3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

3.1.Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі до ради.

3.2.Заява повинна містити:

а) найменування органу, до якого вона подається;

б) найменування сторін, їх адреси;

в) виклад обставин виникнення спору;

г) зазначення доказів;

д) підпис заявника та дату заповнення.

3.3. До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і матеріали:

а) документи на право власності або на право користування земельною ділянкою;

б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інше.

3.4. Земельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подачі заяви.

3.5. Розгляд земельних спорів здійснюється в присутності сторін.

3.6. Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії.

3.7. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

3.8.Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

3.9.У разі відсутності однієї із сторін при першому засіданні комісії і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору переноситься.

3.10. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого.

3.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляду і прийняття рішення.

3.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

3.13. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

3.14.Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами, так і комісією.

3.15.Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

3.16.Права, обов'язки та відповідальність експерта визна­чаються діючим законодавством.

3.17.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місце­вості,

б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

в) інші дії.

3.18.Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців, покладаються на заявника.

3.19.Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:

а) дата засідання;

б) найменування та склад органу, що розглядає спір;

в) номер справи і найменування сторін;

г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;

д) усні заяви і клопотання сторін;

є) відомості про роз'яснення сторонам їх прав і обов'язків.

3.20.Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова комісії.

3.21.Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

3.22.При розгляді земельного спору по суті комісія готує проект рішення, який викладається в письмовій формі та подається головою комісії до виконавчого комітету.

3.23.Голова комісії доповідає виконавчому комітету ради щодо обставин спору і виносить проект рішення виконавчого комітету по спору, який розглядався комісією.

3.24.Виконавчий комітет приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, при цьому:

а) у вступній частині вказуються найменування органу, що прийняв рішення, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;

б) описова частина має містити зміст заяви, причини виникнен­ня спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;

в) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені комісією;

г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.

3.25. На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені сторони спору.

3.26. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та передається сторонам у 5-денний термін.

3.27.Сторони спору у разі незгоди із прийнятим рішенням мають право на його оскарження в судових органах.

3.28.Оскарження рішення призупиняє його виконання.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ:

 1. § 2. Порядок розгляду справи
 2. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 3. § 2. Процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду
 4. § 3. Прийняття апеляційної cкapгu go розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом
 5. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 6. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 7. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 8. § 2. Акционерные земельные банки. — Их устройство. — Их операции. — „Иррегулярные" операции земельных банков.
 9. § 1. Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового розгляду
 10. § 3. Витрати, пов'язані із розглядом справи
 11. § 1. Поняття та сутність судового розгляду