4. Поняття суттєвості та несуттєвості помилок

Згідно МСА 320 викривлення, включаючи пропуски, вважаються суттєвими, якщо обґрунтовано очікується, що вони, окремо або в сукупності, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийнятих на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру суми статті або значущості помилки, припущеної при певних обставинах у зв'язку із пропуском або неправильним відображенням. Розрізняють три основних рівні суттєвості помилок.

Аудитор повинний брати до уваги дві сторони суттєвості в аудиті: кількісну та якісну.

Рівень суттєвості встановлюється на стадії планування й залежить від особливостей клієнта:

− галузь функціонування;

− розмір підприємства;

− сума прибутку до оподатковування;

− вартість оборотних коштів;

− сума валюти балансу;

− кредиторська заборгованість;

− сума капіталу;

− наявність умовних зобов'язань;

− незвичайні статті у звітності та ін.

Значення рівня суттєвості повинне бути в обов'язковому порядку відображено у меморандуму планування.

Між суттєвістю й аудиторським ризиком існує зворотній взаємозв'язок, тобто, чим вище рівень суттєвості, тим нижче аудиторський ризик, і навпаки. Аудитор повинний враховувати зворотний взаємозв'язок між суттєвістю й аудиторським ризиком при визначенні характеру, розрахунку часу й обсягу аудиторських процедур. Наприклад, якщо після планування конкретних аудиторських процедур аудитор визначає, що прийнятний рівень суттєвості нижче, аудиторський ризик збільшується.

Орієнтовні критерії суттєвості помилок у фінансовій звітності, %

Розрахункова база

США Великобританія
мінімум максимум мінімум максимум
Обсяг продажу Не використається 0,5 1
Прибуток до оподатковування 5 10 5 10
Оборотні активи 5 10 Не використається
Загальна вартість активів 3 6 1 2
Поточні зобов'язання

5 10 5 10

Застосування розрахункових баз і критеріїв суттєвості аудиторськими фірмами залежить від прийнятої внутрифірмової політики їхньої діяльності, орієнтованої на особливості контингенту клієнтів, що обслуговуються.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 4. Поняття суттєвості та несуттєвості помилок:

 1. ПОНЯТТЯ «ЛЕВЕРИДЖУ» і його види
 2. Визначення поняття суті грошей.
 3. Визначення поняття суті грошей
 4. § 1. Поняття та види монополії
 5. 1. Поняття аудиторського ризику
 6. 5.1. Поняття та класифікація запозичених ресурсів банківських установ
 7. ТЕМА 1. Фінансовий менеджмент: основні поняття і категорії
 8. Поняття корисності
 9. 13.1. Поняття та класифікація валютних операцій банків
 10. 1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових
 11. 2.1. Базові поняття фінансового менеджменту
 12. 9.2.Поняття кредитного механізму та основні етапи процесу банківського кредитування
 13. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) LI. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 14. Основні поняття до теми 2
 15. Основні терміни і поняття
 16. Поняття валюти.
 17. Поняття валюти