3. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

Інтерес до можливості використання результатів роботи фахівців внутрішнього контролю (зокрема, внутрішнього аудиту) корпоративних бізнес-структур не може й не повинний ігнорувати важливість збереження незалежними аудиторами професійного скептицизму, нова концепція якого зобов'язує «не довіряти, поки не переконаєшся, що помилок немає». А це приводить до висновку про необхідність проведення оцінки СВК як на стадії планування робіт, так і її уточнення в ході безпосереднього виконання аудиту по погодженим об'єктам.

Проведення детальної оцінки СВК є основою визначення найважливішого елементу загального аудиторського ризику - ризику контролю, що у свою чергу вимагає серйозного методичного забезпечення і наступної внутрішньофірмової стандартизації.

Послідовність робіт у цьому напрямку визначена такими процедурами, як:

- детальний аналіз середовища контролю й системи бухгалтерського обліку;

- ідентифікація контрольних процедур, що знижують можливі ризики;

- перевірка ефективності роботи СВК.

Певна простота в практичному використанні тестування (на основі підрахунку кількості позитивних і негативних відповідей на питання теста-анкети) не усуває й певного суб'єктивізму, а відсутність орієнтиру на значущість (вагомість) впливу окремих груп параметрів на ступінь ефективності функціонування СВК тільки його підсилює.

Крім того, навряд чи можна погодитися з тим, що систему бухгалтерського обліку варто розглядати як елемент системи внутрішнього контролю, хоча так цей елемент розглядається у багатьох перекладних виданнях з аудиту.

Сутність ВК полягає у сприйнятті його як процесу реалізації волі власників щодо ресурсів підприємства на всіх організаційних рівнях господарювання за допомогою регламентованої діяльності суб'єктів контролю з метою забезпечення функціонування підприємства в заданому режимі (без відхилень, з мінімальним ризиком). А розгляд внутрішнього контролю з погляду системного підходу доводить, що він проявляється одночасно в чотирьох аспектах:

структурному (як система суб'єктів контролю);

функціональному (як функція управління, що забезпечує наявність зворотного зв'язку з об'єктами управління);

соціо-психологічному (як процес спрямованої взаємодії суб'єктів контролю й посадових осіб - об'єктів контролю);

інформаційному (як система організованих інформаційних одиниць (носіїв інформації) і основа прийняття рішень щодо усунення виявлених недоліків діяльності, тобто основа проведення коригувальних заходів).

Процедура тестування припускає використання спеціально розроблених анкет, змодельованих таким чином, щоб включати розділи відповідно до вироблених напрямків тестування, а самі розділи орієнтувати на деталізацію відповідних груп параметрів.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю:

 1. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 2. Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
 3. Оцінка ефективності фондового портфеля.
 4. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 5. Оцінка ефективності використання оборотних акти­вів.
 6. Аналіз ділової активності та ефективності функціонування підприємства
 7. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 8. 8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів
 9. Розділ 3. Оцінка ефективності забезпечення банківських кредитів в Україні
 10. Методи внутрішнього фінансового контролю
 11. 2.2.4. Контроль та оцінка в системі фінансової безпеки банків
 12. 2.Система показників ефективності виробництва.
 13. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 14. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 15. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 16. МОДУЛЬ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
 17. 7.1. Особливості побудови та функціонування фінансової системи Японії
 18. Банківська система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування