суб'єктами державної форми власності;

• та організаціями інвалідів. Інші господарюючі суб'єкти та домогосподарства орендують землю. Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності (додатки Д, Є, Е).

Орендодавцями виступають:

> сільські, селищні, міські ради — земель комунальної влас­ності;

> районні, обласні ради та Верховна Рада Криму — земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

> районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада Міністрів АР Крим та Кабінет Міністрів України — земель державної власності.

Істотними умовами договору оренди землі є:

> об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

> строк дії договору оренди;

> орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідаль­ності за її несплату;

> умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

> умови збереження стану об'єкта оренди;

> умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

> умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

> існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земель­ної ділянки;

> визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкод­ження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

> відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань, страхування об'єкта оренди, відшкоду­вання витрат на здійснення заходів щодо охорони й поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди.

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

■ план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

■ кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

■ акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місце­вості);

■ акт приймання-передачі об'єкта оренди;

■проект відведення (у випадку зміни цільового призначення земельної ділянки).

У разі, якщо за договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

У разі надходження двох або більше заяв на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності, відповідні органи виконавчої влади, орендодавець проводить аукціон або конкурс щодо набуття права оренди.

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогоспо­дарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. За згодою сторін можливе дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки (частки, паю).

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Право постійного користування земельною ділянкою:

 1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
 2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
 3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком
 4. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком
 5. Нарахування процентів за користування кредитом.
 6. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 7. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 8. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 9. Криві постійних, змінних і валових витрат
 10. § 2. Акционерные земельные банки. — Их устройство. — Их операции. — „Иррегулярные" операции земельных банков.
 11. 4. Просте і капіталістичне товарне виробництво. Робоча сила як товар. Капітал як суспільні відносини. Постійний та змінний капітал.
 12. Право на судебную защиту - конституционное право каждого гражданина РФ.
 13. Право на иск и право на предъявление иска
 14. Право оперативного управления – это право казенного предприятия или учреждения владеть и пользоваться имуществом собственника.
 15. Особенная часть. Наследственное право. Право интеллектуальной собственности
 16. 57.Право на иск и право на предъявление иска.
 17. Право хозяйственного ведения – это вещное право юридического лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных законом.
 18. 58. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия отсутствия.