3. Ціль та завдання аудиту. Характеристика завдань з надання впевненості

Існують різні підходи до класифікації аудиту, що пояснюється використанням різних ознак і методів класифікації.

Відповідно тому, як види фінансово-господарського контролю визначаються метою і суб’єктами, які досягають цієї мети, види аудиту також залежать від тих осіб, які виконують функції з аудирування. Звідси можна виокремити таки види, як внутрішній і зовнішній.

Суб’єктами зовнішнього аудиту є незалежні аудитори, які мають сертифікат, працюють або індивідуально, або у складі аудиторської фірми, внесені до реєстру. Внутрішній аудит здійснюється внутрішніми аудиторами, які є працівниками самого підприємства. Порівняльну характеристику видів аудиту наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту

Структурні елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
Суб’єкти Працівники спеціалізованої служби внутрішнього аудиту: бухгалтер-аудитор, експерт-аналітик, експерт-юрист, експерт - маркетолог, експерт інформаційних систем Незалежні аудитори, які мають сертифікат і внесені до реєстру АПУ
Мета Оцінка якості економічної інформації, яка формується в системі управління підприємством. Експертна оцінка економічної політики підприємства, функціонування внутрішньогосподарського контролю Формування висновку про вірність, об’єктивність, законність обліку і звітності, можливості і способу упередження кризових ситуацій і банкрутства підприємств-клієнтів

Завдання - оцінка системи управління, організаційної діяльності підприємства;

- розробка рекомендацій по її удосконаленню;

- забезпечення користувачів інформацією про реальний стан об’єкта, достовірності обліку і звітності;

- визначення фінансової стратегії підприємства.

- ознайомлення і оцінка систем обліку і внутрішнього контролю, в тому рахунку і внутрішнього аудиту;

- оцінка аудиторського ризику;

- встановлення доцільності і законності господарських операцій, вірності і об’єктивності відображення їх в обліку і звітності;

- розробка рекомендацій по оптимізації систем обліку, внутрішнього контролю.

Об’єкти - система управління, в тому рахунку система обліку і внутрішнього контролю;

- економічна інформація, яка формується менеджерами, в тому рахунку дані обліку і звітності.

- система обліку і внутрішнього контролю;

- економічна інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства, яку відображену в первинних документах та звітності.

Функції - внутрішній стратегічний контроль;

- контроль фінансово-господарської діяльності і праці персоналу на відповідність встановленим нормам;

- контроль достовірності результатів діяльності, які відображено у фінансовій звітності.

- контроль законності фінансово-господарської діяльності підприємства;

- контроль вірності і об’єктивності фінансової звітності;

- діагностування ступеня фінансової стабільності і платоспроможності;

- екологічна експертиза.

Регламентація діяльності Регламентується внутрішніми положеннями підприємства Регламентований на рівні закону
Регулярність проведення Постійно Відповідно до вимог про проведення обов’язкового аудиту та бажання клієнтів
Методичні прийоми Органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні
Види контрольної інформації Відомості контролю окремих об’єктів, контрольні розрахунки, довідки, акти, аудиторський висновок. Аудиторській звіт у складі акту

аудирування і аудиторського висновку.

Користувачі контрольної інформації Власники, менеджери вищої ланки управління Власники, інвестори, ділові партнери, банки, держподаткові інспектори

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Ціль та завдання аудиту. Характеристика завдань з надання впевненості:

 1. Основні завдання аудиту
 2. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 3. 2.1. Мета і функціональні завдання аудиту
 4. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 5. СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. ДОДАТОК В (зразок оформлення титульної сторінки індивідуального завдання)
 7. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ та завдання для самостійної роботи
 8. 88. Чи впливає форма власності капіталу банку на його завдання і функції? (??) !
 9. Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. 8. Зміст і завдання фінансової політики держави.
 11. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 12. 99. Яке головне завдання центрального банку?
 13. 13. Поняття і завдання валютного регулювання та контролю.
 14. Навчальні завдання до теми 1
 15. 4.3. Облік розрахунків з відшкодування завданих, збитків