Оцінка права оренди земельної ділянки

здійснюється такими методами:

• аналогів продажу;

• непрямої капіталізації додаткового доходу орендаря земельної ділянки.

Відповідно до методу аналогів продажу, вартість права оренди визначається на рівні цін продажу прав оренди подібних земельних ділянок з урахуванням розбіжностей, що впливають на їх ціну, а саме: умов і дати продажу; місця розташування; фізичних характеристик; наявності обтяжень та обмежень щодо викорис­тання земельної ділянки; терміну оренди. Вартість права оренди земельної ділянки визначається як медіанне чи модальне значення скоригованих цін продажу права оренди подібних об'єктів.

За методом непрямої капіталізації додаткового доходу орендаря земельної ділянки, вартість права оренди визначається як поточна величина майбутнього додаткового доходу орендаря за формулою:

(12.10)

де Впк - вартість права оренди земельної ділянки, визначена методом непрямої капіталізації додаткового доходу орендаря;

Доі — додатковий дохід орендаря за 1-й рік;

і - період оренди земельної ділянки.

Додатковий дохід обчислюється як різниця між ринковою та орендною платою, визначеною договором оренди для конкретного орендаря.

Вартість права оренди земельної ділянки може бути від'ємною величиною, коли орендна плата, визначена договором оренди, буде більшою, ніж її ринкове значення, а також у випадку, коли витрати, пов'язані з освоєнням та облаштуванням земельної ділянки (знос будівель, знешкодження екологічно небезпечних об'єктів тощо) перевищують ціну земельної ділянки.

Запитання для самоконтролю

1.Яким чином класифікуються земельні ділянки з метою їх експертної грошової оцінки?

2.Чому в процесі експертної грошової оцінки земель використо­вуються різні методи?

3.Як обираються подібні земельні ділянки і проводиться їх порівняння?

4.У чому полягають процедури прямої та непрямої капіта­лізації?

5.Що являють собою чистий операційний і рентний доходи?

6.Як проводиться експертна грошова оцінка поліпшених земель?

7.У чому полягають особливості експертної грошової оцінки ділянок для вирощування лісу, водних та спеціалізованих об'єктів?

8.Як оцінюється право оренди земельної ділянки?

Література

Основна

12.1. Оцінка нерухомості (нерухомого майна). Національний стандарт № 2, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442 // Офіційний вісник України. -2004. - № 44. - Ст. 2885.

12.2.Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. - 2002. - №42.-Ст. 1941.

12.3.Порядок проведення експертної грошової оцінки земель­них ділянок, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 09.01.2003 р. № 2 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 22. - Ст. 1011.

Додаткова

12.4. Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Оцінка земельних ділянок. - К.: "ПРІНТ-ЕКСПРЕС", 2004. - 296 с.


Лекція № 13

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Оцінка права оренди земельної ділянки:

 1. Билет №38 1. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права (на примере гражданского и уголовного процессуального права).
 2. § 2.1. Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе российского права. Финансовое право как наука и учебная дисциплина
 3. § 1. Источники коммерческого права стран континентальной системы права
 4. 1.Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, функции.
 5. 7. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права.
 6. § 2. Источники коммерческого права стран системы общего права
 7. Место гражданского процессуального права в системе отечественного права.
 8. Место банковского права в системе российского права
 9. Предмет, метод, система, источники гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями права.
 10. Тема 15. Фінансові активи: оцінка і управління
 11. ОТГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ОТ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
 12. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями права.
 13. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
 14. Оцінка ефективності фондового портфеля.
 15. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
 16. 2. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень
 17. Тема 7. Оцінка поточного фінансового стану підприємства
 18. Моделі оцінки вартості зобов’язань підприємства
 19. Оцінка вартості власного капіталу
 20. Тема 14. Оцінка вартості і структури капіталу