Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання

| >>
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту
Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності
Змістовий модуль 2. Методичні основи аудиту
Тема 3. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
Тема 4. Планування аудиту
Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Тема 6. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Тема 7. Аудит фінансової звітності
Змістовий модуль 3.
Узагальнення, реалізація та контроль якості результатів аудиту
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Тема 9. Підсумковий контроль
Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

Книги и учебники по дисциплине Основы аудита:

  1. Самсонов Николай Александрович. Аудит. Шпаргалки - 2012 год
  2. ОУНЮА. Аудит - 2010 год
  3. В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова. Аудит: Учебник для вузов /В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:,2006. - 583 с. - 2006 год
  4. Н .Д. Бровкина, Г. В. Кулинина, М. Л. Макальская, М. В. Мельник, В. П. Невежин, Н А. Пирожкова, Э. А. Сиротенко. Практический аудит. Учебное пособие - 0000 год