1. Поняття аудиторського ризику

Аудиторський ризик є підприємницьким ризиком аудиторської фірми, тому його величина відображає стан фірми на ринку аудиторських послуг і ступінь конкурентності ринку. Попередньо встановлена величина аудиторського ризику відображає схильність аудитора до ризику, його уявлення про економічне середовище, в якому він діє.

Про актуальність оцінки аудиторського ризику свідчить той факт, що цьому питанню приділяється увага принаймні в шести діючих на сьогодні міжнародних стандартах аудиту.

Аудиторський ризик – це ймовірність прийняття неправильного рішення аудитором, тобто ризик того, що аудитор може виявитися не в змозі висловити адекватну думку про фінансову звітність.

Аудиторський ризик – це ймовірність висловити неадекватну думку у випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручення, тобто за неправильно підготовленою звітністю буде зроблено аудиторський висновок без застережень

Оцінка аудиторського ризику менеджментом аудиторської організації є найважливішим завданням, оскільки ступінь ризику безпосередньо пов'язаний з якістю аудиторської перевірки. Використовуючи розрахунок аудиторського ризику на практиці, аудиторські фірми звільняють себе від зайвих трудових і фінансових витрат, скорочують терміни проведення аудиторської перевірки. Визначення ризику дозволяє аудиторським фірмам обрати оптимальний варіант поєднання аудиторських процедур.

Ризик аудиту має такі три складові:

- властивий ризик;

- ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю;

- ризик невиявлення помилок та перекручень.

З математичного боку загальний аудиторський ризик дорівнює добутку трьох його складових і виражається формулою:

ЗАР = ВР * РК * РН

де ЗАР – загальний аудиторський ризик;

ВР – властивий ризик (або невід'ємний ризик, бізнес-ризик);

РН – ризик не виявлення перекучень та помилок.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Поняття аудиторського ризику:

 1. Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
 2. Аудиторська перевірка банку
 3. 2. Процедури отримання аудиторських доказів
 4. 2. Аудиторський звіт: структура та зміст
 5. 3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів
 6. 3.3 Можливість використання аудиторського висновку в судовому процесі.
 7. 2.3. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз.
 8. Взаємовідносини між аудиторською фірмою і підприємством-замовником
 9. Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
 10. ОЦІНКА СУКУПНОГО РИЗИКУ
 11. Валютний ризик
 12. Страхування кредитного ризику
 13. Кредитний ризик
 14. Глава 7. КАТЕГОРІЇ РИЗИКУ І ЛЕВЕРИДЖУ
 15. Глава 18. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСПВИМИ РИЗИКАМИ
 16. Розділ 6. Управління фінансовими ризиками
 17. РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 18. Методи аналізу ризику
 19. Оцінка ризику і диверсификація