2. З метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян у галузі охорони земель

приймаються відповідні стандарти і нормативи, які визначають:

• вимоги щодо якості земель;

• допустиме антропогенне навантаження на ґрунти та окремі території;

• допустиме сільськогосподарське освоєння земель. До стандартів належать:

> терміни, поняття класифікації;

> методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель;

> вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів;

> вимоги щодо раціонального використання та охорони земель;

> технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель;

> метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт. Нормативи встановлюються щодо:

> оптимального співвідношення земельних угідь;

> якісного стану ґрунтів;

> гранично допустимого забруднення ґрунтів;

> показників деградації земель та ґрунтів.

Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають рекультивації. При цьому об'єктом особливої охорони і, відповідно, рекультивації є ґрунти земельних ділянок.

Ті землі, що втратили свою господарську та екологічну цінність через пошкодження ґрунту внаслідок виробничої діяльності людини або дії природних явищ, визнаються порушеними, а у випадку, якщо вони негативно впливають на довкілля і здоров'я людей, - техногенно забрудненими.

Рекультивація таких земель відбувається шляхом провадження комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель. Для рекультивації порушених земель використовується ґрунт, знятий при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, при цьому власники (користувачі) земельних ділянок не можуть знімати та переносити ґрунтовий покрив без спеціального дозволу.

Запитання для самоконтролю

1.На яких принципах ґрунтується державна політика у сфері охорони земель?

2.Що являють собою заходи у сфері охорони земель?

3.Як держава стимулює охорону землі?

4.Що являють собою стандарти і нормативи у сфері охорони земель?

5.У чому різниця між порушеними і техногенно забрудненими землями?

Література

Основна

4.1. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962 IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

Додаткова

4.2.Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2000. - 216 с.

4.3.ШереметА.П. Земельне право України. -К.:ЦУЛ, 2005.- 632 с.

4.4.Земельне право України. — К.: Істина, 2003. — 448 с.


Лекція № 5

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 2. З метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян у галузі охорони земель:

 1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави
 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
 3. 2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
 4. 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 6. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків
 7. § 3.Механізм забезпечення соціальної безпеки: сутність, функції, принципи функціонування
 8. Сутність і місце фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в системі фінансової безпеки держави
 9. § 1. Революція в галузі науки та її наслідки
 10. 102. Коли і з якою метою створена Міжнародна асоціація розвитку?
 11. 70. Коли і з якою метою створено Північний інвестиційний банк?
 12. Ю. Ключковський. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. – К.: ФАДА, ЛТД,2008. – 340 с., 2008
 13. 8.2.3. Бюджети земель і общин ФРН
 14. 5.1.5. Охрана земель. Экологические ограничения землепользования
 15. 6. Бюджеты земель и общин Германии
 16. 3.6 Оценка ущерба от загрязнения почв и земель
 17. 2.6.2. Оценка эффективности использования городских земель
 18. 5.2.4. Повышение эффективности использования городских земель
 19. 5.2.5. Методы оценки земель
 20. Тема 8. СОЦІАЛЬНА  БЕЗПЕКА