6. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

6.2.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє протягом строку, що є достатнім для реального та належного виконання Сторонами цього Договору.

6.3.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5.Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розір­ваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатко­вою угодою до цього Договору.

6.7.Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.8.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.9. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.10.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.11.Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.12.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у такій самій формі, що й цей Договір.

6.14. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.15. Невід'ємною частиною Договору є: (вказати земле­впорядну та іншу документацію).

<< | >>
Источник: Мендрула О.Г.. Земельні правовідносини, правочини оподаткування. 2016

Еще по теме 6. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ:

 1. 8.3. Умови дійсності та законні підстави договору в континентальному та англо-американському праві
 2. § 1. Понятие и значение договора. Соотношение договора и закона. Свобода договора
 3. 4. УМОВИ КРЕДИТУ
 4. 14.1. Сутність, умови та принципи надання банківського кредиту.
 5. Глава 15. Договор об исключительной продаже товаров. Договор о франшизе. Договор о факторинге
 6. § 2. Умови і порядок відкриття провадження у справі
 7. Тема 8. Ринок: суть, функції та умови формування.
 8. 2.4. Правові та інші проблеми розвитку аудиту в Україні.
 9. 7.2. Умови і порядоН заочного розгляду справи
 10. 4. Інформаційно-консультаційні та інші види операцій
 11. Інші операційні доходи і витрати банку
 12. Глава 10 ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 13. Розділ V. ІНШІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 14. 1. Суть підприємництва та умови його існування.
 15. 1. Історичні умови започаткування казначейства
 16. Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
 17. 10.1. Поняття та умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн
 18. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 19. Рассмотрение споров из кредитных договоров, или является ли кредитный договор договором присоединения?
 20. 4.7. Види юридичних осіб та інші форми здійснення підприємництва в англо-американській цивільно-правовій системі