3. Методика аудиту фінансової звітності

Виходячи із того,що основним об’єктом аудиту є якість інформації фінансової звітності, методика аудиту фінансової звітності можу бути визначена як: послідовна реалізація комплексу методів (способів) та методичних прийомів в аудиторських процедурах з метою отримання доказів як основи формулювання неупередженої думки про достовірність та об’єктивність відображення інформації у фінансовій звітності.

Як звісно,складання фінансової звітності є завершуючим етапом облікового процесу. Фінансова звітність представляє систему взаємопов’язаних агрегованих показників.

Під агрегованістю показників бухгалтерського балансу розуміється об’єктивна необхідність об’єднання сальдо деяких рахунків бухгалтерського обліку в одну статтю.

Аналіз співставлення даних, які розкривають зміст кожної із форм фінансової звітності є важливішими аудиторськими процедурами. Спрямовуючи свої дії для досягнення основної мети, аудитор повинен зануритися у зміст фінансової звітності, повторюючи про цьому шлях інформаційної діяльності бухгалтера на кожному рівні обробки облікової інформації, отримати достатні та відповідні аудиторські докази (МСА 500 «Аудиторські докази») з метою формулювання неупередженої думки про достовірність та об’єктивність відображення інформації у фінансовій звітності.

З метою здійснення аудиторського процесу загальну інформацію кожної із форм фінансової звітності підрозділити (декомпозувати, дезагрегувати) на окремі елементи (розділи, групи статей); елементи на статті.

Така декомпозиція (дезаграгація) інформації фінансової звітності аудитором здійснюється в декілька етапів.

Сутність першого етапу полягає у декомпозиції інформації на елементи та статті.

Для оцінки якості інформації статей фінансової звітності визначається ступінь важливості певних критеріїв якості інформації.

На другому етапі дезагрегації інформації фінансової звітності аудитор повинен визначити структуру кожної статті, встановити ступені взаємозв’язку з регістрами обліку, тобто відповідними рахунками бухгалтерського обліку.

Отримувати докази стосовно всіх передбачуваних критеріїв (табл. 7.2) можливо тільки при проведенні аудиторських процедур стосовно сальдо і оборотів за рахунками бухгалтерського обліку. Результати тестування сальдо рахунків бухгалтерського обліку може бути встановлення відповідності твердженню (критерію) існування. Підтвердити же законність, реальність, точність, правильність оцінки можливо тільки реалізуючи аудиторські процедури стосовно оборотів за рахунками.

На третьому етапі дезагрегації інформації фінансової звітності слід провести реконструкцію фактів господарського життя, проаналізувавши економічний і правовий зміст факту господарського життя і тим самим підтвердити дотримання методології бухгалтерського обліку.

Цей аналіз є своєрідним тестуванням кожної господарської операції , відібраної із генеральної сукупності на предмет відповідності твердженням (критеріям) існування, права і зобов’язань, виникнення, повноти, вартісної оцінки, точності. В результаті цих дій аудитор отримує докази стосовно сальдо і оборотів за рахунками, на яких відображені господарські операції.

Дезагрегація інформації фінансової звітності на окремі сегменти полегшує її дослідження і позитивно впливає на розподіл конкретних робіт між членами аудиторської групи.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 3. Методика аудиту фінансової звітності:

 1. 2. Мета, завдання і послідовність аудиту інформації фінансової звітності
 2. Тема 7. Аудит фінансової звітності
 3. Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
 4. Тема 3. Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства
 5. ТЕМА 3. Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства
 6. ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ Програмна анотація
 7. 4.1. Особливості складання фінансової звітності AT
 8. Розділ V РОЗРАХУНОК ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКІВ І СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 9. 2. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту
 10. 2. Методика аудиту та основні її структурні елементи
 11. Розробка методики комплексної оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва