2. Методика аудиту та основні її структурні елементи

Методологія аудиту у прикладному сенсі (як специфічного виду діяльності) – це система (комплекс, взаємозалежна сукупність) принципів і підходів дослідження, на які опирається аудитор з метою отримання аудиторських доказів в процесі здійснення аудиторських процедур. Принципи аудиту (від латин. Principium – початок, основа) – це основні положення, на основі яких здійснюється аудит. Принципи аудиту визначені МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту».

Як звісно, аудиторські процедури є втіленням застосування відповідних методів (способів) та методичних прийомів, певна послідовність реалізації яких формує методику аудиту фінансової звітності, тобто методики виконання завдань з надання впевненості.

Методика аудиту – це послідовна реалізація комплексу методів (способів) та методичних прийомів в аудиторських процедурах з метою отримання доказів як основи формулювання неупередженої думки про достовірність та об’єктивність відображення інформації у фінансовій звітності.

Методичні підходи до розробки методик аудиту формуються в залежності від ступеня розвитку аудиту як явища, як специфічного інституту ринкової економіки. Якщо прийняти до уваги зарубіжну аудиторську практику в історичному аспекті, то можна дійти до висновку, що аудиторські процедури пройшли три стадії еволюції і відповідно кожної із яких формувалися методологічні концепції аудиту: підтверджуючого, системно-орієнтованого та ризик-орієнтованого аудиту. Кожна із концепцій розвитку аудиту дійсно відображає зміну правил (стандартів) аудиту, підходів до розробки методик.

Сутність підтверджуючого підходу до аудиту полягає у перевірці бухгалтерської документації, яка підтверджує господарські операції як джерело формування інформації у фінансовій звітності.

З позиції даної концепції методика аудиту проявляє себе як процес співставлення з метою отримання підтверджень відповідності облікової інформації економічній діяльності підприємства-клієнта.

За умови недоцільності проведення аудиту суцільним підходом виникає об’єктивна передумова визначення основних зон ризику за допомогою вибіркового методу (підходу), зосереджуючись на таких об’єктах як:

- системі управління підприємства-клієнта і діагностиці її якості, системі управління бізнес-процесами;

- підсистемах обліку і внутрішнього контролю: оцінки стану і ефективності функціонування;

- системі управління ризиками, тощо.

Таким чином, формується концепція аудиту – системно-орієнтована і ризик-орієнтована. В межах цієї концепції методичний підхід до розробки методик аудиту можна тлумачити як «контролінговий підхід». Доповнює його «консалтинговий підхід», коли велику значущість набуває застосування непрямих методів дослідження.

В основу побудови методик аудиту можуть бути покладені такі принципи:

- цілеспрямованість - орієнтація методики на підготовку інформації для ухвалення управлінських рішень конкретними користувачами;

- системність - уявлення в методиці об'єктів аудиту як системи;

- комплексність -можливість реалізації методик за всіма об'єктами аудиту і на всіх рівнях управління;

- уніфікація - формування типових елементів опису методики, що використовуються при здійсненні аудиту;

- стандартизація - встановлення комплексу норм, вимог до методик;

- мінімізація проектних рішень - виключення дублювання елементів опису методики на основі їх типізації для різних об'єктів аудиту, на різних рівнях дублювання.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Методика аудиту та основні її структурні елементи:

 1. § 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи
 2. § 1. Поняття ринку та його основні елементи
 3. Основні фінансові елементи в системі бизнес-планування
 4. Глава 15. Методика проведения аудита
 5. 3. Методика аудиту фінансової звітності
 6. 15.1. Классификация методик проведения аудита
 7. Основні завдання аудиту
 8. 1. Основні етапи (стадії) процесу аудиту
 9. 15.2. Основные понятия и методики проведения аудита
 10. Методика внутреннего аудита ценных бумаг акционерного общества.
 11. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 12. Структурні, або повні, грошові реформи.
 13. 104. Які структурні підрозділи є в складі МВФ?
 14. Поняття та елементи грошової системи
 15. 24. Моделі економічного зростання екстенсивного та інтенсивного типу. Структурні зміни в економічній системі.
 16. Г Л А В А   10 НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – АУДИТ. ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТА
 17. 1.1 ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ