Картки особових рахунків платників земельного податку та орендної плати за землю

закриваються за результатами календар­ного року, а сальдо переноситься в особовий рахунок поточного року.

У разі зняття з обліку платника органи державної податкової служби виконують такі операції:

> проводять звірку з платником із складанням у трьох примір­никах (для двох податкових органів і платника податків) актів звірки;

> формують на дату зняття платника з обліку особові рахунки в електронному вигляді та довідку про стан розрахунків;

> передають до підрозділів з обліку платників завірену довідку про стан розрахунків з бюджетом, акти звірки з платником земельного податку та орендної плати за землю й електронну копію відповідних особових рахунків платника для надсилання до органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

У разі зміни форми власності платника, яка призводить до зміни коду бюджетної класифікації, йому відкривається нова картка особового рахунку.

При проведенні ліквідаційної процедури платника органами державної податкової служби здійснюються:

- за платниками, що не мають заборгованості перед бюджетами, закриття особових рахунків;

- за платниками, які мають податковий борг закриття особових рахунків після погашення або списання суми податкового боргу, штрафних санкцій та пені.

Під погашенням податкового боргу (повним чи частковим) із земельного податку та орендної плати за землю слід розуміти зменшення абсолютного значення від'ємного сальдо розрахунків платника з бюджетом та пені.

Податковий борг може бути списаним на підставі мирової угоди у справі про банкрутство.

Надміру сплачені суми земельного податку та орендної плати за землю підлягають поверненню платнику за його письмовою заявою або за його бажанням зараховуються до сплати на наступний рік.

Запитання для самоконтролю

1.Які вимоги до організації оперативного обліку плати за землю?

2.Що являє собою АІС обліку плати за землю?

3.На підставі яких документів проводиться облік земельного податку та орендної плати за землю?

4.Який порядок ведення облікової картки?

5.Який механізм розстрочення (відстрочення) податкового боргу?

Література

15.1.Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991 - №6.-Ст. 37.

15.2.Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України - 2001.-№іо.-От. 44.

15.3.Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом Державної податкової служби України від 18.07.2005 р. № 276 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1965.

Додаток А

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме Картки особових рахунків платників земельного податку та орендної плати за землю:

 1. Лекция 13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
 2. Т е м а 11РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 3. Тема 13. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА
 4. 2.2 Плата за землю
 5. 3. Предложение земли и спрос на землю
 6. § 2. Акционерные земельные банки. — Их устройство. — Их операции. — „Иррегулярные" операции земельных банков.
 7. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
 8. 4.Синтетичний облік заробітної плати.
 9. Реформування податку на прибуток підприємств
 10. 3.Аналітичний облік заробітної плати.
 11. 2. Податки та податкова система.
 12. Реформування податку на прибуток підприємств
 13. Податки. Податкова система України
 14. 5.6. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
 15. 5.5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
 16. Лекція 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
 17. 2.Утримання із заробітної плати.
 18. Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 19. Глава 10. Податки і податкова система