2. Аудиторський звіт: структура та зміст

По завершенню аудиту згідно МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової інформації” аудитор повинен сформулювати думку щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів та надати аудиторський звіт.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про аудиторську діяльність", під аудиторським висновком слід розуміти "документ, що складе­ний відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впев­неності користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні".

Немодифікована думка – думка аудитора про те, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основі фінансової звітності та чинного законодавства.

Концептуальними основами можуть бути закони та інші нор­мативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтер­ського обліку, внутрішні вимоги та положення суб’єктів господарю­вання, інші джерел

Якщо фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи достовірного подання, аудитор висловлює немодифіковану думку. У разі висловлення немодифікованної думки щодо фінансової звітності використовуються наступні формулювання:

А) фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах..... відповідно до....;

Б) фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про ...... відповідно до .....

Ці терміни є еквівалентними. Використання однієї з цих фраз в конкретній країні визначається законодавчими або нор­мативними актами щодо аудиту фінансових звітів в цій країні, або практикою, що склалася в ній.

Аудиторський звіт, по суті, є документом, завдяки якому аудитор, що володіє значним обсягом інформації, передає її користувачам в стислому вигляді.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 2. Аудиторський звіт: структура та зміст:

 1. Аудиторська перевірка банку
 2. Балансовий звіт
 3. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 4. 1. Поняття аудиторського ризику
 5. Додаток Б Різний звіт про фінансові результати умовного акціонерного товариства
 6. 2. Процедури отримання аудиторських доказів
 7. 3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів
 8. 3.3 Можливість використання аудиторського висновку в судовому процесі.
 9. 2.3. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз.
 10. Взаємовідносини між аудиторською фірмою і підприємством-замовником
 11. Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи