3. Об'єктами нормативної грошової оцінки земель несільсько-господарського призначення є

земельні ділянки, що використо­вуються за функціональним призначенням, незалежно від того, до якої категорії вони віднесені. Інформаційною базою для норматив­ної грошової оцінки цих земель є відомості державних кадастрів (земельного, лісового, водного), землевпорядної та містобудівної документації, інвентаризації земель. Правові засади оцінки визначаються:

1)Методикою нормативної грошової оцінки земель несільсько- господарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО травня 1997 року № 525 (визначає методичні основи нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення) [И.З];

2)Порядком нормативної грошової оцінки земель несільсько­господарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженим наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по водному господарству, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 19/16/22/11/17/12 (регламентує механізм нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів: промисловості, транспорту, зв'язку, енерге­тики, оборони та іншого призначення; земель природно-заповід­ного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; земель лісового і водного фондів) [11.4].

В основу нормативної грошової оцінки земель несільсько­господарського призначення покладено капіталізований рентний дохід, що визначається відповідно до функціонального використан­ня і місця розташування земельних ділянок.

Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транс­порту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визначається за формулою:

Цн = Рпнп *Тк *Кф *Кмб, (11: 9)

де Цн — нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

Рпнп - рентний дохід, який створюється за рахунок облашту­вання земельної ділянки (у гривнях);

Тк - термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років;

Кф — коефіцієнт, який враховує функціональне використання земельної ділянки;

Км — коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки.

Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

Км= Кр *Кл, (11:10)

де Кр - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місцерозташування земельної ділянки (віддаленість від центру адміністративного району та найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення, входження до приміської зони великих міст тощо);

Кл - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місце­розташування земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами.

Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визначається за формулою:

Цн = Е *Тк *Кмц, (11:11)

де Цн - нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

Е - нормативний середньорічний економічний ефект від використання, відповідно, земель природоохоронного, оздоров­чого, рекреаційного та історико-культурного призначення в розрахунку на один квадратний метр (у гривнях);

Тк — термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;

Кмц - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування та цінність земельної ділянки відповідного призначення.

Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду розрахо­вується за формулою:

Цнол = Ел *Тк *К1 *К2, (11:12)

де Цнол — нормативна грошова оцінка одного гектара лісових земель лісового фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захищеності лісів (у гривнях);

Ел — нормативний середньорічний економічний ефект від використання лісових земель лісового фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захищеності лісів (у гривнях);

Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 50 років;

К1 - коефіцієнт, який враховує ефект від використання природних корисних властивостей лісів (визначається експертним шляхом);

К2 — коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній (обчислюється як відношення оптимальної лісистості до фактичної).

Нормативна грошова оцінка земель водного фонду (під морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами) здійснюється за формулою:

Цн= Ев *Тк *К1 *К2 *КЗ, (11:13)

де Цн — нормативна грошова оцінка одного гектара земель під водою (у гривнях);

Ев — нормативний середньорічний економічний ефект від використання зазначених земельних ділянок;

Тк — термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;

К1 — коефіцієнт, який враховує місцерозташування водного об'єкта;

К2 - коефіцієнт, який враховує якісний склад та його еколо­гічне значення;

КЗ — коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкта.

Значення величин різних видів економічного ефекту, а також наведених вище коефіцієнтів встановлено у додатках до [11.4].

4. З метою урахування впливу інфляційних процесів на величину нормативної грошової оцінки застосовується її індексація на такі коефіцієнти:

1996р. -1,703;

1997р.- 1,059;

1998р.-1,006;

1999р.- 1,127;

2000р.-1,182; 2001р.-1,02;

2002-2004 рр.-1,0;

2005 р.-1,035.

Коефіцієнти індексації щорічно встановлює Державний комітет України по земельних ресурсах.

Запитання для самоконтролю

1.Які основні дані використовуються під час проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогоспо­дарського призначення?

2.У чому полягають етапи нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

3.Як у процесі нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення враховуються дані з боні­тування ґрунтів та економічної оцінки землі?

4.Які основні чинники визначають величину нормативної грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті?

5.Чим відрізняється нормативна грошова оцінка різних видів земель несільськогосподарського призначення?

Література

Основна

11.1.Методика нормативної грошової оцінки земель сільсько­господарського призначення та населених пунктів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213 //Урядовий кур'єр. - 1995. — № 50.

11.2.Порядок нормативної грошової оцінки земель сільсько­господарського призначення та населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 15. -Ст. 1133.

11.3.Методика нормативної грошової оцінки земель несільсько­господарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525 //Офіційнийвісник України. -1997. -Ст. 87.

11.4.Порядок нормативної грошової оцінки земель несільсько­господарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по водному господарству, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 р. № 19/16/22/11/17/12 //Офіційний вісник України. -2006.-№ 15. -Ст. 1134.

Додаткова

11.5. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф. Дягтеренко, М.М. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Пале­ха. - К.: Профі, 2002. - 256 с.

Лекція № 12

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 3. Об'єктами нормативної грошової оцінки земель несільсько-господарського призначення є:

 1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.
 2. Державне регулювання грошової сфери як головне визначення грошової системи
 3. Суть грошової системи, її призначеннята місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи
 4. 10.1. Сутність та елементи грошової системи грошової системи.
 5. Господарський облік: суть і характеристика
 6. Лекція 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ
 7. 6.6. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів
 8. 5.1.5. Охрана земель. Экологические ограничения землепользования
 9. 6. Бюджеты земель и общин Германии
 10. 3.6 Оценка ущерба от загрязнения почв и земель
 11. 8.2.3. Бюджети земель і общин ФРН
 12. 1. Види господарського та бухгалтерського обліку