Література:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність». Затверджений ВРУ №3125-ХІІ від 22.04.93 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2012 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/component/content/article/10-article/702-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2012-roku

4. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні, затв. рішенням Аудиторської палати України N 182/3 від 27 вересня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.apu.com.ua/kontrol-yakosti

5. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затв рішенням Аудиторської палати № 231/12 України від 26.05.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/kontrol-yakosti

6. Рекомендації щодо порядку підбору та призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності. Затверджені АПУ № 128 від 30.10.03 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http:// apu.ua

7. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні, затв. рішенням Аудиторської палати України N 182/3 від 27 вересня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.apu.com.ua/kontrol-yakosti

8. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затв рішенням Аудиторської палати № 231/12 України від 26.05.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/kontrol-yakosti

9. Аренс А. Аудит [Текст] / А. Аренс, Дж. Лоббек. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.

10. Аудит : навч. посіб. для студ. 6.03050901 "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навчання / І. В. Сіменко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М Туган-Барановського, Каф. контролю та АГД. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 439 с.

11. Аудит [ Текст ] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький ; Львів. комерц. акад. ─ Л. : Магнолія 2006, 2011 . ─ 466 с.

12. Аудит [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / О. Р. Суха ; М-во освіти і науки України . ─ Л. : Новий Світ-2000, 2011 . ─ 284 с.

13. Аудит в посттоталитарном обществе [ Текст ] : философ. аспект / А. Ю. Редько ; Нац.

центр обліку і аудиту України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту . ─ К. : Информ.-аналит. агентство, 2011 . ─ 24 с.

14. Аудит Монтгомери [Текст] / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. Орейли [и др.] – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

15. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного аудиту) [ Текст ] : підручник / [авт. кол.: В. В. Немченко та ін.] ; Нац. Центр обліку та аудиту Нац. Акад. статистики, обліку та аудиту, Одес. нац. акад. харч. технологій, Одес. держ. екон. ун-т, за наук. ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редько . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2012 . ─ 540 с.

16. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів [ Текст ] : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Бєлоусова . ─ Донецк : [ДонНУЕТ], 2011 . ─ 506 с.

17. Аудит фінансової звітності: міжнародний досвід [ Текст ] : навч. посіб. / Л. О. Сухарева, І. М. Бєлоусова, Т. В. Федченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011 . ─ 511 с.

18. Дмитренко І.М. Аудит: діагностика безперервної діяльності підприємств [Текст]: монографія / І.М. Дмитренко, І.М. Белоусова; Донецк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського. – Донецьк: Б.в., 2010. – 319 с.

19. Дмитренко І.М. Аудит за міжнародними стандартами [Текст]: навчально-практичний посібник / І.М. Дмитренко . – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2010. – 268 с.

20. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита [Текст]: [пер. с англ.] / Р. Додж. – М.: Финансы и статистика: ЮНИТИ, 2002. – 240 с.

21. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика [Текст]: навч. посібник / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новікова, І.І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 583 с.

22. Олійник О. О. Аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Олійник ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, Каф. обліку, аналізу і аудиту. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 179 с.

23. Пантелєєв В.П Аудит [Текст]: навч. посібник для вищих навч. закл. / В.П. Пантелєєв. – К.: Професіонал, 2008. – 397 с.

24. Петренко С.М. Риски аудиторской деятельности [Текст]: научно-практическое пособие / С.М. Петренко. – К.: Ельга, Ника-Центр, 2003. – 84 с.

25. Петренко, С. М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посіб./С. М. Петренко, І. М. Бєлоусова - Донецк:[ДонНУЕТ],2013. - 519 с.

26. Сухарева, Л. О. Аудит фінансової звітності: міжнародний досвід : навч. посіб./Л. О. Сухарева, І. М. Бєлоусова, Т. В. Федченко ; - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011. - 511 с.

<< |
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме Література::

 1. ЛІТЕРАТУРА
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 6. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 7. Список рекомендованої літератури
 8. Література
 9. ЛІТЕРАТУРА
 10. ЛІТЕРАТУРА
 11. Література