Метод прямої капіталізації рентного доходу

застосовується для визначення величини експертної грошової оцінки земельних ділянок, призначених виключно для сільськогосподарського виробництва. Технологія його реалізації майже повністю збігається з технологією методу прямої капіталізації чистого операційного доходу (оцінювання відбувається за формулою 12.2. Відмінність полягає у тому, що замість чистого операційного розраховується рентний дохід, причому останній вважається незмінним.

Рентний дохід породжується землею як фактором виробництва, а не від передачі її в оренду, і розраховується як різниця між очікуваним доходом від продукції, одержуваної на земельній ділянці (фактичної або умовної), та виробничими витратами і прибутком виробника.

При розрахунку очікуваного доходу необхідно з'ясувати, які культури доцільно вирощувати на земельній ділянці, що оці­нюється, їх урожайність та ринкові ціни. Для цього використо­вуються дані про типовий для цієї місцевості набір культур (тобто той, що забезпечує ефективне використання, дотримання сівозміни і збереження родючості землі) та нормальний урожай сільсько­господарських культур (включає природну урожайність культур та збільшення урожаю за рахунок застосування агротехнічних заходів і визначається на основі польових дослідів про урожайність культур у розрізі відповідних агровиробничих груп ґрунтів).

До виробничих витрат належать такі:

• технологічні, пов'язані з вирощуванням сільськогоспо­дарської продукції, що визнаються за типовими технологічними картами;

• загальногосподарські, розподілені при віднесенні до ділянки, що оцінюється, пропорційно технологічним;

• первинної переробки;

• реалізації.

Прибуток виробника оцінюється у вигляді відсотка виробничих витрат або частки очікуваного доходу від продукції, одержаної на земельній ділянці.

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Метод прямої капіталізації рентного доходу:

 1. 2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ
 2. 1. МЕХАНИЗМ ИЗЪЯТИЯ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ — НАЛОГОВЫЙ подход
 3. 3.5.1.2. Метод валового рентного мультипликатора
 4. 32. Анализ косвенных методов оценки налогооблагаемой базы по методу сопоставления доходов и расходов и по методу процентного начисления дохода
 5. Содержание и структура доходов организации. Методы признания доходов.
 6. 2.5. Метод капитализации дохода 2.5.1. Принципы, применяемые в методе
 7. Валовой рентный множитель
 8. Рентные платежи.
 9. Земельные и рентные отношения.
 10. РЫНОК И РЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 11. 2.8 Рынок земли  и рентные отношения.
 12. 3.5.3.1. Метод капитализации доходов
 13.     Метод измерения ВВП по доходам
 14. Економічна природа рентних відносин
 15. Денежные доходы и расходы населения, методы их планирования.
 16. Метод коэффициента действительного валового дохода
 17. Метод капитализации неопределенно длительного постоянного дохода.
 18. § 2. Метод индексовых чисел. — Метод „Economist’a".—Метод Зауэрбека. — Метод Зетбеера. — Метод Р. Фолькнера, —Бюджетный метод.— Аргументы за и против бюджетного метода. — Скептическое отношение Кнаппа и др. к индексам.— Истинное значение индексов.