4. Робочі документи аудитора; класифікація і порядок формування та процедури зберігання

Під терміном «документація» згідно МСА 230 «Аудиторська документація» розуміються матеріали (робочі документи), що складаються аудиторами і для аудитора або отримувані і такі, що зберігаються аудитором у зв'язку з проведенням аудиту. Робочі документи можуть бути представлені у вигляді даних, зафіксованих на папері, фотоплівці, в електронному вигляді або в іншій формі зберігання інформації.

У робочі документи вноситься інформація, що, на думку аудитора, є важливою і яка повинна підтвердити висновки й пропозиції в Аудиторському висновку.

Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері, або зафіксована на електронних носіях інформації.

Суть робочих документів, їхній зміст, форма, порядок схоронності викладений у МСА - 230 «Аудиторська документація».

При вивченні цього питання потрібно акцентувати увагу на тім, що обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначаються аудитором самостійно в кожному конкретному випадку. Однак, можна сформулювати ряд вимог і рекомендацій щодо повноти (обсягу) інформації в робочих документах аудитора і їхнього оформлення.

До таких вимог ставляться:

− чіткість, зрозумілість, акуратність документів;

− повнота, детальність інформації;

− фіксація попередньої й наступної інформації щодо аудиту, що здійснюється;

− обов'язкова фіксація джерела одержання інформації;

− обов'язкова адресність інформації, підтвержденість фактами;

− обов'язкове використання професійної термінології;

− дотримання вимог щодо відображення обов'язкових реквізитів.

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку Меморандуму планування та плану аудиту, підтвердження виконання плану аудиту, систематизацію інформації, що збирається в процесі аудиту; організацію оперативного управління процесом аудиту; створення основи для визначення ефективності виконання роботи кожним аудитором; оцінку адекватності застосовуваних методів аудиту чинному законодавству.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 4. Робочі документи аудитора; класифікація і порядок формування та процедури зберігання:

 1. Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
 2. 2. Фактори, які впливають на формування виробничої потужності підприємства та їх класифікація.
 3. 2. Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами
 4. 4.1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ДОКУМЕНТАХ
 5. Порядок формування пасивів банку
 6. 9. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора
 7. Статья 16. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора
 8. Порядок проведения процедуры медиации
 9. 2. Зміст і порядок формування власного капіталу банку
 10. 3.3. Порядок формування основних складових власного капіталу банку
 11. 3.3. Порядок формування основних складових власного капіталу банку
 12. 9.7. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
 13. Порядок прохождения процедуры аккредитации
 14. 90. Охарактеризуйте порядок формування, функцій та повноваження Ради Національного банку.