Основними нормативними документами, регулюючими меха­нізм нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, є:

1)Методика нормативної грошової оцінки земель сільсько­господарського призначення та населених пунктів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 [11.1] (визначає основні методичні засади нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);

2)Порядок нормативної грошової оцінки земель сільсько­господарського призначення та населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будів­ництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11 [11.2] (деталізує механізм нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення).

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, за якими визна­чаються диференціальні рентні доходи), а також матеріали внутрігосподарського землевпорядкування.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення провадиться окремо щодо орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасови­щами за рентним доходом, який формується залежно від якості, місця розташування і економічної оцінки земель.

В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Оцінка здійснюється послідовно по:

• Україні;

• Автономній Республіці Крим і областях;

• кадастрових і адміністративних районах;

• сільськогосподарських підприємствах;

• окремих земельних ділянках.

Нормативна грошова оцінка земель по Україні. Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насаджен­нями, природними сіножатями і пасовищами визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:

Гоз = Рздн *Ц *Тк, (11-1)

де Гоз - нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами по Україні (у гривнях);

Рздн - загальний рентний дохід (у центнерах) на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (обчислюється як сума диференціального та абсолютного рентних доходів, причому останній є постійною величиной - 1,6 центнера на гектар угідь);

Ц - ціна центнера зерна (у гривнях);

Тк - термін капіталізації рентного доходу (у роках), який встановлюється на рівні 33 років.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під багато­річними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву зернових культур за формулою:

Рдн (б) (с) (п) = Рдн * Рд (б) (с) (п)/ Рд, (11.2)

де Рдн(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножа­тями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);

Рдн — диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);

Рд(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);

Рд - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у гривнях).

Диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах) обчис­люється за формулою:

Рдн = (У *Ц-3-З *Кнр)/Ц, (11.З)

де Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах);

У— урожайність зернових з гектара (у центнерах);

Ц — ціна реалізації центнера зерна;

З — виробничі затрати на гектар;

Кнр — коефіцієнт норми рентабельності.

Нормативна грошова оцінка земель по Автономній Респуб­ліці Крим, областях та їх кадастрових і адміністративних районах.

Нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається за формулою 11.1 і вихідними даними регіонів. При цьому диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується так:

Рдн(р) = Рдн(у) *Рд(р) /Рд(у), (11.4)

де Рдн (р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по відповідному регіону (р) (у центне­рах);

Рдн (у) — диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у) (у центнерах);

Рд (р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по відповідному регіону (р) (у гривнях);

Рд (у) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по Україні (у) (у гривнях).

До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 11.4, додається абсолют­ний рентний дохід (1,6 центнера).

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств. Загальна нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського підприємства обчислюється виходячи з нормативної грошової оцінки одного гектара відповідних угідь за формулою 11.1 і їх площ у межах його землекористування. Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах розраховується відповідно до формули:

Рдн (п) = Рдн (р) * Рд (п) / Рд (р), (11.5)

де Рдн (п) — диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п) (у центнерах);

Рдн (р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по адміністративному району (р) (у центнерах);

Рд (п) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями (визначається за шкалами економічної оцінки багаторічних насаджень у цілому по земельно-оціночному району), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);

Рд (р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою по адміністративному району (р) (у гривнях).

До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських підприємст­вах, додається абсолютний рентний дохід — 1,6 центнера.

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарст­ва, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) визначається на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, що розраховуються за формулою: Гагр = Г *Багр/Б, (11.6)

де Гагр ~ нормативна грошова оцінка агровирооничої групи ґрунтів (у гривнях);

Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;

Б — бал бонітету гектара відповідних угідь по сільсько­господарському підприємству;

Г — нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству (у гривнях).

Загальна нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх нормативні грошові оцінки.

2.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Основними нормативними документами, регулюючими меха­нізм нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, є::

 1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.
 2. Основные нормативные документы
 3. Основные нормативные документы
 4. 27.1. Основные законодательные и нормативные документы
 5. 30.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 6. 19.1. Основные законодательные 2. и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 7. 20.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 8. 21.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 9. 23.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 10. 31.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 11. 18.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 12. 24.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 13. 25.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 14. 28.1. Основные законодательные и Нормативные документы, регулирующие объект проверки
 15. 17.2. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты проверки
 16. 26.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 17. 29.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объект проверки
 18. 22.1. Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие учет материально-производственных запасов
 19. 1.18. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ