1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових

Методичний прийом, як складова методу аудиту є неподільною на складові дією аудиторів, тобто є закінченим елементом процесу аудиторського дослідження.

Методи (способи) – це сукупність методичних прийомів та інших заходів контрольного характеру, які спрямовані на отримання достатніх та доречних аудиторських процедур. [66].

Аудиторські процедури здійснює аудитор з метою одержання аудиторських доказів, які допоможуть йому обґрунтувати неупереджену думку щодо достовірності інформації фінансової звітності.

Аудиторські процедури – це взаємопов’язана послідовність визначення дій аудитора, направлення на організацію процесу аудиту і послуг йому супутніх та безпосереднього отримання відповідних та достатніх доказів для обґрунтування професійного судження.

Метод аудиту проявляє себе сукупністю методів (способів):

- загальнонаукових: індукція, дедукція, абстракція, аналіз, синтез, моделювання, аналогія, спостереження;

- інших наукових знань (теорії ймовірності, бухгалтерський облік, економічного аналізу);

- власні методи аудиту: метод аудиторської вибірки, метод суттєвості, метод узагальнення.

Процес аудиту значно складний і це обумовлює використання комплексу методів, які запозичені із різних наукових знань таких як: теорія контролю, теорія бухгалтерського обліку, теорія економічного і фінансового аналізу, статистики, соціології.

Не заперечуючи твердження, що об’єктом аудиту є інформація фінансової звітності, слід пам’ятати що ця інформація формується поступово від факту господарського життя (первинна інформація) до інформації фінансової звітності. Саме цієї логіки і підпорядкована послідовність вивчення інформації в процесі аудиту і надання послуг йому супутніх. Особливо ця методологія аудиту проявляється при підтверджуючому аудиті. В цьому просліджується комбінування суцільного та вибіркового підходів до вивчення інформації від фінансової звітності до інформації, яку народжує факт господарського життя під впливом дій відповідних посадових осіб, осіб, які приймають рішення, в тому числі і управлінські.

Основними способами вивчення (оцінки) документів є: формальна перевірка документів, нормативна перевірка, арифметична, хронологічна перевірка, взаємний контроль, зустрічна перевірка, контрольне порівняння, логічний аналіз і ін..

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 1. Метод аудиту: поняття та характеристика його складових:

 1. ПОНЯТТЯ «ЛЕВЕРИДЖУ» і його види
 2. § 1. Поняття ринку та його основні елементи
 3. 4.1. Поняття «левериджу» і його види
 4. 6. Поняття страхового ринку та його організаційна структура.
 5. 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).
 6. 1. Сутність аудиту, історичні аспекти його становлення і розвитку
 7. 1.1. Поняття, зміст принципу диспозитивності та його місце в системі принципів цивільного процесуального права
 8. Внешний аудит, его цели и задачи. Внутренний аудит, его характеристика.
 9. 4. Поняття фінансового механізму, його місце в системі господарського механізму
 10. 71. Управленческий аудит, аудит хозяйственной деятельности и аудит на соответствие требованиям как виды внутреннего аудита предприятия
 11. 11.1. Поняття векселів та характеристика їхніх основних видів
 12. 11.1. Поняття векселів та характеристика їхніх основних видів
 13. Глава 7. Теоретичні основи державних фінансів У чому полягає економічна характеристика поняття «державні фінанси»?
 14. Метод аудиту
 15. Тема 3. Грошовий оборот і методи його регулювання
 16. Г Л А В А  11 МЕТОД И ЭТИКА АУДИТА
 17. § 1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права
 18. 1.Сутність|сутність| товарного виробництва, його характеристика.
 19. 3. Ціль та завдання аудиту. Характеристика завдань з надання впевненості